Tài liệu Bai du thi ve phong chong mai dam

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Mai thÞ Hoa Phßng KT - TK - TC Bµi dù thi cuéc thÞ t×m hiÓu ph¸p lÖnh phßng chèng m¹i d©m Hä vµ tªn: Mai thÞ hoa §¬n vÞ c«ng t¸c: PHßNG kÕ to¸n thèng kª tµi chÝng c«ng ty x©y dùng sè 5 §Þa chØ: ThÞ x· BØm s¬n tØnh Thanh ho¸. Tr¶ lêi C©u 1: Ph¸p lÖnh phßng chèng m¹i d©m ®îc uû ban thêng vô quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI th«ng qua ngµy 17/3/2003. Chñ tÞch níc ký lÖnh c«ng bè ngµy 31/3/2003 cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 1/7/2003. Ph¸p lÖnh gåm cã 6 ch¬ng vµ 41 ®iÒu ph¹m vi ®iÒu chØnh cña ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p phßng, chèng m¹i d©m, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc c¸ nh©n vµ gia ®×nh trong phßng chèng m¹i d©m. Tr¶ lêi C©u 2: - Nh÷ng hµnh vi bÞ nghiªm cÊm: + Mua d©m + B¸n d©m + Chøa m¹i d©m + Tæ chøc ho¹t ®éng m¹i d©m + Cìng bøc m¹i d©m + Cìng bøc b¸n d©m + M«i giíi m¹i d©m + B¶o kª m¹i d©m + Lîi dông kinh doanh dÞch vô ®Ó ho¹t ®éng m¹i d©m + C¸c hµnh vi kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng m¹i d©m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * Trong ph¸p lÖnh nµy c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: + B¸n d©m lµ hµnh vi giao cÊu cña 1 ngêi víi ngêi kh¸c ®Ó ®îc tr¶ tiÒn hoÆc lîi Ých vËt chÊt kh¸c. C«ng ty x©y dùng sè 5 1 Mai thÞ Hoa Phßng KT - TK - TC + Mua d©m lµ hµnh vi cña ngêi dïng tiÒn hoÆc lîi Ých vËt chÊt kh¸c tr¶ cho ngêi b¸n d©m ®Ó ®îc giao cÊu. + M¹i d©m lµ hµnh vi mua d©m, b¸n d©m. + Chøa m¹i d©m lµ hµnh vi sö dông, thuª cho thuª hoÆc mîn ®Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc mua d©m, b¸n d©m. + Tæ chøc ho¹t ®éng m¹i d©m lµ hµnh vi bè trÝ, s¾p xÕp ®Ó thùc hiÖn viÖc mua d©m, b¸n d©m. + Cìng bøc b¸n d©m lµ hµnh vi dïng vò lùc, ®e do¹ dïng vò lùc hoÆc dïng thñ ®o¹n buéc ngêi kh¸c ph¶i thùc hiÖn viÖc mua d©m, b¸n d©m. + B¶o kª m¹i d©m lµ hµnh vi lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, uy tÝn hoÆc dïng vò lùc ®Ó b¶o vÖ, duy tr× ho¹t ®éng m¹i d©m. - C¸c hµnh vi trªn ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4 ch¬ng 1 ph¸p lÖnh phßng, chèng m¹i d©m. Tr¶ lêi C©u 3: * Ngêi cã hµnh vi mua d©m th× bÞ xö lý nh sau: - Ngêi mua d©m, tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý ph¹t hµnh chÝnh b»ng h×nh thøc c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn. - Ngêi mua d©m ngêi cha thµnh niªn hoÆc biÕt m×nh bÞ nhiÔm HIV mµ cè ý l©y truyÒn cho ngêi kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc, ngêi thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n cã hµnh vi mua d©m th× ngoa× bÞ xö lý nh ngêi d©n cßn bÞ th«ng b¸o cho ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý ngêi ®ã ®Ó gi¸o dôc vµ xö lý kû luËt. - C¸n bé c«ng chøc hoÆc ngêi thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phßng chèng m¹i d©m th× thêi gian bÞ xö lý kû luËt kh«ng ®îc ®Ò cö, øng cö vµo c¸c c¬ quan d©n cö, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, kh«ng ®îc bæ nhiÖm hoÆc bæ nhiÖm l¹i, bæ nhiÖm vµo c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng hoÆc cao h¬n trong c¸c c¬ quan nhµ níc hoÆc trong lùc lîng vò trang nh©n d©n. Tr¶ lêi C©u 4: C¬ së kinh doanh dÞch vô lîi dông ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ®Ó ho¹t ®éng m¹i d©m th× bÞ ph¹t tiÒn tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ tÞch thu tang vËt ph¬ng tiÖn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng m¹i d©m, tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ. Ngêi ®øng ®Çu c¬ së kinh doanh dÞch vô do thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó ho¹t ®éng C«ng ty x©y dùng sè 5 2 Mai thÞ Hoa Phßng KT - TK - TC m¹i d©m x¶y ra ë c¬ së do m×nh qu¶n lý th× bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh, trêng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Tr¶ lêi C©u 5: - C¬ quan tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸, dÞch vô v¨n ho¸, bu chÝnh viÔn th«ng cã hµnh vi phæ biÕn, tµng tr÷ lu hµnh h×nh ¶nh, vËt phÈm s¶n phÈm th«ng tin cã néi dung vµ h×nh thøc ®åi trôy, khiªu d©m, kÝch ®éng t×nh dôc th× bÞ ph¹t tiÒn vµ tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ tíc quyÒn xö dông giÊy phÐp chøng chØ hµnh nghÒ hoÆc kh«ng ®îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ. - Ngêi cã hµnh vi vi ph¹m t¹i kho¶n 1 ®iÒu 26 tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Tr¶ lêi C©u 6: - Ngêi cã nhiÖm vô trùc tiÕp ®Êu tranh, phßng chèng m¹i d©m mµ cã hµnh vi b¶o kª m¹i d©m, dung tóng bao che hoÆc kh«ng xö lý kÞp thêi ®Ó cho ho¹t ®éng m¹i d©m x¶y ra trªn ®Þa bµn qu¶n lý th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt chuyÓn c«ng t¸c kh¸c hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Trêng hîp g©y thiÖt h¹i th× c¬ quan n¬i ngêi ®ã c«ng t¸c ph¸i cã tr¸ch nhiÖm båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Ngêi cã chøc vô, quyÒn h¹n cã hµnh vi bao che hoÆc kh«ng kÞp thêi xö lý ng êi thuéc thÈm quyÒn m×nh qu¶n lý cã hµnh vi m¹i d©m, liªn quan ®Õn m¹i d©m th× bÞ xö lý kû luËt. Tr¶ lêi C©u 7: Ngêi níc ngoµi cã hµnh vi mua d©m, b¸n d©m trªn l·nh thæ níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× ®Òu bÞ xö lý. Tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh b»ng hÝnh thøc c¶nh c¸o, ph¹t tiÒn, trôc xuÊt. Tr¶ lêi C©u 8: - Mäi c¸ nh©n vµ gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm tham gia phßng, chèng m¹i d©m, cã v¨n ho¸, ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh. - Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh vÒ lèi sèng lµnh m¹nh, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, phèi hîp víi c¬ quan tæ chøc vµ UBND ®Þa ph¬ng trong viÖc gi¸o dôc, qu¶n lý thµnh viªn cña gia ®×nh cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phßng chèng m¹i d©m, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä hoµ nhËp céng ®ång. Tr¸ch nhiÖm nµy ®îc thÓ hiÖn t¹i ®iÒu 8 ch¬ng 1 vµ ®iÒu 13 ch¬ng II cña ph¸p lÖnh phßng chèng m¹i d©m. C«ng ty x©y dùng sè 5 3 Mai thÞ Hoa Phßng KT - TK - TC Tr¶ lêi C©u 9: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ níc tæ chøc x· héi trong c«ng t¸c phßng chèng m¹i d©m ®îc quy ®Þnh t¹i: - §iÒu 8, ®iÒu 9 ch¬ng I. - §iÒu 11, ®iÒu 12, ®iÒu 15, ®iÒu 18, ®iÒu 19, ®iÒu 20 ch¬ng II. - §iÒu 32, ®iÒu, ®iÒu 34, ®iÒu 35 ch¬ng III. cña ph¸p lÖnh phßng chèng m¹i d©m. Tr¶ lêi C©u 10: §Ó c«ng t¸c phßng, chèng tÖ n¹n m¹i d©m t¹i c¬ së ®îc tèt theo t«i cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p sau: - T¨ng cêng kinh phÝ, trang thiÕt bÞ cho c¸c c¸ nh©n tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng t¸c phßng, chèng m¹i d©m. - LËp hßm th tè gi¸c nh÷ng c¸ nh©n, c¬ së kinh doanh ho¹t ®éng m¹i d©m. - L¾p c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng ë nh÷ng n¬i gãc khuÊt mµ ®èi tîng m¹i d©m thêng hay tô tËp,... - Bè trÝ viÖc lµm cho ®èi tîng m¹i d©m khi ®· ®îc c¶i t¹o xong. C«ng ty x©y dùng sè 5 4
- Xem thêm -