Tài liệu Bài dự thi ma tuy

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bµi dù thi t×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ H¬ng Tuæi: 34 Giíi tÝnh : N÷ D©n téc: Kinh §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng MÇm non Qu¶ng T©m, Qu¶ng X¬ng, Thanh Ho¸. HiÖn nay tÖ n¹n ma tuy ®ang lµ nçi lo cho tÊt c¶ c¸c gia ®×nh, ®Æc biÖt lµ gia ®×nh cã con ®ang tuæi vÞ thµnh niªn, bëi ma tuý lµ chÊt g©y nghiÖn nguy hiÓm lµ hiÓm ho¹ lín cho toµn x· héi g©y t¸c h¹i ®Õn søc khoÎ, lµm suy tho¸i nßi gièng, phÈm gi¸ con ngêi, ph¸ ho¹i h¹nh phóc gia ®×nh g©y ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn trËt tù, an toµn x· héi vµ an ninh quèc gia. Tríc t×nh h×nh thùc tÕ ®ã ngµnh GD Thanh Ho¸ ®· tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý, luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT. Lµ c¸n bé gi¸o viªn hiÖn ®ang c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc t«i thÊy viÖc tæ chøc cuéc thi nµy cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt lín trong céng ®ång, ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ tuæi häc ®êng. Song ®Ó cuéc thi thùc sù mang l¹i kÕt qu¶ th× ph¶i nãi ®Õn tr¸ch nhiÖm cña ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc g¾n víi cuéc thi nµy ®Õn ®©u. Víi c¸ nh©n t«i do thêi gian c«ng viÖc cßn rÊt nhiÒu bén bÒ vµ hiÓu biÕt x· héi còng cßn nhiÒu h¹n chÕ, nhng còng xin thÓ hiÖn mét chót hiÓu biÕt cña m×nh vÒ LuËt PCMT, luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT cña níc ta nh sau: C©u 1: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt phßng chèng ma tuý ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XII th«ng qua ngµy, th¸ng, n¨m nµo?B¾t ®Çu cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy, th¸ng, n¨m, nµo? LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt phßng chèng ma tuý ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XII kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 03 th¸ng 06 n¨m 2008 vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2009. C©u 2: LuËt phßng, chèng ma tuý qui ®Þnh nh÷ng hµnh vi cÊm nh sau: T¹i ®iÒu 3: LuËt phßng, chèng ma tuý sè 23/2000/QH10 ngµy 09/12/2000 quy ®Þnh nh÷ng hµnh vi nghiªm cÊm sau ®©y: 1. Trång c©y cã chøa chÊt ma tuý; 2. S¶n xuÊt, tµng tr÷, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, mua b¸n, ph©n phèi, gi¸m ®Þnh, xö lÝ, trao ®æi, xuÊt khÈu, qu¸ c¶nh,nghiªn cøu tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt ma tuý, tiÒn chÊt, thuèc nghiÖn, thuèc híng thÇn; 3. Sö dông, tæ chøc sö dông tr¸I phÐp chÊt ma tuý; xói dôc, cìng bøc, l«I kÐo, chøa chÊp, hç trî viÖc sö dông tr¸I phÐp chÊt ma tuý; 4. S¶n xuÊt, tàng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n ph¬ng tiÖn, dông cô vµo viÖc s¶n xuÊt, sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý; 5. Hîp t¸c ho¸ tiÒn, tµi s¶n do ph¹m téi vÒ ma tuý mµ cã; 6. Chèng l¹i hoÆc c¶n trë viÖc cai nghiÖn ma tuý; 7. Tr¶ thï hoÆc c¶n trë ngêi cã tr¸ch nhiÖm hoÆc ngêi tham gia phßng chèng ma tuý; 8. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, nghÒ nghiÖp ®Ó vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phßng, chèng ma tuý; 9. C¸c hành vi tr¸i phÐp kh¸c vÒ ma tuý. C©u 3: LuËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n, gia ®×nh, nhà trêng, c¬ quan, tæ chøc trong c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý nh sau: * Điều 6: C¸ nh©n, gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm: 1. Gi¸o dôc thành viªn trong gia ®×nh, th©n nh©n v ề t¸c h¹i của ma tuý và thùc hiÖn quy ®Þnh của ph¸p luËt vÒ phßng, chèng ma tuý; qu¶n lý chÆt chÏ, ng¨n chÆn thành viªn trong gia ®×nh tham gia tÖ n¹n ma tuý; 2. Thùc hiÖn ®óng chØ ®Þnh cña thÇy thuèc vÒ sö dông thuèc g©y nghiÖn, thuèc híng dÉn ch÷a bÖnh; 3. §Êu tranh víi c¸c hành vi tr¸i phÐp vÒ ma tuý cña th©n nh©n và cña ngêi kh¸c; 4. Tham gia, hç trî ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn v à t¹i céng ®ång; theo dâi, gióp ®ì ngêi ®ã cai nghiÖn ma tuý hoà nhËp céng ®ång; phßng, ch«ng t¸i nghiÖn. * Điều 7 C¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, cung cÊp nhanh chãng c¸c th«ng tin vÒ tÖ n¹n ma tuý cho c¬ quan c«ng an hoÆc c¬ quan kh¸c cã thÈm quyÒn. C¬ quan nhà níc cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt kịp thêi nh÷ng th«ng tin, tè gi¸c vÒ tÖ n¹n ma tuý. * Điều 8 1. C¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, b¸o c¸o kÞp thêi cho c¬ quan nhà níc cã thÈm quyÒn viÖc trång c©y cã chøa chÊt ma tuý; tham gia triÖt ph¸ c©y cã chøa chÊt ma tuý do chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tæ chøc. 2. T¹i c¸c vïng ph¶i xo¸ bá c©y cã chøa chÊt ma tuý, c¸c c¬ quan nh à n íc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhà níc vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ®Ó thay thÕ viÖc trång c©y cã chøa chÊt ma tuý; quy ho¹ch c¬ cÊu n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp, dịch vô và thÞ trêng phï hîp ®Ó nh©n d©n chuyÓn híng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. * Điều 9 MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam và c¸c tæ chøc thành viªn, c¸c tæ chøc kh¸c trong ph¹m vi nhiÖm vô quyÒn h¹n cña m×nh xem xÐt,gi¶i quyÕt kip thêi c¸c th«ng tin tè gi¸c vÒ tÖ n¹n ma tuý. C©u 4: LuËt Phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh ngêi nghiÖn ma tuý nh sau: 1. Ngêi nghiÖn ma tuý là ngêi sö dông chÊt ma tuý, thuèc g©y nghiÖn, thuèc híng thÇn và bÞ lÖ thuéc vào c¸c chÊt này. 2. Ngêi nghiÖn ma tuý là ngêi sö dông thuèc phiÖn, Heroin, ma tuý tæng hîp và bÞ lÖ thuéc vào c¸c chÊt này. 3. Ngêi nghiÖn ma tuý là ngêi mà c¬ thÓ bị ràng buéc víi c¸c chÊt ma tuý vÒ mÆt tinh thÇn và ®«i khi c¶ vÒ mÆt sinh lý, khiÕn hä ph¶i sö dông mét c¸ch th êng xuyªn theo ®Þnh kú nh»m tháa m·n nh÷ng nhu cÇu vÒ tinh thÇn, nÕu kh«ng cã thÓ c¬ thÓ sÏ g©y nªn nh÷ng ph¶n øng kh«ng thÓ chÞu næi. C©u 5: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh chÝnh s¸ch cña Nhà níc vÒ cai nghiÖn ®îc qui ®Þnh ë c¸c ®iÒu sau: §iÒu 25: ChÝnh s¸ch cña Nhà níc vÒ cai nghiÖn ma tuý bao gåm: 1. Áp dông chÕ ®é cai nghiÖn ®èi víi ngêi nghiÖn ma tuý, khuyÕn khÝch ngêi nghiÖn ma tuý tù nguyÖn cai nghiÖn; 2. Tổ chøc c¬ së cai nghiÖn ma tuý b¾t buéc; 3. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc thùc hiÖn viÖc cai nghiÖn tù nguyÖn cho ngêi nghiÖn ma tuý, hç trî ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý, qu¶n lý sau cai nghiÖn và phßng, chèng t¸i nghiÖn ma tuý; nghiªn cøu, s¶n xuÊt, øng dông thuèc và ph¬ng ph¸p cai nghiÖn ma tuý; 4. Hç trî kinh phÝ thùc hiÖn cai nghiÖn ma tuý, qu¶n lý sau cai nghiÖn và phßng, chèng t¸i nghiÖn ma tuý. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoài hç trî, ®Çu t vào ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý, qu¶n lý sau cai nghiÖn và phßng, chèng t¸i nghiÖn ma tuý ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C©u 6: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng nào ®îc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh, céng ®ång, thêi gian cai nghiÖn, c¬ quan tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm, tæ chøc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh và céng ®ång ®îc qui ®Þnh nh sau: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng ®îc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh, céng ®ång lµ ngêi tù nguyÖn cai nghiÖn, trõ trêng hîp ngêi nghiÖn ma tuý tù nguyÖn cai nguyÖn t¹i c¬ së cai nghiÖn. Thêi gian cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh, céng ®ång lµ 6 - 12 th¸ng. UBND cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc cai nghiÖn ma tuý t¹i céng ®ång, híng dÉn, hç trî cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh. C©u 7: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng bÞ ®a vào c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc; Thêi gian cai nghiÖn là bao l©u; Trong thêi gian cai nghiÖn b¾t buéc ngêi nghiÖn cã tr¸ch nhiÖm g×? Ngêi nghiÖn ma tuý cã thÓ tù xin vào c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc ®Ó cai nghiÖn tù nguyÖn ®îc kh«ng? * LuËt phßng chèng, ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng bÞ ®a vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc gåm: 1. Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ tuæi 18 trë lªn ®· ®îc cai nghiÖn t¹i gia ®×nh, c«ng céng hoÆc ®· ®îc gi¸o dôc nhiÒu lÇn t¹i x·, phêng, thÞ trÊn mµ vÉn cßn nghiÖn hoÆc kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh. 2. Ngêi nghiÖn ma tuý tù nguyÖn lµm ®¬n xin cai nghiÖn. 3. Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ 12 tuæi trë lªn ®Õn díi 18 tuæi tù nguyÖn hoÆc ®îc gia ®×nh tù lµm ®¬n xin cai nghiÖn th× ®îc nhËn vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc dµnh riªng cho hä. 4. Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ 12 tuæi trë lªn ®Õn díi 18 tuæi ®· dîc cai nghiªn t¹i gia ®×nh,céng ®ång hoÆc ®· ®îc gi¸o dôc nhiÒu lÇn t¹i x·, phêng, thÞ trÊn mµ vÉn cßn nghiÖn hoÆc kh«ng cã n¬I c tró nhÊt ®Þnh th× ®îc nhËn vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc dµnh riªng cho hä. * Thêi gian cai nghiÖn ma tuý t¹i c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc lµ tõ 1 ®Õn 2 n¨m. * Trong thêi gian cai nghiÖn b¾t buéc ngêi nghiÖn cã tr¸ch nhiÖm sau: 1. Tù khai b¸o vÒ t×nh tr¹ng nghiÖn ma tuý cña m×nh víi c¬ quan,tæ chøc n¬i lµm viÖc hoÆc UBND x·, phêng, thÞ trÊn n¬i c tró vµ tù ®¨ng ký cai nghiÖn ma tuý 2. Tu©n thñ néi quy vµ chÞu sù qu¶n lý, gi¸o dôc cña c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc. 3. Lao ®éng, häc tËp, ch÷a bÖnh ®Ó cai nghiÖn vµ gãp phÇn ®¶m b¶o ®êi sèng trong thêi gian cai nghiÖn. * Ngêi nghiÖn ma tuý cã thÓ tù xin vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc ®Ó cai nghiªn tù nguyÖn. C©u 8: Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý sau khi chÊp hành xong thêi gian cai nghiÖn ma tuý b¾t buéc t¹i c¬ së cai nghiÖn, ng êi nghiÖn ®îc ®a vào nh÷ng h×nh thøc qu¶n lý sau cai nào?®èi t îng nào ®îc ®a vào qu¶n lý sau cai t¹i c¬ së qu¶n lý: Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý sau khi chÊp hành xong thêi gian cai nghiÖn ma tuý b¾t buéc t¹i c¬ së cai nghiÖn, ng êi nghiÖn ph¶i chÞu sù qu¶n lÝ sau cai nghiÖn mét thêi gian tõ 1 ®Õn 2 n¨m theo mét trong 2 h×nh thøc sau ®©y: 1. Qu¶n lý t¹i n¬i c tró do UBND CÊp x· thùc hiÖn ®èi víi ngêi kh«ng thuéc trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy. 2. Qu¶n lý t¹i c¬ sëi qu¶n lý sau cai nghiÖn ®èi víi ngêi cã nguy c¬ t¸i nghiÖn cao. C©u 9: Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý, UBND c¸c cÊp n¬i cã ngêi nghiÖn ma tuý cã tr¸ch nhiÖm g× trong c«ng t¸c cai nghiÖn này? Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý, UBND c¸c cÊp n¬i cã ngêi nghiÖn ma tuý cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc cho ngêi nghiÖn ma tuý, gia ®×nh cã ngêi nghiÖn ma tuý khai b¸o vÒ t×nh tr¹ng nghiÖn ma tuý va ®¨ng ký h×nh thøc cai nghiÖn; tæ chøc cai nghiÖn tai céng ®ång, híng dÉn, hç trî cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh. C©u 10: Tham gia cuéc thi t×m hiÓu vÒ luËt phßng, chèng ma tuý, luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT, t«i còng cha hiÓu nhiÒu vÒ c¨n bÖnh x· héi nµy, song t«i hØ thÓ hiÖn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ma tuý vµ t¸c h¹i cña ngêi nghiÖn ma tuý. Nh chóng ta ®· biÕt, trong cuéc sèng víi bao biÕn ®éng trong x· héi ngµy nay th× con ngêi lu«n lu«n ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu nguy c¬ ®e do¹. §ã cã thÓ lµ nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng, còng cã thÓ lµ do chiÕn tranh vµ mét trong nh÷ng nguy c¬ g©y nhiÒu d luËn cña mçi quèc gia lµ tÖ n¹n x· héi mµ tiªu biÓu lµ tÖ n¹n ma tuý. Nã ®· vµ ®ang lan trµn trong mçi quèc gia, len lâi vµo tõng c¬ quan, tæ chøc vµo tõng gia ®×nh, c¸ nh©n ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cho tõng gia ®×nh, c¬ quan, tËp thÓ, hay mét quèc gia. VËy ma tuý lµ g×? ChÊt ma tuý lµ chÊt g©y nghiÖn, chÊt híng thÇn ®îc quy ®Þnh trong c¸c danh môc do chÝnh phñ ban hµnh. Ma tuý lµ chÊt kÝch thÝch hoÆc øc chÕ thÇn kinh, ®ång thêi còng lµ chÊt g©y nghiÖn. T¸c h¹i cña nã ra sao mµ khiÕn mçi ngêi, mçi gia ®×nh, x· héi, quèc gia ph¶i tr¨n trë vµ ®Æt ra c©u hái lín trong c¸c chÝnh s¸ch phong chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, ®¨c biÖt lµ tÖ n¹n ma tuý? §©y lµ c©u hái khiÕn nhiÒu bËc lµm cha, lµm mÑ, nh÷ng th©n nh©n cña ngêi nghiÖn thêng tr¨n trë vµ suy nghÜ. Theo t«i nã cã nh÷ng t¸c h¹i sau: - Lµm suy gi¶m søc khoÎ do thøc khuya, ng¹i vÖ sinh c¸ nh©n, ng¹i lao ®éng, søc khoÎ gi¶m sót, - Lµm thiÖt h¹i kinh tÕ gia ®×nh do ngêi mÖt mái ng¹i lao ®éng kh«ng lµm ra cña c¶i vËt chÊt, vµ ph¶i chi ®Ó mua chÊt ma tuý sö dông. - DÔ m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, ®Æc biÖt lµ HIV/AIDS. Nãi tãm l¹i ma tuý nã ®· vµ ®ang lan trµn trong mçi quèc gia, len lâi vµo tõng c¬ quan, tæ chøc vµo tõng gia ®×nh, c¸ nh©n ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cho nhiÒu gia ®×nh, c¬ quan v× vËy tham gia cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng, chèng ma tuý, luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT, víi c¸ nh©n t«i cã mét ý nghÜa rÊt lín nã gióp m×nh cã thªm, kh¾c s©u nh÷ng hiÓu biÕt vÒ chÊt ma tuý, t¸c h¹i cña nã ®Ó gi¸o dôc con trÎ vµ tuyªn truyÒn cho gia ®×nh, ngêi th©n, b¹n bÌ, ®ång nghiÖp tr¸nh xa víi tÖ n¹n nµy, t«I mong r»ng sÏ cã nhiÒu b¹n còng cïng suy nghÜ nh t«i. Qu¶ng T©m, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009 . Ngêi viÕt bµi NguyÔn ThÞ H¬ng ma tuý. Nã ®· vµ ®ang lan trµn trong mçi quèc gia, len lâi vµo tõng c¬ quan, tæ chøc vµo tõng gia ®×nh, c¸ nh©n ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cho tõng gia ®×nh, c¬ quan, tËp thÓ, hay mét quèc gia. Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt sím ngêi sö dông ma tuý? Chóng ta cã thÓ nhËn biÕt ngêi nghiÖn ma tuý qua c¸c biÓu hiÖn sau: Thay ®æi giê giÊc sinh ho¹t: thøc khuya, ®ªm Ýt ngñ, ngñ dËy muén, ngñ ngµy nhiÒu; - Hay tô tËp, ®µn ®óm víi nh÷ng ngêi sèng bu«ng th¶ nh: kh«ng lao ®éng, kh«ng häc hµnh… hay ch¬i th©n víi nh÷ng ngêi nghiÖn ma tuý: - §i l¹i cã quy luËt nhÊt ®Þnh, mçi ngµy cø ®Õn, mét giê nhÊt ®Þnh nµo ®ã dï cã ®ang bËn chuyÖn g× còng cè t×m c¸ch, kiÕm cí ®Ó ®i khái nhµ; - ThÝch ë mét m×nh, Ýt hoÆc ng¹i tiÕp xóc víi mäi ngêi (kÓ c¶ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh); - T©m tr¹ng thêng lo l¾ng, bån chån, ®«i khi nãi nhiÒu, thÝch chèi loanh quanh hay cã biÓu hiÖn chèng ®èi, c¸u g¾t h¬n tríc ®©y; - Hay c¸u vÆt, ngêi lõ ®õ, mÖt mái, ng¹i lao ®éng, bá vÖ sinh c¸ nh©n. NÕu cßn ®i häc th× thêng ®i häc muén, trèn häc, bá giê häc (thêng vµo giê nhÊt ®Þnh), ngåi trong líp hay ngñ gËt, lùc häc gi¶m sót nhanh; - Nhu cÇu tiªu tiÒn ngµy mét nhiÒu, sö dông tiÒn kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, th êng xuyªn xin tiÒn ngêi th©n, hay b¸n ®å ®¹c c¸ nh©n, gia ®×nh, nî nÇn nhiÒu, ¨n c¾p vÆt hay lôc tói ngêi kh¸c…. - Trong tói quÇn, ¸o, cÆp, phßng thêng cã giÊy b¹c, thuèc l¸, kÑo cao su, bËt löa ga, b¬m kim tiªm, èng thuèc phiÖn, gãi thuèc nhá heroin… - Cã dÊu kim trªn mu bµn tay, cæ tay, mÆt trong khuûu tay, mÆt trong m¾t c¸ ch©n, ë cæ, ë bÑn… - §èi víi ngêi sö dông ma tuý nÆng cßn cã biÓu hiÖn gi¶m sót søc khoÎ râ rÖt, thêng xuyªn ng¸p vÆt, m¾t lê ®ê; da t¸i, m«i th©m, c¬ thÓ h«i h¸m, ng¹i t¾m, ¨n mÆc l«i th«i lÕch thÕch… Ngêi nµo cµng cã biÓu hiÖn trªn th× cµng cã kh¶ n¨ng ®· nghiÖn ma tuý. Bè mÑ, ngêi th©n trong gia ®×nh, b¹n bÌ, nhÊt lµ nh÷ng ngêi sèng cïng phßng nªn chó ý ph¸t hiÖn sím ngêi nghiÖn ma tuý ®Î t×m c¸ch gióp ®ì. V× cµng ph¸t hiÖn sím, cai sím, th× cµng cã kh¶ n¨ng cai ®îc vµ gi¶m nguy c¬ nhiÔm HIV. C¸c giai ®o¹n cña nghiÖn ma tuý thÓ hiÖn nh thÕ nµo? C¸c biÓu hiÖn thêng gÆp ë ngêi võa sö dông ma tuý: Sau khi ngêi sö dông ma tuý võa sö dông ma tuý xong th× nh×n chung tinh thÇn hng phÊn, vÎ mÆt xung m·n, ®á mÆt, m¾t ®á vµ ít kh«ng ho¹t b¸t kh¸c thêng. Nõu tuæi cßn trÎ th× hä dÔ bÞ khiªu khÝch, muèn tÝm c¶m gi¸c m¹nh, g©y gç ®¸nh nhau, tù r¹ch tay, dïng thuèc l¸ ®èt ch©n tay…C¸c dÊu hiÖu ®ã ® îc biÓu hiÖn râ rÖt qua c¸c giai ®o¹n sau : - Giai ®o¹n 1: Sau khi dïng ®îc 5-10 phót, biÓu hiÖn râ rÖt lµ m¾t ®á, ít long lanh, sau ®ã chuyÓn sang sôp mi m¾t, ngåi t¹i chç m¾t lim dim, g·I ch©n tay, vß ®Çu, bøt tãc…ThÓ hiÖn râ nhÊt trong tr êng hîp sö dông thuèc phiÖn pha lÉn senduxen. Nh÷ng biÓu hiÖn nµy ngêi nhµ khã ph¸t hiÖn nªn nã thêng x¶y ra ë n¬I hót chÝch. - Giai ®o¹n 2 : Sau 10-20 phót m¾t ®á ít, ®ång tö teo, giäng nãi khµn khµn, uèng nhiÒu níc l¹nh, t©m tr¹ng ë tr¹ng th¸I hng phÊn cao, nãi nhiÒu, cö chØ vµ ®éng t¸c thiÕu chÝnh x¸c. Nõu cã tËt th× tËt thêng xuÊt hiÖn ë møc cao nh vuèt mòi, nhæ r©u, nÆn môn, c¾n mãng tay, lÊy r¸y tai… - Giai ®o¹n 3 : Sau 90 phót ngêi sö dông thêng t×m chç yªn tÜnh ®Ó tËn hëng c¬n phª. Lóc nµy hä n»m nh ngñ nhng kh«ng ngñ mµ hót nhiÒu thuèc l¸, tµn thuèc vung v·i. Quan s¸t n¬I hä n»m thêng thÊy ch¨n mµn thñng do tµn thuèc r¬I, bÒ bén ®å ®¹c, h«I, ngêi sö dông ma tuý sî t¾m, sî ån µo. Mét sè ®Æc trng chñ yÕu ë ngychsuwr dông ma tuý : +VÒ thùc lùc: sèng phô thuéc vµo ma tuý, søc khoÎ gi¶m sót, nhiÒu bÖnh tËt ph¸t sinh, dÔ m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. +VÒ tinh thÇn: lu«n tá ra thÊt väng, lËp dÞ, suy sôp c¸c gi¸ trÞ vÒ tinh thÇn, thiÕu ý chÝ quyÕt t©m, mÊt niÒm tin vµo cuéc sèng. +VÒ t©m lÝ : kh«ng cã kh¶ n¨ng suy nghÜ, t duy, trÝ nhí gi¶m, mÊt ph¬ng híng, kh«ng cã høng thó tÎong sinh ho¹t. Lu«n t×m nh÷ng c©u tr¶ lêi cèt ®Ó ®¸p øng c©u hái cña ngêi kh¸c nh»m lÉn trèn b¶n th©n. Lêi nãi kh«ng ®I ®oi víi viÑc lµm, xuÊt hiÖn c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc. + VÒ x· héi : Ýt quan hÖ (c¸c quan hÖ c«ng khai chÝnh ®¸ng), sèng vÆt vê vµ xa l¸nh mäi ngêi xung quanh. VËy t¸c h¹i cña ma tuý thÕ nµo? Bµi dù thi t×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ DiÖp Tuæi: 34 Giíi tÝnh : N÷ D©n téc: Kinh §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng MÇm non Qu¶ng T©m, Qu¶ng X¬ng, Thanh Ho¸. TÖ n¹n ma tuy ®ang lµ nçi lo cho tÊt c¶ c¸c gia ®×nh, lµ hiÓm ho¹ lín cho toµn x· héi g©y t¸c h¹i ®Õn søc khoÎ, lµm suy tho¸i nßi gièng, phÈm gi¸ con ngêi, ph¸ ho¹i h¹nh phóc gia ®×nh g©y ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn trËt tù, an toµn x· héi vµ an ninh quèc gia. Tríc t×nh h×nh thùc tÕ ®ã ngµnh GD Thanh Ho¸ ®· tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý, luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT. Lµ gi¸o viªn hiÖn ®ang c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc t«i thÊy viÖc tæ chøc cuéc thi nµy cã ý nghÜa gi¸o dôc rÊt lín trong céng ®ång. Tríc t×nh h×nh thùc tÕ ®ã ngµnh GD Thanh Ho¸ ®· tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý, luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT cña níc ta nh sau: C©u 1: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt phßng chèng ma tuý ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XII th«ng qua ngµy, th¸ng, n¨m nµo?B¾t ®Çu cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy, th¸ng, n¨m, nµo? LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt phßng chèng ma tuý ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XII kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 03 th¸ng 06 n¨m 2008 vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2009. C©u 2: LuËt phßng, chèng ma tuý qui ®Þnh nh÷ng hµnh vi cÊm nh sau: T¹i ®iÒu 3: LuËt phßng, chèng ma tuý sè 23/2000/QH10 ngµy 09/12/2000 quy ®Þnh nh÷ng hµnh vi nghiªm cÊm sau ®©y: 1. Trång c©y cã chøa chÊt ma tuý; 2. S¶n xuÊt, tµng tr÷, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, mua b¸n, ph©n phèi, gi¸m ®Þnh, xö lÝ, trao ®æi, xuÊt khÈu, qu¸ c¶nh,nghiªn cøu tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt ma tuý, tiÒn chÊt, thuèc nghiÖn, thuèc híng thÇn; 3. Sö dông, tæ chøc sö dông tr¸I phÐp chÊt ma tuý; xói dôc, cìng bøc, l«I kÐo, chøa chÊp, hç trî viÖc sö dông tr¸I phÐp chÊt ma tuý; 4. S¶n xuÊt, tàng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n ph¬ng tiÖn, dông cô vµo viÖc s¶n xuÊt, sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý; 5. Hîp t¸c ho¸ tiÒn, tµi s¶n do ph¹m téi vÒ ma tuý mµ cã; 6. Chèng l¹i hoÆc c¶n trë viÖc cai nghiÖn ma tuý; 7. Tr¶ thï hoÆc c¶n trë ngêi cã tr¸ch nhiÖm hoÆc ngêi tham gia phßng chèng ma tuý; 8. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, nghÒ nghiÖp ®Ó vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phßng, chèng ma tuý; 9. C¸c hành vi tr¸i phÐp kh¸c vÒ ma tuý. C©u 3: LuËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n, gia ®×nh, nhà trêng, c¬ quan, tæ chøc trong c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý nh sau: * Điều 6: C¸ nh©n, gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm: 1. Gi¸o dôc thành viªn trong gia ®×nh, th©n nh©n v ề t¸c h¹i của ma tuý và thùc hiÖn quy ®Þnh của ph¸p luËt vÒ phßng, chèng ma tuý; qu¶n lý chÆt chÏ, ng¨n chÆn thành viªn trong gia ®×nh tham gia tÖ n¹n ma tuý; 2. Thùc hiÖn ®óng chØ ®Þnh cña thÇy thuèc vÒ sö dông thuèc g©y nghiÖn, thuèc híng dÉn ch÷a bÖnh; 3. §Êu tranh víi c¸c hành vi tr¸i phÐp vÒ ma tuý cña th©n nh©n và cña ngêi kh¸c; 4. Tham gia, hç trî ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn v à t¹i céng ®ång; theo dâi, gióp ®ì ngêi ®ã cai nghiÖn ma tuý hoà nhËp céng ®ång; phßng, ch«ng t¸i nghiÖn. * Điều 7 C¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, cung cÊp nhanh chãng c¸c th«ng tin vÒ tÖ n¹n ma tuý cho c¬ quan c«ng an hoÆc c¬ quan kh¸c cã thÈm quyÒn. C¬ quan nhà níc cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt kịp thêi nh÷ng th«ng tin, tè gi¸c vÒ tÖ n¹n ma tuý. * Điều 8 1. C¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, b¸o c¸o kÞp thêi cho c¬ quan nhà níc cã thÈm quyÒn viÖc trång c©y cã chøa chÊt ma tuý; tham gia triÖt ph¸ c©y cã chøa chÊt ma tuý do chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tæ chøc. 2. T¹i c¸c vïng ph¶i xo¸ bá c©y cã chøa chÊt ma tuý, c¸c c¬ quan nh à n íc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhà níc vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ®Ó thay thÕ viÖc trång c©y cã chøa chÊt ma tuý; quy ho¹ch c¬ cÊu n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp, dịch vô và thÞ trêng phï hîp ®Ó nh©n d©n chuyÓn híng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. * Điều 9 MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam và c¸c tæ chøc thành viªn, c¸c tæ chøc kh¸c trong ph¹m vi nhiÖm vô quyÒn h¹n cña m×nh xem xÐt,gi¶i quyÕt kip thêi c¸c th«ng tin tè gi¸c vÒ tÖ n¹n ma tuý. C©u 4: LuËt Phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh ngêi nghiÖn ma tuý nh sau: 1. Ngêi nghiÖn ma tuý là ngêi sö dông chÊt ma tuý, thuèc g©y nghiÖn, thuèc híng thÇn và bÞ lÖ thuéc vào c¸c chÊt này. 2. Ngêi nghiÖn ma tuý là ngêi sö dông thuèc phiÖn, Heroin, ma tuý tæng hîp và bÞ lÖ thuéc vào c¸c chÊt này. 3. Ngêi nghiÖn ma tuý là ngêi mà c¬ thÓ bị ràng buéc víi c¸c chÊt ma tuý vÒ mÆt tinh thÇn và ®«i khi c¶ vÒ mÆt sinh lý, khiÕn hä ph¶i sö dông mét c¸ch th êng xuyªn theo ®Þnh kú nh»m tháa m·n nh÷ng nhu cÇu vÒ tinh thÇn, nÕu kh«ng cã thÓ c¬ thÓ sÏ g©y nªn nh÷ng ph¶n øng kh«ng thÓ chÞu næi. C©u 5: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh chÝnh s¸ch cña Nhà níc vÒ cai nghiÖn ®îc qui ®Þnh ë c¸c ®iÒu sau: §iÒu 25: ChÝnh s¸ch cña Nhà níc vÒ cai nghiÖn ma tuý bao gåm: 1. Áp dông chÕ ®é cai nghiÖn ®èi víi ngêi nghiÖn ma tuý, khuyÕn khÝch ngêi nghiÖn ma tuý tù nguyÖn cai nghiÖn; 3. Tổ chøc c¬ së cai nghiÖn ma tuý b¾t buéc; 3. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc thùc hiÖn viÖc cai nghiÖn tù nguyÖn cho ngêi nghiÖn ma tuý, hç trî ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý, qu¶n lý sau cai nghiÖn và phßng, chèng t¸i nghiÖn ma tuý; nghiªn cøu, s¶n xuÊt, øng dông thuèc và ph¬ng ph¸p cai nghiÖn ma tuý; 4. Hç trî kinh phÝ thùc hiÖn cai nghiÖn ma tuý, qu¶n lý sau cai nghiÖn và phßng, chèng t¸i nghiÖn ma tuý. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoài hç trî, ®Çu t vào ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý, qu¶n lý sau cai nghiÖn và phßng, chèng t¸i nghiÖn ma tuý ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C©u 6: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng nào ®îc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh, céng ®ång, thêi gian cai nghiÖn, c¬ quan tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm, tæ chøc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh và céng ®ång ®îc qui ®Þnh nh sau: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng ®îc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh, céng ®ång lµ ngêi tù nguyÖn cai nghiÖn, trõ trêng hîp ngêi nghiÖn ma tuý tù nguyÖn cai nguyÖn t¹i c¬ së cai nghiÖn. Thêi gian cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh, céng ®ång lµ 6 - 12 th¸ng. UBND cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc cai nghiÖn ma tuý t¹i céng ®ång, híng dÉn, hç trî cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh. C©u 7: LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng bÞ ®a vào c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc; Thêi gian cai nghiÖn là bao l©u; Trong thêi gian cai nghiÖn b¾t buéc ngêi nghiÖn cã tr¸ch nhiÖm g×? Ngêi nghiÖn ma tuý cã thÓ tù xin vào c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc ®Ó cai nghiÖn tù nguyÖn ®îc kh«ng? * LuËt phßng chèng, ma tuý quy ®Þnh nh÷ng ®èi tîng bÞ ®a vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc gåm: 1. Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ tuæi 18 trë lªn ®· ®îc cai nghiÖn t¹i gia ®×nh, c«ng céng hoÆc ®· ®îc gi¸o dôc nhiÒu lÇn t¹i x·, phêng, thÞ trÊn mµ vÉn cßn nghiÖn hoÆc kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh. 2. Ngêi nghiÖn ma tuý tù nguyÖn lµm ®¬n xin cai nghiÖn. 3. Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ 12 tuæi trë lªn ®Õn díi 18 tuæi tù nguyÖn hoÆc ®îc gia ®×nh tù lµm ®¬n xin cai nghiÖn th× ®îc nhËn vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc dµnh riªng cho hä. 4. Ngêi nghiÖn ma tuý tõ ®ñ 12 tuæi trë lªn ®Õn díi 18 tuæi ®· dîc cai nghiªn t¹i gia ®×nh,céng ®ång hoÆc ®· ®îc gi¸o dôc nhiÒu lÇn t¹i x·, phêng, thÞ trÊn mµ vÉn cßn nghiÖn hoÆc kh«ng cã n¬I c tró nhÊt ®Þnh th× ®îc nhËn vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc dµnh riªng cho hä. * Thêi gian cai nghiÖn ma tuý t¹i c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc lµ tõ 1 ®Õn 2 n¨m. * Trong thêi gian cai nghiÖn b¾t buéc ngêi nghiÖn cã tr¸ch nhiÖm sau: 1. Tù khai b¸o vÒ t×nh tr¹ng nghiÖn ma tuý cña m×nh víi c¬ quan,tæ chøc n¬i lµm viÖc hoÆc UBND x·, phêng, thÞ trÊn n¬i c tró vµ tù ®¨ng ký cai nghiÖn ma tuý 2. Tu©n thñ néi quy vµ chÞu sù qu¶n lý, gi¸o dôc cña c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc. 3. Lao ®éng, häc tËp, ch÷a bÖnh ®Ó cai nghiÖn vµ gãp phÇn ®¶m b¶o ®êi sèng trong thêi gian cai nghiÖn. * Ngêi nghiÖn ma tuý cã thÓ tù xin vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc ®Ó cai nghiªn tù nguyÖn. C©u 8: Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý sau khi chÊp hành xong thêi gian cai nghiÖn ma tuý b¾t buéc t¹i c¬ së cai nghiÖn, ng êi nghiÖn ®îc ®a vào nh÷ng h×nh thøc qu¶n lý sau cai nào?®èi t îng nào ®îc ®a vào qu¶n lý sau cai t¹i c¬ së qu¶n lý: Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý sau khi chÊp hành xong thêi gian cai nghiÖn ma tuý b¾t buéc t¹i c¬ së cai nghiÖn, ng êi nghiÖn ph¶i chÞu sù qu¶n lÝ sau cai nghiÖn mét thêi gian tõ 1 ®Õn 2 n¨m theo mét trong 2 h×nh thøc sau ®©y: 1. Qu¶n lý t¹i n¬i c tró do UBND CÊp x· thùc hiÖn ®èi víi ngêi kh«ng thuéc trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy. 2. Qu¶n lý t¹i c¬ sëi qu¶n lý sau cai nghiÖn ®èi víi ngêi cã nguy c¬ t¸i nghiÖn cao. C©u 9: Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý, UBND c¸c cÊp n¬i cã ngêi nghiÖn ma tuý cã tr¸ch nhiÖm g× trong c«ng t¸c cai nghiÖn này? Theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt phßng, chèng ma tuý, UBND c¸c cÊp n¬i cã ngêi nghiÖn ma tuý cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc cho ngêi nghiÖn ma tuý, gia ®×nh cã ngêi nghiÖn ma tuý khai b¸o vÒ t×nh tr¹ng nghiÖn ma tuý va ®¨ng ký h×nh thøc cai nghiÖn; tæ chøc cai nghiÖn tai céng ®ång, híng dÉn, hç trî cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh. C©u 10: §Õn víi cuéc thi t×m hiÓu vÒ luËt phßng, chèng ma tuý, luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT, t« chØ thÓ hiÖn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ma tuý vµ t¸c h¹i cña ngêi nghiÖn ma tuý. TÖ n¹n ma tuý nãã ®· vµ ®ang lan trµn trong mçi quèc gia, len lâi vµo tõng c¬ quan, tæ chøc vµo tõng gia ®×nh, c¸ nh©n ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cho tõng gia ®×nh, c¬ quan, tËp thÓ, hay mét quèc gia. ChÊt ma tuý lµ chÊt g©y nghiÖn, chÊt híng thÇn ®îc quy ®Þnh trong c¸c danh môc do chÝnh phñ ban hµnh. Ma tuý lµ chÊt kÝch thÝch hoÆc øc chÕ thÇn kinh, ®ång thêi còng lµ chÊt g©y nghiÖn. Theo t«i nã cã nh÷ng t¸c h¹i sau: - Lµm suy gi¶m søc khoÎ do thøc khuya, ng¹i vÖ sinh c¸ nh©n, ng¹i lao ®éng, søc khoÎ gi¶m sót, - Lµm thiÖt h¹i kinh tÕ gia ®×nh do ngêi mÖt mái ng¹i lao ®éng kh«ng lµm ra cña c¶i vËt chÊt, vµ ph¶i chi ®Ó mua chÊt ma tuý sö dông. - DÔ m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, ®Æc biÖt lµ HIV/AIDS. Ma tuý nã ®· vµ ®ang lan trµn trong mçi quèc gia, len lâi vµo tõng c¬ quan, tæ chøc vµo tõng gia ®×nh, c¸ nh©n ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cho nhiÒu gia ®×nh, c¬ quan v× vËy tham gia cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng, chèng ma tuý, luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt PCMT, víi t«i cã mét ý nghÜa rÊt lín nã gióp m×nh cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ chÊt ma tuý, t¸c h¹i cña nã ®Ó gi¸o dôc con trÎ vµ tuyªn truyÒn cho gia ®×nh, ngêi th©n, b¹n bÌ, ®ång nghiÖp tr¸nh xa víi tÖ n¹n nµy. Qu¶ng T©m, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009 . Ngêi viÕt bµi NguyÔn ThÞ DiÖp
- Xem thêm -