Tài liệu Bài báo cáo vật liệu tại công ty cổ phần ánh dương

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp vµ hiÖu qu¶. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh, do vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi chÊt lîng ngµy cµng cao vµ gi¸ thµnh h¹. §ã lµ môc ®Ých chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. N¾m b¾t ®îc thêi thÕ trong bèi c¶nh ®Êt níc ®ang chuyÓn m×nh trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi nhu cÇu c¬ së h¹ tÇng, ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó t¹o nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong thêi gian ho¹t ®éng, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cßn thùc hiÖn trµn lµn, thiÕu tËp trung, c«ng tr×nh dang dë lµm thÊt tho¸t lín cÇn ®îc kh¾c phôc. Trong t×nh h×nh ®ã, viÖc ®Çu t vèn ph¶i ®îc t¨ng cêng qu¶n lý chÆt chÏ trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ®iÒu hÕt søc cÊp b¸ch hiÖn nay. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò tríc mÆt lµ cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vËt liÖu trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, bëi v× ®©y lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChØ cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm sao cho mét lîng chi phÝ nguyªn vËt liÖu bá ra nh cò mµ s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng, ®ã còng lµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®îc hao phÝ lao ®éng x· héi. KÕ to¸n víi chøc n¨ng lµ c«ng cô qu¶n lý ph¶i tÝnh to¸n vµ qu¶n lý nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ã. NhËn thøc ®îc mét c¸ch râ rµng vai trß cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n vËt liÖu trong qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng cïng víi sù gióp ®ì cña Phßng KÕ to¸n vµ ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o T¹ §×nh ChiÕn, em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng. VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc ë trêng kÕt hîp víi thùc tÕ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng em xin viÕt ®Ò tµi: "KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu hiÖn t¹i…Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Trêng: C§ KT - KT 1 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ B¶n luËn v¨n nµy gåm cã 3 phÇn: PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng Do kiÕn thøc vµ lý luËn thùc tÕ hiÓu biÕt cha nhiÒu nªn trong bµi viÕt cña m×nh cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty chØ b¶o thªm ®Ó cã ®iÒu kiÖn n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh phôc vô cho c«ng t¸c sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Trêng: C§ KT - KT 2 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ phÇn i. C¥ Së lý luËn VÒ NGUY£N VËT LIÖU ë C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ bé phËn c¬ b¶n cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu hao vµ chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do vËy, t¨ng cêng cong t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o cho viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qña vËt liÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ htµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng. V× vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu cã mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XÐt vÒ mÆt hiÖn vËt, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia mét lÇn toµn bé vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã, nguyªn vËt liÖu ®îc tiªu hao toµn bé, kh«ng gi÷ h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®îc dÞch chuyÓn toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ, nguyªn vËt liÖu lµ thµnh phÇn quan träng cña vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. V× vËy, viÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã kÕ ho¹ch. 2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Qu¶n lý vËt liÖu lµ yÕu tè kh¸ch quan cña mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. Tuy nhiªn do tr×nh ®é s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn ph¹m vi vµ møc ®é qu¶n lý còng kh¸c nhau, C«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu lµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ mäi ngêi nh»m gi¶m bít sù hao phÝ nhng hiÖu qu¶ mang l¹i lµ cao nhÊt. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu ¶nh hëng ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh nªn muèn tÝnh ®îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh th× viÖc tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph¶i chÝnh x¸c. XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u dù tr÷, b¶o qu¶n vµ sö dông. Trong kh©u thu mua vËt liÖu ph¶i ®îc qu¶n lý vÒ khèi lîng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ c¶, chi phÝ thu mua, thùc hiÖn thu mua theo ®óng tèc ®é víi Trêng: C§ KT - KT 3 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ thêi gian s¶n xuÊt. Bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®óng, sö dông c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n râ rµng ®ång thêi ph¶i dù to¸n ®îc sù biÕn ®éng trªn thÞ trêng. ViÖc tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n vËt liÖu, tr¸nh h háng, mÊt m¸t. Trong kh©u dù tr÷, ®ßi hái doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc ho¹t ®éng b×nh thêng, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Sö dông ph¶i hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc tiªu hao vµ dù to¸n chi phÝ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh ®Ó t¨ng lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp. Do vËy, cÇn ph¶i tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông vËt liÖu còng nh kho¸n chi phÝ vËt liÖu cho ®¬n vÞ sö dông. Nh×n chung, qu¶n lý vËt liÖu tõ kh©u mua, b¶o qu¶n, dù tr÷, sö dông vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, nã lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m. §Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu, xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng cña kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Tham gia vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, t×nh h×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3. Vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô cho viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, nã ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. KÐ to¸n nguyªn vËt liÖu gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh vËt t ®Ó chØ ®¹o tiÕn ®é s¶n xuÊt. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cã ®¶m b¶o chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ t×nh h×nh thu mua, nhËp, xuÊt, dù tr÷ vËt liÖu. TÝnh chÝnh x¸c cña h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ¶nh hëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trêng: C§ KT - KT 4 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu vµ tõ vai trß vµ vÞ trÝ cña kÕ to¸n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vai trß cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®îc thÓ hiÖn nh sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, t×nh h×nh nhËp, xuÊt vµ tån nguyªn vËt liÖu, tÝnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®· thu mua vµ mang vÒ nhËp kho nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®óng chñng lo¹i cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p kü thuËt h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, híng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ nguyªn vËt liÖu (lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ...) më c¸c sæ s¸ch, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®óng ph¬ng ph¸p, quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o thèng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n trong ph¹m vÞ ngµnh kinh tÕ vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷, sö dông vËt liÖu, kiÓm tra t×nh h×nh nhËp, xuÊt, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c ¶nh hëng xÊu x¶y ra vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý vÒ nguyªn vËt liÖu nh: thiÕu, thõa, ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, mÊt m¸t, h hao, ..... tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo chÕ ®é mµ nhµ níc ®· quy ®Þnh, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt t, tiÕn hµnh ph©n tÝch vª t×nh h×nh thu mua, dù tr÷, qu¶n lý, sö dông vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu nh»m phôc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt toµn bé. 4. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: - §èi tîng: Nghiªn cøu vÒ : kÕ to¸n h¹ch to¸n ngiªn vËt liÖu + VÒ mÆt kh«ng gian: nghiªn cøu t¹i c«ng ty TNHH Strong Way. + VÒ mÆt thêi gian: T¹i thêi ®iÓm: 30/8 – 30/9 n¨m 2009 + VÒ mÆt néi dung: TËp hîp c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ, sæ s¸ch b¸o c¸o vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. I. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liªu. 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau cho nªn ®Ó qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c, chÆt chÏ cÇn ph©n lo¹i vËt liÖu ra thµnh nhiÒu nhãm phï hîp víi c¸c yªu cÇu qu¶n lý: C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ, vËt liÖu ®îc chia thµnh: Trêng: C§ KT - KT 5 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ - Nguyªn vËt liÖu chÝnh (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi). §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt lîng nguyªn vËt liÖu chÝnh, lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm trong x©y dùng c¬ b¶n. - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ch¹y m¸y thi c«ng nh than, x¨ng, dÇu; dïng ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm nh gç, s¾t thÐp vôn hoÆc phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Ngoµi ra, nÕu c¨n cø vµo môc ®Ých, c«ng dông kinh tÕ cña vËt liÖu còng nh néi dung quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi khoanr kÕ to¸n th× vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®îc chi thµnh: - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho chÕ t¹o s¶n phÈm. - Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh phôc vô qu¶n lý ë c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt... 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu. §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo c¸c ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c, vËt liÖu lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho vµ ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ vèn thùc tÕ, nhng do vËt liÖu lu«n biÕn ®éng vµ ®Ó ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu th× cÇn sö dông gÝa h¹ch to¸n. 2.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. 2.1.1 Gi¸ thùc tÕ nhËp kho. Nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau vµ gi¸ thùc tÕ cña chóng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: * §èi víi vËt liÖu mua ngoµi (víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) th× trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu bao gåm: + Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n (gi¸ kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng). + Chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...), chi phÝ thu mua cña nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ thùc tÕ cña tõng thø nguyªn vËt liÖu. Trêng hîp chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu th× ph¶i tÝnh to¸n vµ ph©n bæ cho tõng thø liªn quan theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Trong trêng hîp mua nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lo¹i dïng vµo ho¹t ®éng sù Trêng: C§ KT - KT 6 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ nghiÖp, dù ¸n, ho¹t ®éng v¨n ho¸, phôc lîi ®îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ kh¸c th× gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu mua ngoµi bao gåm tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n (bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®µu vµo vµ chi phÝ thu mua vËn chuyÓn). * §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng th× gi¸ vËt liÖu bao gåm: + Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn. + TiÒn c«ng thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì vËt liÖu ®i chÕ biÕn vµ mang vÒ. * §èi víi vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ biÕn liªn quan. * §èi víi vËt liÖu nhËn vèn gãp liªn doanh: lµ gi¸ trÞ ®îc héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. * §èi víi vËt liÖu lµ phÕ liÖu thu håi th× gi¸ trÞ ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ sö dông nguyªn vËt liÖu ®ã hoÆc gi¸ íc tÝnh. 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Khi xuÊt dïng vËt liÖu, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ vèn thùc tÕ cña chÊt lîng cho c¸c nhu cÇu, ®èi tîng sö dông kh¸c nhau. ViÖc tÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: * TÝnh theo ®¬n gi¸ cña vËt liÖu tån ®Çu kú: Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè lîng vËt liÖu xuÊt dïng vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu tån ®Çu kú. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = (sè lîng xuÊt kho) x (®¬n gi¸ vËt liÖu tån ®Çu kú) (1.1.) * TÝnh theo ph¬ng ph¸p gi¸ thøc tÕ b×nh qu©n gi¸ quyÒn. VÒ c¬ b¶n th× ph¬ng ph¸p nµy gièng pkp trªn nhng ®¬ng gi¸ vËt liÖu ®îc tÝnh b×nh qu©n cho c¶ sè tån ®©ï kú vµ nhËp trong kú. C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng em xin viÕt ®Ò tµi: "KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu hiÖn t¹i…thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = (§¬n gi¸ b×nh qu©n) x (Sè lîng xuÊt kho) (1.2) * TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi vãi c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho c¨n cø vµo ®¬n gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp theo tõng l«, tõng lÇn nhËp vµ sè lîng xuÊt kho theo tõng lÇn nhËp ®ã. * TÝnh theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc - xuÊt tríc (FIFO): Theo ph¬ng ph¸p nµy th× ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp, sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho nguyªn t¾c: tÝnh theo nguyªn gi¸ thùc tÕ nhËp tríc ®èi víi lîng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tríc, sè cßn Trêng: C§ KT - KT 7 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ l¹i (tæng sè xuÊt kho trõ ®i sè xuÊt thuéc lÇn nhËp tríc) ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ c¸c lÇn nhËp sau. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c kho sau cïng. * TÝnh theo gi¸ nhËp sau - xuÊt tríc (LIFO): theo ph¬ng ph¸p nµy th× còng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp nhng khi xuÊt sÏ c¨n cø vµo sè lîng vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho lÇn cuèi hiÖn cã trong kho vµo lóc xuÊt sau ®ã míi lÇn lît ®Õn c¸c lµn nhËp tríc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. 2.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ hach to¸n lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh ®îc sö dông thèng nhÊt trong ph¹m vi doanh nghiÖp ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy, cuèi th¸ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng dùa vµo c¸c hÖ sè gi¸ thùc tÕ víi gi¸ gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh: = x (1.3) Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ hÖ sè gi¸ vËt liÖu cã thÓ tÝnh riªng theo tõng thø, tõng nhãm hoÆc tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu. III. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 1. Chøng tõ sö dông. Theo quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ sè 1141/TC/Q§C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh th× c¸c chøng tõ vËt liÖu bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01 - VT). - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - VT). - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03 - VT). - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu 08 - VT). - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - BH. - Ho¸ ®¬n GTGT (mÉu 01 - GTKT). - Ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn (mÉu 03 - BH). - PhiÕu xuÊt kho vËt t theo h¹n møc (mÉu 04 - VT). - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, vËt t (mÉu 05 - VT). Ngoµi c¸c chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n mang tÝnh híng dÉn tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. 2. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Trêng: C§ KT - KT 8 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ViÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh cña thñ kho vµ kÕ to¸n còng nh viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n cã thÓ ®îc tiÕn hµnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: + Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. + Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. + Ph¬ng ph¸p sæ sè d. 2.1. Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. - Néi dung cña ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song nh sau: + ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cña tõng thø vËt liÖu theo chØ tiªu sè lîng cña tõng kho. + ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo c¸c chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. VÒ c¬ b¶n, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt cã kÕt cuÊu gièng nh thÎ kho nhng cã thªm c¸c cét ®Ó ghi thªm c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu víi thÎ kho. Ngoµi ra, ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu, kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp cÇn ph¶i tæng hîp sè liÖu chi tiÕt vµo b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt - tån kho cho tõng nhãm vËt liÖu. Cã thÓ kh¸i qu¸t n«Þi dung, tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song qua s¬ ®å sau (xem s¬ ®å 1.1). - Ph¬ng ph¸p nµy cã u nhîc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu vµ qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng víi sè hiÖn cã cña vËt liÖu trªn 2 chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ. + Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a thñ kho víi phßng kÕ to¸n vÉn cßn trïng l¾p vÒ chØ tiªu sè lîng. Ngoµi ra, viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu chñ yÕu ®îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng, do vËy lµm h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. S¬ ®å 1.1. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chó thÝch: : Ghi hµng ngµy Trêng: C§ KT - KT Chøng tõ xuÊt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª9 tæng hîp nhËp - xuÊt - tån Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng : Ghi cuèi th¸ng. : KiÓm tra, ®èi chiÕu - Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i vËt liÖu, khèi lîng c¸c nghiÖp vô nhËp, xÊt Ýt, kh«ng thêng xuyªn vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n h¹n chÕ. 2.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®æi chiÕu lu©n chuyÓn. - Néi dung: + ë kho: ViÖc ghi chÐp cña thu kho còng ®îc thùc hiÖn trªn thÎ kho gièng nh ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. + ë phßng kÒ to¸n: KÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cña tõng thø vËt liÖu ë tõng kho dïng cho c¶ n¨ng nhng mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng, ®Ó cã sè liÖu ghi vµo c¸c sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn còng ®îc theo dâi c¶ vÒ chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. - ¦u nhîc ®iÓm: + ¦u ®iÓm: Khèi lîng ghi chÐp cña kÕ to¸n ®îc gi¶m bít do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. + Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi vÉn bÞ trung l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n vÒ chØ tiªu hiÖn vËt, viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n còng chØ ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng nªn h¹n chÕ t¸c dïng kiÓm tra. S¬ ®å 1.2. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ ®èi chiÕu B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp lu©n chuyÓn - Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã nhiÒu nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy. 2.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d. Trêng: C§ KT - KT 10 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng - Néi dung: + ë kho: Thñ kho còng dïng thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu nhng cuèi th¸ng ph¶i ghi sè tån kho ®· tÝnh trªn thÎ sang sæ sè d vµo cét sè lîng. + ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ sè d theo tõng kho chung cho c¶ n¨m ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt. Tõ b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng luü kÕ nhËp, luü kÕ xuÊt, råi tõ c¸c b¶ng nµy lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho theo tõng nhãm, lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng, khi nhËn sæ sè d do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tån kho cuèi th¸ng do thñ kho tÝnh ghi ë sæ sè d vµ ®¬n gi¸ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ tån kho ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d. S¬ ®å 1.3. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ sè d. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt ViÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu ®îc c¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho trªn sæ sè d Sæ ®èi chiÕu luüto¸n kÕ xuÊt luühîp kÕ nhËp nhËp - xuÊt - lu©n vµ b¶ng B¶ng kª tæng tån (cét sè tiÒn) vµ sèB¶ng liÖu kÕ tæng hîp. chuyÓn - ¦u ®iÓm: Tr¸nh ®îc sù ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n, gi¶m ®îc khèi lîng ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng. + Nhîc ®iÓm: Do kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ nªn muèn biÕt sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨nhg, gi¶m cña tõng thø vËt t liÖu vÒ mÆt gi¸ trÞ nªn muèn biÕt sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m cña tõng thø vËt liÖu vÒ mÆt hiÖn vËt nhiÒu khi ph¶i xem sè liÖu trªn thÎ kho vµ viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu khã kh¨n. - Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã khèi lîng c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt nhiÒu, thêng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu vµ ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp sö dông gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu nhËp, xu¸t; ®· x©y dùng hÖ thèngd danh ®iÓm vËt liÖu vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n v÷ng vµng. Trêng: C§ KT - KT 11 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 3. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu VËt liÖu lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp, viÖc më tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp, ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng b¸n ra hoÆc xuÊt dïng tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p nµo. Cã hai ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú. 3.1. KÕ to¸n vËt liÖu tæng hîp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n thùc hiÖn ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸ trªn tµi kho¶n hµng tån kho vµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. 3.1.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông * Tµi kho¶n 152 - Nguyªn vËt liÖu Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i vËt liÖu trong kú. Tµi kho¶n 152 cã kÕt cÊu nh sau: - Bªn Nî: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu t¨ng trong kú. + TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª - Bªn Cã: + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu gi¶m trong kú do xuÊt dïng. + Sè tiÒn chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, tr¶ l¹i nguyªn vËt liÖu khi mua. + TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt do kiÓm kª. - Sè d Nî: + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú. + Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3… ®Ó kÕ to¸n theo dâi tõng thø, tõng lo¹i, tõng nhãm vËt liÖu tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. * Tµi kho¶n 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· mua, ®· thanh to¸n tiÒn mÆt hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n nhng cha nhËp kho. Tµi kho¶n 151 cã kÕt cÊu nh sau: - Bªn Nî: TrÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ ®ang ®i ®êng (hµng ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp). - Bªn Cã: TrÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ ®ang ®i ®êng th¸ng tríc, th¸ng nµy ®· ®a vÒ nhËp kho hay ®a vµo sö dông ngay. - Sè d Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸ ®· mua nhng cßn ®ang ®i ®êng. Trêng: C§ KT - KT 12 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng Ngoµi ra cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh: + TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n + TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ + TK 111- TiÒn mÆt + TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng + TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung + TK 155 - Thµnh phÈm + TK 002 - VËt t hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng. Vµ mét sè TK liªn quan kh¸c. 3.1.2. Tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: 3.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p mµ kÕ to¸n kh«ng theo dâi thêng xuyªn sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt liÖu trªn tµi kho¶n hµng tån kho. Gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt liÖu hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè lîng kiÓm kª cuèi kú, kÕ to¸n sö dông c«ng thøc c©n ®èi ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng tån kho. = + 3.2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông * TK151, 152 theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, tµi kho¶n nµy kh«ng dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu vµ hµng mua ®ang ®i ®êng ®Çu kú vµ cuèi kú TK611- Mua hµng. KÕt cÊu TK151, 152 theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nh sau: - Bªn Nî: TrÞ gi¸ vèn cña vËt liÖu tån kho cuèi kú. - Bªn Cã: TrÞ gi¸ vèn cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú. - Sè d Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú. * TK 611 - Mua hµng Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t, hµng ho¸ mua vµo vµ xuÊt ra trong kú. KÕt cÊu cña TK611 nh sau: - Bªn nî: + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t, hµng ho¸ mua vÒ trong kú. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ tån kho ®Çu kú - Bªn Cã: Trêng: C§ KT - KT 13 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng tån kho cuèi kú + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t vµ ®îc më thµnh 2 TK cÊp 2. TK 611 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ ®îc më thµnh 2 TK cÊp 2. TK 6111 - Mua nguyªn vËt liÖu TK 6112 - Mua hµng ho¸ Ngoµi ra kÕ to¸n vÉn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh trong ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 3.2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®îc thÓ hiÖn kh¸i qu¸t s¬ ®å sau: (S¬ ®å 2) 4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Ngoµi c¸c sæ chi tiÕt dïng ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu nh thÎ kho, Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu th× trong phÇn thùc hµnh kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cßn liªn quan ®Õn mét sè sæ chi tiÕt kh¸c cho dï doanh nghiÖp ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nµo. Vµ ®©y lµ mét sè h×nh thøc kÕ to¸n mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ¸p dông mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: - H×nh thøc kÕ to¸n: "NhËt ký chøng tõ" - H×nh thøc kÕ to¸n: "NhËt ký chung" - H×nh thøc kÕ to¸n: "NhËt ký sæ c¸i" - H×nh thøc kÕ to¸n: "Chøng tõ ghi sæ" Trêng: C§ KT - KT 14 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng phÇn ii thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng anh I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng . - C«ng ty ®îc thµnh lËp th¸ng 04 n¨m 2002 theo giÊy chøng nhËn kinh doanh sè: 1902000155 do së kÕ ho¹ch ®Çu t TØnh VÜnh Phóc cÊp ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2002, ®¨ng ký thay ®æi lÇn 3 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2003 - Trô së chÝnh: HuyÖn B×nh Xuyªn, tØnh VÜnh Phóc. - V¨n Phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty ®Æt t¹i khu doanh nghiÖp: §êng NguyÔn TÊt Thµnh- TÝch S¬n - VÜnh Yªn - VÜnh Phóc. - Vèn ®iÒu lÖ: 3.100.000.000® Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, C«ng ty còng ®· tù v¬n lªn thÝch nghi víi c¬ chÕ míi. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®æi míi ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, ®a d¹ng ho¸ nghµnh nghÒ kinh doanh, më réng liªn doanh, liªn kÕt víi nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh. C«ng ty ®· xo¸ vì ®îc thÕ s¶n xuÊt ®éc canh bã hÑp tríc ®©y trong lÜnh vùc x©y dùng, tõng bíc v¬n lªn trë thµnh mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®a nghµnh, thÞ trêng kinh doanh ®îc më réng ra ph¹m vi toµn quèc, quy m« tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc. Tõ ®ã ®· lµm cho søc s¶n xuÊt cña C«ng ty cã tèc ®é t¨ng trëng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¶ vÒ doanh thu thùc hiÖn, nép ng©n s¸ch nhµ níc vµ lîi nhuËn doanh nghiÖp; thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®îc c¶i thiÖn; nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng nhiÒu lÇn so víi nh÷ng n¨m tríc. Víi sù n¨ng ®éng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña c¸c lanh ®¹o C«ng ty, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn víi nhÞp ®é n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc. Sù ph¸t triÓn ®ã lµ hîp víi xu híng ®ang ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i DNNN theo tinh thÇn NQTW 3 (kho¸ IX) C«ng ty XDI ®· UBND TØnh chØ ®¹o x©y dùng C«ng ty trë thµnh DN m¹nh cña TØnh trong thêi gian tíi. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh sau: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m Trêng: C§ KT - KT 15 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP STT ChØ tiªu 1 Gi¸ trÞ s¶n lîng thùc hiÖn 2 Doanh thu 3 Vèn kinh doanh - Vèn ng©n s¸ch - Vèn tù bæ sung 4 Nép ng©n s¸ch 5 Lîi nhuËn 6 Lao ®éng b×nh qu©n 7 Thu nhËp b×nh qu©n SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng ۩ §¬n vÞ tr.®ång Ngêi §ång 2007 22.534 18.500 4.793 4.793 2008 2009 25.586 29.750 20.306 25.350 6.566 8.085 6.500 8.000 191 230 695 927 15.330 280 385 430 405 480 530 670.000 780.000 850.000 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu nµy cho ta thÊy gi¸ trÞ s¶n lîng, doanh thu, lîi nhuËn vµ thu nhËp b×nh qu©n tÊt c¶ ®Òu t¨ng chøng tá r»ng C«ng ty lµm ¨n rÊt cã hiÖu qu¶. Tõ ngµy 6- 4 - 2002, C«ng ty b¾t ®Çu tuÇn lµm viÖc 40 giê vµ ®ang tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ nhËn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh h¬n n÷a. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng ®· kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng cêng vµ huy ®éng vèn, ®µo t¹o vµ tuyÓn dông nhiÒu c¸n bé trÎ cã tay nghÒ cao, t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u, trang bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ phï hîp. HiÖn nay, C«ng ty ®ang SXKD trªn c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau ®©y: + Thi c«ng x©y l¾p. + S¶n xuÊt VLXD. + T vÊn x©y dùng. + ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng lÜnh vùc cô thÓ sau ®©y: (1) LÜnh vùc x©y l¾p: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. + X©y dùng cac c«ng tr×nh thuèc c¸c dù ¸n giao th«ng. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n thuû lîi. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc, ®iÖn d©n dông. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ KCN. + Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. (2) LÜnh vùc XSVLXD: + S¶n xuÊt g¹ch x©y dùng c¸c lo¹i theo c«ng nghÖ lß Tuynel. + Khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ x©y dùng c¸c lo¹i b»ng thiÕt bÞ ®ång bé. + S¶n xuÊt bª t«ng th¬ng phÈm. + S¶n xuÊt cÊu kiÖn kª t«ng ®óc s½n. Trêng: C§ KT - KT 16 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng (3) LÜnh vùc t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng: ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, t vÊn gi¸m s¸t, kiÓm nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu vµ chÊt lîng c¸c s¶n phÈm x©y dùng. C«ng ty cã quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau cho nªn viÖc tæ chøc lùc lîng thi c«ng thµnh c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi lµ rÊt hîp lý. Mçi xÝ ngiÖp, mçi ®éi phô tr¸ch thi c«ng mét c«ng tr×nh vµ tæ chøc thµnh c¸c tæ cã ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp hay ®éi trëng phô tr¸ch c¸c ®éi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc qu¶n lý vµ tiÕn ®é chÊt lîng c«ng tr×nh. Mäi c«ng viÖc kÕ to¸n lËp c¸c chøng tõ ban ®Çu vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ C«ng ty lËp b¸o c¸o chung toµn C«ng ty. HiÖn nay chñ yÕu C«ng ty thùc hiÖn ph¬ng thøc giao kho¸n s¶n phÈm x©y dùng cho c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi. 3. HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý vµ t×nh h×nh SXKD hiÖn nay cña C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng . a. VÒ tæ chøc l·nh ®¹o vµ qu¶n lý: * VÒ c¬ cÊu l·nh ®¹o: - Bao gåm: + Ban chÊp hµnh §¶ng uû C«ng ty (§¶ng bé c¬ së). + Ban gi¸m ®èc C«ng ty. + Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn C«ng ty (C«ng ®oµn c¬ së). + Ban chÊp hµnh ®oµn thanh niªn C«ng ty (§oµn c¬ së). Trong ®ã BCH §¶ng uû C«ng ty gi÷ vai trß l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng. * C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. - V¨n phßng C«ng ty. Bao gåm: + Ban gi¸m ®èc C«ng ty (1 gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc). + C¸c phßng ban chøc n¨ng (4 phßng chøc n¨ng, 1 ban vµ 1 bé phËn kiÓm so¸t). - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty: HiÖn nay C«ng ty cã 15 xÝ nghiÖp vµ 25 ®éi trùc thuéc. C¸c ®¬n vÞ nµy hiÖn ®ang ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc sau ®©y: + 11 xÝ nghiÖp x©y l¾p ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc x©y dùng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 321/Q§-UB ngµy 07/02/2001 cña chñ tÞch UBND tØnh VÜnh Phóc. + 25 ®éi x©y dùng trùc thuéc C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc C«ng ty. Trêng: C§ KT - KT 17 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng + 01 Trung t©m t vÊn thiÕt kÕ; víi chøc n¨ng chuyªn kh¶o s¸t thiÕt kÕ, t vÊn kü thuËt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, kiÓm nghiÖm VLXD. +01 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch Tuynel c«ng suÊt 50 triÖu viªn/n¨m ®Æt t¹i KCN Nghi s¬n. + 01 xÝ nghiÖp khai th¸c s¶n xuÊt ®¸ quy chuÈn c«ng suÊt 100.000m3/n¨m & bª t«ng th¬ng phÈm c«ng suÊt 80.000m3/n¨m . Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng cã c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, c¬ cÊu qu¶n lý riªng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, díi lµ c¸c phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Cã thÓ h×nh dung bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty qua s¬ ®å sau: Trêng: C§ KT - KT 18 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng S¬ ®å 03: S¬ ®å tæ chøc C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng Gi¸m ®èc 2 phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 2 phã gi¸m ®èc Ban dù ¸n ®Çu t Phßng tæ KH- KT Phßng tµi vô XÝ nghiÖp trùc thuéc §éi vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh 1. XÝ nghiÖp XD sè 1 trùc thuéc 2. XÝ nghiÖp XD sè 2 1. §éi 1 3. XÝ nghiÖp XD sè 3 2. §éi 2 4. XÝ ngihÖp XD sè 5 3. §éi 3 5. XÝ nghiÖp c¬ giíi 4. §éi 4 6. XÝVíi nghiÖp g¹ch Tr êng §éi 5 m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng gän nhÑ 5. chuyªn l©m... 6. TT TVs©u, thiÕttrong kÕ ®ã: biÕn bét - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt chØ 7. ®¹oNhµ mäim¸y ho¹tchÕ ®éng cñatinh C«ng ng« ty vµ còng chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tríc cÊp trªn, tríc ph¸p luËt vµ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo ngµnh nghÒ ®îc ®¨ng kú kinh doanh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc: * C¸c phßng ban chøc n¨ng: Cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, lËp dù to¸n c«ng t×nh ®Ó chuÈn bÞ tham gia ®Êu thÇu. - Phßng kinh tÕ kü thuËt: Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc trong viÖc thiÕt lËp kiÓm tra, gi¸m s¸t kü thuËt, an toµn thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt trong s¶n xuÊt, kiÓm tra gi¸m s¸t chÊt lîng c«ng tr×nh. Trêng: C§ KT - KT 19 Líp: KT11D B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng h¹ch to¸n, tËp hîp c¸c sè liÖu, th«ng tin kinh tÕ, qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, qu¶n lý thu håi vèn, huy ®éng vèn tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, theo dâi t¨ng gi¶m tµi s¶n, thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn nghÜa vô ®Çy ®ñ víi nhµ níc vÒ c¸c kho¶n ph¶i nép. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tæ chøc n¨ng lao ®éng trong biªn chÕ, ®iÒu ®éng c¸n bä c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, tæ chøc c«ng viÖc hµnh chÝnh, chuyÓn giao c«ng v¨n giÊy tê. Ban gi¸m ®èc cïng víi c¸c phßng chøc n¨ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng ë C«ng ty mét c¸ch thèng nhÊt víi c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi x©y dùng. Trªn c¬ së c¸c hîp ®ång cña C«ng ty víi bªn A, bé phËn kinh doanh tiÕp thÞ vµ kinh tÕ kü thuËt. Hai phßng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, ®«n ®èc vµ th«ng qua hîp ®ång tríc khi tr×nh gi¸m ®èc ký. C¸c ®éi vµ c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng chØ ®îc lÖnh khëi c«ng khi lËp tiÕn ®é vµ biÖn ph¸p thi c«ng ®îc gi¸m ®ãc phª duyÖt. - VÒ viÖc lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n: C¸c ®éi, c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng tù lµm díi sù hç trî cña phßng kinh tÕ kü thuËt. - VÒ vËt t: Mét phÇn vËt t do bé phËn s¶n xuÊt phô vµ bªn A cung cÊp nhng sè nµy rÊt Ýt, chñ yÕu vËt tõ do c¸c ®éi, c¸c xÝ nghiÖp mua cña C«ng ty vµ mua ngoµi theo ®Þnh møc. - VÒ m¸y thi c«ng: Chñng lo¹i m¸y cña C«ng ty kh¸ phong phó vµ hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®îc yªu cÇu thi c«ng. - VÒ chÊt lîng c«ng tr×nh: Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp hay ®éi trëng c¸c ®éi lµ ngêi thay mÆt cho c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh. NÕu cã sai ph¹m kû luËt dÉn ®Õn ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i hoÆc ph¶i söa ch÷a th× chi phÝ do c¸c ®éi, c¸c xÝ nghiÖp chÞu hoµn toµn. Phßng kü thuËt phÝa gi¸m s¸t gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c vÒ chuyªn m«n cho c¸c ®éi, c¸c xÝ nghiÖp trong qu¸ thi c«ng. - VÒ an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng: C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi cãd tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn vµ b¶o hiÓm lao ®éng theo chÕ ®é Nhµ níc ban hµnh. 4. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý, gän nhÑ vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c cho c¸c ®èi tîng sö dông th«ng tin, ®ång thêi ph¸t huy vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n. Muèn vËy viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ Trêng: C§ KT - KT 20 Líp: KT11D
- Xem thêm -