Tài liệu Bài báo cáo thực tập-xử lý ảnh số

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

XỬ LÝ ẢNH SỐ Xử lý hình thái học (Morphological) 2 of 39 Nội dung Sau khi phân đoạn, chúng ta có thể sử dụng các thao tác morphological để loại bỏ chưa hoàn hảo trong quá trình phân đoạn và cung cấp thông tin về dạng và cấu trúc của ảnh Phần này, chúng ta sẽ xét đến – Thế nào là morphology? – Các thao tác morphological đơn giản – Các thao tác kết hợp – Các thuật toán Morphological 3 of 39 1, 0, Black, White? Trong các slide sau, có thể hoán đổi việc sử dụng 0 và 1 để chỉ trắng và đen Trong các phần sau, chúng ta giả thiết là đã thực hiện phân đoạn ảnh và 0 biểu diễn các pixel nền, 1 biểu diễn các pixel của các đối tượng 4 of 39 Morphology là gì? Xử lý ảnh Morphological (or morphology) mô tả một dãy các kỹ thuật xử lý ảnh liên quan đến hình dạng (morphology) và các đặc điểm trên ảnh Các thao tác Morphological tường được sử dụng để loại bỏ không hoàn thiện trong quá trình phân đoạn, do vậy thường làm việc với ảnh 2 mức Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002) 5 of 39 Ví dụ Image after segmentation Image after segmentation and morphological processing 6 of 39 Phần tử cấu trúc, Hits & Fits B Phần tử cấu trúc Fit: Tất cả các pixel nằm trên phần tử cấu trúc che phủ tất cả các pixel trên A ảnh C Hit: Pixel bất kỳ trên phần tử cấu trúc cho phủ một pixel trên ảnh Tất cả các theo tác xử lý morphological đều dựa trên ý tưởng cơ bản này 7 of 39 Phần tử cấu trúc Phần tử cấu trúc có thể có kích thước và hình dạng bất kỳ Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng phần tử cấu trúc vuông với tâm ứng pixel ở giữa 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 8 of 39 Fitting & Hitting 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 B 1 1 1 0 0 C 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Structuring Element 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Structuring Element 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 of 39 Các thao tác cơ bản Về cơ bản, xử lý morphological giống lọc không gian Phần tử cấu trúc dịch qua mỗi pixel trên ảnh ban đầu và tạo ra pixel ở ảnh sau khi xử lý Giá trị của pixel tạo ra phụ thuộc vào thao tác thực hiện Có hai thao tác morphological cơ bản: erosion và dilation 10 of 39 Erosion Erosion của ảnh f sử dụng phần tử cấu trúc s được định nghĩa bởi f  s Phần tử cấu trúc được định vị tại vị trí (x, y) trên ảnh và giá trị mới tại vị trí này được xác định bởi qui tắc : g ( x, y) 1 if s fits f 0 otherwise 11 of 39 Ví dụ Erosion Original Image Processed Image With Eroded Pixels Structuring Element 12 of 39 Ví dụ Erosion Original Image Processed Image Structuring Element 13 of 39 Ví dụ Erosion Original image Erosion by 3*3 square structuring element Erosion by 5*5 square structuring element Watch out: In these examples a 1 refers to a black pixel! Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002) 14 of 39 Ví dụ Erosion Original image After erosion with a disc of radius 5 After erosion with a disc of radius 10 After erosion with a disc of radius 20 15 of 39 Ứng dụng của Erosion? Erosion có thể tách các đối tượng nối nhau Erosion can split apart Erosion có thể loại bỏ các extrusions Watch out: Erosion làm mỏng đối tượng 16 of 39 Dilation Dilation ủa ảnh f với phần tử cấu trúc s như định nghĩa sau f s Phần tử cấu trúc được định vị tại (x, y) và giá trị mới của điểm ảnh được xác định bởi: g ( x, y) 1 if s hits f 0 otherwise 17 of 39 Ví dụ Dilation Original Image Processed Image Structuring Element 18 of 39 Ví dụ Dilation Original Image Processed Image With Dilated Pixels Structuring Element 19 of 39 Ví dụ Dilation Original image Dilation by 3*3 square structuring element Dilation by 5*5 square structuring element Watch out: 1 dùng để chỉ pixel màu đen Images taken from Gonzalez & Woods, Digital Image Processing (2002) 20 of 39 Ví dụ Dilation Original image After dilation Structuring element
- Xem thêm -