Tài liệu Bài báo cáo thực tập nhận thức tại công ty h&t

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ bao gåm c¶ viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc, mét ngµnh míi mÎ ë ViÖt Nam nh-ng kh«ng ph¶i lµ ngµnh míi mÎ trªn thÕ giíi. §Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c n-íc ph¸t triÓn chóng ta ®· cã nh÷ng khuyÕn khÝch ®èi víi nÒn c«ng nghÖ non trÎ nµy. Lµ mét c«ng ty c«ng nghÖ tin häc ra ®êi trong mét thêi kú mµ c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh nªn ®· nhËn ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm tõ nh÷ng c«ng ty ra ®êi tr-íc. Tuy tuæi ®êi cßn non trÎ nh-ng hiÖn nay c«ng ty H&T víi ®éi ngò c¸n bé trÎ ®Çy tµi n¨ng vµ nhiÖt huyÕt . Trong giai ®o¹n vµ thêi gian thùc tËp cña mçi häc sinh lµ ®i s©u vµo thùc tÕ t×m hiÓu , thùc hµnh c«ng viÖc th«ng qua hÖ thèng kiÕn thøc nghiÖp vô th- ký nãi riªng ®· ®-îc trang thiÕt bÞ, tÝch luü qua thêi gian thùc tËp, 1 mçi häc sinh ph¶i chän mét ®Ò tµi ®Ó b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶ n¨ng cña mçi häc sinh khi ®èi diÖn víi c«ng viÖc thùc tÕ. §Ó ®i s©u vµo bµi b¸o c¸o tèt, chóng ta ph¶i lµm quen víi c«ng ty trªn nh÷ng khÝa c¹nh nhÊt ®Þnh . Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i viÔn ®«ng,em ®· hoµn thµnh " Bµi b¸o c¸o thùc tËp nhËn thøc t¹i c«ng ty H&T ". Bµi b¸o c¸o gåm nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh nh- sau : - T×nh h×nh x©y dùng vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. - Néi dung thùc tËp vÒ nghiÖp vô l¾p ®Æt,b¶o tr× m¸y tÝnh. - C¸c thu ho¹ch vµ nhËn xÐt trung vÒ ®ît thùc tËp. Ch-¬ng I 2 T×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña C«ng ty TNHH viÔn ®«ng I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH ViÔn §«ng Tªn c«ng ty lµ: C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ViÔn §«ng. Tªn giao dÞch: ViÔn §«ng Tradinh Company Limited. Tªn viÕt t¾t: IDT Co. Ltd Trô së chÝnh: Sè 182b ®-êng La Thµnh ®èng §a Hµ Néi S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty viÔn Gi¸m ®èc ®«ng Phã Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng KÕ to¸n Phßng 3 Kü thuËt Kho VËt t- Phßng b¶o hµnh Trªn ®©y lµ s¬ ®å cô thÓ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty IDT, víi c¸c phßng ban thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: + Gi¸m ®èc: lµ ng-êi trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh, kinh doanh, tæ chøc hµnh chÝnh, nh©n sù. + Phã gi¸m ®èc: lµ ng-êi tham m-u cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chØ ®¹o, qu¶n lý c«ng ty. + Phßng kinh doanh: qu¶n lý vÒ c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh, giao dÞch marketting, mua b¸n c¸c vËt t-. + Phßng kÕ to¸n: cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n. Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty. §©y lµ 4 phßng cã chøc n¨ng quan träng cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh. B¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh ®¶m b¶o cung cÊp mäi th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o cña gi¸m ®èc. + Phßng kü thuËt: cã nhiÖm vô l¾p ®Æt, söa ch÷a, triÓn khai thiÕt kÕ, t¹o dùng hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh cho kh¸ch hµng. + Kho vËt t-: cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, qu¶n lý hµng ho¸ nhËp, xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. + Phßng b¶o hµnh: cã nhiÖm vô b¶o tr×, b¶o d-ìng thiÕt bÞ m¸y mãc, hµng ho¸ cña c«ng ty vµ cña kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc cho giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ träng t©m lµ t¹o ra c¸c phÇn mÒm ®ãng vai trß quan träng, trong n¨m 2001 IDT thµnh lËp trung t©m phÇn mÒm chiÕn l-îc vµ b¶o ®¶m chÊt l-îng. H¬n 1 n¨m ph¸t triÓn, ngµy nay IDT ®· lín m¹nh, víi nh÷ng ý t-ëng m¹nh d¹n trong kinh doanh vµ c«ng nghÖ ®· gãp mét phÇn nhá vµo ngµnh c«ng nghÖ non trÎ cña ViÖt Nam. Cã ®-îc ®iÒu nµy lµ nhê sù nhiÖt huyÕt vµ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty víi môc tiªu ®-îc v¹ch ra tõ nh÷ng ngµy ®Çu: “ IDT mong muèn trë thµnh mét tæ chøc kiÓu míi, giµu m¹nh b»ng nç lùc trong s¸ng t¹o khoa häc, kü thuËt c«ng 5 nghÖ, gãp phÇn h-ng thÞnh quèc gia, ®em l¹i cho mçi thµnh viªn ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®Çy ®ñ nhÊt vÒ tµi n¨ng vµ mét cuéc sèng ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn". MÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng ®-îc mét thêi gian, nh-ng c«ng ty chóng t«i ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, ®ãng gãp mét phÇn nhá doanh thu vµo ngµnh dÞch vô vµ ®· gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh h×nh thÊt nghiÖp t¹i thµnh phè Hµ néi. II. §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty ViÔn §«ng 1. LÜnh vùc ho¹t ®éng 1.1. DÞch vô cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tin häc - M¸y tÝnh c¸ nh©n vµ c¸c phô kiÖn cña c¸c h·ng IBM, COMPAQ, OLIVETTI... - ThiÕt bÞ m¹ng: 3COM, CISCO SYSTEM,... - HÖ ®iÒu hµnh : Netware, NT, UNIX, OS/400... - C¬ së d÷ liÖu: ORCLE... 1.2. DÞch vô phÇn mÒm øng dông - SIBA tù ®éng ho¸ chi nh¸nh ng©n hµng th-¬ng m¹i - BALANCE (kÕ to¸n) - Hotel: gi¶i ph¸p kh¸ch s¹n - BCS: gi¶i ph¸p truyÒn th«ng - H & T Net: th- tÝn ®iÖn tö 6 - PhÇn mÒm ®Æc tr-ng bé ngµnh: DYNATAX-thuÕ Qu¶n lý ho¸ ®¬n n-íc Thanh to¸n tËp trung cho ng©n hµng th-¬ng m¹i. 1.3. DÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ gi¶i ph¸p - T×m kiÕm c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p phï hîp víi m«i tr-êng ViÖt Nam - Ng©n hµng b¸n lÎ (Siverlake cho Vietcom bank) - NhËn d¹ng v©n tay tù ®éng (Sagemcho C27 Bé néi vô) - Qu¶n lý kh¸ch s¹n (HIS cho Metropole hotel) - HÖ thèng Internet 1.4. DÞch vô b¶o hµnh vµ b¶o tr× - DÞch vô b¶o tr× tèt nhÊt - Söa ch÷a n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ tin häc - NhËn b¶o hµnh t¹i c«ng tr×nh - NhËn b¶o hµnh ®Þnh kú - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸c ngµnh - X©y dùng c¸c ®Ò ¸n tin häc. 7 - Cung cÊp thiÕt bÞ x©y dùng, thiÕt bÞ c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. 2. Tr×nh tù tæ chøc c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kinh doanh m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc cña c«ng ty IDT C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i ViÔn §«ng chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ tin häc do vËy môc ®Ých ®Æt ra cho c«ng ty lµ: ®Èy m¹nh c«ng cuéc tin häc ho¸ trong c¶ n-íc, phæ cËp tin häc cho c¸c tÇng líp d©n chóng, -u tiªn ®Æc biÖt cho ngµnh gi¸o dôc, tham gia ph¸t triÓn c¸c øng dông tin häc phôc vô c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc vµ phôc vô nhu cÇu sö dông tin häc trong nh©n d©n. 8 Ch-¬ng II Néi dung thùc tËp vÒ nghiÖp vô l¾p ®Æt, b¶o tr× m¸y tÝnh C¸c néi dung chÝnh trong qu¸ tr×nh thùc tËp :  L¾p ®Æt phÇn cøng m¸y tÝnh : Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt phÇn cøng m¸y tÝnh c¬ b¶n ®-îc chia lµm 2 phÇn : * L¾p ®Æt phÇn cøng:  PhÇn chuÈn bÞ tiÕn hµnh : Tr-íc tiªn ph¶i dµnh mét vÞ trÝ lµm viÖc thÝch hîp s¹ch sÏ vµ tho¶i m¸i. Tr¸nh n¬i cã th¶m bëi nã sÏ t¹o ra tÜnh ®iÖn lµm háng c¸c linh kiÖn ®iÖn tö. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cÇn thiÕt nh- : VÆn vÝt, k×m nhän, vßng ®eo tay chèng tÜnh ®iÖn (nÕu cã). Sau ®ã tËp trung ®Çy ®ñ c¸c linh kiÖn cña m¸y. TiÕp ®ã tiÕn hµnh lÊy case ra khái hép, th¸o n¾p cña case ta cã thÓ t×m thÊy nguån, c¸p nguån, èc vÝt vµ c¸c phô kiÖn kh¸c. 9  ChuÈn bÞ main : §©y lµ mét kh©u quan träng trong qua tr×nh l¾p m¸y. §Çu tiªn ta ph¶i kiÓm tra c¸c jumper cã trªn main vµ rÊt Ýt khi ta ph¶i thay ®æi l¹i nã bëi v× c¸c thiÕt lËp mÆc ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt th× Main lu«n ch¹y tèt. Nh-ng ta còng cã thÓ tham kh¶o s¸ch ®i kem theo main ®Ó cã nh÷ng thay ®æi võa ý. Sau b-íc nµy ta tiÕn hµnh l¾p CPU vµo main. §Æt main lªn mét bÒ mÆt ph¼ng vµ b¾t ®Çu tiÕn hµnh l¾p. Ph¶i cÈn thËn khi lµm viÖc víi CPU. N©ng cÇn bÈy ë bªn c¹nh ®Õ c¾m CPU vµ cÈn thËn khi c¾m CPU vµo. Chó ý khi c¾m CPU th× ta ph¶i ®Ó ý trªn “ l-ng” cña CPU cã mét mòi tªn mµu vµng nhá n»m ¬ gãc CPU ta chØ cÇn quay CPU sao cho mòi tªn h-íng cïng phÝa víi chiÒu ®ãng xuèng cña cÇn bÈy. Vµ CPU chØ c¾m ®-îc khi c¾m ®óng chiÒu. Mét tay gi÷ chÆt CPU vµ ®ãng cÇn bÈy l¹i. Sau khi c¾m CPU vµo main ta tiÕn hµnh l¾p qu¹t (hoÆc bé t¶n nhiÖt, tuú c¸ch thøc kh¸c nhau cña mçi lo¹i ta nªn ®äc kü h-íng dÉn) cho CPU vµ chØ cÇn chó ý cÈn thËn kh«ng ®-îc lµm g·y mÊu nhùa cµi “ g«ng” qu¹t vµ kh«ng ®-îc 10 dïng søc khi l¾p qu¹t CPU v× nã cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn main vµ CPU. Nèi d©y nguån cña qu¹t víi ®Çu nèi trªn main( b¹n cã thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Çu nèi nµy trong tµi liÖu ®i kÌm theo Main). TiÕn hµnh c¾m RAM lªn main, tr-íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¾m RAM sau ®ã ph¶i ®Ó ý ch©n c¾m cña RAM. Trªn mçi mét thanh RAM lu«n cã hai r·nh nhá ®¸nh dÊu chiÒu c¾m RAM. Ph¶i lu«n b¶o ®¶m r»ng RAM ®· vµo ®óng chiÒu. CÈn thËn ®Èy RAM vµo khe c¾m cho ch¾c. Khi thÊy hai chèt ë hai ®Çu ®· b¸m chÆt vµo thanh RAM th× ch¾c ch¾n nã ®· ®-îc c¾m ®óng. NÕu cã nhiÒu thanh RAM th× ta còng tiÕn hµnh t-¬ng tù.  L¾p Main vµo Case : Sau khi Main ®· ®-îc chuÈn bÞ hoµn tÊt ta tiÕn hµnh l¾p Main vµo Case. Tr-íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ sÏ l¾p Main b»ng c¸ch -ím thö Main vµo Case ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ sÏ b¾t c¸c lç vÝt (hoÆc ch©n ®Õ nhùa). §Ó cè ®Þnh Main vµo Case ta sö dông c¸c èc-vÝt cã miÕng ®Öm (kÌm theo hép m¸y). L-u ý trong khi b¾t vÝt nªn vÆn võa tay, nÕu qu¸ m¹nh ta cã thÓ 11 lµm háng Main. TiÕp ®ã, ta c¾m c¸c ®Çu nèi nhá cña c«ng t¾c Power-on/off tõ Case cïng víi c¸c nót Reset, Speaker, c¸c ®Ìn tÝn hiÖu nh- HDDLED vµ Power-LED.Ta cã thÓ tù x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¾m b»ng c¸c kÝ hiÖu ë trªn Main nh-ng h¬n hÕt lµ sö dông tµi liÖu ®i kÌm.Trªn mét sè Main cßn cã ch©n c¾m cho Port-USB th× ta ph¶i x¸c ®Þnh ch©n c¾m sè 1 sau ®ã c¾m theo chØ dÉn cña tµi liÖu. Cuèi cïng lµ c¾m nguån cho Main, nèi ®Çu lín tõ bé nguån cã s½n trong Case vµo Main. Ch©n c¾m trªn Main cã mét gê nhá ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu c¾m nguån vµ nguån chØ cã thÓ l¾p võa khi c¾m ®óng chiÒu.  L¾p æ HDD, FDD vµ CD-ROM (CD-RW): Ta tiÕn hµnh l¾p HDD, FDD, CD-ROM vµo Case khi c¸c b-íc trªn ®· hoµn chØnh. Trong phÇn nµy cÇn chó ý ®Õn c¸c lo¹i èc b¾t cña tõng æ vµ ph¶i b¾t Ýt nhÊt lµ hai èc hai bªn cho tõng lo¹i. Ta cã thÓ dÔ dµng nhËn ra c¸c vÞ trÝ dµnh cho mçi æ ë trªn Case. KiÓm tra c¸c Jumper trªn HDD vµ CD-ROM. L¾p æ HDD vµo chç t-¬ng øng cña nã th«ng th-êng lµ khoang n»m kho¶ng gi÷a hép 12 m¸y, gÇn Main. NÕu cã hai æ HDD th× ph¶i l¾p æ thø hai bªn c¹nh æ thø nhÊt ®Ó dÔ dµng nèi c¸p. Khi l¾p æ CD ph¶i l¾p æ CD sao cho mÆt tr-íc cña æ ®Üa ph¶i ®-îc c¨n ngay hµng víi hép m¸y.  C¾m Card VGA, Sound vµ Fax-modem (nÕu cã) : Trªn mét sè Main cã thÓ on-board c¶ VGA vµ Sound (th«ng th-êng chØ cã Sound) th× sÏ kh«ng cã Card c¾m rêi. NÕu ph¶i c¾m rêi th× qu¸ tr×nh c¾m ph¶i nhÊn døt kho¸t vµ ®Òu däc lªn phÇn trªn cña Card cho ®Õn khi vµo ®óng khe c¾m. Sau ®ã dïng vÝt b¾t chÆt vµo Case.  Nèi c¸p : §©y lµ lóc kÕt nèi mäi thø víi nhau b»ng c¸p. Khi thùc hiÖn, ph¶i b¶o ®¶m r»ng ch©n 1 cña c¸p (th-êng ®-îc b«i ®á) nèi vµo ch©n 1 cña æ ®Üa vµ Main. Trong mét sè tr-êng hîp, ®Çu nèi chØ cã thÓ l¾p theo mét chiÒu khi ®ã th× kh«ng cÇn quan t©m ch©n 1 ë ®©u. Khi c¾m nguån th× cÇn chó ý ®Õn c¹ch v¸t chÐo trªn ®Çu nèi nguån. §«i khi ta cã thÓ c¾m ng-îc nÕu nhÊn m¹nh.  KÕt nèi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi : Nèi bµn phÝm vµ chuét vµo c¸c ®Çu nèi t-¬ng øng n»m phÝa sau 13 hép m¸y. C¾m mµn h×nh, loa, m¸y in, vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c nÕu cã. Cuèi cïng c¾m d©y nguån AC vµo æ ®iÖn. * Cµi ®Æt :  Thùc hiÖn c¸c thiÕt lËp ban ®Çu : §©y lµ lóc kiÓm tra s¬ bé Main, CPU, RAM. BËt m¸y tÝnh nÕu ta nghe thÊy tiÕng bÝp ph¸t ra tõ PC vµ nh×n thÊy th«ng tin BIOS trªn mµn h×nh th× chøng tá c¸c thµnh phÇn chÝnh cña m¸y tÝnh lµm viÖc tèt. NÕu m¸y tÝnh kh«ng bËt hoÆc ta kh«ng thÊy g× hiÖn lªn mµn h×nh, h·y kiÓm tra kü l¹i c¸c ®Çu nèi vµ thö l¹i lÇn n÷a. NÕu thÊy loa cña PC kªu tiÕng dµi vµ mµn h×nh kh«ng bËt h·y kiÓm tra l¹i RAM. NÕu vÉn kh«ng tèt h¬n h·y tham kh¶o tµi liÖu h-íng dÉn. Khi m¸y tÝnh bËt h·y vµo CMOS Setup kiÓm tra s¬ bé c¸c thø cã trong BIOS.  Cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh : Tr-íc khi thiÕt lËp H§H, ph¶i lµm cho PC cã thÓ ®äc ®-îc æ CD- ROM(cã thÓ cµi hÖ ®iÒu hµnh theo nhiÒu c¸ch ë ®©y lµ c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt). HÇu hÕt c¸c ®Üa cµi ®Æt Win ®Òu lµ ®Üa Boot, vµ phÇn lín Main ®Òu 14 cã thÓ Boot ®-îc tõ CD-ROM. Tuy nhiªn ta ph¶i tù thiÕt lËp ®iÒu nµy b»ng c¸ch vµo tr×nh CMOS Setup t×m ®Õn menu BIOS Feature Setup, vµo Menu Boot Sequence vµ chän CDROM Driver. Tho¸t khái ch-¬ng tr×nh trªn, l-u c¸c th«ng sè vµ khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh. Kh× ®ã ta sÏ sö dông ®Üa cµi Win ®Ó Boot m¸y tÝnh vµ ch-¬ng tr×nh Window Setup sÏ tù ®éng lµm viÖc vµ chØ cÇn lµm theo chØ dÉn trªn mµn h×nh ®Ó thùc hiÖn cµi ®Æt H§H.  KiÓm tra Windows vµ cµi ®Æt Driver : §«i khi cã mét sè Main tù nhËn c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng cã trong PC vµ cµi ®óng Driver cho thiÕt bÞ. §Ó kiÓm tra, vµ Start->Setting->Control Panel, chän biÓu t-îng System, nhÊn vµo nót Properties trong Menu hiÖn ra vµ theo h-íng dÉn cña Windows Hardware Troubleshooter ®Ó gi¶i quÕt. Khi Device Manager thÓ hiÖn mäi thø râ rµng, h·y cµi phÇn mÒm cho VGA vµ Sound.  Cµi ®Æt c¸c phÇn mÒm th«ng dông : 15 Sau khi l¾p ®Æt vµ cµi ®Æt H§H cho PC th× ph¶i cµi ®Æt c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông cho PC vÝ dô nh- : MTD, Office, Jet-Audio, ...... HÇu nh- tÊt c¶ c¸c ch-¬ng tr×nh nµy ®Òu cã phÇn h-íng dÉn cµi ®Æt chØ cÇn ch¹y phÇn Setup cña tõng ch-¬ng tr×nh vµ lµm theo c¸c chi dÉn trªn mµn h×nh ®Ó hoµn tÊt qu¸ tr×nh cµi ®Æt.  B¶o tr× m¸y tÝnh : Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty IDT em ®· ®-îc ®i theo c¸c anh kü thuËt ®i b¶o tr× m¸y tÝnh cho c¸c kh¸ch hµng vµ em nhËn thÊy qu¸ tr×nh b¶o tr×nh m¸y tÝnh cã thÓ chia lµm hai phÇn lín nh- sau:  B¶o tr× vÒ phÇn cøng : VÒ phÇn cøng c¸c háng hãc chñ yÕu lµ vÒ RAM, Main, CPU(tr-êng hîp nµy rÊt Ýt khi x¶y ra) vµ háng æ cøng. VÒ nguyªn nh©n háng cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh- bÞ chËp ®iÖn, c¸c linh kiÖn ®· qu¸ cò,.....Còng cã mét sè tr-êng hîp do kh¸c hµng ®Ó m¸y b¸m qu¸ nhiÒu bôi bÈn còng g©y nªn mét sè trôc trÆc trong m¸y tÝnh. TÊt c¶ c¸c tr-êng hîp háng hãc vÒ phÇn 16 cøng hÇu hÕt ®Òu ®-îc bé phËn b¶o hµnh sña chöa hoÆc cã thÓ thay míi.  B¶o tr× vÒ phÇn mÒm : VÒ phÇn mÒm ®«i khi kh¸ch hµng xãa mÊt mét sè File trong ch-¬ng tr×nh øng dông còng g©y nªn lçi. Khi ®ã chØ cÇn cµi l¹i ch-¬ng tr×nh. Ch-¬ng III 17 C¸c thu ho¹ch vµ nhËn xÐt chung vÒ ®ît thùc tËp.  Thu ho¹ch trong qu¸ tr×nh thùc tËp : Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· t×m ®-îc mét sè tµi liÖu bæ Ých vÝ dô nh- : gi¸o tr×nh sñ dông internet, tµi liÖu h-íng dÉn kh¾c phôc c¸c lçi trong qóa tr×nh cµi ®Æt modem ....... Trong phÇn thu ho¹ch nµy em sÏ tr×nh bµy c¸c c¸ch kh¾c phôc lçi trong qu¸ tr×nh cµi ®Æt modem.  Lçi liªn quan ®Õn kÕt nèi  Lçi liªn quan ®Õn Modem Khi connect vµo m¹ng m¸y b¸o lçi : “ Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specfied in the Server Type setting. Check your network configuration in the Control Panel then try connecting again ” . 1. KiÓm tra tÊt c¶ c¸c th«ng sè cµi cña ng-êi sö dông: 1. §¶m b¶o c¸c th«ng sè cµi ®Æt cña kÕt nèi , c¸c th«ng sè cµi ®Æt cña Network lµ ®óng. 2. Ch¾c ch¾n r»ng kh«ng cã h¬n 1 File Winsock.dlls ( C:\ Windows ) hoÆc file Wsock32.dlls ( C:\ Windows\ System ). 2. Më Control panel chän biÓu t-îng Modem, nh¾p vµo tªn Modem trong tab General vµ nh¾p nót Properties. ChuyÓn qua tab Connection vµ chon nót Port setting. §iÒu chØnh thanh tr-ît trong phÇn Transmit Buffer ë møc thÊp h¬n 18 3. NÕu ch-a ®-îc: vµo My Computer / Dial- up Networking nh¾p chon tªn biÓu t-îng kÕt nèi , trong tab General nh¾p chän nót Configure -> chän tab Options, ®¸nh dÊu vµo môc Bring up a terminal window after dialing. Khi cöa sæ Terminal më lªn nh¾p nót Continue. 4. NÕu vÉn tiÕp tôc bÞ b¸o lçi, vµo My Computer/ Dial-up Networking vµ nh¾p chän tªn biÓu t-îng kÕt nèi, chän tab Server Types vµ kh«ng chän “ Enable Software Compression ” . 5. NÕu vÉn kh«ng ®-îc, trong tab Server Types nh¾p chän TCP/IP Setting -> bá chän “ Use IP Header Compression “ . 6. §ãng tÊt c¶ c¸c cöa sæ l¹i vµ nhÊn tæ hîp phÝm CRLTALT-DEL. NÕu thÊy file RNAAPP ®ang thùc thi nhÊn nót End Task. 7. H¹ thÊp tçc ®é Modem, h¹ thÊp tèc ®é cña Receive buffer ( Control panel / Modem / General / Properties / Connection / Port setting / ®iÒu chØnh thanh tr-ît trong phÇn Receive buffer ®Ó h¹ thÊp tèc ®é ) hoÆc thùc hiÖn ®ång thêi c¶ 2. NÕu version cña Window ®· cò, n©ng cÊp Dial-up Networking. 8. Tuú thuéc vµo lo¹i modem b¹n ®ang sö dông, b¹n cã thÓ gâ vµo chuçi khëi ®éng modem phï hîp trong dßng init string. 9. Kh«ng chän DHCP trong phÇn TCP / IP cña Networking Control Panel. 10. Thay ®æi tªn Computer vµ tªn Workgroup trong tab Identification cña Network Control Panel. §¶m b¶o chóng kh«ng bÞ xung ®ét víi c¸c thµnh phÇn kh¸c ®-îc cµi trong Network cña m¸y tÝnh. 11. Khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh. 19 Khi connect vµo m¹ng m¸y b¸o lçi: “ The Microsodt Dial Up Adapter is Not Installed or Working Properly ” . 1. KiÓm tra Networking Control Panel. 2. Dial-up Adapter ch-a ®-îc cµi ®Æt th× tiÕn hµnh cµi ®Æt. 3. NÕu ®· ®-îc cµi ®Æt, gì bá c¸c cµi ®Æt vµ khëi ®éng l¹i m¸y sau ®ã cµi ®Æt l¹i Dial-up Adapter and TCP/IP. 4. Xo¸ bá: VPN support, Dial-up Adapter ®-îc cµi ®Æt d-. Lçi hÖ thèng: “ Unable to Open Communications Port ” . 1. Khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh. 2. KiÓm tra kh«ng cã phÇn mÒn Fax hoÆc nh÷ng øng dông t-¬ng tù cã s- dông ®Õn modem ®ang ho¹t ®éng. 3. KiÓm tra Modem cã ho¹t ®éng kh«ng, vµo Control panel / Modem / Diagnostics chän cæng Com mµ Modem ®-îc cµi ®Æt vµ nh¾p More Info. 4. NÕu vÉn kh«ng ®-îc, nhÊn tæ hîp phÝm CRLT-ALTDEL. NÕu file RNAAPP ®ang ®-îc thùc thi th× nh¾p nót End Task. 5. KiÓm tra Device Manager b»ng c¸ch vµo Control panel / System / Device Manager xem cã ch-¬ng tr×nh nµo xung ®ét víi Modem vµ port Com ®· ®-îc cµi ®Æt. 6. Gì bá cµi ®Æt cña Modem vµ tiÕn hµnh cµi ®Æt l¹i. Lçi hÖ thèng :“ The computer You’ er Dialing in to Cannot Estabish a Dial-Up Networking Connection. Check Your Password, and Then Try Again. ” 1. KiÓm tra Uername vµ Passworkd ®-îc nhËp chÝnh x¸c. 20
- Xem thêm -