Tài liệu Bài báo cáo thực tập công tác kế toán tại công ty tnhh selta

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty TNHH Selta. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH Selta. * VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®−îc thµnh tÝch vµ kÕt qu¶ cao mét phÇn lín còng lµ do trô së cña c«ng ty cã phï hîp vµ thuËn tiÖn kh«ng? §iÒu ®ã phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i : 15A1 C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi. C«ng ty TNHH Selta tån t¹i ë m«i tr−êng t−¬ng ®èi tèt gÇn trung t©m thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®−îc ®Æt t¹i lµ 1 khu trung t©m kh¸ réng lín vµ ®−îc nhiÒu ng−êi biÕt ®Õn lµ trung t©m th−¬ng m¹i C¸t Linh. T¹i trung t©m nµy c«ng ty cßn cã 1 siªu thÞ chuyªn b¸n ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt ®Æt t¹i gÇn c«ng ty víi diÖn tÝch ®Êt kinh doanh lµ 200 m víi diÖn tÝch phßng lµm viÖc, m«i tr−êng lµm viÖc tho¸ng m¸t t¹o ®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi cho c¸c phßng ban lµm viÖc cho viÖc giao l−u bu«n b¸n víi kh¸ch hµng. C«ng ty cßn cã tªn giao dÞch : Selta company Limited. Tªn viÕt t¾t Selta Co., Ltd C«ng ty cßn cã chi nh¸nh lµ ph©n x−ëng s¶n xuÊt ®Æt t¹i x· Trung V¨n, huyÖn Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi. §iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®ã còng kh¸ lµ phï hîp. - PhÝa T©y B¾c gi¸p víi tr−êng cao ®¼ng x©y dùng sè 1 - PhÝa §«ng Nam gi¸p víi c«ng ty chÕ biÕn l©m s¶n vµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu M©y tre ®an. Víi diÖn tÝch cña ph©n x−ëng lµ 3000 m còng ®ñ ®Ó s¶n xuÊt vµ kho chøa hµng. Ph©n x−ëng còng gÇn víi ®−êng t¹o ®iÒu kiÖn cho xe cé ®i l¹i dÔ dµng. * C¬ së ph¸p lý thµnh lËp Doanh nghiÖp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 0102003974 theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 do uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− cÊp. C«ng ty TNHH Selta lµ 1 c«ng ty TNHH do 1 thµnh viªn gãp vèn vµ s¸ng lËp c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ nh»m phôc vô nhu cÇu lîi Ých vµ ho¹t ®éng tiªu dïng cña nh©n d©n, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, c«ng ty cã tµi kho¶n tiÒn VN§, cã t− c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty ra ®êi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ chñ yÕu, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nh− : Bån t¾m víi nhiÒu chñng lo¹i, bµn, s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, ®å ®iÖn gia dông ... Trong vµi n¨m gÇn ®©y víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng ngµy cµng cao, cho nªn ph−¬ng tr©m s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ ng−êi tiªu dïng cÇn ®ång thêi cÇn n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi c«ng nh©n ®Ó ph¸t triÓn nhanh chÊt l−îng mÉu m· cña mÆt hµng. §Æc biÖt lµ ph¶i më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh theo chiÒu réng vµ s©u.l * Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Selta ra ®êi tÝnh ®Õn nay míi ®−îc gÇn 4 n¨m song ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm phong phó c¸c lo¹i thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt ®−îc viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, thu nhËp ®êi sèng cña ng−êi d©n ®−îc n©ng cao. Nh÷ng thµnh tÝch ®ã ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc qua c¸c n¨m nh− sau : more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn cè ®Þnh 1.080.000.000 1.134.000.000 1.188.000.000 Vèn l−u ®éng 4.320.000.000 4.380.000.000 4.450.000.000 889.200.000 1.134.000.000 1.512.000.000 9.360.000 10.800.000 Doanh thu 18.282.000.000 20.110.200.000 12.600.000 21.903.600.000 Lîi nhuËn 145.500.000 152.360.000 160.750.000 Tæng quü tiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng b×nh qu©n Qua mét sè chØ tiªu cña c¸c n¨m ta rót ra mét sè nhËn xÐt nh− sau : Trong 3 n¨m (2001, 2002, 2003) gÇn ®©y ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn. Cô thÓ vèn cè ®Þnh chiÕm 20% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp hµng n¨m t¨ng lªn 1% so víi n¨m tr−íc ®ã. T−¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lµ : n¨m 2002 sã víi n¨m 2001 lµ 54.000.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 54.000.000. Vµ sè vèn l−u ®éng chiÕm 80% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp, sè vèn nµy ®−îc t¨ng lªn hµng n¨m nh− sau : N¨m 2002 so víi n¨ m2001 t¨ng lªn lµ 1,39% t−¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 60.000.000 ®ång. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 1,59% t−¬ng øng víi sè tiÒn t¨n lªn lµ 70.000.000 ®ång. §iÒu nµy cho ta thÊy sè vèn cña doanh nghiÖp hµng n¨m ®Òu ®−îc bæ sung chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn. Tõ ®ã ta thÊy tæng quü tiÒn l−¬ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 27,5% t−¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 244.800.000 ®ång n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 33,3% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 378.000.000 ®ång v× tæng quü tiÒn l−¬ng t¨ng nªn l−¬ng b×nh qu©n hµng n¨m còng t¨ng lªn. Cô thÓ n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 15,38% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.440.000 ®ång (ng−êi/n¨m) n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 16,67% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.800.000 ®ång (ng−êi/n¨m). §iÒu nµy cho ta thÊy thu nhËp cña ng−êi lao ®éng còng t¨ng lªn, ®ã lµ mét kho¶n tiÒn ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho mét cuéc sèng t−¬ng ®èi æn ®Þnh, do ®ã hä yªn t©m ®ãng gãp hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo s¶n xuÊt vµ ngµy mét n©ng cao more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp chÊt l−îng s¶n phÈm cña c«ng ty t¹o ®−îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr−êng h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ x¶y ra. Tæng sè doanh thu mµ doanh nghiÖp ®¹t ®−îc trong 3 n¨m gÇn ®©y t¨ng nh− sau: N¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lµ 10% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.828.200.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lµ 8,9% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.793.400.000 ®ång. Doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty t¨ng kÐo theo lîi nhuËn cña c«ng ty hµng n¨m còng t¨ng lªn nh− sau: n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 4,7% t−¬ng øng víi sè ti8Òn lµ 6.860.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 5,5% t−¬ng øng víi sè tiÒn lµ 8.390.000 ®ång. Nh− vËy trong 3 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Selta ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn. §Ó ta thÊy râ h¬n, doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®−a nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cho s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt h¬n chiÕm ®−îc vÞ trÝ quan träng trªn thÞ tr−êng kÐo theo ®ã lµ tiÒn l−¬ng cña ng−êi lao ®éng cao h¬n, doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng lªn. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®−îc nh− vËy c«ng ty cø thÕ ph¸t huy vµ cñng cè h¬n tron nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2. M« h×nh doanh nghiÖp, h×nh thøc së h÷u vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh * M« h×nh doanh nghiÖp C¨n cø vµo sè vèn gãp cña c¸c thµnh viªn vµ sè l−îng c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng ty th× c«ng ty TNHH selta thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá ®−îc tæ chøc d−íi d¹ng c«ng ty. * H×nh thøc së h÷u vèn: Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mçi c«ng ty ®Òu cã h×nh thøc së h÷u vèn kh¸c nhau ®èi víi c«ng ty TNHH Selta h×nh thøc së h÷u vèn lµ vèn tù cã vµ vèn tù bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * LÜnh vùc kinh doanh Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt ra ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng nh÷ng mÆt hµng ®ã cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp. Do ®ã lÜnh vùc kinh doanh lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. * MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¨n cø vµo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty TNHH Selta s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng chñ yÕu sau : - S¶n xuÊt, l¾p r¸p, bu«n b¸n ®å ®iÖn gia dông, ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt vµ trang thiÕt bÞ vÖ sinh . - S¶n xuÊt bu«n b¸n v¨n phßng phÈm, m¸y mãc trang thiÕt bÞ v¨n phßng. - §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng hãa. - X©y dùng d©n dông, x©y dùng c«ng nghiÖp, trang trÝ néi ngo¹i thÊt. - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. 3. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Selta a. VÒ lao ®éng TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay th× tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 120 lao ®éng. §Ó gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng ty n¾m b¾t ®−îc mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh lao ®éng trong c«ng ty th× cã rÊt nhiÒu lo¹i. Cô thÓ : Ph©n lo¹i lao ®éng theo giíi tÝnh Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc ®ßi hái ph¶i cã bµn tay cøng c¸p. §Ó ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®ã mét c¸ch tèt nhÊt c«ng ty ®· sö dông lao ®éng nam kh¸ nhiÒu. Cô thÓ: - Lao ®éng nam 105 lao ®éng chiÕn 87,5% - Lao ®éng n÷ 15 lao ®éng chiÕm 12,5% Víi c¸ch ph©n lo¹i trªn ®· ®¸p øng ®−îc tiÕn ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh− ®¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra phñ hîp víi thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng. Cã thÓ nãi ®©y lµ c¸ch ph©n lo¹i hîp lý gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch ph©n lo¹i lao ®éng còng kh¸ quan träng n÷a lµ theo tr×nh ®é ®µo t¹o. Do c«ng ty s¶n xuÊt víi c¸c lo¹i mÆt hµng víi chÊt l−îng cao ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng còng ph¶i ®−îc c¶i tiÕn cô thÓ: - §¹i häc : 15 ng−êi chiÕm 12,5% - Cao ®¼ng : 18 ng−êi chiÕm 15% - Trung cÊp 10 ng−êi chiÕm 8,3% more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Sè cßn l¹i lµ c«ng nh©n, b¶o vÖ vµ mét sè lao ®éng ë c¸c bé phËn cã liªn quan chiÕm 64,2% Qua c¸ch ph©n lo¹i nµy ta thÊy viÖc ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é ®µo t¹o cña c«ng ty nh− vËy lµ t−¬ng ®èi hîp lý cho tõng phÇn viÖc, tõng chuyªn ngµnh, tõng lao ®éng, c¸ch ph©n lo¹i nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Ph©n lo¹i lao ®éng theo tÝnh chÊt nghiÖp vô C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt do ®ã sè ng−êi lao ®éng trùc tiÕp chiÕm phÇn lín, cô thÓ - Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt : 100 ng−êi chiÕm 83,3% - Lao ®éng gi¸n tiÕp 20 ng−êi chiÕm 16,7% Víi c¸ch ph©n lo¹i trªn c«ng ty ®· gi¶m bít ®−îc phÇn nµo ®ã lao ®éng gi¸n tiÕp. Nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ trong lao ®éng c¸ch ph©n lo¹i nµy kh¸ phï hîp víi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay b×nh qu©n lµ 12.600.000 ®ång/n¨m. Tæng quü l−¬ng cña c«ng ty lµ 1.512.000.000 ®ång/ n¨m 126.000.000 ®ång/ th¸ng 378.000.000 ®ång/ quý TiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty lµ 1.050.000 ®ång/ th¸ng. Qua chØ tiªu tiÒn l−¬ng ë trªn ta thÊy : tiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong c«ng ty vÉn cßn ë møc h¹n chÕ. Song v× lµ c«ng ty thµnh lËp ch−a ®−îc l©u vµ lµ c«ng ty TNHH víi m« h×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng nh− vËy còng cã phÇn hîp lý vÉn cã thÓ ®¶m b¶o ®Ó ng−êi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Trong nh÷ng thêi gian tíi c«ng ty cè g¾ng thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng ch¾c ch¾n sÏ cã sù thay ®æi tÝch cùc. c. C¬ cÊu ban gi¸m ®èc, phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh soanh cña c«ng ty TNHH Selta more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt thÝch hîp th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi cã hiÖu qu¶ cao. §Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ ®ã ta ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Cã môc tiªu chiÕn l−îc thèng nhÊt. - Cã chÕ ®é tr¸ch nhiÖm râ rµng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm c©n xøng nhau. - Cã sù mÒm dÎo vÒ tæ chøc. - Cã sù tËp trung thèng nhÊt vÒ mét ®Çu mèi. - §¶m b¶o t¨ng hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó thÊy râ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ho¹t ®éng ra lµm sao ta ®i s©u vµo tõng bé phËn. Ban gi¸m ®èc lµ c¬ quan ®Çu n·o chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng vµ ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c«ng ty, ban gi¸m ®èc gåm cã 2 ng−êi: - Gi¸m ®èc : lµ ng−êi trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng, tæ chøc qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, thùc hiÖn còng nh− ®Þnh h−íng ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy n¨ng lùc c«ng t¸c, tÝnh s¸ng t¹o tham gia qu¶n lý c«ng ty. Th−êng xuyªn chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiªm chØnh chÊp hµnh thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· lËp ra. Th−êng xuyªn ®óc kÕt ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Ó t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt. - Phã gi¸m ®èc : lµ ng−êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c m¶ng ho¹t ®éng mµ ban gi¸m ®èc giao phã ®ång thêi thay mÆt gi¸m ®èc ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi ®−îc uû quyÒn vµ lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc vÒ toµn bé viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kü thuËt tõ thiÕt kÕ, chuÈn bÞ s¶n xuÊt, tæ chøc vµ c©n ®èi d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc cßn cã nhiÖm vô tæ chøc hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d−ìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn kü thuËt, ®ång thêi cßn thùc hiÖn hîp t¸c nghiªn cøu khao häc, c«ng nghÖ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi. C¸c phßng ban trong c«ng ty gåm 4 phßng ban : - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu lµ tham m−u cho gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh, theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty d−íi h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ gióp gi¸m ®èc kiÓm tra, qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Ghi chÐp tÝnh to¸n ph©n tÝch, tæng hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §©y lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, ®ång thêi lµ ®Çu mèi quan tham m−u ®¾c lùc cho l·nh ®¹o c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh, c©n ®èi gi÷a vèn vµ nguån vèn, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t− tiÒn vèn thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c«ng ty vµ cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ, t×nh th×nh tiªu thô ... ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. - Phßng kinh doanh : chøc n¨ng, nhiÖm vô lµ nhËn toµn bé s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra ®em ®i tiªu thô theo gi¸ mµ do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. §ång thêi tiÕp nhËn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ thu håi c«ng nî ®em tiÒn tÖ nép cho phßng kÕ to¸n. C¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh gåm 2 bé phËn: - Ph©n x−ëng s¶n xuÊt : cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña gi¸m ®èc ®· ®Ò ra theo ®óng sè l−îng vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. - Phßng tr−ng bµy : Lµ n¬i tr−ng bµy c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh song ®em ®i tiªu thô. Mèi quan hÖ gi÷a ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh Mçi phßng ban, mçi bé phËn ®Òu cã mét chøc n¨ng riªng nh−ng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc trong c«ng ty t¹o thµnh mét chuçi m¾t xÝch trong guång m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. VÞ trÝ vµ vai trß cña mçi phßng ban, mçi bé phËn qu¶n lý lµ kh¸c nhau nh−ng môc ®Ých chung lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 1 - Ban gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc + Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ph©n x−ëng s¶n xuÊt Phßng tr−ng bµy hµng hãa Bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty TNHH Selta 3.4. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Selta Lµm khu«n Hót ra s¶n phÈm bån §¾p bån Hoµn thiÖn bån S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH Selta - Lµm khu«n : ph¶i cã keo, chÊt thñy tinh. - Hót ra s¶n phÈm bån : Dïng tÊm nhùa ®−a vµo m¸y Ðp, m¸y hót - §¾p bån : Dïng v¶i sîi thñy tinh, keo ... - Hoµn thiÖn bån : dïng m¸y c¾t ba via xong sau ®ã ®ãng gãi. II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta 1. §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty H×nh thøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan trong jcña mäi soanh nghiÖp. BÊt kÓ doanh nghiÖp ®ã s¶n xuÊt kinh doanh hay doanh nghiÖp th−u¬ng m¹i ®Òu cÇn thiÕt ph¶i cã bé m¸y kÕ to¸n. Cã 3 h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®ã lµ h×nh thøc tËp trung, h×nh thøc ph©n t¸n vµ hiµnh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Song nhu cÇu ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn ch−a r«ng l¾m chÝnh v× vËy c«ng ty ®· chän h×nh thøc bé m¸y kÕ toan tËp trung nh»m qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn tr×nh ®é qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHh Selta. Theo h×nh thøc nµy th× toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®−îc t©ph trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. ViÖc tËp hîp sè liÖu, ghi sæ kÕ to¸n ... t¹i c¸c ph©n x−ëng, c¸c bé phËn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. V× vËy sè liÖu kÕ to¸n t¹i c¸c ph©n x−ëng, c¸c bé phËn thu nhËn cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ cho phßng kÕ to¸n. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ ®å 2 KÕ to¸n tr−ëng Kiªm tr−ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ chi phÝ KÕ to¸n TiÒn l−¬ng KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî KÕ to¸n vËt t− Thñ quü S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta thÓ hiÖn sù ph©n c«ng cô thÓ chøc n¨ng,nhiÖm vô cña tõng bé phËn kÕ to¸n nh− sau: - KÕ to¸n tr−ëng : lµ ng−êi tæ chøc, chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖm vô vµ chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña tõng kÕ to¸n more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp viªn. KÕ to¸n tr−ëng lµ trî thñ ®¾c lùc cho gi¸m ®èc trong kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ chi phÝ : Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c lo¹i tiÒn nhËp xuÊt t¹i quü tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ph¶n ¸nh ®óng, ®ñ c¸c chi phÝ. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l−¬ng : Cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. - KÕ to¸n b¸n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : lµ ng−êi qu¶n lý vµ theo dâi sè l−îng, gi¸ trÞ xuÊt nhËp kho hµng ho¸, thµnh phÈm ®em ®i tiªu thô thanh to¸n vµ n¾m b¾t kh¶ n¨ng thanh to¸n, kª khai doanh thu vµ nép thuÕ hµng th¸ng. Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c doanh thu s¶n phÈm hµng hãa tiªu thô. - KÕ to¸n vËt t− hµng hãa : cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt nhËp xuÊt tån vËt t− hµng hãa, ®iÒu chuyÓn néi bé, theo dâi gi¸ thµnh vËt t−, hµng hãa. - Thñ quü : qu¶n lý trùc tiÕp quü tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. 2. C¸c chÝnh s¸ch t¹i c«ng ty TNHh Selta 2.1. ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông C«ng ty TNHH Selta ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé tµi chÝnh. 2.2. Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty - Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ ngµy 1/1/ vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 n¨m d−¬ng lÞch. - §¬n vÞ tiÒn tÖ : VN§ nh−ng khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ th× c«ng ty tiÕn hµnh quy ®æi vÒ tiÒn VN§ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2.3. Ph−¬ng ph¸p khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ nh− : ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian sö dông, khÊu hao theo sè d− gi¶m dÇn, khÊu hao theo tæng sè nh−ng do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña tõng lo¹i TSC§ mµ c«ng ty ¸p dông ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo thêi gian. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung cña ph−¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo thêi gian t¹i c«ng ty TNHh Selta. Theo ph−¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n cña c«ng ty c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ thêi gian sö dông TSC§ vµ møc trÝch khÊu hao hµng n¨m cho TSC§ theo c«ng thøc sau : Møc khÊu hao NG cña TSC§ = hµng n¨m cña TSC§ Thêi gian sö dông h÷u Ých C¸ch x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§: - Nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m bao gåm gi¸ mua (trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu th−¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸), c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm thuÕ ®−îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®−a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng vµ ®ang sö dông nh− : chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng, chi phÝ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp ban ®Çu, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, chi phÝ chuyªn gia vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Tr−êng hîp mua s¾m TSC§ ®−îc thanh to¸n theo ph−¬ng thøc tr¶ chËm, nguyªn gi¸ TSC§ ®−îc ph¶n ¸nh theo gi¸ mua ph¶i tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua. - §èi víi TSC§ mua d−íi h×nh thøc trao ®æi ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ TSC§ HH nhËn vÒ hoÆc gi¸ trÞ hîp lý TSC§ ®em trao ®æi sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn hoÆc t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®· tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. - Nguyªn gi¸ TSC§ mua d−íi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ HH t−¬ng tù. - §èi víi TSC§ x©y dùng c¬ b¶n theo ph−¬ng thøc giao thÇu ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : NG TSC§ do x©y dùng míi tù chÕ t¹o Gi¸ trÞ = Chi phÝ quyÕt to¸n ®−îc duyÖt + l¾p ®Æt ch¹y thö Chi phÝ kh¸c + vµ lÖ phÝ tr−íc b¹ - §èi víi TSC§ nhËn cña ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Gi¸ trÞ tho¶ thuËn NG TSC§ do cña c¸c bªn tham gia LD more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 12 Chi phÝ l¾p B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nhËn gèp vèn liªn doanh = (gi¸ trÞ theo ®¸nh cña héi ®ång ®¸nh gi¸) + ®Æt, ch¹y thö (nÕu cã) - §èi víi TSC§ ®−îc biÕu tÆng : NG TSC§ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thùc tÕ cña TSC§ t−¬ng ®−¬ng cïng lo¹i. VD : Ngµy 15/9/2002 c«ng ty mua mét m¸y hót bån trÞ gi¸ ch−a thuÕ = 25.000.000 ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö = 1.000.000 ®ång .C«ng ty dù tÝnh sö dông trong 10 n¨m. Vµ tÝnh møc kh©u hao tµi s¶n ®ã nh− sau: NG = 25.000.000 + 1.000.000 = 26.000.000 ®ång Møc khÊu hao hµng n¨m = 26.000.000 / 10 = 2.600.000 ®ång Møc khÊu hao hµng th¸ng = 2.600.000 / 12 = 216.000,67 ®ång 2.4. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT Thùc tÕ cã 2 ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT : Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nh−ng do lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cho nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph¶n ¸nh thuÕ ®Çu vµo th× c«ng ty sö dông ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ. 2.5. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho t¹i c«ng ty: Th«ng th−êng cã 2 lo¹i h¹ch to¸n hµng tån kho lµ : H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. C«ng ty TNHH Selta ®· vµ ®ang h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn. Theo ph−¬ng ph¸p nµy th× viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp ®−îc theo dâi th−êng xuyªn liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, thµnh phÈm trªn c¸c tµi kh¶on kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. Theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t− hµng hãa tån kho ®−îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau kho ®· more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tæng hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t−îng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. Gi¸ trÞ vËt t− hµng hãa tån kho trªn t¹i kho¶n vµ sæ kÕ to¸n ®−îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú h¹ch to¸n. 2.6. H×nh thøc kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm viÖc x¸c ®Þnh sè l−îng kÕ to¸n cÇn thiÕt kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tõ chøng tõ gèc ®Ó phôc vô cho b¸o c¸o kÕ to¸n. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh hiÖn nay cã 4 h×nh thøc kÕ to¸n ®ã lµ h×nh thøc nhËt ký chung, h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h×nh thøc nhËt lý sæ c¸i, h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Trong 4 h×nh thøc trªn c«ng ty TNHH Selta ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ”. Theo h×nh thøc nµy th× s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®−îc thÓ hiÖn nh− sau : more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 3 Chøng tõ gèc (Hãa ®¬n GTGT phiÕu xuÊt nhËp kho) (3) (1a) (1) (1b) Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ (2a) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ (4) Sæ c¸i (2b) c¸c tµi kho¶n B¶ng tæng hîp chi tiÕt (5) (6) (6) B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ (1a) (1b) NÕu trong ngµy ph¸t sinh nhiÒu chøng tõ gèc cïng lo¹i kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc c¨n cø vµo dßng tæng céng lËp chøng tõ ghi sæ. (2a) (2b) Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp (3)Nh÷ng chøng tõ gèc liªn quan ®Õn h¹ch to¸n chi tiÕt ph¶i vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. (4) Cuèi th¸ng céng sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (5) Cuãi th¸ng ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (6) Sau khi sè liÖu ®· ®¶m b¶o tÝnh khîp ®óng tõ sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt nªn b¸o c¸o tµi chÝnh. Qua viÖc c¨n cø vµo s¬ ®å tr×nh tù ghi chÐp cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ mµ c«ng ty ®ang sö dông so víi h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n trong chÕ ®é quy ®Þnh vÒ c¨n b¶n lµ gièng nhau bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè ®iÓm kh¸c nhau nh−: Tõ chøng tõ gèc ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ c«ng ty kh«ng ph¶i ghi qua sæ quü n÷a mµ vµo th¼ng chøng tõ ghi sæ lu«n ®Ó dÔ lµm vµ nhanh gän kh«ng ph¶i vµo nhiÒu sæ mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kÕ to¸n. Tuy nhiªn nÕu vµo ®−îc sæ quü n÷a th× sè liÖu ghi chÐp sÏ ®−îc chi tiÕt cô thÓ h¬n, dÔ theo dâi h¬n. H¬n n÷a tõ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty kh«ng vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh mµ vµo th¼ng b¸o c¸o tµi chÝnh lµm nh− vËy còng tiÕt kiªm ®−îc thêi gian tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. KÕ to¸n c«ng ty kh«ng vµo sæ quü vµ b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh v× lÏ ®ã mµ 2 sè nµy kh«ng ph¶i ®èi chiÕu víi nhau. Qua phÇn so s¸nh trªn c«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo s¬ ®å 3 lµ t−¬ng ®èi hîp lý, kinh tÕ h¬n h¼n. 2.7. ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông HiÖn nay c«ng ty TNHH Selta ¸p dông chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi bæ xung th× hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông gåm c¸c chøng tõ kÕ to¸n : Lao ®éng tiÒn l−¬ng gåm c¸c chøng tõ sau: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l−¬ng - PhiÕu lµn thªm giê Hµng tån kho gåm c¸c chøng tõ: - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - ThÎ kho B¸n hµng gåm c¸c chøng tõ: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Hãa ®¬n GTGT TiÒn tÖ gåm c¸c chøng tõ : - PhiÕu thu - PhiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng 2.8. ChÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông HiÖn nay c«ng ty TNHH Selta ¸p dông chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§/BTC ngµy 21/12/2001 cña bé tµi chÝnh. Trong hÖ thèng tµi kho¶n ®ã kÕ to¸n c«ng ty sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau: 2.9. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo h×nh thøc nµy c«ng ty sö dông hÖ thèng kÕ to¸n sau : Sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm : - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. - Chøng tõ ghi sæ - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Sæ kÕ to¸n chi tiÕt gåm : - Sæ TSC§ - Sæ chi tiÕt vËt liÖu s¶n phÈm hµng hãa - ThÎ kho - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng−êi b¸n, ng−êi mua - Sæ chi tiÕt tiªu thô - Sæ chi tiÕt nguån vèn kinh doanh. 2.10. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp: Do ®Æc ®iÓm vµ h×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n−íc III. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta. 1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng dÕn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trªn thùc tÕ bÊt kú 1 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh daonh nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i chÞu ¶nh h−ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè. Mµ tr−íc hÕt chóng ta php¶i kÓ ®Õn ®ã lµ nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp nh− : Vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, con ng−êi, sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt còng nh− chÊt l−îng s¶n phÈm. TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ®ã ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt ta ph¶i ®i s©u vµo quy m« vèn cña doanh nghiÖp, l−îng vèn cña c«ng ty nãi chung lµ kh«ng nhiÒu nh−ng còng ®¸p øng ®Çy ®ñ may mãc thiÕt bÞ lµm gia t¨ng sè l−îng s¶n phÈm vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, ph−¬ng thøc b¸n hµng gän nhÑ. Do vËy ®· phÇn nµo gi¶m bíi ®−îc sù lo l¾ng cña c«ng ty. H¬n n÷a ®Æc ®iÓm tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh còng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã lµ sù biÕn ®éng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ chÝnh trÞ ë trong n−íc vµ n−íc ngoµi. MÆt kh¸c thay d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh còng phÇn nµo gi¶m bít sù ngõng trÖ vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt cña c«ng viÖc. Nh©n tè ¶nh h−ëng tiÕp theo lµ kh¸ch hµng vµ søc mua cña ng−êi tiªu dïng còng rÊt quan träng. MÆt hµng mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra phï hîp víi ng−êi tiªu dïng sÏ ®−îc ng−êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ cã uy tÝn l©u dµi ®iÒu ®ã sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®−îc liªn tôc ph¸t triÓn vµ ng−îc l¹i nÕu s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i hµng kÐm phÈm chÊt th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng chÊp nhËn vµ dÉn ®Õn hµng tån kho nhiÒu kh«ng tiªu thô ®−îc. Nh©n tè thuÕ vµ gi¸ lµ 2 nh©n tè nhµ n−íc hay cã chÝnh s¸ch thay ®æi do ®ã khi thay ®æi còng lµm ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Selta C«ng t¸c kÕ to¸n lµ toµn bé hÖ thèng cÊu thµnh bé m¸y ho¹t ®éng. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bËn lu«n ®ßi hái sù chÝnh x¸c vµ tØ mØ cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n. Song nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n còng lµ mét con ng−êi, c«ng ty ph¶i t¹i ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n lµm viÖc cã hiÖu qu¶n cao nhÊt, nh−ng sè l−îng c¸n bé s¾p xÕp ®Çy ®ñ hîp lý vÒ tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung chØ ®¹t ë møc t−¬ng ®èi (kh«ng ®−îc cao l¾m cho nªn còng phÇn nµo ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty). Do ®ã tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n ph¶i th−êng xuyªn ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, ®Ó tõ ®ã viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n míi tèt ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ph−¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ¸p dông phï hîp ®Çy ®ñ còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®−a c«ng ty cã nh÷ng b−íc tiÕn v÷ng ch¾c trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh− qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 20
- Xem thêm -