Tài liệu Bài báo cáo-thiết kế và lập trình web

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO ĐỀ CƢƠNG MÔN THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB GVHD : Nguyễn Văn Sỹ SVTH : Nhóm VIII Đỗ Đức Hoàng Nguyễn Minh Khôi Nguyễn Nhƣ Nhâm Ngô Công Việt Lê Đình Hiếu Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Thùy Quyên Trần Quyết Thắng Đào Trọng Toàn Đàm Minh Tuyết Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 1 ĐỀ TÀI THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ BÁN HÀNG Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 2 THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ BÁN HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN PIN – ẮC QUY MIỀN NAM I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI II PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỀ TÀI III ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ BIỂU ĐỒ USE CASE IV THIẾT KẾ HỆ THỐNG V THIẾT KẾ GIAO DIỆN VI KẾ HOẠCH LÀM VIỆC Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 3 I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1 Giới thiệu đề tài 2 Mục đích đề tài 3 Nội dung đề tài 4 Phạm vi đề tài Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 4 1. Giới thiệu đề tài - Để thuận tiện cho Ban Giám Đốc dễ dàng quản lý các sản phẩm của công ty, các chƣơng trình khuyến mãi. - Để thuận tiện cho khách hàng dễ dàng xem các sản phẩm của công ty, giá cả sản phẩm, chƣơng trình khuyến mãi. - Xây dựng website “QUẢN LÝ BÁN HÀNG” của Công ty cổ phần pin - ắc quy miền Nam Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 5 2. Mục đích đề tài - Ban Giám Đốc có thể dễ dàng quản lý kế hoạch bán hàng và chi tiết các sản phẩm trong công ty. - Giúp cho những khách hàng quan tâm đến các sản phẩm pin - ắc quy của công ty đều có thể xem chi tiết sản phẩm, giá sản phẩm của công ty một cách nhanh chóng và chính xác. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 6 3. Nội dung đề tài - Website quản lý bán hàng pin - ắc quy là nơi Ban Giám Đốc thể hiện việc quản lý sản phẩm, sắp xếp sản phẩm, đƣa ra các chƣơng trình khuyến mãi phù hợp với tình hình thực tế của công ty và thị trƣờng. - Khách có thể xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm, giá cả từng sản phẩm tƣơng ứng với từng loại phƣơng tiện mình sử dụng. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 7 4. Phạm vi đề tài - Website quản lý, xem xét sản phẩm của Công ty cổ phần pin - ắc quy miền Nam. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 8 II. PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỀ TÀI 1 Mục đích khảo sát 2 Nội dung khảo sát 3 Đối tƣợng khảo sát 4 Phƣơng pháp xác định yêu cầu 5 Các công cụ sử dụng 6 Đánh giá hiện trạng 7 Chọn lựa phƣơng án thiết kế Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 9 1. Mục đích khảo sát - Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trƣờng của hệ thống. - Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cách thức hoạt động của hệ thống. - Nêu ra đƣợc các điểm bất cập, hạn chế cần phải thay đổi. - Đƣa ra đƣợc những vấn đề cần phải đƣợc nghiên cứu thay đổi. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 10 2. Nội dung khảo sát - Các mục tiêu hoạt động của công ty, chiến lƣợc công việc để đạt đƣợc mục tiêu. - Thông tin về nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài: biểu mẫu, báo cáo, quy định, quy tắc, công thức. - Các phƣơng tiện, tài nguyên có thể sử dụng. - Trình độ chuyên môn sử dụng vi tính của các đối tƣợng xử lý thông tin. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 11 3. Đối tƣợng khảo sát - Ngƣời dùng: cán bộ lãnh đạo, khách hàng, nhân viên kỹ thuật. - Tài liệu: phiếu, sổ sách, quy trình. - Chƣơng trình máy tính. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 12 4. Phƣơng pháp xác định yêu cầu - Đối tƣợng phỏng vấn : cán bộ quản lý công ty, nhân viên công ty. - Phƣơng thức phỏng vấn :có hƣớng dẫn. - Các loại câu hỏi : câu hỏi mở. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 13 5. Các công cụ sử dụng - Văn bản. - Cây quyết định. - Lƣu đồ. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 14 6. Đánh giá hiện trạng - Thiếu thông tin. Thiếu phƣơng tiện. Phƣơng pháp không chặt chẽ. Giấy tở, sổ sách còn nhiều bất cập. Chi phí hơi cao. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 15 7. Chọn lựa phƣơng án thiết kế. - Phƣơng án tối thiểu : - Chức năng căn bản bắt buộc. - Giới hạn về hiệu quả, kỹ thuật triển khai. - Chi phí thấp. - Phƣơng án trung hòa. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 16 III. ĐẶT TẢ YÊU CẦU VÀ BIỂU ĐỒ USE CASES 1 Giai đoạn phân tích nhu cầu 2 Biểu đồ Use cases Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 17 1. Đặc tả yêu cầu - Mỗi sản phẩm đặc trƣng bởi mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm. - Mỗi sản phẩm chỉ thuộc một loại sản phẩm. - Mỗi loại sản phẩm có nhiều sản phẩm. - Kho chứa cac loại sản phẩm. Kho đặc trƣng bởi mã kho, tên kho, địa chỉ kho. - Khách hàng đặc trƣng bởi mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, điện thoại khách hàng. - Ngƣời quản trị hệ thống đăc trƣng bởi ID và Pass. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 18 1. Đặc tả yêu cầu (tt) : - Phần mềm sử dụng : Dreamwear CS4, MySQL, Flash Banner Design. - Phân nhóm ngƣời sử dụng : - Khách : xem thông tin về sản phẩm, chƣơng trình khuyến mãi, đăng ký để làm thành viên, tìm kiếm sản phẩm phù hợp. - Ngƣời quản trị : quản lý các sản phẩm ( sắp xếp, sửa, thêm, xóa, cập nhật ), đƣa ra các chƣơng trình khuyến mãi với giá sản phẩm ƣu đãi. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 19 2. Biểu đồ use cases - Mục đích : liệt kê tất cả các công việc và các bƣớc cần thực hiện của hệ thống quản lý bán hàng pin - ắcquy. - Các bƣớc thực hiện : - Ngƣời quản trị đăng nhập. - Ngƣời quản trị tiến hành quản lý sản phẩm : sắp xếp, thêm, sửa, xóa, cập nhật (nếu cần thiết), đƣa ra các chƣơng trình khuyến mãi (vào các ngày Lễ lớn). - Ngƣời quản trị đăng xuất. Nhóm 8 Lớp CN Tin 07 20
- Xem thêm -