Tài liệu Bài báo cáo-thiết kế nhà máy sản xuất chè năng suất 14 tấn nguyên liệu

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA KYÕ THUAÄT HOÙA HOÏC LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT CHEØ NAÊNG SUAÁT 14 TAÁN NGUYEÂN LIEÄU/ NGAØY SVTH: NGUYEÃN THÒ NHÖ HOA CBHD: LAÏI QUOÁC ÑAÏT TP Hoà Chí Minh 01/2008 ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA KYÕ THUAÄT HOÙA HOÏC LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT CHEØ NAÊNG SUAÁT 14 TAÁN NGUYEÂN LIEÄU/ NGAØY SVTH: NGUYEÃN THÒ NHÖ HOA MSSV: 60300958 CBHD: LAÏI QUOÁC ÑAÏT BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT THÖÏC PHAÅM TP Hoà Chí Minh, 01/ 2008 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TPHCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA ÑOÄC LAÄP TÖÏ DO HAÏNH PHUÙC ------------ ------- oOo ------- SOÁ…………………/BKÑT KHOA:Kyõ Thuaät Hoùa Hoïc NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP BOÄ MOÂN:Kyõ Thuaät Thöïc Phaåm HOÏ VAØ TEÂN: Nguyeãn Thò Nhö Hoa MSSV: 60300958 NGAØNH LÔÙP : HC03TP1 : Coâng ngheä Thöïc phaåm 1. Nhieäm vuï luaän vaên: 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): 3. Ngaøy giao nhieäm vuï luaän vaên: 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 5. Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn: 1/ Phaàn höôùng daãn: ThS. Laïi Quoác Ñaït 100% 2/ 3/ Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân Ngaøy thaùng name 2007 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN: Ngöôøi duyeät (chaám sô boä) Ñôn vò: Ngaøy baûo veä: Ñieåm toång keát: Nôi löu tröõ luaän vaên: NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) Luaän vaên toát nghieäp LÔØI CAÛM ÔN Qua ñeà taøi luaän vaên toát nghieäp “Thieát keá nhaø maùy saûn xuaát cheø naêng suaát 14 taán nguyeân lieäu/ ngaøy” em ñaõ coù moät caùi nhìn khaùi quaùt hôn veà coâng vieäc thieát keá moät nhaø maùy cheá bieán cheø noùi rieâng vaø thieát keá nhaø maùy thöïc phaåm noùi chung, bieát caùch aùp duïng caùc kieán thöùc ôû tröôøng vaø hoïc hoûi theâm ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích. Em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ trong tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñaëc bieät laø caùc thaày coâ khoa Kyõ thuaät Hoùa hoïc vaø Thöïc phaåm, ñaõ taän tình giaûng daïy vaø giuùp ñôõ em trong suoát quaù trình em hoïc taïi tröôøng. Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán thaày Laïi Quoác Ñaït – Giaùo vieân höôùng daãn. Thaày ñaõ taän tình höôùng daãn, truyeàn ñaït kieán thöùc vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh toát luaän vaên naøy. Em xin kính chuùc quyù thaày coâ doài daøo söùc khoûe vaø haïnh phuùc! Chaân thaønh caûm ôn! TpHoà Chí Minh, thaùng 1/2008 Nguyeãn Thò Nhö Hoa Luaän vaên toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Luaän vaên toát nghieäp PHUÏ LUÏC 1.Nguyeân nhaân vaø caùc bieän phaùp phoøng chaùy chöõa chaùy: - Nguyeân nhaân chaùy do: ñieän, xaêng, daàu, gas. - Khi xaûy ra chaùy phaûi hoäi ñuû 3 yeáu toá: + Nguoàn nhieät (tia löûa ñieän, nguoàn löûa do huùt thuoác, …). + Chaát chaùy (xaêng, daàu, gas, ñoà goã, caùc hoaït chaát cuûa thuoác saâu, …). + Oxy khoâng khí. - Chaùy do ñieän: + + Nguyeân nhaân: • Ñieän do chaäp maïch laø söï coá do caùc pha chaïm vaøo vôùi nhau. • Laép ñaët daây daãn khoâng phuø hôïp vôùi moâi tröôøng. • Caùc lôùp caùch ñieän cuûa daây ñieän bò hö hoûng. • Caùc ñieåm noái daây khoâng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån. • Khi daây daãn ñöùt, laép aùp sai. Bieän phaùp: • Khi laép ñaët vaø choïn söû duïng thieát bò ñieän phuø hôïp tieâu chuaån kyõ thuaät. • Kieåm tra caùc moái daây daãn ñieän chaéc chaén vaø so le nhau. • Taát caû caùc moái noái daây daãn phaûi ñöôïc quaán baêng keo caùch ñieän. • Khoâng duøng ñinh hoaëc daây theùp noái vaøo daây daãn ñieän. • Daây daãn ñieän khoâng ñöôïc laép tröïc tieáp treân caùc vaät lieäu deã chaùy. • Khi coù söï coá chaùy veà ñieän phaûi cuùp caàu giao ñieän ñeå ngaên chaên ñaùm chaùy lôùn. - Chaùy do gas: + Gas laø hôïp chaát toång hôïp giöõa khí propan, butan khoâng ñoäc nhöng ngoä ñoäc khi haáp thuï nhieàu, coù muøi ñaëc tröng vaø vaän toác bay hôi nhanh. + Nguyeân nhaân: • Gas coù nhieät baét chaùy raát thaáp, tyû troïng cuûa gas naëng hôn khoâng khí vôùi khí propan 1,5 laàn, butan 2,5 laàn, do ñoù khi bò khueách taùn vaøo khoâng khí 156 Luaän vaên toát nghieäp gas seõ tích tuï vaøo nhöõng nôi thaáp taïo thaønh noàng ñoä chaùy noå raát cao, vaän toác bay hôi nhanh vaø nhieät chaùy 1900 – 1950oC. + Bieän phaùp: • Thöôøng xuyeân kieåm tra ñònh kyø ñöôøng caáp gas, bình gas. • Daây daãn ñieän khoâng ñöôïc laép gaàn ñöôøng oáng gas. • Ñoùng môû van gas nhanh goïn, döùt khoaùt. • Khoùa van gas toång khi phaùt hieän muøi gas roø ræ. - Chaùy do xaêng daàu: + Xaêng daàu laø chaát loûng deã bay hôi caên cöù vaøo nhieät ñoä chaùy ngöôøi ta chia laøm hai loaïi: + Xaêng: nhieät ñoä chaùy < 45oC. + Daàu: nhieät ñoä chaùy > 45oC. 157
- Xem thêm -