Tài liệu Bài báo cáo-thiết kế bãi rác

 • Số trang: 34 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 71 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

m BӜ KHOA HӐC, CÔNG NGHӊ VÀ MÔI TRƯӠNG - BӜ XÂY DӴNG CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc ---------- --------------- Sӕ: 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Hà Nӝi, ngày 18 tháng 01 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TӎCH Hưӟng dүn các quy đӏnh vӅ bҧo vӋ môi trưӡng đӕi vӟi viӋc lӵa chӑn đӏa điӇm, xây dӵng và vұn hành bãi chôn lҩp chҩt thҧi rҳn Thӵc hiӋn chӭc năng, nhiӋm vө cӫa Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng quy đӏnh tҥi Nghӏ đӏnh 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 cӫa Chính phӫ quy đӏnh nhiӋm vө, quyӅn hҥn và tә chӭc bӝ máy cӫa Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng và cӫa Bӝ Xây dӵng quy đӏnh tҥi Nghӏ đӏnh sӕ 15/CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 cӫa Chính phӫ vӅ chӭc năng, nhiӋm vө, quyӅn hҥn và cơ cҩu tә chӭc cӫa Bӝ Xây dӵng; ĐӇ đáp ӭng nhu cҫu bӭc thiӃt trong tình hình hiӋn nay vӅ vҩn đӅ chôn lҩp chҩt thҧi rҳn đô thӏ và khu công nghiӋp, hҥn chӃ ô nhiӉm, bҧo vӋ môi trưӡng. Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng và Bӝ Xây dӵng hưӟng dүn các quy đӏnh vӅ bҧo vӋ môi trưӡng đӕi vӟi viӋc lӵa chӑn đӏa điӇm, xây dӵng và vұn hành bãi chôn lҩp chҩt thҧi rҳn như sau: I - QUY ĐӎNH CHUNG 1. Phҥm vi điӅu chӍnh và đӕi tưӧng áp dөng: 1.1. Phҥm vi điӅu chӍnh: m m m Thông tư này hưӟng dүn thӵc hiӋn các quy đӏnh vӅ bҧo vӋ môi trưӡng trong lӵa chӑn đӏa điӇm, xây dӵng và vұn hành bãi chôn lҩp chҩt thҧi rҳn. 1.2. Các loҥi chҩt thҧi rҳn không thuӝc phҥm vi điӅu chӍnh cӫa Thông tư này bao gӗm: chҩt thҧi rҳn thuӝc danh mөc chҩt thҧi nguy hҥi đưӧc quy đӏnh tҥi Quy chӃ quҧn lý chҩt thҧi nguy hҥi ban hành kèm theo QuyӃt đӏnh sӕ 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 cӫa Thӫ tưӟng Chính phӫ và nhӳng loҥi chҩt thҧi rҳn nguy hҥi khác đưӧc cơ quan nhà nưӟc có thҭm quyӅn quyӃt đӏnh theo quy đӏnh tҥi Quy chӃ quҧn lý chҩt thҧi nguy hҥi. 1.3. Đӕi tưӧng áp dөng: Thông tư này áp dөng đӕi vӟi các cơ quan Quҧn lý Nhà nưӟc vӅ đҫu tư và xây dӵng, và các Cơ quan quҧn lý nhà nưӟc vӅ Bҧo vӋ môi trưӡng (sau đây viӃt tҳt là CQQLNNMT); các tә chӭc, cá nhân trong nưӟc và nưӟc ngoài làm công tác dӏch vө môi trưӡng, xây dӵng và vұn hành bãi chôn lҩp chҩt thҧi rҳn (kӇ cҧ các bãi chôn lҩp chҩt thҧi rҳn do các cơ sӣ sҧn xuҩt tӵ quҧn lý). ©. Giҧi thích thuұt ngӳ: Trong Thông tư này, các thuұt ngӳ dưӟi đây đưӧc hiӇu như sau: 2.1. Bãi chôn lҩp chҩt thҧi rҳn (sau đây viӃt tҳt là BCL): là mӝt diӋn tích hoһc mӝt khu đҩt đã đưӧc quy hoҥch, đưӧc lӵa chӑn, thiӃt kӃ, xây dӵng đӇ chôn lҩp chҩt thҧi rҳn nhҵm giҧm tӕi đa các tác đӝng tiêu cӵc cӫa BCL tӟi môi trưӡng. BCL bao gӗm các ô chôn lҩp chҩt thҧi, vùng đӋm và các công trình phө trӧ khác như trҥm xӱ lý nưӟc, khí thҧi, cung cҩp điӋn, nưӟc và văn phòng điӅu hành. 2.2. Chҩt thҧi rҳn (sau đây viӃt tҳt là CTR): là chҩt thҧi rҳn phát sinh tӯ các hoҥt đӝng ӣ các đô thӏ và khu công nghiӋp, bao gӗm chҩt thҧi khu dân cư, chҩt thҧi tӯ các hoҥt đӝng thương mҥi, dӏch vө đô thӏ, bӋnh viӋn, chҩt thҧi công nghiӋp, chҩt thҧi do hoҥt đӝng xây dӵng. 2.3. Nưӟc rác: là nưӟc phát sinh do quá trình phân huӹ tӵ nhiên chҩt thҧi rҳn, có chӭa các chҩt gây ô nhiӉm. m m m 2.4. Khí thҧi tӯ ô chôn lҩp chҩt thҧi: là hӛn hӧp khí sinh ra tӯ ô chôn lҩp chҩt thҧi do quá trình phân huӹ tӵ nhiên CTR. 2.5. Vùng đӋm: là dҧi đҩt bao quanh BCL nhҵm mөc đích ngăn cách, giҧm thiӇu tác đӝng xҩu cӫa BCL đӃn môi trưӡng. 2.6. Lӟp lót: là các lӟp vұt liӋu đưӧc trҧi trên toàn bӝ diӋn tích đáy và thành bao quanh ô chôn lҩp chҩt thҧi nhҵm ngăn ngӯa, giҧm thiӇu sӵ ngҩm, thҭm thҩu nưӟc rác vào tҫng nưӟc ngҫm. 2.7. Lӟp che phӫ: là lӟp vұt liӋu phӫ trên toàn bӝ BCL trong khi vұn hành và khi đóng BCL nhҵm ngăn ngӯa, giҧm thiӇu tác đӝng tӯ ô chôn lҩp tӟi môi trưӡng xung quanh và tӯ bên ngoài vào ô chôn lҩp CTR. 2.8. HӋ thӕng thu gom khí thҧi: là hӋ thӕng các công trình, thiӃt bӏ thu gom khí thҧi sinh ra tӯ BCL nhҵm ngăn ngӯa, giҧm thiӇu ô nhiӉm không khí và nguy cơ gây cháy, nә. 2.9. HӋ thӕng thu gom nưӟc rác: là hӋ thӕng các công trình bao gӗm tҫng thu gom, đưӡng ӕng dүn, mương dүn đӇ thu gom nưӟc rác vӅ hӕ tұp trung hoһc tӟi trҥm xӱ lý. 2.10. Hàng rào bҧo vӋ: là hӋ thӕng tưӡng, rào chҳn, vành đai cây xanh hoһc vұt cҧn có chiӅu cao nhҩt đӏnh bao quanh BCL nhҵm hҥn chӃ tác đӝng tӯ các hoҥt đӝng chôn lҩp CTR đӃn môi trưӡng xung quanh. 2.11. Thӡi gian hoҥt đӝng cӫa BCL: là toàn bӝ khoҧng thӡi gian tӯ khi bҳt đҫu chôn lҩp CTR đӃn khi đóng BCL. 2.12. Đóng BCL: là viӋc ngӯng hoàn toàn hoҥt đӝng chôn lҩp CTR tҥi BCL. 2.13. HӋ thӕng thoát nưӟc mһt và nưӟc mưa là hӋ thӕng thu gom nưӟc mһt và nưӟc mưa dүn vӅ nơi quy đӏnh nhҵm ngăn ngӯa nưӟc mһt tӯ bên ngoài xâm nhұp vào các ô chôn lҩp. 2.14. Chӫ đҫu tư BCL: là tә chӭc, cá nhân ngưӡi ViӋt Nam hoһc tә chӭc, cá nhân ngưӡi nưӟc ngoài chӏu trách nhiӋm quҧn lý vӕn/cung cҩp vӕn đҫu tư xây dӵng BCL. m m m 2.15. Chӫ vұn hành BCL: là tә chӭc, cá nhân ViӋt Nam hoһc tә chӭc, cá nhân nưӟc ngoài chӏu trách nhiӋm trưӟc chӫ đҫu tư vӅ quҧn lý khai thác và sӱ dөng BCL. 2.16. Tә chӭc chuyên môn kiӇm tra BCL: là tә chӭc có tư cách pháp nhân thӵc hiӋn giám sát, kiӇm đӏnh, lҩy mүu, phân tích các hҥng mөc và các chӍ tiêu liên quan tӟi hoҥt đӝng cӫa BCL. II - LӴA CHӐN ĐӎA ĐIӆM, ĐҪU TƯ VÀ XÂY DӴNG BÃI CHÔN LҨP CHҨT THҦI RҲN 1. Nguyên tҳc chung: Công tác chuҭn bӏ đҫu tư, thӵc hiӋn đҫu tư, xây dӵng BCL phҧi tuân theo Nghӏ đӏnh sӕ 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 cӫa Chính phӫ vӅ viӋc ban hành Quy chӃ quҧn lý đҫu tư và xây dӵng (gӑi tҳt là Nghӏ đӏnh 52/CP), Nghӏ đӏnh 12/CP ngày 5/5/2000 cӫa Chính phӫ vӅ viӋc sӱa đәi mӝt sӕ điӅu cӫa Nghӏ đӏnh sӕ 52/CP (gӑi tҳt là Nghӏ đӏnh 12/CP), theo các quy đӏnh tҥi Thông tư này và các văn bҧn quy phҥm pháp luұt vӅ đҫu tư và xây dӵng. Khi phê duyӋt dӵ án đҫu tư BCL phҧi có phê duyӋt Báo cáo đánh giá tác đӝng môi trưӡng (theo Phө lөc II, Thông tư 490/1998/TT- BKHCNMT ngày 29/4/1998 cӫa Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng hưӟng dүn lұp và thҭm đӏnh Báo cáo đánh giá tác đӝng môi trưӡng đӕi vӟi các dӵ án đҫu tư). ©. Yêu cҫu lӵa chӑn đӏa điӇm BCL 2.1. Đӏa điӇm BCL phҧi đưӧc xác đӏnh căn cӭ theo quy hoҥch xây dӵng đã đưӧc cơ quan nhà nưӟc có thҭm quyӅn phê duyӋt. 2.2. Khoҧng cách xây dӵng tӯ BCL tӟi các điӇm dân cư, khu đô thӏ đưӧc quy đӏnh trong Phө lөc 1 cӫa Thông tư này. m m m 2.3. ViӋc lӵa chӑn đӏa điӇm phҧi căn cӭ vào các yӃu tӕ tӵ nhiên, kinh tӃ, xã hӝi, hӋ thӕng hҥ tҫng kӻ thuұt tҥi khu vӵc dӵ kiӃn xây dӵng BCL (quy đӏnh tҥi Phө lөc 2 cӫa Thông tư này). ö. Lӵa chӑn các mô hình BCL TuǤ thuӝc vào các đһc tính cӫa tӯng loҥi chҩt thҧi đưӧc chôn lҩp và đһc điӇm đӏa hình tӯng khu vӵc, có thӇ lӵa chӑn các mô hình BCL sau: bãi chôn lҩp khô, bãi chôn lҩp ưӟt, bãi chôn lҩp hӛn hӧp khô-ưӟt, bãi chôn lҩp nәi, bãi chôn lҩp chìm, bãi chôn lҩp kӃt hӧp chìm nәi và bãi chôn lҩp ӣ các khe núi (đưӧc quy đӏnh cө thӇ tҥi Phө lөc sӕ 3) 4. Quy mô diӋn tích BCL: 4.1.Quy mô diӋn tích BCL đưӧc xác đӏnh trên cơ sӣ: a. Dân sӕ và lưӧng chҩt thҧi hiӋn tҥi, tӹ lӋ tăng dân sӕ và tăng lưӧng chҩt thҧi trong suӕt thӡi gian vұn hành cӫa BCL. b. Khҧ năng tăng trưӣng kinh tӃ và đӏnh hưӟng phát triӇn cӫa đô thӏ. 4.2.ViӋc thiӃt kӃ BCL phҧi đҧm bҧo sao cho tәng chiӅu dày cӫa bãi kӇ tӯ đáy đӃn đӍnh có thӇ tӯ 15 m đӃn 25 m, tuǤ thuӝc vào loҥi hình BCL và điӅu kiӋn cҧnh quan xung quanh BCL. 4.3. Tӹ lӋ diӋn tích xây dӵng các công trình phө trӧ: đưӡng, đê kè, hӋ thӕng thoát nưӟc, dүn nưӟc, nhà kho, sân bãi, xưӣng, hӗ lҳng nưӟc rác, hӗ xӱ lý nưӟc, hӋ thӕng hàng rào cây xanh và các công trình phө trӧ khác trong BCL chiӃm khoҧng 20 % tәng diӋn tích bãi. Căn cӭ vào các đһc điӇm trên xác lұp quy mô các BCL theo Bҧng 2 tҥi Phө lөc 4 kèm theo Thông tư này. 5. Quy trình lӵa chӑn BCL ViӋc lӵa chӑn đӏa điӇm BCL đưӧc thӵc hiӋn theo 4 bưӟc sau: m m m - Bưӟc 1: Thu thұp các tài liӋu liên quan đӃn yêu cҫu cӫa BCL, khӕi lưӧng chҩt thҧi cҫn chôn lҩp và dӵ kiӃn trong tương lai. Quy đӏnh vӅ mӭc đӝ điӅu tra khi lұp dӵ án xây dӵng BCL đưӧc quy đӏnh tҥi Phө lөc 5 cӫa Thông tư này. - Bưӟc 2: Xác đӏnh phương án các đӏa điӇm có khҧ năng đӇ xây dӵng BCL. Các vӏ trí này có thӇ đưӧc xem xét và đӅ xuҩt trên cơ sӣ nghiên cӭu phân tích các bҧn đӗ đӏa hình, đӏa chҩt, đӏa chҩt thuӹ văn, bҧn đӗ hiӋn trҥng sӱ dөng đҩt đã có, hiӋn trҥng phân bӕ dân cư . Tә chӭc các chuyӃn khҧo sát thӵc đӏa. - Bưӟc 3: So sánh và lӵa chӑn phương án vӟi các chӍ tiêu cӫa BCL và loҥi bӓ bӟt mӝt sӕ đӏa điӇm dӵ đӏnh. Lӵa chӑn chính thӭc, trong bưӟc này so sánh đánh giá chi tiӃt các đӏa điӇm còn lҥi trên cơ sӣ phân tích đánh giá dӵa theo các chӍ tiêu: kӻ thuұt, kinh tӃ và xã hӝi, lӵa chӑn tӕi ưu, áp dөng các phương pháp chұp bҧn đӗ, tính điӇm các chӍ tiêu. ĐӇ thӵc hiӋn đưӧc bưӟc này cҫn phҧi có đҫy đӫ các tài liӋu điӅu tra hiӋn trҥng môi trưӡng, đһc điӇm tӵ nhiên, kinh tӃ - xã hӝi cӫa tҩt cҧ các đӏa điӇm dӵ đӏnh. Tӯ đó, cho điӇm tӯng yӃu tӕ đӕi vӟi tӯng đӏa điӇm và lӵa chӑn đӏa điӇm thích hӧp nhҩt. - Bưӟc 4: Sơ phác, mô phӓng phương án đӏa điӇm lӵa chӑn VӅ các công trình xây dӵng cơ bҧn cӫa BCL đưӧc quy đӏnh tҥi Phө lөc 6 kèm theo Thông tư này. III - VҰN HÀNH BÃI CHÔN LҨP CHҨT THҦI RҲN 1. Giai đoҥn hoҥt đӝng cӫa BCL 1.1. Chҩt thҧi đưӧc chӣ đӃn BCL phҧi đưӧc kiӇm tra phân loҥi (qua trҥm cân) và tiӃn hành chôn lҩp ngay, không đӇ quá 24 giӡ. Chҩt thҧi phҧi đưӧc chôn lҩp theo đúng các ô quy đӏnh cho tӯng loҥi chҩt thҧi tương ӭng. Đӕi vӟi các BCL tiӃp nhұn trên 20.000 tҩn (hoһc 50.000 m3) chҩt thҧi/năm nhҩt thiӃt phҧi trang bӏ hӋ thӕng cân điӋn tӱ đӇ kiӇm soát đӏnh lưӧng chҩt thҧi. 1.2. Chӫ vұn hành BCL phҧi xác đӏnh đúng các loҥi chҩt thҧi đưӧc phép chôn lҩp khi tiӃp nhұn vào BCL và phҧi lұp sә đăng ký theo dõi đӏnh kǤ hàng năm theo các đӅ mөc sau: m m m a. Tên ngưӡi lái xe vұn tҧi chҩt thҧi. b. Tính chҩt cӫa chҩt thҧi, nӃu là bùn sӋt phҧi ghi rõ hàm lưӧng cһn. c. Lưӧng chҩt thҧi. d. Thӡi gian (ngày, tháng, năm) vұn chuyӇn chҩt thҧi. e. Nguӗn phát sinh chҩt thҧi, nӃu là chҩt thҧi công nghiӋp thì phҧi ghi rõ tên nhà máy, xí nghiӋp. Sә sách ghi chép và các tài liӋu có liên quan phҧi đưӧc lưu giӳ và bҧo quҧn tҥi Ban Quҧn lý BCL trong thӡi gian vұn hành và sau ít nhҩt là 5 năm kӇ tӯ ngày đóng BCL. 1.3. Chҩt thҧi phҧi đưӧc chôn lҩp thành các lӟp riêng rӁ và ngăn cách nhau bҵng các lӟp đҩt phӫ. a. Chҩt thҧi sau khi đưӧc chҩp nhұn chôn lҩp phҧi đưӧc san đӅu và đҫm nén kӻ (bҵng máy đҫm nén 6 Ö 8 lҫn) thành nhӳng lӟp có chiӅu dҫy tӕi đa 60cm đҧm bҧo tӹ trӑng chҩt thҧi tӕi thiӇu sau đҫm nén 0,52 tҩn Ö 0,8 tҩn/m3. b. Phҧi tiӃn hành phӫ lҩp đҩt trung gian trên bӅ mһt rác khi rác đã đưӧc đҫm chһt (theo các lӟp) có đӝ cao tӕi đa tӯ 2,0 m - 2,2 m. ChiӅu dҫy lӟp đҩt phӫ phҧi đҥt 20 cm. Tӹ lӋ lӟp đҩt phӫ chiӃm khoҧng 10 % Ö 15% tәng thӇ tích rác thҧi và đҩt phӫ. c. Đҩt phӫ phҧi có thành phҫn hҥt sét > 30%, đӫ ҭm đӇ dӉ đҫm nén. Lӟp đҩt phӫ phҧi đưӧc trҧi đӅu khҳp và kín lӟp chҩt thҧi và sau khi đҫm nén kӻ thì có bӅ dày khoҧng 15 cmÖ 20 cm. 1.4. Ngoài đҩt phӫ, vұt liӋu đӫ các điӅu kiӋn sau đây cũng đưӧc sӱ dөng làm vұt liӋu phӫ trung gian giӳa các lӟp chҩt thҧi: a. Có hӋ sӕ thҩm < 1 x 10-4 cm/s và có ít nhҩt 20% khӕi lưӧng có kích thưӟc < 0,08 mm. b. Có các đһc tính: m m m - Có khҧ năng ngăn mùi. - Không gây cháy, nә. - Có khҧ năng ngăn chһn các loҥi côn trùng, đӝng vұt đào bӟi. - Có khҧ năng ngăn chһn sӵ phát tán các chҩt thҧi là vұt liӋu nhҽ. 1.5. CTR cӫa các nhà máy nhiӋt điӋn đưӧc chôn lҩp theo hưӟng dүn kӻ thuұt chuyên ngành. 1.6. Các ô chôn lҩp phҧi đưӧc phun thuӕc diӋt côn trùng (không đưӧc ӣ dҥng dung dӏch). Sӕ lҫn phun sӁ căn cӭ vào mӭc đӝ phát triӇn cӫa các loҥi côn trùng mà phun cho thích hӧp nhҵm hҥn chӃ tӕi đa sӵ phát triӇn cӫa côn trùng. 1.7. Các phương tiӋn vұn chuyӇn CTR sau khi đә chҩt thҧi vào BCL cҫn phҧi đưӧc rӱa sҥch trưӟc khi ra khӓi phҥm vi BCL. 1.8. HӋ thӕng thu gom và xӱ lý nưӟc thҧi phҧi thưӡng xuyên hoҥt đӝng và đưӧc kiӇm tra, duy tu, sӱa chӳa và thau rӱa đӏnh kǤ đҧm bҧo công suҩt thiӃt kӃ. Các hӕ lҳng phҧi đưӧc nҥo vét bùn và đưa bùn đӃn khu xӱ lý thích hӧp. Nưӟc rác không đưӧc phép thҧi trӵc tiӃp ra môi trưӡng nӃu hàm lưӧng các chҩt ô nhiӉm vưӧt quá các tiêu chuҭn quy đӏnh (TCVN). 1.9. Cho phép sӱ dөng tuҫn hoàn nưӟc rác nguyên chҩt tӯ hӋ thӕng thu gom cӫa BCL, hoһc bùn sӋt phát sinh ra tӯ hӋ thӕng xӱ lý nưӟc rác trӣ lҥi tưӟi lên BCL đӇ tăng cưӡng quá trình phân huӹ chҩt thҧi trong nhӳng điӅu kiӋn sau: a. ChiӅu dҫy lӟp rác đang chôn lҩp phҧi lӟn hơn 4 m. b. Phҧi áp dөng kӻ thuұt tưӟi đӅu trên bӅ mһt. c. Không áp dөng cho nhӳng vùng cӫa ô chôn lҩp khi đã tiӃn hành phӫ lӟp cuӕi cùng. ©. Giai đoҥn đóng BCL m m m 2.1. ViӋc đóng BCL đưӧc thӵc hiӋn khi: a. Lưӧng chҩt thҧi đã đưӧc chôn lҩp trong BCL đã đҥt đưӧc dung tích lӟn nhҩt như thiӃt kӃ kӻ thuұt. b. Chӫ vұn hành BCL không có khҧ năng tiӃp tөc vұn hành BCL. c. Đóng BCL vì các lý do khác. Trong mӑi trưӡng hӧp chӫ vұn hành BCL phҧi gӱi công văn tӟi CQQLNNMT đӇ thông báo thӡi gian đóng BCL. 2.2. Trình tӵ đóng BCL: a. Lӟp đҩt phӫ trên cùng có hàm lưӧng sét > 30%, đҧm bҧo đӝ ҭm tiêu chuҭn và đưӧc đҫm nén cҭn thұn, chiӅu dày lӟn hơn hoһc bҵng 60 cm. Đӝ dӕc tӯ chân đӃn đӍnh bãi tăng dҫn tӯ 3Ö 5 %, luôn đҧm bҧo thoát nưӟc tӕt và không trưӧt lӣ, sөt lún, sau đó cҫn: - Phӫ lӟp đӋm bҵng đҩt có thành phҫn phә biӃn là cát dày tӯ 50 cm Ö 60 cm. - Phӫ lӟp đҩt trӗng (lӟp đҩt thә nhưӥng) dày tӯ 20 cm Ö 30 cm. - Trӗng cӓ và cây xanh. b.Trong các BCL lӟn, cҫn phҧi tiӃn hành song song viӋc vұn hành BCL vӟi viӋc xây dӵng các ô chôn lҩp mӟi, đóng các ô đҫy. Vì vұy, các công viӋc đӅu phҧi tuân thӫ các quy đӏnh cho tӯng công đoҥn nêu trên. 2.3. Trong thӡi hҥn 6 tháng kӇ tӯ ngày đóng BCL, chӫ vұn hành BCL phҧi báo cáo CQQLNNMT vӅ hiӋn trҥng cӫa BCL. Báo cáo này phҧi do mӝt tә chӭc chuyên môn đӝc lұp vӅ môi trưӡng thӵc hiӋn, bao gӗm các nӝi dung sau: a. Tình trҥng hoҥt đӝng, hiӋu quҧ và khҧ năng vұn hành cӫa tҩt cҧ các công trình trong BCL bao gӗm: hӋ thӕng chӕng thҩm cӫa BCL, hӋ thӕng thu gom và xӱ lý nưӟc rác, hӋ thӕng quҧn lý nưӟc mһt, nưӟc ngҫm, hӋ thӕng thu gom khí thҧi cũng như toàn bӝ hӋ thӕng giám sát chҩt lưӧng nưӟc ngҫm v.v... m m m b. Tình hình quan trҳc chҩt lưӧng nưӟc thҧi tӯ BCL ra môi trưӡng, vӅ chҩt lưӧng nưӟc ngҫm cũng như vӅ phát thҧi khí thҧi. c.ViӋc tuân thӫ nhӳng quy đӏnh hiӋn hành cӫa Thông tư này cũng như phөc hӗi và cҧi thiӋn cҧnh quan khu vӵc BCL. Báo cáo phҧi chӍ rõ các trưӡng hӧp không tuân thӫ các quy đӏnh cӫa Thông tư này và phҧi nêu các biӋn pháp khҳc phөc. 2.4. Sau khi đóng BCL, vүn không đưӧc phép cho ngưӡi và súc vұt vào tӵ do, đһc biӋt trên đӍnh bãi nơi tұp trung khí gas. Phҧi có các biӇn báo, chӍ dүn an toàn trong BCL. ö. Quan trҳc môi trưӡng BCL 3.1. Quy đӏnh chung Bҩt kǤ mӝt BCL nào, quy mô lӟn hay nhӓ, ӣ đӗng bҵng hay miӅn núi đӅu phҧi quan trҳc vӅ môi trưӡng và tә chӭc theo dõi biӃn đӝng môi trưӡng. a. Quan trҳc môi trưӡng bao gӗm viӋc quan trҳc môi trưӡng không khí, môi trưӡng nưӟc, môi trưӡng đҩt và hӋ sinh thái, môi trưӡng lao đӝng, sӭc khoҿ cӝng đӗng khu vӵc phө cұn. b.Vӏ trí các trҥm quan trҳc cҫn đһt ӣ các điӇm đһc trưng có thӇ xác đӏnh đưӧc các diӉn biӃn cӫa môi trưӡng do ҧnh hưӣng cӫa bãi chôn lҩp tҥo nên. c. Đӕi vӟi các BCL cҫn phҧi bӕ trí các trҥm quan trҳc tӵ đӝng. 3.2. Các trҥm quan trҳc môi trưӡng nưӟc a. Nưӟc mһt: - Trong mӛi BCL phҧi bӕ trí ít nhҩt hai trҥm quan trҳc nưӟc mһt ӣ dòng chҧy nhұn nưӟc thҧi cӫa BCL. + Trҥm thӭ nhҩt nҵm ӣ thưӧng lưu cӱa xҧ nưӟc thҧi cӫa BCL tӯ 15mÖ 20 m. m m m + Trҥm thӭ hai nҵm ӣ hҥ lưu cӱa xҧ nưӟc thҧi cӫa BCL tӯ 15 m Ö 20 m. - NӃu trong chu vi 1000 m có các hӗ chӭa nưӟc phҧi bӕ trí thêm mӝt trҥm tҥi hӗ chӭa nưӟc. b. Nưӟc ngҫm: - Trҥm quan trҳc nưӟc ngҫm bӕ trí theo hưӟng dòng chҧy tӯ phía thưӧng lưu đӃn phía hҥ lưu BCL, cҫn ít nhҩt là 4 lӛ khoan quan trҳc (1 lӛ khoan ӣ phía Thưӧng lưu và 3 lӛ khoan ӣ phía Hҥ lưu). Quan trҳc cҧ trong đӟi thông khí và đӟi bão hòa nưӟc. - Ӭng vӟi mӛi điӇm dân cư quanh BCL bӕ trí ít nhҩt mӝt trҥm quan trҳc (giӃng khơi hay lӛ khoan). c. Nưӟc thҧi: Vӏ trí các trҥm quan trҳc đưӧc bӕ trí đҧm bҧo sao cho quan trҳc toàn diӋn chҩt lưӧng nưӟc thҧi ӣ đҫu vào và đҫu ra khӓi khu xӱ lý. Cө thӇ là: - Mӝt trҥm đһt tҥi vӏ trí trưӟc khi vào hӋ thӕng xӱ lý. - Mӝt trҥm đһt tҥi vӏ trí sau xӱ lý, trưӟc khi thҧi ra môi trưӡng xung quanh. 3.5. Chu kǤ quan trҳc: Đӕi vӟi các trҥm tӵ đӝng phҧi tiӃn hành quan trҳc và cұp nhұt sӕ liӋu hàng ngày. Khi chưa có trҥm quan trҳc tӵ đӝng thì tuǤ thuӝc vào thӡi kǤ hoҥt đӝng hay đóng bãi mà thiӃt kӃ vӏ trí và tҫn suҩt quan trҳc cho hӧp lý, đҧm bҧo theo dõi đưӧc toàn bӝ các diӉn biӃn môi trưӡng do hoҥt đӝng cӫa BCL, cө thӇ như sau: a. Đӕi vӟi thӡi kǤ vұn hành cҫn quan trҳc: - Lưu lưӧng (nưӟc mһt, nưӟc thҧi): 2 tháng/ lҫn - Thành phҫn hóa hӑc: 4 tháng/ lҫn. b. Đӕi vӟi thӡi kǤ đóng BCL: m m m - Trong năm đҫu: 3 tháng / lҫn - Tӯ các năm sau: 2 Ö 3 lҫn /năm Chú ý khi lҩy mүu tҥi các lӛ khoan quan trҳc nưӟc ngҫm, trưӟc khi lҩy mүu phҧi bơm cho nưӟc lưu thông ít nhҩt 30 phút. c. ChӍ tiêu phân tích và đӕi sánh thành phҫn hóa hӑc: Theo tiêu chuҭn ViӋt Nam vӅ môi trưӡng (TCVN). d. Có thӇ mӛi năm vào đҫu mùa mưa lҩy và phân tích mүu nưӟc mưa. 3.4. Các trҥm quan trҳc môi trưӡng không khí a. Vӏ trí các trҥm quan trҳc: Các trҥm theo dõi môi trưӡng không khí đưӧc bӕ trí như sau: Bên trong các công trình và nhà làm viӋc trong phҥm vi cӫa BCL cҫn bӕ trí mҥng lưӟi tӕi thiӇu 4 điӇm giám sát không khí bên ngoài các công trình và nhà làm viӋc trong phҥm vi cӫa BCL. b. ChӃ đӝ quan trҳc (khi chưa có trҥm quan trҳc tӵ đӝng): 3 tháng/ lҫn c. Thông sӕ đo: bөi, tiӃng ӗn, nhiӋt đӝ, khí phát thҧi theo Tiêu chuҭn ViӋt Nam (TCVN). 3.5. Theo dõi sӭc khӓe công nhân viên Cán bӝ công nhân làm viӋc tҥi BCL cҫn phҧi đưӧc theo dõi và kiӇm tra sӭc khoҿ đӏnh kǤ, ít nhҩt là 6 tháng/ lҫn. 3.6. Các vӏ trí đo (các trҥm): các vӏ trí đo (các trҥm) phҧi cӕ đӏnh, nên có mӕc đánh dҩu. Đӕi vӟi trҥm quan trҳc nưӟc ngҫm phҧi có thiӃt kӃ chi tiӃt, có thӇ tham khҧo sơ đӗ (xem Hình vӁ trong phҫn Phө lөc 7 kèm theo). 3.7. Quan trҳc kiӇm tra đӝ dӕc, đӝ sөt lún lӟp phӫ và thҧm thӵc vұt : Khi chưa có trҥm quan trҳc tӵ đӝng: 2 lҫn/năm. NӃu có vҩn đӅ thì phҧi hiӋu chӍnh ngay. m m m 3.8. ChӃ đӝ báo cáo : Hàng năm đơn vӏ quҧn lý BCL phҧi có báo cáo vӅ hiӋn trҥng môi trưӡng cӫa bãi cho các CQQLNNMT. 3.9. Tài liӋu báo cáo: Ngoài tài liӋu các kӃt quҧ đo đҥc, quan trҳc phҧi có các báo cáo vӅ đӏa chҩt thuӹ văn, đӏa chҩt công trình, thuyӃt minh chi tiӃt hoҥt đӝng các hӋ thӕng thu gom nưӟc, rác, khí, đӝ dӕc ... 3.10. Các chi phí: Chi phí cho viӋc xây dӵng, mҥng quan trҳc môi trưӡng đưӧc tính vào giá thành xây dӵng và vұn hành BCL. 3.11. Thӡi gian hoҥt đӝng: Thӡi gian hoҥt đӝng cӫa mҥng quan trҳc đưӧc bҳt đҫu tӯ khi BCL bҳt đҫu vұn hành đӃn khi đóng BCL. Sau khi đóng BCL thì viӋc lҩy mүu phân tích phҧi tiӃp tөc trong vòng 5 năm, nӃu chҩt lưӧng mүu phân tích đҥt dưӟi TCVN thì sӁ chҩm dӭt viӋc lҩy mүu phân tích và ngӯng hoҥt đӝng cӫa trҥm quan trҳc. 3.12. ThiӃt bӏ đo và phương pháp đo: ThiӃt bӏ đo và phương pháp đo phҧi thӕng nhҩt, tuǤ theo sӵ tiӃn bӝ cӫa khoa hӑc kӻ thuұt các trҥm đo có thӇ đưӧc trang bӏ tӵ đӝng hoá và nӕi mҥng chung vӟi phòng điӅu hành cӫa bãi. 4. KiӇm tra chҩt lưӧng công trình vӅ mһt môi trưӡng 4.1. Công tác kiӇm tra môi trưӡng trong xây dӵng, vұn hành và đóng BCL phҧi đưӧc tiӃn hành thưӡng xuyên. 4.2. Trong sӕ các hҥng mөc phҧi kiӇm tra chҩt lưӧng vӅ môi trưӡng cҫn đһc biӋt chú ý kiӇm tra các hӋ thӕng chӕng thҩm, hӋ thӕng thu gom và xӱ lý nưӟc rác, hӋ thӕng thu gom, đánh giá và khӱ biogas cũng như hӋ thӕng giӃng quan trҳc nưӟc dưӟi đҩt, các trҥm quan trҳc nưӟc mһt. Công tác kiӇm tra phҧi đưӧc tiӃn hành cҧ ӣ hiӋn trưӡng và trong phòng thí nghiӋm, đúng hҥng mөc và phù hӧp vӟi tӯng thӡi điӇm cҫn thiӃt nhҵm đҧm bҧo sao cho nhӳng vұt liӋu và thiӃt bӏ sӱ dөng trong BCL đáp ӭng các tiêu chuҭn ViӋt nam vӅ môi trưӡng (TCVN). m m m 4.3. Tҩt cҧ các vұt liӋu và thiӃt bӏ sӱ dөng trong viӋc xây dӵng các BCL đӇ chӕng thҩm hoһc đӇ lҳp đһt các hӋ thӕng nêu trong Phҫn II cҫn phҧi đưӧc cán bӝ chuyên môn kiӇm tra khách quan đӇ đáp ӭng các yêu cҫu vӅ môi trưӡng. 4.4. Các cán bӝ chuyên môn phө trách công tác kiӇm tra và giám sát chҩt lưӧng môi trưӡng phҧi nӝp báo cáo kӃt quҧ sau mӛi giai đoҥn, hҥng mөc đҫu tư xây dӵng nêu trong Phҫn II cho CQQLNNMT nhҵm kӏp thӡi phát hiӋn nhӳng trưӡng hӧp vi phҥm tiêu chuҭn môi trưӡng trong viӋc thiӃt kӃ, xây dӵng, vұn hành BCL và đӅ ra nhӳng biӋn pháp khҳc phөc. 4.5. Các trang thiӃt bӏ sӱ dөng đӇ kiӇm tra chҩt lưӧng môi trưӡng phҧi đҧm bҧo quy chuҭn quӕc gia và quӕc tӃ. 5. Tái sӱ dөng diӋn tích BCL 5.1. Khi quy hoҥch sӱ dөng và thiӃt kӃ BCL phҧi tính đӃn khҧ năng tái sӱ dөng mһt bҵng chôn lҩp sau khi BCL đóng cӱa như: giӳ nguyên trҥng thái BCL, làm công viên, khu vui chơi giҧi trí, sân thӇ thao, bãi đұu xe, hay trӗng cây xanh. 5.2. Muӕn tái sӱ dөng BCL phҧi tiӃn hành khҧo sát, đánh giá các yӃu tӕ môi trưӡng có liên quan, nӃu đҧm bҧo mӟi tiӃn hành tái sӱ dөng. 5.3. Trong suӕt thӡi gian chӡ sӱ dөng lҥi diӋn tích BCL, viӋc xӱ lý nưӟc rác, khí gas vүn phҧi tiӃp tөc hoҥt đӝng bình thưӡng. 5.4. Sau khi đóng BCL vүn phҧi tiӃn hành theo dõi sӵ biӃn đӝng cӫa môi trưӡng tҥi các trҥm quan trҳc. 5.5. Sau khi đóng BCL phҧi thành lұp lҥi bҧn đӗ đӏa hình cӫa khu vӵc BCL. 5.6. Sau khi đóng BCL phҧi có báo cáo đҫy đӫ vӅ quy trình hoҥt đӝng cӫa BCL, đӅ xuҩt các biӋn pháp tích cӵc kiӇm soát môi trưӡng trong nhӳng năm tiӃp theo. 5.7. Làm thӫ tөc bàn giao cho các cơ quan và đơn vӏ có thҭm quyӅn tiӃp tөc quҧn lý, sӱ dөng lҥi mһt bҵng cӫa BCL. m m m 5.8. Khi tái sӱ dөng phҧi tiӃn hành kiӇm tra chһt chӁ các lӛ khoan thu hӗi khí gas. Khi áp suҩt cӫa các lӛ khoan khí không còn chênh lӋch vӟi áp suҩt khí quyӇn và nӗng đӝ khí gas không lӟn hơn 5 % mӟi đưӧc phép san ӫi lҥi. IV - TӘ CHӬC THӴC HIӊN 1. Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng: 1.1. Chӫ trì phӕi hӧp vӟi Bӝ Xây dӵng, Ӫy ban nhân dân các tӍnh và thành phӕ trӵc thuӝc Trung ương tә chӭc phә biӃn hưӟng dүn, kiӇm tra viӋc thӵc hiӋn Thông tư này. 1.2. ChӍ đҥo Sӣ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ương thӵc hiӋn các viӋc sau: a. Tә chӭc điӅu tra khҧo sát các điӅu kiӋn đӏa chҩt thuӹ văn, đӏa chҩt công trình và môi trưӡng cӫa khu vӵc đưӧc quy hoҥch làm cơ sӣ cho viӋc thiӃt kӃ xây dӵng BCL, theo dõi đôn đӕc chӫ đҫu tư xây dӵng báo cáo đánh giá tác đӝng môi trưӡng BCL đӇ trình CQQLNNMT có thҭm quyӅn phê duyӋt. b. Phӕi hӧp vӟi Sӣ Xây dӵng, Sӣ Giao thông Công chính hưӟng dүn thӵc hiӋn các quy đӏnh, tiêu chuҭn môi trưӡng hiӋn hành cӫa ViӋt Nam trong viӋc thiӃt kӃ xây dӵng và vұn hành BCL. ©. Bӝ Xây dӵng: 2.1. Chӫ trì và phӕi hӧp vӟi Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng và Ӫy ban nhân dân các tӍnh và thành phӕ trӵc thuӝc Trung ương hưӟng dүn lұp quy hoҥch đӏa điӇm xây dӵng cho BCL tҥi các đӏa phương, xây dӵng ban hành các tiêu chuҭn thiӃt kӃ và thi công BCL đҧm bҧo vӋ sinh môi trưӡng m m m 2.2. ChӍ đҥo Sӣ Xây dӵng, Sӣ Giao thông Công chính phӕi hӧp vӟi Sӣ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng hưӟng dүn thӵc hiӋn các quy đӏnh, tiêu chuҭn môi trưӡng hiӋn hành cӫa ViӋt Nam trong viӋc lӵa chӑn đӏa điӇm, thiӃt kӃ xây dӵng và vұn hành BCL. ö. Uӹ ban nhân dân các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ương Theo chӭc năng và quyӅn hҥn cӫa mình chӍ đҥo viӋc tә chӭc, thӵc hiӋn các quy đӏnh tҥi Thông tư này trong phҥm vi đӏa phương. Thông tư này có hiӋu lӵc thi hành sau 15 ngày kӇ tӯ ngày ký. Trong quá trình thӵc hiӋn Thông tư này, nӃu phát sinh nhӳng khó khăn, vưӟng mҳc, các đӏa phương, tә chӭc, cá nhân kӏp thӡi phҧn ánh vӅ Bӝ Khoa hӑc, Công nghӋ và Môi trưӡng và Bӝ Xây dӵng đӇ nghiên cӭu, sӱa đәi, bә sung cho phù hӧp. K/T BӜ TRƯӢNG BӜ XÂY DӴNG THӬ TRƯӢNG (Đã ký) K/T BӜ TRƯӢNG BӜ KHOA HӐC CÔNG NGHӊ VÀ MÔI TRƯӠ THӬ TRƯӢNG (Đã ký) NGUYӈN VĂN LIÊN PHҤM KHÔI NGUYÊN NƠI NHҰN: - Thӫ tưӟng Chính phӫ (đӇ báo cáo) - Các Bӝ, cơ quan ngang Bӝ, cơ quan thuӝc Chính phӫ (đӇ phӕi hӧp) - UBND các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc TW (đӇ chӍ đҥo) - Các Sӣ KHCNMT (đӇ thӵc hiӋn) m m m - Các Sӣ Xây dӵng (đӇ thӵc hiӋn) - Các Sӣ GTCC (đӇ thӵc hiӋn) - Các Sӣ Tài chính (đӇ phӕi hӧp) - Công báo - Lưu: HS, VT (6) Phө lөc 1: Bҧng 1 - KHOҦNG CÁCH THÍCH HӦP KHI LӴA CHӐN BÃI CHÔN LҨP 3 3  3   m)     !"#$ %&' , 3 +- © !"#$* !"#$#+       P © ©    !""#$ Ê Ê Ê !"% Ê Ê Ê   " " 6 !./0123 !4! 66!4 789 !:;<=!4.>! +?3!493 789 !:;8@!!A Ê P&'%&()#*+" ""."%&( "  !4+?B!2/+1!:* !4C8 m /01 "  21 "  2 "  m m Lưu ý: Không nên quy hoҥch BCL ӣ nhӳng vùng có tҫng chӭa nưӟc ngҫm vӟi trӳ lưӧng lӟn, không kӇ nưӟc ngҫm nҵm nông hay sâu, nhӳng vùng có đá vôi (Karst). Tuy nhiên nӃu không có cách lӵa chӑn nào khác thì bãi chôn lҩp phҧi đҧm bҧo tҩt cҧ các ô rác, các hӗ chӭa và xӱ lý nưӟc thҧi, các kênh dүn nưӟc thҧi (kӇ cҧ đáy và bӡ) đӅu phҧi xây dӵng lӟp chӕng thҩm, hoһc phҧi gia cӕ đáy các công trình trên đҥt hӋ sӕ thҩm nhӓ hơn hoһc bҵng 1 x 10-7 cm/s vӟi bӅ dày không nhӓ hơn 1m và phҧi có hӋ thӕng thu gom và xӱ lý nưӟc rác, nưӟc thҧi. Phө lөc © LӴA CHӐN ĐӎA ĐIӆM BÃI CHÔN LҨP CHҨT THҦI RҲN Khi lӵa chӑn đӏa điӇm xây dӵng BCL, cҫn phҧi căn cӭ vào quy hoҥch tәng thӇ cӫa tӯng vùng, tӍnh hoһc thành phӕ và phҧi đҧm bҧo đưӧc sӵ phát triӇn bӅn vӳng và phҧi xem xét toàn diӋn các yӃu tӕ sau: 1. Các yӃu tӕ tӵ nhiên môi trưӡng tӵ nhiên): - Đӏa hình. - Khí hұu. - Thuӹ văn. - YӃu tӕ đӏa chҩt. - Đӏa chҩt thuӹ văn. - Đӏa chҩt công trình. - YӃu tӕ tài nguyên, khoáng sҧn - Cҧnh quan sinh thái. m m m ©. Các yӃu tӕ kinh tӃ - xã hӝi: - Sӵ phân bӕ dân cư cӫa khu vӵc. - HiӋn trҥng kinh tӃ và khҧ năng tăng trưӣng kinh tӃ. - HӋ thӕng quҧn lý hành chính. - Di tích lӏch sӱ. - An ninh và quӕc phòng. ö. Các yӃu tӕ vӅ cơ sӣ hҥ tҫng: - Giao thông và các dӏch vө khác. - HiӋn trҥng sӱ dөng đҩt. - Phân bӕ các cơ sӣ sҧn xuҩt công nghiӋp, khai khoáng hiӋn tҥi và tương lai. - HӋ thӕng cҩp thoát nưӟc và mҥng lưӟi điӋn. 4. Khoҧng cách thích hӧp khi lӵa chӑn bãi chôn lҩp: Khi lӵa chӑn vӏ trí BCL cҫn phҧi xác đӏnh rõ: ë ë ë ë ë ë Khoҧng cách tӯ BCL đӃn các đô thӏ. Khoҧng cách tӯ bãi chôn lҩp đӃn các cөm dân cư. Khoҧng cách tӯ bãi chôn lҩp đӃn các sân bay. Khoҧng cách tӯ bãi chôn lҩp đӃn các công trình văn hoá, khu du lӏch. Khoҧng cách tӯ bãi chôn lҩp đӃn các công trình khai thác nưӟc ngҫm. Khoҧng cách tӯ rìa bãi chôn lҩp đӃn đưӡng giao thông chính. Các khoҧng cách này đưӧc qui đӏnh cө thӇ trong Bҧng 1 tҥi Phө lөc 1 cӫa Thông tư này. m m m Phө lөc ö CÁC MÔ HÌNH BÃI CHÔN LҨP CHҨT THҦI THƯӠNG ĐƯӦC SӰ DӨNG 1. Bãi chôn lҩp khô: là bãi chôn lҩp các chҩt thҧi thông thưӡng (rác sinh hoҥt, rác đưӡng phӕ và rác công nghiӋp). ©. Bãi chôn lҩp ưӟt: là bãi chôn lҩp dùng đӇ chôn lҩp chҩt thҧi dưӟi dҥng bùn nhão. ö. Bãi chôn lҩp hӛn hӧp khô, ưӟt: là nơi dùng đӇ chôn lҩp chҩt thҧi thông thưӡng và cҧ bùn nhão. Đӕi vӟi các ô dành đӇ chôn lҩp ưӟt và hӛn hӧp bҳt buӝc phҧi tăng khҧ năng hҩp thө nưӟc rác cӫa hӋ thӕng thu nưӟc rác, không đӇ cho nưӟc rác thҩm đӃn nưӟc ngҫm. 4. Bãi chôn lҩp nәi: là bãi chôn lҩp xây nәi trên mһt đҩt ӣ nhӳng nơi có đӏa hình bҵng phҷng, hoһc không dӕc lҳm (vùng đӗi gò). Chҩt thҧi đưӧc chҩt thành đӕng cao đӃn 15m. Trong trưӡng hӧp này xung quanh bãi phҧi có các đê và đê phҧi không thҩm đӇ ngăn chһn quan hӋ nưӟc rác vӟi nưӟc mһt xung quanh. (Hình 1). 5. Bãi chôn lҩp chìm: là loҥi bãi chìm dưӟi mһt đҩt hoһc tұn dөng các hӗ tӵ nhiên, moong khai thác cũ, hào, mương, rãnh (Hình 2). 6. Bãi chôn lҩp kӃt hӧp chìm nәi: là loҥi bãi xây dӵng nӱa chìm, nӱa nәi. Chҩt thҧi không chӍ đưӧc chôn lҩp đҫy hӕ mà sau đó tiӃp tөc đưӧc chҩt đӕng lên trên. (Hình 3). 7. Bãi chôn lҩp ӣ các khe núi: là loҥi bãi đưӧc hình thành bҵng cách tұn dөng khe núi ӣ các vùng núi, đӗi cao. (Hình 4). Hình 1 - M  m m
- Xem thêm -