Tài liệu Bài báo cáo-the at89c51

 • Số trang: 56 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 127 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

‘ ‘  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ d ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ c   ‘  c ‘   c ‘  ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ c‘   ‘  ‘ !‘  ‘‘ ‘" ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ #‘  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ !c   ! " ! ‘ u!$%‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ c #$  ‘‘u %" & &  ! c Ô‘ ‘!&‘' ‘ ( '‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘ c'c (# c' (# )  c' (# % * ' ë‘ ÿ ‘  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ )‘‘$* ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘#‘ ‘‘( ‘‘$*  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘#‘ ‘ ‘‘$((  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘$ + ‘  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ԑ‘‘‘‘‘ ‘ $ ‘ ‘ ‘ ,! ,‘ uu‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ -u, - ,‘  +  ,  &  +  &   . $  +         "   &  & -  "$ &  % -    &   +   - & & $ $-  &  &  "$ &  &  + & &  + &   /   u- u - %0 /   u- u  + %0  & .    " & &   &   &    & 1 & ($ %  &    %   1 &&  & $ $    " &  &    ‘ ‘ d!,.‘ $/u$"‘ )   u #$   c ($ c "  $  20 ($ , $ ($ ($ , (# (3# #$ , 0 )" u   (3#  $ u"    u - , ‘ ,ÿu‘ !%‘ &  &    '4 & & "   &  -   + &  c4    &  + &  " $ " ,  "  $ "- &  $ " &     $   $  5- & $ " "$  $ " "  +   $ " )0‘$‘ ‘)12 ‘ ,(‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ (‘‘  ‘ d ‘ u ‘ ‘  ‘ ‘ u ‘ ‘ ‘ (( '‘ ‘ ‘ ‘ -  ‘ . - # $ " 6   $  6  & $ " 4- 4 c4 ) & $ " + +  & &  $ +  &  - '4  + + "&  & 6 $ " $ &  +  & -      & $ "  6 $ u ‘ &   # & &   & % $  " + & $  $ % & 1- +"  +   " +  $  ‘ $   & 1 % $ &    & & # $ "   $ &   &   &  2$- & &  $- # $ " $ & &" & "   &  " 0 ‘ ‘ &   - " &    $ " "   " "    $ " $ % & 1-  4 c4 6 %  + & $ " $ ' c $ " "  + &  +  $  & + ' - c  & 6   $ " $ ! " u,,-u,!!u      +   3  a p ammab d  /   u- u - %0  & .      +  " & & /   7& u - u  + %0    &   &&    & % ' c  2$ & - " &  89: && $  + % c'   +  %   & c'  c'- +  & " +  + $ " & $ & ' c7 +  &   +   "  - % & " / ' c  7+ - & '  %"  " & & .   +    # " & + & + + 7+  + + & . ' c $ +  & c   & .473u - & 547u   & 1  c    &  &  + " ' c  &  & c +  u- ; +  7& u -  -    8& 7+ :  " &  c  &  ' c & 1   ; .$ %  " & +  + & " & -   & & & $-    &     & "  $- u‘,‘$-Ôë‘ ù‘ ; )  u7 " +  &  ù‘ u c + ù‘ 4 !4 " u" ù‘ , < ' 2*  2* ù‘ 7 $ "  ( ù‘ c / 7+ % u ù‘ " + %0 ( ù‘ c!7+ 0 ù‘ ,/ % , ù‘ " + , .u & ù‘ (7 %  7 ‘ ‘ ‘ ‘  (‘ & c  7$ "- &"&7  , 7+ ; +  & " $  +   & $   "  = &"&7  & "  + & &  7 ,7 c  ) +" $ 7+ . & &   c  $   & & & - & - && $ &"& /+  7  +  % - & c " & "   * 6    +  $" & %   & . &  " & u- 0 -     " & 7   $ & u + * &  + " & &  & / &  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  c' ‘d ‘  cc ‘u - ,‘ 0‘ ' $ $ " & & & $ "  > 4 /‘ ' & " ‘ -$!‘ ‘-$!‘ ?(c ?( &   - $ -  $"  & + "   7& - & " cc 3& 6 *    +  $ & $  /  - ?( & +  & ?(c $- & & + " &  6  &    & /  " - &  &  "  & "& $7+ 7  7 - + $ " &"&     / + +$ ‘‘, ‘ ‘ c c- @ ' A c'   @ ' A c'   u "< 3 ‘ ‘* ‘ ‘ ‘ u-‘  &  %    $ &"& .  " &"&  & &     & $ &    7 ‘ ‘ c $‘43 ‘ 5‘ c 3 %  $ " %    +  & 4 B5# +  +  & ' c  +  & 7& u  " % & - & 3   4 % &   / u - & 3  +  B5#  & &  / ‘4  ‘ ‘ + 5‘ &    $!‘4$ ‘ ‘ + 5‘ &     $ &"& ‘)6‘6‘‘ ‘‘ &  '- c-  &  - " & 7+  &  u3,3 "  - '7 &$ $ 2 & ‘)4 )5‘ '  " #'7#- "  +  +&  (3  ' &  C& (3@'- $ #'7#- + & (3@c & '7 &- (3   /"  & & &  & C& &  / &  - &  ' +  c';7 7 &   & & '   C& / 7 c  '-  +   %0 - 1  c  ) & c    7  &  &$ 7  . - c-   "   ‘‘ ‘ ‘‘ C& / /  - +& c    %0 C&  -   & / +  " & ' $ & c!7+    " 7c "   C& ' $ &  + $ '7-  & 1+  $ + 7c & ‘‘     - c' & "& c % +       7 - &   c   &   $"  /  "  &  - + ‘ ‘‘$  ‘ ‘ ‘ c ‘ " ‘' ‘‘ ‘Ô)‘ & .   +    /   % & ' c  - &     &  & "& & &    & 6  &   &  - " & 7&  - $ &   & ' c . & 6  $  2* ' 2*- " & & "   ) & / 6  cc' 2*    ' c +  + & &  & %) % & " $ ' c-   & & &   c  &- &   & ' c- &    c0c &  6  $  & + " " "  & " & +  &  & &   " & & "  &   & & &- & &  & + "  &  )    & / ‘ ‘ ‘ ‘ c! ‘ u,/u$"" /‘-1‘!$1‘ & c  & & & 7& & 8& - @ 2:  + "   &  & "  & &"&7$ " 8c7$ :  7$ " 84: " 7$ " " " $ $  " & =  - & & &"&7$ " " " " + " & & c   + & $ &  & 3u " & c & & & & &"&7 $ " 7$ " " + & $ 7 " " $ "   & " + & c  "   " + 7+  & " + +  & 7& &  - & "   + " & & 3 ‘ ‘ ‘ c  ‘$ ‘‘ ) " " & c- & -  " & + " & & " " +  " & c- & "  & + < c % &   &  % &   +  &  $ &  +  "  u 304 c4 & &"&7$ " "  (30u B  " "  +  & &  & + & + 7    7    & c u  c & "& - &"" &   &   &  & +1  &  ‘  ‘‘ & c  # "  &    # "     & +    &   &   /   &   & + -   $   - & +" # " +"     & + ‘ ‘ c u '7d '‘ & " + " "  + + & u#D0),D  "    (3 " &"& " " &"& " & " "  ).,D  "   u3#D (‘ ‘‘ &  &   + " &  +  "  + & " (30u B  c' & &   &   & EcF + / + &   + 7 " u ‘ ‘  ‘d' ‘ & " +  + &     $  ''2- 'c2- '2- / & !   +  " & $    8''2: @ c32   +  8'c2: @ c2  c 8'2: @ 2 c4 " 8'2: @ ' 2 4 " " " ‘ ‘ ‘ c  ‘  ‘ 3$ +  & &  +  &  + + " &   +  " &       -       $    &  1 " "  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘" ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ '
- Xem thêm -