Tài liệu Bài báo cáo thảo luận-các nhân tố tiến hóa trong trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

 • Số trang: 33 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 89 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Y  ÷              u á     ] `            `            ! " #$  % & '  %       A o ÿº ¢              á A u    '                 !"       A u ÿ ÿº    ±   #   ¢ ± o w  ± o  Õ  ± o     $ Y  ÷   Y   è           uw  A o ÿº ± š   %&'(  )*   ( $  + ±  )  w  +w   ,- $  + "(.(/"0.1 ,- +   (2"0.1 ,-+  w 0(34.4(""0.1  $         $  w     A †Î w  uw  ,w  + )   +( +        ± o w   5 +  &-' + 6 w 7š   w  -+ - 7 + w  8 -  O 6 w    + w  +  w     (    &-'5  uw  A uw  º   ÷  º  8  9: w ,- Õ 0 :  ; :  ;   , ¢ #   ;    ! 0 <"= > ¢ !"0.1  ?3000    ;+ +w   ± o ÿº ± l w     $ + #  ± lw +      Õ   +    á       A †Î w  ± &     +     +    @   (   A  ± l w  6 w   Õ  #           A †Î w   Õ  ± :    Õ ± :      ± :    Õ    Õ ± :     ± l:  Õ ± " !<".l> l ! = l< .> ±   $    " : B!" = !C = l< .>D= != l< .>  A _ ! ± 0  O Õ 0000     :!0(/     Õ: !0(" O " !0(00"0(/ <". 0(00">0("!0("00 8 & 0 Õ   20 O l!0(1 " !0(10(/ <". 0(1>0("!0( !0(10(/ <". 0(1>0(!0(1  w  A o ÿº ± š          $ $   ± & E   (#     ± - w        :  < FF >   Õ <F  FF > ÿ   A o ÿº ± & +  <w ( ( 5 > + +  #  (  +w      ± †   +  ±          ÿ   ÿ   A †Î w  ± 4   G     +     + +  #     ±   :+w   $ (+w   +   A _ 2  -  "H30: 00  :$ /0000 ¢Õ         ÿ ! " # A o ÿº o +w +    $    Õ  +(  +       A †Î w  ± &    +  )     +    ±   á     +      ÿ ! " # A _ !   I;  J+: 8 0(0= 0(02  6  0(03    4  K o  $ $ 2/       +w  ;  K "/  ÷ !$  A o ÿº š    w <  ( >     ÷ !$  
- Xem thêm -