Tài liệu Bài báo cáo-tai biến tự nhiên tổng quan

 • Số trang: 38 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 87 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

m6            ! " #$ " * Nhþng tai bi n nh nhþng quá trình t nhiên. * Đánh giá nhþng tai bi n: đoán tai ha và đnh mc ri ro. * ng phó vi tai bi n. * Khí h u toàn c u và nhþng tai bi n. * Gia tăng dân s , thay đ i m c đích s d ng đt, và nhþng tai bi n t nhiên. * Nhþng tai bi n nh nhþng quá trình t nhiên: + Li ích ca tai bi n t nhiên. + H u qu ca nhþng tai bi n. * Đánh giá nhþng tai bi n: đoán tai ha và đnh mc ri ro: + D đoán ri ro và cnh báo + Đnh mc ri ro * ng phó vi tai bi n: + Tác đng và s ph c hi t nhþng tai ha. + Phn ng trc nhþng tai bi n: tránh và điu chnh nhþng tai bi n. * Khí h u toàn c u và nhþng tai bi n. * Gia tăng dân s , thay đ i m c đích s d ng đt, và nhþng tai bi n t nhiên: + Gia tăng dân s và nhþng hin tng tai bi n + Thay đ i m c đích s d ng đt và nhþng hin tng tai bi n. Đng đt 1/1995, Kobe (Nh t Bn) => thit hi > 100 t USD => > 5000 ngi thit mng 1998, bão Mitch, Mĩ, - sc gió > 270 km/h => tàn phá c s v t cht, c s h t ng. => > 11000 ngi Nicaragua và Honduras ch t, 1/3 dân s Honduras tr thành vô gia c. Khi dân s ti p t c tăng tác đng ca nhþng quá trình t nhiên tr nên nguy hi!m hn đ i vi xã hi loài ngi; đn gin "#$vì nhiu ngi hn g%p nguy hi!m. þ %  þ &$  Năm 1991 mt cn l c xoáy khác tn công Bangladesh, cp mt 145000 ngi khác nþa. Hai tai ha đn l& - mt cn l c xoáy kèm theo lũ l t Bangladesh vào năm 1970 và mt tr n đng đt Trung Qu c vào năm 1976 - m'i tai ha cp mt hn 300000 mng ngi. þ %  þ &$  Nhþng tai bi n t nhiên luôn hin din nhng # $( ca chúng ph thuc vào m t đ dân s và nhþng mô hình s d ng đt. V c bn, nhþng tai bi n t nhiên là nhþng quá trình t nhiên. þ %  þ & $  èông vic ca đa cht môi trng: xác đnh nhþng quá trình tim )n nguy hi và to ra thông tin s*n có cho nhþng nhà hoch đnh và nhþng ngi quy t đnh+$ ,-. h có th! xây dng nhþng la chn khác nhau đ! tránh ho%c cc ti!u hóa s đe da đ n /0#$1$23$/ài sn "4$"5$ ,. þ %  þ &$  Tác đng ca mt tai bi n .# $ /#"$235 cng đ và t n s , nhng li b nh h ng b i nhþng nhân t khác: thi ti t, đa cht, thm thc v t, dân s , và vic s d ng đt. Nhþng năm 1990 6"$789$"#$ :3$T# .$;$( "$/ $2$2,"$,1$#þ$ /4,$<, $/$#,=. þ %  þ &$  $7,$0"#$"4$/4,$<, $/$#,= >/$6,$:$:?1$@A$nhþng tai bi n "B$"$".$"#5$"#-$ /4$#þ$:,$0"#$(4$/. þ %  þ &$  $8 $($"4$#þ$/4,$<, Khi so sánh nhþng tác đng ca nhþng tai bi n t nhiên khác nhau chúng ta nh n thy r@ng: thit hi v ngi không gi ng nh thit hi v tài sn. þ %  þ &$  Mt khía cnh khác ca tt c tai bi n t nhiên là tim năng sinh ra thm ha TC"$6$"4$#þ$/4,$<, $/$ #,=$/#4D$6 ,$2,$/#,$,4$< ,$2E$F$ /#4D$6 ,$1G$#E#$F$H $6/+$6G$/#$ #I4$23$,4$/J$HK$F L Bҧng 4.1 c   c  c   Bӏ   7B$: /$ MN èI è45 O$6/ PQRS èI è45 TP èI $ - Xem thêm -