Tài liệu Bài báo cáo-quản trị chiến lược

 • Số trang: 19 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 102 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

m Phan Khҳc Thưӡng Đoàn Ngӑc DiӉm My Bùi Thӏ Mӻ Trang Lê Văn Vinh TS. Lҥi Xuân Thӫy m    mÔY Y   å Tên đҫy đӫ: Công Ty Cә Phҫn Sӳa ViӋt Nam å Tên viӃt tҳt: m å Trө sӣ: 36-38 Ngô Đӭc KӃ, Q1, Tp.HCM. å : ššš   å Đưӧc thành lұp vào năm 1976 å Năm 2006 niêm yӃt cә phiӃu trên thӏ trưӡng chӭng khoán TP. HCM å Vӟi trên 200 loҥi sҧn phҭm. Trong đó có 4 danh mөc sҧn phҭm lӟn: Sӳa nưӟc, sӳa đһc, sӳa chua, sӳa t. m   m   m ! m ð ðð  ð    ! "ð# $%&ð'( `   O%')**+ð ð,ð,ð -.,ð/01 2ð 3ð 4ð5#6 ð 78%9%5(  :; r  ‰ 1ð 2< 1 7ð=8>ð" ð 4?%7-.1 hm : Dүn đҫu vӅ thӏ phҫn chiӃm 35% thӏ phҫn sӳa tҥi ViӋt Nam. hm  : VINAMILK đưӧc đánh giá là thương hiӋu mҥnh ӣ thӏ trưӡng VN h    : các hӋ thӕng cӫa hàng và nhà máy phân ӕ khҳp 3 miӅn h  : tәng TS 8482 tӹ và sӵ hҩp dүn các cә đông. h : Các quҧng cáo và đӏnh vӏ khách hàng tӕt h ü   h : Quan hӋ vӟi nhà nưӟc, các tә chӭc xã hi và đӕi tác  : chưa có tính vưӧt tri so vӟi đӕi thӫ m  : chưa kiӇm soát hoàn toàn đưӧc nguӗn NVL, tӗn kho chưa có hiӋu quҧ !  " : kiӇu gia đình vүn còn tӗn tҥi m# $: Đang phөc hӗi ( GDP tăng 6.52% so vӟi cùng kǤ năm trưӟc) m  ‰ & $% # ð@A /8ð - $% / ðB   $: VӅ cơ ҧn là chưa có % & : chính sách phát triӇn chăn nuôi ò sӳa trong nưӟc ' ( )* : xu hưӟng tiêu dùng thӵc phҭm cao cҩp tăng m  : 50% nguӗn nguyên liӋu cӫa ngành phҧi nhұp khҭu m  )* Xu hưӟng dùng hàng ngoҥi vүn còn tӗn tҥi %  +  Gia nhұp thӏ trưӡng ngày càng nhanh. Sҧn phҭm cҥnh tranh ngày càng nhiӅu. m : sӵ chênh lӋch giӳa đӗng VN và USD lӟn  - - Dүn đҫu thӏ phҫn Thương hiӋu mҥnh Kênh phân phӕi rng Nhân sӵ әn đӏnh Sӭc mҥnh tài chính Markting tӕt Có quan hӋ tӕt -Sҧn phҭm chưa có tính vưӧt tri -Quҧn lý nvl đҫu vào và tӗn kho -Phong cách quҧn lý £ NӅn kinh tӃ đang phөc hӗi TiӅm năng thӏ trương lӟn Chưa có sҧn phҭm thay thӃ Chính sách phát triӇn chăn nuôi ò sӳa Xu hưӟng tiêu dùng - m 50% nguӗn nguyên liӋu cӫa ngành là nhұp khҭu Thâm nhұp cӫa các đӕi thӫ tӯ nưӟc ngoài Mһt hàng sӳa ngoҥi Tӹ giá hӕi đoái  -Thâm nhұp sâu và mӣ rng thӏ trưӡng -Phát triӇn sҧn phҭm mӟi -Tăng cưӡng khҧ năng đàm phán -Phát triӇn chiӃn lưӧc thu hút khách hàng -Phân đoҥn thӏ trưӡng tho thu nhұp -Đһc mӕi quan hӋ tӕt vӟi các đӕi tác nưӟc ngoài âmұp trung vào chiӃn lưӧc Markting , tҥo nên các rào cҧn lӟn vӅ xâm nhұp thӏ trưӡng cӫa các đӕi thӫ.  ChiӃn lưӧc khác iӋt hoá sҧn phҭm -Đa dҥng hóa sҧn phҭm - Quҧn lý đҫu vào và đәi mӟi quҧn lý tӗn kho -Đào tҥo và phát triӇn nhân sӵ - Dùng chiӃn lưӧc chi phí thҩp đӇ cҥnh tranh tӕt hơn *    ( ' *    $ % &'"# m ! "# ( ' ) * # + ,-  . !# , # "  /. ( 0 1 Y  YY -  * Y Y  Y Y  !" Y 2Y Y #$Y %% &3 Y Y 4 % ( ' 56 37 1 58 "9 # :, " ; " ; " * "#$%& %  '( )! å Duy trì tính khác iӋt đc đáo cӫa sp sҷn có å Tăng cưӡng đҫu tư vào khoa hӑc công nghӋ đӇ không ngӯng cҧi tiӃn vӅ sp !# <=  # # >‰ m'ð -C  >% 8 Cð ð'ð ( 7 = -< ð 6 ð > ‰ D7ð.-<(*?  "*‰ Eð=3%8 FGð %ð 5 ð:#6 !# <= *    â  ,ð -. % ð > 7 â=ð  Hm3 ð8 ( " ð I â 7 J ð 5 7ð ð G  ð' ,ð -. 7 * 7ð ð G ) 3 -2 âK L -. ð @ ð M m Phan Khҳc Thưӡng Đoàn Ngӑc DiӉm My Bùi Thӏ Mӻ Trang Lê Văn Vinh !m m ' m + O77=ð N N N N O%FPmQ!!R E 4STO# U R O mVOm % U!R W6 @ X!R * *+, điӇm thành viên đưӧc phân ӕ dӵa trên sӵ hoҥt đng và làm viӋc trong quá trình làm ài tұp ± m* -.* (m ',/01
- Xem thêm -