Tài liệu Bài báo cáo-ngôn ngữ lập trình c

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Ngoân Ngöõ Laäp trình C c u D g N NgDucThuan@DHTS n a u h T ThS.Nguyeãn Ñöùc Thuaàn Boä Moân Heä Thoáng Thoâng Tin Ñ.H Thuyû Saûn Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C I. Giôùi thieäu : giaû : Brian W.Kernighan + Dennis M.Ritchie ¨ Ñaàu nhöõng naêm 70 taïi phoøng thí nghieäm BELL ¨ Muïc ñích ban ñaàu laø phaùt trieån heä ñieàu haønh UNIX ¨ 90 % chöông trình nguoàn UNIX hieän nay vieát baèng C ¨ 1978 : Cuoán giaùo trình laäp trình C ñöôïc phoå bieán ¨ 1983 : ANSI ñöa ra 1 chuaån cho C ¨ Coù nhieàu chöông trình dòch C : n a u ¨ Taùc c u n n n Turbo C MSC, VC Lattice C D g N Bordland Inc Microsoft Lattice NgDucThuan@DHTS h T Chöông n Toång quan veà ngoân ngöõ C 1: III. Giôùi thieäu moâi tröôøng Turbo C: n a u ¨ Töông töï moâi tröôøng Turbo Pascal ¨ Caùc thö muïc quan troïng khi caøi ñaët baèng ñóa phaàn meàm chuaån: c u Thö muïc goác chöông trình dòch INCLUDE LIB D g N NgDucThuan@DHTS BGI h T BIN Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C II. Tính chaát ñaëc tröng: n a u ¨ Duøng ñeå vieát heä ñieàu haønh, quaûn lyù CSDL ¨ Caøi ñaët deã daøng, höõu hieäu ñoái vôùi caùc caáu hình maùy ¨ Khaû chuyeån, söû duïng roäng raõi ¨ Khoâng coù caùc pheùp toaùn xöû lyù tröïc tieáp caùc ñoái töôïng hôïp thaønh nhö xaâu, danh saùch, baûng,.. ¨ Coù caùc keát caáu ñieàu khieån cô baûn : caùc leänh tuaàn töï, choïn, laëp ¨ Cung caáp con troû, cho pheùp goïi ñeä qui ¨ Nhöôïc : moät soá pheùp toaùn thöïc hieän theo thöù töï chöa ñuùng c u D g N NgDucThuan@DHTS h T Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C 3.1 Thöïc hieän chöông trình: n a u ¨ Bieân soaïn chöông trình trong moâi tröôøng Turbo C -> Ctrl+ F9 ¨ Caøi ñaët caáu hình: n c u Option - > Directories : Include Directories: C:\TC30\INCLUDE Library directories C:\TC30\LIB Output Directories: C:\TEMP D g N NgDucThuan@DHTS h T Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C IV. Caáu truùc cô baûn 1 chöông trình C: ¨ Ví n a u duï : Chöông trình hieän chöõ Hello /* Chuong trinh vi du 1 */ #include #include Void main () { printf (“ Hello,\n”); getch(); } D g c u N NgDucThuan@DHTS h T Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C 4.1 Ñònh nghiaõ haøm: ¨ n a u Moät chöông trình C bao goàm nhieàu haøm: h T Haøm baét ñaàu chöông trình C laø haøm main() (chæ coù duy nhaát 1 haøm main() trong 1 chöông trình) Haøm naøy goïi caùc haøm coù maët trong ch.trình thöïc hieän n Haøm Printf(); hieån thò chuoãi, haøm thuoäc thö vieän stdio.h n Haøm getch(): chôø goõ 1 kyù töï, thuoäc thö vieän conio.h n c u D g N NgDucThuan@DHTS Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C 4.2 Khai baùo file tieâu ñeà: n a u ¨ Khi söû duïng caùc haøm thö vieän chuaån phaûi khai baùo caùc file chöùa ñaàu chöông trình: n Cuù phaùp c u #include < teân file> Ví duï : D g #include #include N NgDucThuan@DHTS h T Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C 4.3 Doøng chuù thích ¨ Cuù n a u phaùp: /* noäi dung chuù thích */ Chuù yù : Noäi dung chuù thích coù theå goàm nhieàu doøng Hoaëc ghi chuù chæ treân 1 doøng, baét ñaàu bôûi // Ví duï : 1. / * Hom nay bat dau hoc C co hieu khong? */ n c u D g N 2. printf(“Day la vi du “); //in thong bao NgDucThuan@DHTS h T Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C 4.5 Daáu keát thuùc caâu leänh: ¨ Keát n thuùc moãi caâu leänh laø daáu chaám phaåy : ; c u Ví duï : printf ( “ Hello ! How are you ? \n”); D g n a u h T Caùch duy nhaát ñeå hoïc 1 ngoân ngöõ laäp trình môùi laø vieát nhieàu chöông trình baèng ngoân ngöõ ñoù Brian W Kernighan N NgDucThuan@DHTS Chöông n 1: Toång quan veà ngoân ngöõ C 5. Moät vaøi lôøi veà haøm Printf() ¨ n a u Haøm hieån thò caùc bieåu thöùc ra maøn hình n n Bieåu thöùc soá : ví duï printf (“Day la so : %d”, 2); Bieåu thöùc chuoãi : § § Kyù töï ñaët giöõa 2 daáu nhaùy ñôn chuoãi ñaët giöõa 2 daáu nhaùy keùp D g c u h T Haøm Printf söû duïng caùc kyù töï ñeå ñònh daïng in ra; Ví duï Printf (“%s di giua hoang hon vao thu %d”,”toi”,3); N NgDucThuan@DHTS Chöông n n Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C 1. Töø vöïng duøng trong C: 1.1Taäp Kyù töï n n n n 2: n a u 26 chöõ caùi hoa/thöôøng 10 chöõ soá Caùc daáu ngaên caùch: . ; , ,space c u h T 1.2 Teân (identifier): Daõy kyù töï baét ñaàu laø 1 chöõ caùi, _, ¨ Ñoä D g N daøi cöïc ñaïi : 32 ¨ Phaân bieät kyù töï hoa, kyù töï thöôøng NgDucThuan@DHTS Chöông n 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C 1.3 Töø khoaù : Turbo C ñaõ ñònh nghóa 1 soá töø khoaù: ¨ asm ¨ const break continue case int D g ¨. h T char interrupt c u n a u .. Khoâng ñöôïc xaây döïng teân bieán, haèng, kieåu truøng vôùi töø khoaù ñaõ coù N NgDucThuan@DHTS Chöông n 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C 1.4 Caùc kieåu döõ lieäu: ¨4 n a u kieåu cô baûn : char, int, float, double Teân YÙ nghóa Phaïm vi Kích thöôùc char Kyù töï -128: 127 1 byte int Soá nguyeân -32768:32767 float s.Thöïc daáùu, ñoäng +/-3.4E-38 +-/3.4E+38 4 double s.Thöïc daáu chaám ñoäng, cxaùc keùp +/- 1.7 E-3.8 +/- 1.7 E308 8 D g c u N NgDucThuan@DHTS h T 2 Chöông n n n n n 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C BiÕn kiÓu char cã ®é dµi 1 byte dïng ®Ó biÓu diÔn 1 ký tù trong b¶ng m· ASCII, thùc chÊt lµ mét sè nguyªn kh«ng dÊu cã gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 255. BiÕn kiÓu int cã gi¸ trÞ lµ c¸c sè nguyªn vµ cã thÓ cã 3 lo¹i : int, long int, usnigned int (viÕt t¾t lµ int, long vµ unsigned t-¬ng øng). BiÕn kiÓu float biÓu diÔn c¸c sè thùc víi ®é chÝnh x¸c ®¬n. BiÕn kiÓu double biÓu diÔn c¸c sè thùc víi ®é chÝnh x¸c kÐp. Sau ®©y lµ b¶ng gi¸ trÞ cã thÓ cña c¸c kiÓu c¬ b¶n cña C: n a u KiÓu char int long usigned float double Ph¹m vi 0 .. 255 -32768 .. 32767 -2147483648 .. 2147484647 0 .. 65535 3.4e-38 .. 3.4e+38 1.7e-308 .. 1.7e+308 D g c u N h T KÝch th-íc 1 byte 2 bytes 4 bytes 2 bytes 4 bytes 8 byte C¸c tiÒn tè short, long, signed(ngÇm ®Þnh ®èi víi char,int) hay unsigned ®Ó më réng hay thu hÑp ph¹m vi NgDucThuan@DHTS Chöông n 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C n a u 1.5 Khai baùo bieán ¨ Cuù phaùp: ; Ví duï : int num; char holot, ten; 1.6 Khai baùo haèng ¨ Coù 2 caùch khai baùo haèng: c u D g N NgDucThuan@DHTS h T Chöông n 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C A. Duøng toaùn töû #define ¨ Cuù phaùp: #define Ví duï : #define #define #define thuysan “Vietnam” xd ‘\n’ MAXLINE 80 c u n a u h T Khi bieân dòch, chöông trình dòch thay theá moïi teân haèng bôûi giaù trò n D g B. Duøng töø khoaù const Cuù phaùp: const ¨ Ví duï : const int MAXLINE = 100 ; § const char DHTS[18] = “ TIN HOC” N Chöông trình dòch caáp phaùt vuøng nhôù ñeå löu tröõ giaù trò NgDucThuan@DHTS Chöông n 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C Haèng nguyeân (int) ¨ Phaïm vi giaù trò : -32768 ñeán +32767 ¨ Bieåu dieãn : Coù theå bieâu dieãn döôùi daïng : Heä thaäp phaân n Heä baùt phaân : theâm kyù töï 0 (ôû ñaàu) n Heä thaäp luïc phaân : theâm 0x (ôû ñaàu) n n D g Haèng nguyeân daøi (long int) ¨ Ñöôïc h T vduï: 198 vduï: 0306 vdu: 0xc6 c u n a u vieát töông töï nhö haèng nguyeân nhöng theâm kyù töï l hay L vaøo cuoái vd: 1234567L ¨ Chuù N yù : Moät haèng soá nguyeân vöôït khoûi phaïm vi giaù trò cho pheùp cuûa haøng nguyeân cuõng ñöôïc hieåu laø haèng nguyeân daøi NgDucThuan@DHTS Chöông 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C n Haèng thöïc: ¨ Haèng thöïc daáu phaåy tónh : ¨ Haèng thöïc daáu phaåy ñoäng: n Haèng kyù töï: Vd: -395.12 Vd: 12.3E+3 ¨ Bieåu n a u h T dieãn baèng kyù hieäu ñaët giöõa 2 daáu nhaùy ñôn ¨ Bieåu dieãn baèng ‘\ ’ n n Ví duï : ‘A’ Haèng xaâu kyù töï: ¨ Bieåu ‘\65’ c u D g N ‘\0x41’ dieãn baèng xaâu kyù töï ñaët giöõa 2 daáu nhaùy keùp ¨ Haèng xaâu kyù töï löu tröõ trong 1 maûng kyù töï cuoái laø kyù töï NUL (‘\0’) NgDucThuan@DHTS Chöông 2: Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ngoân ngöõ C n n a u Moät soá haèng kyù töï ñaëc bieät Haèng (vieát) ‘\’’ ‘\”’ ‘\\’ ‘\n’ ‘\0’ ‘\t’ Kyù töï ‘ “ \ \n \0 h T YÙ nghóa Daáu nhaùy ñôn c u Daáu nhaùy keùp D g N Daáu \ Kyù töï xuoáng doøng Kyù töï NUL Kyù töï tab NgDucThuan@DHTS
- Xem thêm -