Tài liệu Bài báo cáo-kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ-bài 1

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Baøi 1: ™Caùc daïng toaùn thöôøng gaëp: ‰ Daïng 1: Tìm Coâng thöùc döïa treân bieåu thöùc ñaïi soá ‰ Daïng2: Tìm Coâng thöùc döïa treân phaûn öùng hoaù hoïc - - ‰ PP1: Phöông phaùp giaûi nhoùm baøi tìm coâng thöùc döïa treân BTÑS 9 Böôùc 1:Ñaët coâng thöùc caàn tìm ( Ñaët CTTQ). 9 Böôùc 2:Laäp phöông trình (döïa treân BTÑS). 9 Böôùc 3:Giaûi phöông trình treân ⇒ keát luaän. ‰ Baøi taäp 1 Moät oxit nitô (A) coù coâng thöùc NOx vaø coù %N = 30,43. Tìm oxit (A)? (Trích ñeà thi ÑHQG TP.HCM - 1997) ‰ Toùm taét: (A):NOx %N = 30, 43 B1.Ñaët CTTQ (A):? PP1 B2.Laäp pt (*) B3. Giaûi (*) Nhôø coâng thöùc khai trieån % cuaû nguyeân toá trong hôïp chaáât Coâng thöùc tính % cuûa nguyeân toá trong hôïp chaát ™Vôùi hôïp chaát AxBy ta luoân coù: %A = M A .x M A B ×100 x y ™Töông töï trong AxBy coù: %B = M B .y MA B x y × 100 ⇒ %A %B = M A .x M B .y ‰Toùm taét: (A):NOx Trong %N = 30, 43 (A):? PP1 B1. Ñaët CTTQ B2. Laäp pt (*) B3. Giaûi (*) ‰GiAÛi: Theo ñeà ta coù (A): NOx 14 .1 ×100 = 30,43 coù %N= 14 + 16.x ⇒ X=2 Vaäy oxit caàn tìm laø: NO2 %A = A B : x y M A .x MA B x y × 100 ™Baøi taäp 2 Moät oxit saét coù % Fe = 72,41. Tìm coâng thöùc cuûa oxit? (Trích ñeà thi ÑHQG TP.HCM – 1999) ™Gôïi yù: Oxit Saét: FexOy °Fe2O3 coù x: y = 2: 3=0,67 °Fe3O4 coù x: y = 3: 4=0,75 °FeO coù x: y = 1: 1=1 Khi tìm FexOy, ta caàn: 9Hoaëc x=? vaø y =? 9Hoaëc x: y = ? ™Toùm taét: Oxit Saét % Fe = 72,41 Coâng thöùc oxit? PP1 Ñaët CTTQ Laäp pt (*) Giaûi (*) ™ Giaûi: Ñaët CTTQ oxit saét: FexOy ƒCaùch 1: Ta coù 56 .x .100 = 72,41 56x + 16y ⇒ x : y = 3 : 4 ⇒ Oxit %Fe= = ƒCaùch 2: 72,41 Trong FexOy coù: %Fe = 56x = %O 16y 100 – 72,41 ⇒ x:y= 3:4 Vaäy oxit: Fe3O4 ™Baøi taäp 3: Moät oxit cuûa kim loaïi M Coù % M = 63,218. Tìm coâng thöùc oxit. CuO ZnO PbO MnO 2 MgO Al2O3 FeO Fe3O4 ™Toùm Taét: Oxit kim loai M %M = 63,218 PP1 Oxit : ? ™Gôïi yù: (Caùch ñaët CTTQ oxit) ‰ Neáu M coù hoaù trò n (Hoaëc M coù 1 hoaù tri) ⇒ 0xit: M2On ‰ Neáu ñeà khoâng gôïi yù hoaù trò ⇒ Oxit: MxOy B1. Ñaët CTTQ B2. Laäp pT (*) B3. Giaûi (*) ™Baøi Giaûi baøi taäp 3 Oxit kim loaïi M coù % M = 63,218. Tìm oxit ? Ñaët CTTQ oxit: MxOy %M M.x 63,218 Trong MxOycoù: = = %O 16.y 100 - 63,218 ⇒ M = 27,5.y/x TaTa neâcoù n laäbaû p nbaû g bieä n luaä g nbieä n luaä n: n M Vôùi laø hoaù trò cuûa M ™Caùc gôïi yù: Qui taéc hoaù trò: ( Tìm hoaù trò cuûa nguyeân toá; laäp coâng thöùc) ‰Toång quaùt Hoaù trò : a b AxBy ⇒ a.x = b.y ‰ Hoaù trò cuûa nguyeân toá vaø caùc ion thöôøng gaëp: Trong hôïp chaát: ƒNguyeân toá thuoäc PNIA: I ƒNguyeân toá thuoäc PNIIA:II ƒCaùc kim loaïi : Al (III); Fe(II; III) Cu (I; II); Ag (I); Zn (II); Cr(II, III,VI) ƒ Caùc phi kim: Halogen thöôøng coù hoaù tri (I) rieâng Cl coù theå coù theâm:III, V, VII; S (II, IV, VI), O (II), N(I ñeán V) ‰ Hoaù trò cuûa caùc ion: Toång quaùt : ƒ Vôùi ion döông: M n+ coù hoaù trò laø n ƒ Vôùi ion aâm: X m- coù hoaù trò laø m Ví duï : Fe 2+ : II ; Fe3+ : III ;... Cl − : I ; SO42− : II ; PO43− : III ;... ‰ Aùp duïng tính hoaù trò cuûa ng.toá trong hôïp chaát : a 2 Vôùi coâng thöùc : MxOy Theo qui taéc hoaù trò ta coù: a .x = y. 2 ⇒ a = 2xy Vaäy trong MxOy , thì M coù hoaù trò laø : 2y/x Giaûi Tieáp baøi taäp 3 Oxit kim loaïi M coù % M = 63,218. Tìm oxit ? ** ** Ñaët CTTQ oxit : MxOy Trong MxOy coù: %M M.x M 63,218 = = xOy %O 16.y 100 - 63,218 ⇒ M = 27,5. y/x = 13,75 . 2y/x 2y/x 4 2 3 55 27,5 41,25 M Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïn 2y/x =4 ⇒ M = 55 ⇒ M : Mn Vaäy oxit: MnO2 1 13,75 ‰ Baøi taäp 4: Oxit cuûa kim loaïi M coù coâng thöùc MxOy Vaø coù m M : m O = 7:3. Tìm coâng thöùc oxit (Trích ñeà thi ÑHBK TP. HCM – 1995) ‰Toùm Taét: Oxit: MxOy m M : m O = 7:3 Oxit:? Nhôø coâng thöùc sau: PP1 9B1. Ñaët CTTQ Trong AxBy coù: 9B2. Laäp(*) mA = nAxBy.MA.x 9B3. Giaûi (*) mB=nAxBy.MBy Trong AxBy coù m A M A .x = mB M B . y Baøi Giaûi Baøi taäp 4 Oxit MxOy coù mM : mO= 7: 3. Tìm oxit ? Theo ñeà CTTQ cuûa oxit caàn tìm laø : MxOy Trong MxOy coù: mM M.x = 7 = ? = mO 16.y Mx3Oy ⇒ M = 37,33. y/x = 18,67 . 2y/x Ta coù baûng bieän luaän 4 3 2y/x 2 1 M 18,67 37,33 74,68 56 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïn: 2y/x =3 ⇒ M = 56 ⇒ M : Fe Vaäy oxit: Fe2O3 Ax B y coù: m A M A .x = mB M B.y ‰ Baøi taäp ñeà nghò : Baøi taäp 5: Cho 2 ion XO32- vaø YO3trong ñoù oxi chieám laàn löôït 60,0% vaø 77,4% theo khoái löôïg. Tìm X, Y? (ÑH, CÑ naêm 2005 – ñôït 2) Baøi taäp 6: Oxit cuûa kim loaïi M coù mM : mO= 21: 8. Tìm oxit ? ‰Ñaùp soá: AD5: X:S ;Y: N AD6: Fe3O4
- Xem thêm -