Tài liệu Bài báo cáo-giải pháp kết cấu nhà cao tầng

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Mét sè gi¶I ph¸p kÕt cÊu nhµ cao tÇng hiÖn ®¹i TAILIEUKYTHUAT.COM PGS. TS. NguyÔn TiÕn Ch−¬ng C¸c gi¶I ph¸p kÕt cÊu nhµ cao tÇng hiÖn ®¹i • gi¶i ph¸p tÜnh lùc (ph−¬ng ph¸p tÜnh lùc) TAILIEUKYTHUAT.COM • Gi¶i ph¸p ®éng lùc (ph−¬ng ph¸p ®éng lùc) C¸c gi¶I ph¸p kÕt cÊu nhµ cao tÇng hiÖn ®¹i: • Gi¶i ph¸p tÜnh lùc lµ lùa chän d¹ng kÕt cÊu thÝch hîp øng víi chiÒu cao cña c«ng tr×nh víi quan niÖm t¶i träng ngang lµ tÜnh lùc. TAILIEUKYTHUAT.COM • Gi¶i ph¸p ®éng lùc lµ sö dông c¸c nguyªn lý ®éng lùc häc nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu d−íi t¸c ®éng ®éng lùc cña ®éng ®Êt vµ giã. Vai trß cña gi¶I ph¸p kÕt cÊu trong thiÕt kÕ nhµ cao tÇng: “trong thiÕt kÕ kÕt cÊu nhµ cao tÇng ph¶I chó träng thiÕt kÕ gi¶I ph¸p, coi träng viÖc lùa chän d¹ng kÕt cÊu, tÝnh qui cñ cña mÆt b»ng, mÆt ®øng; −u tiªn viÖc lùa chän hÖ kÕt cÊu cã tÝnh n¨ng chèng ®èng ®Êt vµ chèng giã b·o tèt; t¨ng c−êng c¸c biÖn ph¸p cÊu t¹o. Trong thiÕt kÕ kh¸ng chÊn, ph¶I ®¶m b¶o tÝnh n¨ng chèng ®éng ®Êt tæng thÓ cña hÖ kÕt cÊu, ®¶m b¶o cho hÖ kÕt cÊu ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®é cøng vµ ®é dÎo cÇn thiÕt ”. TAILIEUKYTHUAT.COM JGJ 3 – 2002. Gi¶I ph¸p t−¬ng t¸c khung – v¸ch TAILIEUKYTHUAT.COM Gi¶I ph¸p bã èng: TAILIEUKYTHUAT.COM Gi¶I ph¸p tÇng cøng: TAILIEUKYTHUAT.COM Gi¶I ph¸p gi»ng liªn tÇng TAILIEUKYTHUAT.COM Gi¶I ph¸p khung ghÐp TAILIEUKYTHUAT.COM Sö dông c¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c nhau t−¬ng øng víi chiÒu cao ng«I nhµ TAILIEUKYTHUAT.COM ChiÒu cao h¹n chÕ theo quy ph¹m trung quèc KÕt cÊu Kh«ng tk ®éng ®Êt ®éng ®Êt ®éng ®Êt ®éng ®Êt kh¸ng cÊp vi cÊp vii cÊp viii cÊp ix chÊn (m) (m) (m) (m) (m) TAILIEUKYTHUAT.COM KÕt cÊu khung 60 60 55 45 - KÕt cÊu Khung – v¸ch 130 130 120 100 50 KÕt cÊu èng-trèng 180 180 150 120 70 Gi¶i ph¸p ®éng lùc: • Gi¶i ph¸p c« lËp CT khái nguån chÊn ®éng TAILIEUKYTHUAT.COM • Gi¶i ph¸p c¶n tiªu hao n¨ng l−îng • Gi¶i ph¸p sö dông con l¾c gi¶m chÊn Gi¶i ph¸p c« lËp ct khái nguån chÊn ®éng TAILIEUKYTHUAT.COM CÊu t¹o bé c¸ch ly - gi¶m chÊn: TAILIEUKYTHUAT.COM Gi¶i ph¸p c¶n tiªu hao n¨ng l−îng TAILIEUKYTHUAT.COM H×nh ¶nh c¸c c¶n tiªu hao n¨ng l−îng TAILIEUKYTHUAT.COM M« h×nh hÖ c« lËp – gi¶m chÊn vµ c¶n tiªu hao n¨ng l−îng p P d u TAILIEUKYTHUAT.COM S X¸c ®Þnh hÖ sè c¶n: Mu&& + cu& + ku = − Mu&&0 c = 2 M ωξ P TAILIEUKYTHUAT.COM S d u ξ = 2π kd 2 S k = P d ¶nh h−ëng cña c¶n ®Õn ph¶n øng cña c.tr×nh TAILIEUKYTHUAT.COM M« h×nh thÝ nghiÖm S¬ ®å bè trÝ c¶n tiªu hao n¨ng l−¬ng TAILIEUKYTHUAT.COM
- Xem thêm -