Tài liệu Bài báo cáo-các phản ứng mang tên người

 • Số trang: 157 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 101 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

| V  ›    î   $ '   !" # %&# # %( %()%* › ›    ½ ! $ ( * .  5 ½ ½½ ½!  "# %&'' %") +&"), "- /0 )& /&-"%12) 34&" 322 322, 6 3"' 3 4, 6  ½$ ½( ½* ½. ½ ½ ½5 ! !½ !! !$ !( 3 "-,76 4) 3&3&8 9,3&)) 342 ,: 2,;"&)&  ,<-)9 2,= ) )-&6 7 6">/&"-?  0" "4 6 0  !* !. ! ! !5 $ $½ $! $$ $( $* $. &6 &6" ›' 0%>6"&'2& ›1 ›&6 ") ›&)2& ›&2 "- " › '& &> &)& ))&& & @0 )2 A&?&  $ $ $5 ( (½ (! ($ (( (* (. ( ( A & -> 6& >12,3&"42 & &2 ) 22, 26B ?&))6 C& C""  (5 * *½ *! *$ *( ** *. * * *5 . .½ .! C6 :2 :&")& : "-,=- : A&62 <,7 <&2& <&62" <&"" -2 <&""&)) <&2& < ", < ",;&" <2',/&2& + ,-./0% Hans Theodor Bucherer (1869 - 1949) là mӝt nhà hóa hӑc ngưӡi Đӭc và đưa cho tên đӇ phҧn ӭng hóa hӑc nhiӅu, ví dө các Bucherer carbazole tәng hӧp, phҧn ӭng Bucherer, và phҧn ӭng Bucherer-Bergs Là phҧn ӭng hóa hӑc cӫa các hӧp chҩt cacbonyl (hoһc cyanohydrins) vӟi amoni cacbonat và xyanua kali cho hydantoins. › ›   1 .%2 .3) ‘ác chloromethylation Blanc là phҧn ӭng hóa hӑc cӫa vòng thơm vӟi formaldehyde và clorua hydro xúc tác bҵng clorua kӁm đӇ tҥo Đҩu trưӡng chloromethyl 2DE& › ›   1 4 55 % dtanislao annizzaro là mӝt nhà hóa hӑc ngưӡi Ý. Ông sinh ngày 13 tháng 7 năm 1826 tҥi Palermo. Mҩt ngày 10 tháng 5 năm 1910. annizzaro đҫu tiên thӵc hiӋn chuyӇn đәi này vào năm 1853, khi ông thu đưӧc rưӧu benzyl và acid benzoic tӯ điӅu trӏ benzaldehyde vӟi kali cacbonat. › ›   1 4 55 % ác sҧn phҭm oxy hóa là mӝt axit cacboxylic và sҧn phҭm giҧm là mӝt rưӧu. Đӕi vӟi aldehyde vӟi mӝt nguyên tӱ hydro alpha đӃn cacbonyl, tӭc là RHR'HO, các phҧn ӭng ưa thích là mӝt aldol ngưng tө, có xuҩt xӭ tӯ deprotonation cӫa hydro này. › ›   1 43000 irik hristian lemmensen là mӝt nhà hóa hӑc Đan Mҥch-Mӻ. lemmensen sinh năm 1876 ӣ Odense, Đan Mҥch. Ông mҩt ngày 21 tháng năm năm 1941. › ›   1 î0367380% Otto Paul Hermann Diels là mӝt nhà hóa hӑc cӫa Đӭc. Ông là con trai cӫa mӝt giáo sư ngӳ văn tҥi Đҥi hӑc Berlin. Ông sinh ngày 23 tháng 1 năm 1876 tҥi Hamburg, Đӭc. Ông mҩt ngày 07 tháng 3 năm 1954 tҥi Kiel, Đӭc. Năm 1950, ông cùng hӑc trò cӫa mình(Kurt Alder) đưӧc trao tһng giҧi Nobel Hóa Hӑc. › ›   1 î0367380% Kurt Alder là nhà hóa hӑc ngưӡi Đӭc. Ông sinh ngày 10 tháng 7 năm 1902 tҥi Königshütte, Đӭc. Ông mҩt ngày 20 tháng 06 năm 1958 tҥi ologne, Đӭc. › ›   1 î0367380% ác phҧn ӭng Diels-Alder là mӝt phҧn ӭng hóa hӑc hӳu cơ giӳa mӝt diene và alkene thay thӃ, thưӡng gӑi là dienophile, đӇ tҥo thành mӝt hӋ thӕng cyclohexen thay thӃ. › ›   1 9 :%/ Phҧn ӭng Favorskii (không nên nhҫm lүn vӟi nhӳng sҳp xӃp lҥi Favorskii), đưӧc đһt tên cho các nhà hóa hӑc Nga Alexei Yevgrafovich Favorskii, là mӝt trưӡng hӧp đһc biӋt cӫa cuӝc tҩn công nucleophilic trên mӝt nhóm cacbonyl liên quan đӃn mӝt thiӃt bӏ đҫu cuӕi vӟi alkyne proton axít . › ›   1 9 :%/ Mӝt acetylide kim loҥi đưӧc hình thành tҥi chӛ khi alkyne mӝt là xӱ lý vӟi mӝt cơ sӣ vӳng mҥnh như mӝt hydroxit hoһc Ancoxit mӝt. ác acetylide kim loҥi sau đó phҧn ӭng vӟi mӝt aldehyde hoһc ketone đӇ tҥo thành mӝt rưӧu propargyl. Khi mӝt hydrogen alpha là hiӋn nay (như trưӡng hӧp khi cacbonyl là mӝt aldehyde), nó sӁ tautomerize đӃn enone tương ӭng. › ›   1 9%080324% ;< harles Friedel là mӝt nhà hóa hӑc Pháp và khoáng vұt hӑc. Ông sinh ngày 12 tháng 3 năm 1832 tҥi dtrasbourg, Pháp. Ông mҩt ngày 20 tháng 4 năm 1899 tҥi Montauban, Pháp. › ›   1 9%080324% ;< öames Mason rafts là mӝt nhà hóa hӑc ngưӡi Mӻ. Ông sinh ngày 08 tháng 3 năm 1839 tҥi Boston, Massachusetts. Ông mҩt ngày 20 tháng 6 năm 1917 › ›   1 9%080324% ;< ơ chӃ: Phҧn ӭng liên quan đӃn các alkylation cӫa mӝt vòng thơm vӟi mӝt alkyl sӱ dөng mӝt chҩt xúc tác Lewis acid mҥnh. Vӟi clorua sҳt khan như mӝt chҩt xúc tác, nhóm alkyl gҳn vào các ion clorua. › ›  
- Xem thêm -