Tài liệu Bài báo cáo-bể tự hoại,tiêu chuẩn thiết kế dự thảo

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

bé x©y dùng dù th¶o bÓ tù ho¹i – h−íng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng Septic Tank - Manual for Design, Construction, Installation, Operation and Maintenance Hµ Néi, 12/2007 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! Lêi nãi ®Çu Dù th¶o tµi liÖu h−íng dÉn kü thuËt ‘’BÓ tù ho¹i – h−íng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng’’ do Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam vµ Trung t©m Kü thuËt m«i tr−êng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp (CEETIA), Tr−êng §¹i häc X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc – C«ng nghÖ, Bé X©y dùng lµ c¬ quan qu¶n lý qu¸ tr×nh biªn so¹n vµ tr×nh Bé X©y dùng xem xÐt ban hµnh. Tµi liÖu nµy ®−îc biªn so¹n theo thÓ thøc cña tiªu chuÈn kü thuËt (TCVN 1-1, 1-2, 1-3: 2003), tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn, h−íng dÉn thiÕt kÕ bÓ tù ho¹i cña c¸c n−íc kh¸c nhau trªn ThÕ giíi, tham chiÕu víi c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hµnh ë ViÖt Nam. §· cã gÇn 100 tµi liÖu trong n−íc vµ quèc tÕ ®−îc tham kh¶o, ®Æc biÖt lµ c¸c tiªu chuÈn vµ h−íng dÉn thiÕt kÕ, chÕ t¹o, thi c«ng l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vËn hµnh bÓ tù ho¹i cña c¸c n−íc Trung Quèc, Th¸i Lan, Brazil, NhËt, Mü, óc, Anh quèc, Thuþ SÜ, Nga, vv.... C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu – øng dông xö lý n−íc th¶i t¹i chç b»ng c¸c lo¹i bÓ tù ho¹i cña c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi n−íc trong thêi gian vµi chôc n¨m gÇn ®©y còng ®−îc tËp hîp, ph©n tÝch vµ kÕ thõa. B¶n dù th¶o H−íng dÉn nµy ®· ®−îc x©y dùng, söa ®æi vµ bæ sung sau 2 Héi th¶o, Héi ®ång nghiÖm thu cÊp c¬ së, Héi ®ång nghiÖm thu cÊp Bé, c¸c ý kiÕn nhËn xÐt cña nhiÒu chuyªn gia trong ngµnh cã kinh nghiÖm. Chñ tr× biªn so¹n: PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Phã chñ nhiÖm Bé m«n CÊp tho¸t n−íc, ViÖn Khoa häc vµ Kü thuËt M«i tr−êng, Tr−êng §¹i häc X©y dùng, ñy viªn BCH Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam. C¸c ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ ®Þa chØ: PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, ViÖn KH&KTM«i tr−êng, Tr−êng §¹i häc X©y dùng, 55 Gi¶i phãng, Hµ Néi. §T: (04) 869 83 17, 869 70 10, 091320.9689. Fax: (04) 869 37 14. E-mail: vietanhctn@gmail.com, vietanhctn@yahoo.com. Web-site: www.vietdesa.net. Xin tr©n träng c¶m ¬n. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 2 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! BÓ tù ho¹i – h−íng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng septic tank – manual for design, construction, installation, operation and maintenance 1. ph¹m vi ¸p dông C¸c yªu cÇu kü thuËt trong H−íng dÉn nµy lµ b¾t buéc ¸p dông khi thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ b¶o d−ìng bÓ tù ho¹i xö lý côc bé n−íc th¶i sinh ho¹t cña mét hé gia ®×nh hay nhãm hé gia ®×nh, vµ c¸c lo¹i n−íc th¶i cã thµnh phÇn, tÝnh chÊt t−¬ng tù nh− n−íc th¶i sinh ho¹t (bÕp ¨n tËp thÓ, nhµ hµng, kh¸ch s¹n, khu du lÞch, tr−êng häc, bÖnh viÖn, v¨n phßng lµm viÖc, c¸c c¬ së ch¨n nu«i vµ chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm, vv...). 2. Tµi liÖu viÖn dÉn: - Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. Bé X©y dùng – 1997. - Quy chuÈn hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc trong nhµ vµ c«ng tr×nh. Bé X©y dùng – 1999. - Tho¸t n−íc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa: TCVN 4038 – 85. - Tho¸t n−íc bªn trong – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: TCVN 4474 – 87. - Tho¸t n−íc – M¹ng l−íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 51– 84. - C¨n hé ë – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: TCVN 4450 – 1987. - Nhµ ë – Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ: TCVN 4451 – 1987. - - - Tiªu chuÈn x©y dùng cña Anh quèc: (1) Building regulations 2000: Drainage and waste disposal. Approved document H: H1 .. H6; (2) British Standard BS 6297:1983: Code of practice for Design and installation of small sewage treatment works and cesspools. Sæ tay Côc B¶o vÖ m«i tr−êng Liªn bang Mü: EPA/625/R-00/008: Office of Water Research and Development. U.S. Environmental Protection Agency. Onsite Wastewater Treatment Systems Manual. February 2002. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bÓ tù ho¹i cña óc: South Australian Health Commission: Waste control systems: Standard for the construction, installation and operation of septic tank systems in South Australia. 1995. 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghi·: Trong H−íng dÉn nµy, c¸c thuËt ng÷ sö dông ®−îc hiÓu nh− sau: BÓ tù ho¹i: BÓ chøa kÝn, tiÕp nhËn n−íc th¶i cña mét bé phËn hoÆc cña c¶ hÖ thèng tho¸t n−íc tõ bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng. Trong bÓ, c¸c chÊt r¾n kh«ng tan ®−îc gi÷ l¹i, lªn men vµ ph©n huû, cßn c¸c chÊt láng ®−îc x¶ ra hÖ Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 3 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! thèng tho¸t n−íc bªn ngoµi c«ng tr×nh hay ®−îc xö lý tiÕp tôc trong c¸c c«ng tr×nh kh¸c. BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn: BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n hay èng dÉn, h−íng dßng n−íc ch¶y tõ d−íi lªn trªn, tiÕp xóc víi c¸c vi sinh vËt kþ khÝ trong líp bïn h×nh thµnh ë ®¸y bÓ trong ®iÒu kiÖn ®éng, nhê vËy t¨ng hiÖu suÊt xö lý n−íc th¶i vµ ph©n huû bïn cÆn. BÓ thu dÇu, mì: BÓ ®Ó t¸ch dÇu, mì trong n−íc th¶i. Cèng tho¸t n−íc trong c«ng tr×nh: Cèng thu n−íc th¶i trong c«ng tr×nh ®Ó dÉn vÒ c«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i hay ra cèng tho¸t n−íc ngoµi c«ng tr×nh. Cèng tho¸t n−íc ngoµi c«ng tr×nh: Cèng tho¸t n−íc ë ngoµi c«ng tr×nh, thu n−íc th¶i tõ cèng tho¸t n−íc trong c«ng tr×nh hay tõ c«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i côc bé ®Ó chuyÓn vµo hÖ thèng tho¸t n−íc khu vùc, hoÆc cèng tho¸t n−íc c«ng céng, hoÆc vµo n¬i quy ®Þnh. D©n sè quy ®æi: sè ng−êi sö dông bÓ tù ho¹i thùc tÕ hay quy ®æi, cã tiªu chuÈn th¶i n−íc t−¬ng ®−¬ng víi tiªu chuÈn th¶i n−íc sinh ho¹t cña hé gia ®×nh, ®−îc quy ®æi tõ toµn bé sè ng−êi thùc tÕ cã trong c«ng tr×nh, dïng ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t tõ c«ng tr×nh ®ã. D©n sè t−¬ng ®−¬ng: sè ng−êi cã t¶i l−îng chÊt bÈn, theo mét chØ tiªu cho tr−íc, t−¬ng ®−¬ng víi t¶i l−îng chÊt bÈn cã trong dßng n−íc th¶i cña ®èi t−îng th¶i n−íc ®ang xÐt. Dung tÝch −ít cña bÓ tù ho¹i: b»ng tæng dung tÝch phÇn chøa n−íc, bïn cÆn vµ v¸ng næi trong bÓ tù ho¹i. HÖ thèng xö lý n−íc th¶i côc bé: HÖ thèng xö lý n−íc th¶i trong ph¹m vi c«ng tr×nh hay côm c«ng tr×nh, bao gåm c¸c lo¹i bÓ tù ho¹i vµ mét sè c«ng tr×nh kh¸c nh− b·i läc ngÇm, giÕng thÊm, hoÆc c¸c c«ng tr×nh kÕt hîp kh¸c. Lâi läc: ThiÕt bÞ läc cã thÓ th¸o l¾p rêi, ®−îc l¾p vµo ng¨n cuèi cña bÓ tù ho¹i, dïng ®Ó gi÷ l¹i c¸c chÊt r¾n, nh»m n©ng cao chÊt l−îng n−íc ®Çu ra khái bÎ tù ho¹i. N−íc ®en: N−íc th¶i cña hé gia ®×nh, bao gåm n−íc déi khu vÖ sinh vµ n−íc tõ chËu röa nhµ bÕp hoÆc m¸y röa b¸t. N−íc x¸m: N−íc th¶i cña hé gia ®×nh (kh«ng chøa ph©n, n−íc tiÓu), bao gåm n−íc ®· qua sö dông tõ bån t¾m, vßi hoa sen, chËu röa, chËt giÆt, m¸y giÆt. Ng¨n läc: mét phÇn cña bÓ tù ho¹i hay mét c«ng tr×nh riªng biÖt ®−îc x©y dùng nèi tiÕp sau bÓ tù ho¹i, dïng ®Ó xö lý n−íc th¶i theo nguyªn t¾c läc sinh häc dÝnh b¸m, hiÕu khÝ hoÆc kþ khÝ. Tiªu chuÈn th¶i n−íc sinh ho¹t: l−îng n−íc th¶i sinh ho¹t trung b×nh cña mét ng−êi trong hé gia ®×nh trong mét ngµy ®ªm (lÝt/ng−êi/ngµy), øng víi ngµy dïng n−íc lín nhÊt trong n¨m, tÝnh cho tõng giai ®o¹n x©y dùng. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn kh¶o s¸t thùc tÕ, cã thÓ lÊy tiªu chuÈn th¶i n−íc sinh ho¹t b»ng tiªu chuÈn cÊp n−íc cña ®èi t−îng ®ã. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 4 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! 4. quy ®Þnh chung 4.1. BÓ tù ho¹i ®−îc sö dông ®Ó lµm s¹ch côc bé n−íc th¶i tr−íc khi tiÕp tôc xö lÝ trong c¸c c«ng tr×nh kh¸c hay th¶i ra nguån tiÕp nhËn (m¹ng l−íi tho¸t n−íc bªn ngoµi, ®Êt, s«ng, hå, ...). 4.2. C¸c lo¹i bÓ tù ho¹i ®−îc sö dông bao gåm: - bÓ tù ho¹i, víi 1 - 2 ®Õn 3 ng¨n. - bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc hiÕu khÝ. - bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc kþ khÝ. - bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn. - bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ. - bÓ tù ho¹i cã lâi läc th¸o l¾p ®−îc. - bÓ tù ho¹i cã ng¨n b¬m (trong hÖ thèng tho¸t n−íc cã c¸c bÓ tù ho¹i vµ ®−êng èng ¸p lùc). - C¸c lo¹i bÓ tù ho¹i kh¸c ®−îc chÊp nhËn sö dông. 4.3. Khi x©y dùng bÓ tù ho¹i ®Ó xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t, ph¶i dÉn c¶ n−íc ®en vµ n−íc x¸m vµo bÓ, trõ tr−êng hîp cã c¸c gi¶i ph¸p xö lý kh¸c. Cã thÓ dÉn n−íc x¸m vµo c¸c ng¨n sau (thø 2, thø 3) cña bÓ tù ho¹i. Tr−êng hîp x¶ n−íc x¸m trùc tiÕp ra nguån tiÕp nhËn, ph¶i ®−îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. 4.4. N−íc th¶i tõ nhµ bÕp, cöa hµng ¨n uèng, trong tr−êng hîp l−u l−îng n−íc th¶i v−ît qu¸ 1,5 m3/ngµy, ph¶i xö lý s¬ bé trong bÓ t¸ch dÇu, mì hoÆc bÓ tuyÓn næi, v¶i läc, ... tr−íc khi ch¶y vµo bÓ tù ho¹i. 4.5. L−îng n−íc th¶i sinh ho¹t trung b×nh tÝnh trªn ®Çu ng−êi (l/ng−êi/ngµy) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kh¶o s¸t thùc tÕ. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× cã thÓ lÊy s¬ bé theo tiªu chuÈn cÊp n−íc (TCXDVN 33:2006 vµ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ kh¸c cã liªn quan. 4.6. T¶i l−îng chÊt bÈn tÝnh theo ®Çu ng−êi (g/ng−êi/ngµy) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kh¶o s¸t thùc tÕ. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn kh¶o s¸t thùc tÕ, cã thÓ tham kh¶o Phô lôc A. 4.7. BÓ tù ho¹i cã thÓ ®−îc bè trÝ d−íi nÒn nhµ, d−íi khu vÖ sinh hay ngoµi nhµ, c¸ch bÓ chøa n−íc s¹ch tèi thiÓu 10 m. BÓ ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng kÝn, khÝt, kh«ng bÞ thÊm, rß rØ, kh«ng bÞ ngËp n−íc, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng xung quanh vµ ¶nh h−ëng ®Õn kÕt cÊu cña c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. NÕu kho¶ng c¸ch tõ bÓ tù ho¹i ®Õn bÓ chøa n−íc s¹ch d−íi 10 m, cÇn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®Æt biÖt ®Ó chèng « nhiÔm. BÓ tù ho¹i ph¶i ®−îc bè trÝ ë n¬i thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra, b¶o d−ìng, hót bïn ®Þnh kú. 5. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c lo¹i bÓ tù ho¹i BÓ tù ho¹i 5.1. BÓ tù ho¹i cÇn ®−îc thiÕt kÕ chi tiÕt víi ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ tÝnh to¸n kÕt cÊu, m« t¶ biÖn ph¸p thi c«ng, quy tr×nh kiÓm tra vÒ mÆt t¶i träng vµ thuû Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 5 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! lùc vµ c¸c néi dung kh¸c theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 5.2. BÓ tù ho¹i th−êng cã h×nh ch÷ nhËt, vu«ng hay trßn trªn mÆt b»ng, ®−îc x©y dùng b»ng g¹ch, bª t«ng cèt thÐp, chÊt dÎo. 5.3. Dung tÝch −ít tèi thiÓu cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m th−êng lÊy b»ng 3 m3. Dung tÝch tèi thiÓu bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en tõ khu vÖ sinh th−êng lÊy b»ng 1,5 m3. §èi víi bÓ tù ho¹i trong hÖ thèng tho¸t n−íc riªng, khi n−íc th¶i ®−îc tiÕp tôc xö lÝ t¹i tr¹m xö lÝ n−íc th¶i tËp trung, cã thÓ cã quy ®Þnh riªng cho phï hîp. 5.4. KÝch th−íc nhá nhÊt cña bÓ tù ho¹i quy ®Þnh nh− sau: ChiÒu s©u líp n−íc trong bÓ, tÝnh tõ ®¸y bÓ ®Õn mÆt n−íc, kh«ng thÊp h¬n 1,2 m. Ng¨n chøa cã thÓ s©u h¬n ng¨n l¾ng. ChiÒu réng hay ®−êng kÝnh bÓ kh«ng nhá h¬n 0,7 m. Tû lÖ gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu réng bÓ ch÷ nhËt th−êng b»ng 3:1. Víi bÓ tù ho¹i 2 ng¨n, dung tÝch ng¨n thø nhÊt (ng¨n chøa) kh«ng nhá h¬n 2/3 dung tÝch bÓ. Víi bÓ 3 ng¨n, ng¨n ®Çu cã dung tÝch kh«ng d−íi 0,5 tæng dung tÝch bÓ, 2 ng¨n sau mçi ng¨n cã dung tÝch 0,25 tæng dung tÝch bÓ. Khi l−u l−îng n−íc th¶i nhá h¬n 10 m3/ngµy th× nªn sö dông bÓ 2 ng¨n; khi l−u l−îng lín h¬n 10 m3/ngµy th× nªn sö dông bÓ tù ho¹i 3 ng¨n; khi l−u l−îng lín h¬n 20 m3/ngµy th× nªn x©y dùng 2 hoÆc nhiÒu ®¬n nguyªn. 5.5. 5.6. Dung tÝch bÓ tù ho¹i ®−îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo cÊu t¹o bÓ, thµnh phÇn tÝnh chÊt n−íc th¶i, sè ng−êi sö dông bÓ, thêi gian gi÷a hai lÇn hót cÆn vµ nhiÖt ®é cña m«i tr−êng. Tæng dung tÝch cña bÓ tù ho¹i ®−îc tÝnh nh− sau: V = V− + Vk (1) trong ®ã: V: tæng dung tÝch cña bÓ tù ho¹i, kh«ng kÓ t−êng vµ v¸ch ng¨n (m3); V−: dung tÝch −ít cña bÓ tù ho¹i (m3); Vk: dung tÝch phÇn l−u kh«ng, tÝnh tõ mÆt n−íc lªn tÊm ®an n¾p bÓ (m3). 5.7. Dung tÝch −ít cña bÓ tù ho¹i ®−îc tÝnh nh− sau: V− = Vn + Vc (2) trong ®ã: V−: dung tÝch −ít cña bÓ tù ho¹i (m3); Vn: dung tÝch vïng l¾ng cña bÓ tù ho¹i (m3); Vc: dung tÝch vïng chøa bïn cÆn vµ v¸ng næi trong bÓ tù ho¹i (m3). 5.8. Dung tÝch vïng l¾ng cña bÓ tù ho¹i ®−îc tÝnh nh− sau: Vn = Q x tn (3) trong ®ã: Q: l−u l−îng trung b×nh cña n−íc th¶i ch¶y vµo bÓ (m3/ngµy), ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kh¶o s¸t thùc tÕ, hoÆc theo c«ng thøc sau: Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 6 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! Q = N x qo / 1000 (4) trong ®ã: N: d©n sè tÝnh to¸n (ng−êi). qo: tiªu chuÈn th¶i n−íc sinh ho¹t vµo bÓ tù ho¹i (lÝt/ng−êi/ngµy); tn: Thêi gian l−u n−íc tèi thiÓu trong bÓ tù ho¹i (ngµy), ®−îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 1. Ghi chó: 1) §èi víi bÓ tù ho¹i xö lý n−íc th¶i hé gia ®×nh, d©n sè tÝnh to¸n lÊy b»ng 100% sè ng−êi ë trong ng«i nhµ. 2) §èi víi c¸c tr−êng hîp xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t kh¸c, d©n sè tÝnh to¸n lÊy b»ng d©n sè quy ®æi. 3) §èi víi c¸c lo¹i n−íc th¶i kh¸c (chÕ biÕn thùc phÈm, ch¨n nu«i, giÕt mæ gia sóc, gia cÇm, ...), gi¸ trÞ N ®−îc lÊy theo d©n sè t−¬ng ®−¬ng theo c¸c chØ tiªu BOD, COD, SS, ... B¶ng 1 - Thêi gian l−u n−íc tèi thiÓu trong vïng l¾ng cña bÓ tù ho¹i L−u l−îng n−íc th¶i Q (m3/ngµy) Thêi gian l−u n−íc tèi thiÓu tn* (ngµy) BÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m BÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en tõ khu vÖ sinh <6 1 2 7 0,9 1,8 8 0,9 1,8 9 0,8 1,6 10 0,7 1,4 11 0,7 1,4 12 0,6 1,2 13 0,6 1,2 >14 0,5 1 * Thêi gian l−u n−íc tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh t¸ch cÆn, ®· tÝnh ®Õn hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ cña l−u l−îng n−íc th¶i ch¶y vµo bÓ. 5.9. Dung tÝch vïng chøa bïn cÆn vµ v¸ng næi cña bÓ tù ho¹i ®−îc tÝnh nh− sau: Vc = Vb + Vt + Vv (5) trong ®ã: Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 7 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! Vb: dung tÝch phÇn cÆn t−¬i (®ang ph©n huû) (m3); Vt: dung tÝch phÇn cÆn tÝch luü (®· ph©n huû) (m3); Vv: dung tÝch phÇn v¸ng næi trong bÓ tù ho¹i (m3). 5.10. C«ng thøc x¸c ®Þnh dung tÝch vïng ph©n huû cÆn t−¬i (®ang ph©n huû): Vb = 0,5 x N x tb /1000 (6) trong ®ã: 0,5: l−îng cÆn t−¬i trung b×nh trong vïng ph©n huû (lÝt/ng−êi/ngµy). tb: thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ph©n huû cÆn (ngµy); tb ®−îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 2, phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña n−íc th¶i. B¶ng 2 - Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ph©n huû cÆn theo nhiÖt ®é NhiÖt ®é n−íc th¶i (oC) 10 15 20 25 30 35 Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ph©n huû cÆn (ngµy) 104 63 47 40 33 28 5.11. Dung tÝch vïng chøa cÆn tÝch luü hay bïn ®· ph©n huû (n»m d−íi ®¸y bÓ tù ho¹i), ®−îc tÝnh nh− sau: Vt = r x N x T /1000 (7) trong ®ã: r: l−îng cÆn tÝch luü trong bÓ cña 1 ng−êi trong 1 n¨m (lÝt/ng−êi/n¨m); r ®−îc lÊy nh− sau: - Víi bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m: r = 40 lÝt/ng−êi/n¨m. - Víi bÓ tù ho¹i chØ xö lý n−íc ®en tõ khu vÖ sinh: r = 30 lÝt/ng−êi/n¨m. T: kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn hót cÆn, th−êng lÊy b»ng 3 n¨m. 5.12. Dung tÝch phÇn v¸ng næi cña bÓ tù ho¹i Vv ®−îc lÊy b»ng 0,4xVt ®Õn 0,5xVt. Cã thÓ tÝnh s¬ bé Vv, lÊy chiÒu dµy líp v¸ng b»ng 0,2 m ®Õn 0,3 m. 5.13. Cho phÐp sö dông c«ng thøc rót gän sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh dung tÝch −ít tèi thiÓu cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m cho c¸c hé vµ nhãm hé gia ®×nh: V− = (N x qo x tn + 24 + 56 x T)/1000 (8) Dung tÝch −ít cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en tõ khu vÖ sinh: V− = (N x qo x tn + 24 + 42 x T)/1000 (9) Phô lôc B ®−a ra kÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t cho hé vµ nhãm hé gia ®×nh, theo sè ng−êi phôc vô. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 8 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! 5.14. Trong tr−êng hîp bÓ tù ho¹i tiÕp nhËn n−íc th¶i tõ nhµ bÕp, nhµ ¨n, cÇn t¨ng dung tÝch vïng chøa bïn cÆn vµ v¸ng næi lªn thªm 50 %. 5.15. Trong tr−êng hîp ng«i nhµ cã thiÕt bÞ nghiÒn r¸c vµ ch¶y vµo bÓ tù ho¹i, dung tÝch bÓ tù ho¹i ph¶i céng thªm 70 lÝt/ng−êi sö dông. 5.16. Dung tÝch phÇn l−u kh«ng trªn mÆt n−íc cña bÓ tù ho¹i Vk ®−îc lÊy b»ng 20% dung tÝch −ít, hoÆc theo cÊu t¹o bÓ, víi chiÒu cao phÇn l−u kh«ng kh«ng nhá h¬n 0,2 m. 5.17. §Ó dÉn n−íc ra vµ vµo bÓ tù ho¹i, dïng Tª cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 100 mm, ®Çu d−íi cña Tª ngËp d−íi mÆt n−íc kh«ng nhá h¬n 400 mm vµ c¸ch líp bïn cao nhÊt 200 mm; ®Çu trªn cña Tª cao h¬n mÆt n−íc kh«ng nhá h¬n 150 mm ®Ó tho¸t khÝ. Kh«ng dÉn n−íc trùc tiÕp vµo bÓ qua èng ®øng tho¸t n−íc. Cèt ®¸y èng vµo cao h¬n ®¸y èng ra Ýt nhÊt 50 mm. §¸y èng ra ph¶i cao h¬n mùc n−íc cao nhÊt trong cèng tiÕp nhËn n−íc th¶i sau bÓ tù ho¹i vµ mùc n−íc ngÇm cao nhÊt. C¸c èng dÉn n−íc vµo, ra vµ gi÷a c¸c ng¨n ph¶i ®−îc ®Æt so le nhau. 5.18. §èi víi bÓ tù ho¹i mét ng¨n vµ bÓ tù ho¹i kÝch th−íc lín, xö lý n−íc th¶i cho trªn 30 ng−êi, ph¶i dïng c¸c tÊm ch¾n h−íng dßng ®Æt sau Tª vµo vµ tr−íc Tª ra, ch¹y hÕt chiÒu réng bÓ, c¸ch Tª 150 mm. MÐp d−íi tÊm ch¾n thÊp h¬n miÖng èng vµ mÐp trªn cao h¬n mÆt n−íc kh«ng nhá h¬n 150 mm. §¸y ng¨n chøa bÓ tù ho¹i lín ph¶i cã ®é dèc 25% vÒ phÝa èng dÉn n−íc vµo (phÝa d−íi cöa hót). 5.19. N−íc ch¶y gi÷a c¸c ng¨n trong bÓ qua cöa th«ng n−íc hoÆc cót dÉn n−íc. Kho¶ng c¸ch mÐp trªn cöa th«ng n−íc ®Õn mÆt n−íc kh«ng nhá h¬n 0,3 m. PhÇn t−êng ng¨n phÝa trªn mÆt n−íc ph¶i chõa lç cã chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 50 mm vµ nèi víi èng th«ng h¬i, ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 60mm, dÉn lªn cao trªn m¸i nhµ kh«ng nhá h¬n 0,7 m. §èi víi bÓ tù ho¹i ®Æt trong c«ng tr×nh, ®−îc phÐp sö dông Tª dÉn n−íc th¶i vµo bÓ lµm èng th«ng h¬i (xem §iÒu 5.17). 5.20. Trªn mçi ng¨n bÓ tù ho¹i ph¶i ®Ó kh«ng Ýt h¬n 1 lç trªn tÊm ®an n¾p bÓ ®Ó qu¶n lý (kiÓm tra, hót cÆn). ChiÒu réng lç hót cÆn kh«ng nhá h¬n 200 mm. Nªn ®Æt lç hót cÆn ë phÝa trªn èng dÉn n−íc th¶i vµo vµ ra khái bÓ. Tr−êng hîp n¾p bÓ tù ho¹i ®Æt thÊp h¬n mÆt ®Êt, ph¶i cã cæ n¾p ®an. ChiÒu réng tèi thiÓu cña cæ n¾p ®an: 400 mm. 5.21. Khi cÇn khö trïng n−íc th¶i sau bÓ tù ho¹i th× ph¶i cã thªm mét ng¨n tiÕp xóc ë cuèi bÓ, víi kÝch th−íc ®¶m b¶o thêi gian l−u n−íc kh«ng d−íi 30 phót. 5.22. HiÖu suÊt xö lý n−íc th¶i trong bÓ tù ho¹i tuú thuéc vµo lo¹i n−íc th¶i, lo¹i bÓ, gi¶i ph¸p thiÕt kÕ, x©y dùng vµ chÕ ®é qu¶n lý vËn hµnh, b¶o d−ìng bÓ, còng nh− ®iÒu kiÖn cña m«i tr−êng. HiÖu suÊt xö lý n−íc th¶i ch−a l¾ng cña bÓ tù ho¹i theo cÆn l¬ löng SS th−êng ®¹t trung b×nh tõ 50 % ®Õn 70 %, theo nhu cÇu oxy sinh ho¸ BOD5 vµ nhu cÇu oxy ho¸ häc COD tõ 25 % ®Õn 45 %. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 9 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! BÓ tù ho¹i cã ng¨n läc hiÕu khÝ 5.23. ChØ nªn ¸p dông bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc hiÕu khÝ trong tr−êng hîp bÓ ®−îc bè trÝ ngoµi nhµ, cã ®iÒu kiÖn lµm tho¸ng tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o cho ng¨n läc hiÕu khÝ vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®Ó kiÓm tra, hót bïn, thau röa, thay thÕ vËt liÖu läc. 5.24. §èi víi bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc hiÕu khÝ, yªu cÇu thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c ng¨n phÝa tr−íc ng¨n läc hiÕu khÝ t−¬ng tù nh− ®èi víi bÓ tù ho¹i. 5.25. Ng¨n läc hiÕu khÝ cã bè trÝ c¸c líp vËt liÖu läc, th−êng lµ g¹ch vì, xØ than, ®¸ d¨m, sái hay c¸c lo¹i gi¸ thÓ vi sinh b»ng chÊt dÎo, ®−êng kÝnh 15 mm ®Õn 60 mm. ChiÒu cao mçi líp vËt liÖu kh«ng nhá h¬n 200 mm. VËt liÖu ®−îc bè trÝ cã ®−êng kÝnh gi¶m dÇn dÇn tõ d−íi lªn trªn. Ph¶i cã biÖn ph¸p ph©n phèi ®Òu n−íc trªn bÒ mÆt vµ th«ng h¬i cho líp vËt liÖu läc. TÊm ®an ®ôc lç ®ì vËt liÖu läc ®Æt c¸ch ®¸y bÓ kh«ng nhá h¬n 200 mm. 5.26. TÊm ®an trªn c¸c ng¨n bÓ ph¶i chõa lç cã n¾p ®Ëy ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 200 mm ®Ó kiÓm tra, hót cÆn. TÊm ®an trªn ng¨n läc ph¶i cã cöa qu¶n lý ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 600 mm ®Ó kiÓm tra, thau röa, thay thÕ vËt liÖu läc. C¸c n¾p ®an ph¶i ®−îc l¾p kÝn, khÝt ®Ó chèng thÊm, rß rØ vµ ng¨n mïi. 5.27. §¸y bÓ d−íi ng¨n läc ®−îc tr¸t v÷a xi m¨ng chèng thÊm dèc vÒ phÝa cöa dÉn n−íc ra. Sau bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc ph¶i cã giÕng th¨m. Cao ®é mùc n−íc trong giÕng th¨m vµ cèng dÉn n−íc ph¶i thÊp h¬n cèt ®¸y ng¨n läc cña bÓ. 5.28. Ng¨n läc hiÕu khÝ trong hoÆc sau bÓ tù ho¹i ®−îc thiÕt kÕ víi t¶i träng thuû lùc 0,5 m3/m2/ngµy ®Õn 1,5 m3/m2/ngµy, t¶i träng chÊt h÷u c¬ tÝnh theo nhu cÇu oxy sinh ho¸ 0,2 kg BOD/m3/ngµy ®Õn 0,5 kg BOD/m3/ngµy. ChiÒu cao líp vËt liÖu läc lÊy tõ 0,8 m ®Õn 1,8 m. BÓ tù ho¹i cã ng¨n läc kþ khÝ 5.29. ChØ nªn ¸p dông bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc kþ khÝ trong tr−êng hîp bÓ ®−îc bè trÝ ngoµi nhµ vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®Ó kiÓm tra, hót bïn, thau röa, thay thÕ vËt liÖu läc. 5.30. §èi víi bÓ tù ho¹i cã ng¨n läc kþ khÝ, yªu cÇu thiÕt kÕ vµ x©y dùng t−¬ng tù nh− bÓ tù ho¹i th«ng th−êng. 5.31. Ng¨n läc kþ khÝ ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng ng¨n läc xu«i hay läc ng−îc. Cã thÓ bè trÝ 2 hoÆc nhiÒu ng¨n läc kþ khÝ song song. VËt liÖu läc th−êng lµ g¹ch vì, xØ than, ®¸ d¨m, sái hay c¸c lo¹i gi¸ thÓ vi sinh b»ng chÊt dÎo, ®−êng kÝnh 25 mm ®Õn 100 mm. TÊm ®an ®ôc lç ®ì vËt liÖu läc ®−îc ®Æt c¸ch ®¸y bÓ kh«ng d−íi 200 mm. 5.32. TÊm ®an trªn c¸c ng¨n bÓ ph¶i chõa lç cã n¾p ®Ëy ®−êng kÝnh kh«ng d−íi 200 mm ®Ó kiÓm tra, hót cÆn. TÊm ®an trªn ng¨n läc ph¶i cã cöa qu¶n lý ®−êng kÝnh kh«ng d−íi 600 mm ®Ó kiÓm tra, thau röa, thay thÕ vËt liÖu läc. C¸c tÊm ®an ph¶i ®−îc l¾p kÝn, khÝt ®Ó chèng thÊm, rß rØ vµ ng¨n mïi. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 10 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! 5.33. Ng¨n läc kþ khÝ trong hoÆc sau bÓ tù ho¹i ®−îc thiÕt kÕ víi t¶i träng thuû lùc 0,5 m3/m2/ngµy ®Õn 1,5 m3/m2/ngµy, t¶i träng chÊt h÷u c¬ tÝnh theo nhu cÇu oxy sinh ho¸ 0,2 kg BOD5/m3/ngµy ®Õn 0,5 kg BOD5/m3/ngµy, tuú theo lo¹i vËt liÖu läc vµ yªu cÇu møc ®é xö lý. ChiÒu s©u líp vËt liÖu läc th−êng lÊy b»ng 1,2 m ®Õn 1,8 m. Dung tÝch ®¬n vÞ vµ diÖn tÝch ®¬n vÞ cña ng¨n läc kþ khÝ, tÝnh theo ®Çu ng−êi, th−êng lÊy b»ng 0,15 m3/ng−êi ®Õn 0,06 m3/ng−êi vµ 0,1 ®Õn 0,04 m2/ng−êi. Thêi gian l−u n−íc trong ng¨n läc kþ khÝ th−êng lÊy kh«ng d−íi 6 giê. BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn 5.34. BÓ tù ho¹i c¶i tiÕn cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn ®−îc thiÕt víi víi mét ng¨n chøa vµ hai ®Õn bèn ng¨n cã dßng h−íng lªn (xem B¶ng 3). Dung tÝch ng¨n chøa ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng tù nh− ng¨n chøa cña bÓ tù ho¹i th«ng th−êng. N−íc ®−îc ®−a tõ ng¨n chøa sang ng¨n cã dßng h−íng lªn b»ng èng dÉn (gang, sµnh hoÆc chÊt dÎo) cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 150 mm, hoÆc b»ng c¸c v¸ch ng¨n h−íng dßng, cã cöa dÉn n−íc ë d−íi. VËn tèc dßng ch¶y trong v¸ch ng¨n cã dßng h−íng lªn kh«ng v−ît qu¸ 0,75 m/h. 5.35. Ph¶i ®Ó lç (cã n¾p ®Ëy kÝn khÝt) ®Ó kiÓm tra vµ hót cÆn trªn tõng ng¨n bÓ. 5.36. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ kh¸c lÊy t−¬ng tù nh− bÓ tù ho¹i th«ng th−êng. 5.37. BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn cã thÓ cho phÐp ®¹t hiÖu suÊt xö lý theo COD trung b×nh tõ 70 % ®Õn 85 %, theo BOD5 65 % ®Õn 80% vµ theo SS 70 % ®Õn 90 %. BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ 5.38. ChØ nªn xem xÐt ¸p dông bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ cho nhãm tõ 10 hé gia ®×nh trë lªn, trong tr−êng hîp bÓ ®−îc x©y dùng ngoµi nhµ vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®Ó kiÓm tra, hót bïn, thau röa, thay thÕ vËt liÖu läc. 5.39. BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ th−êng ®−îc thiÕt víi víi mét ng¨n chøa, hai ®Õn ba ng¨n cã dßng h−íng lªn vµ mét ®Õn hai ng¨n läc kþ khÝ (xem B¶ng 3). Dung tÝch ng¨n chøa ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng tù nh− ng¨n chøa cña bÓ tù ho¹i th«ng th−êng. C¸c ng¨n cã dßng h−íng lªn ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng tù bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn (§iÒu 5.34). Ng¨n läc kþ khÝ ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c quy ®Þnh tõ §iÒu 5.29 ®Õn §iÒu 5.33. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 11 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! Sè ng−êi sö dông < 20 < 50 < 150 >= 150*** * B¶ng 3 - C¸ch bè trÝ c¸c ng¨n cña bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn Sè ng¨n Sè ng¨n cã Sè ng¨n läc kþ khÝ Lo¹i bÓ chøa dßng h−íng lªn lµm viÖc song song * A 1 2-3 A 1 3-4 ** B 1 2-3 Tõ 1 ®Õn 2 B 1 2 -3 2 A - BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn. B - BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ. ** *** Tõ 150 ng−êi sö dông trë lªn, thiÕt kÕ hai d·y bÓ lµm viÖc song song. 5.40. BÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ cã thÓ cho phÐp ®¹t hiÖu suÊt xö lý theo COD trung b×nh tõ 75 % ®Õn 95 %, theo BOD5 tõ 70 % ®Õn 90% vµ theo SS tõ 70 % ®Õn 95 %. 5.41. KÝch th−íc c¬ b¶n cña bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn, còng nh− bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ, cã thÓ tham kh¶o ë Phô lôc D. BÓ tù ho¹i cã lâi läc 5.42. BÓ tù ho¹i cã lâi läc ®−îc thiÕt kÕ nh− bÓ tù ho¹i th«ng th−êng, trong ®ã lâi läc ®−îc l¾p vµo tr−íc ®−êng èng dÉn n−íc ra cña bÓ ®Ó ng¨n cÆn vµ chÊt næi kÝch th−íc lín h¬n 3 mm tr«i ra khái bÓ lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n−íc vµ c¸c c«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i tiÕp theo nh− b·i läc ngÇm, bÓ läc c¸t, vv.... 5.43. ChØ xem xÐt ¸p dông bÓ tù ho¹i cã lâi läc khi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp cËn, kiÓm tra, th¸o l¾p vµ b¶o d−ìng lâi läc ®−îc ®¶m b¶o. 5.44. Lâi läc ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vµo chÕ t¹o b»ng c¸c vËt liÖu chÞu ¨n mßn, kh«ng bÞ ph©n huû sinh häc, kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th−êng. 5.45. Lâi läc hay hép chøa lâi läc ph¶i ®−îc th«ng h¬i lªn phÝa trªn mÆt n−íc. 5.46. Ph¶i chän lo¹i lâi läc phï hîp víi quy m« c«ng suÊt phôc vô cña bÓ tù ho¹i, sao cho yªu cÇu b¶o d−ìng, thau röa lâi läc kh«ng d−íi mét lÇn/n¨m. Th−êng b¶o d−ìng lâi läc ®ång thêi víi lóc hót bïn cÆn tõ bÓ tù ho¹i vµ theo h−íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. BÓ tù ho¹i cã ng¨n b¬m 5.47. BÓ tù ho¹i cã ng¨n b¬m ®−îc ¸p dông trong hÖ thèng tho¸t n−íc víi bÓ tù ho¹i vµ ®−êng èng ¸p lùc, hoÆc trong tr−êng hîp n−íc th¶i sau bÓ tù ho¹i kh«ng thÓ tù ch¶y tíi c¸c c«ng tr×nh xö lÝ n−íc th¶i t¹i chç tiÕp theo. BÓ tù ho¹i cã ng¨n b¬m ®−îc thiÕt kÕ nh− bÓ tù ho¹i th«ng th−êng. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 12 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! 5.48. Ng¨n b¬m cã thÓ ®−îc bè trÝ ngay trong bÓ tù ho¹i hoÆc t¸ch rêi. Lo¹i b¬m th−êng sö dông ®Ó l¾p ®Æt trong ng¨n b¬m lµ b¬m ly t©m ch×m, ®−îc ®iÒu khiÓn tù ®éng hay b¸n tù ®éng theo mùc n−íc, hoÆc theo thêi gian, hoÆc theo c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn kh¸c. 5.49. Ph¶i bè trÝ ng¨n läc hay lâi läc phÝa tr−íc b¬m ®Ó tr¸nh t¾c b¬m. Trong tr−êng hîp phÝa sau bÓ tù ho¹i xö lÝ n−íc ®en cã bè trÝ ng¨n b¬m tiÕp nhËn thªm n−íc x¸m, tr−íc khi dÉn vµo m¹ng l−íi tho¸t n−íc ¸p lùc, cã thÓ l¾p lo¹i b¬m cã c¸nh nghiÒn r¸c. 5.50. ViÖc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ b¶o d−ìng ng¨n b¬m tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 6. biÖn ph¸p thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt bÓ tù ho¹i 6.1. BÓ tù ho¹i ®−îc x©y b»ng g¹ch, bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n hay bÓ t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç, hoÆc chÕ t¹o s½n b»ng c¸c vËt liÖu nh− nhùa composit, PE, HDPE, PVC, .... 6.2. BÓ tù ho¹i ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng sao cho kÝn, khÝt, ®¶m b¶o ®é an toµn vÒ mÆt kÕt cÊu c«ng tr×nh, ngay c¶ trong ®iÒu kiÖn chøa ®Çy n−íc hay kh«ng chøa n−íc, chÞu t¸c ®éng cña c¸c c«ng tr×nh bªn trªn vµ l©n cËn, c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng, ®Êt vµ n−íc ngÇm. 6.3. §¸y bÓ ®æ b»ng tÊm ®an BTCT cÊp ®é bÒn B15 (t−¬ng ®−¬ng M200), ®é dµy kh«ng nhá h¬n 150 mm. N¾p bÓ tù ho¹i ®−îc ®Ëy b»ng tÊm ®an BTCT cÊp ®é bÒn B15 (t−¬ng ®−¬ng M200), ®é dµy kh«ng nhá h¬n 80 mm, cã chõa lç ®Ó qu¶n lý (kiÓm tra, hót cÆn) (xem §iÒu 5.20). Lç hót cÆn cã thÓ ®−îc ®Ëy b»ng n¾p ®an BTCT hay chÊt dÎo, ®−îc g¾n kÝn b»ng keo, gio¨ng cao su hay b¾t ren víi phÇn vá n¾p ®−îc g¾n vµo tÊm ®an n¾p bÓ. Tr−êng hîp n¾p bÓ tù ho¹i ®Æt thÊp h¬n mÆt ®Êt, ph¶i cã cæ n¾p ®an. Cæ n¾p ®an ®−îc x©y b»ng g¹ch, BTCT hay chÕ t¹o s½n b»ng chÊt dÎo. Ph¶i ®¶m b¶o l¾p ®Æt kÝn, khÝt gi÷a cæ n¾p ®an víi n¾p ®an vµ víi tÊm ®an n¾p bÓ ®Ó chèng thÊm vµ ng¨n mïi. 6.4. §èi víi bÓ tù ho¹i x©y b»ng g¹ch: Ph¶i x©y t−êng ®«i, chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 200 mm, xÕp g¹ch mét hµng däc l¹i mét hµng ngang, x©y b»ng g¹ch ®Æc cÊp ®é bÒn B5 (t−¬ng ®−¬ng M75) vµ v÷a xi m¨ng c¸t vµng cÊp ®é bÒn B5, m¹ch v÷a ph¶i no, dµy ®Òu, miÕt kü. C¸c bÓ kÝch th−íc lín ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè ®¶m b¶o kÕt cÊu. C¶ mÆt trong vµ mÆt ngoµi bÓ ®−îc tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t vµng cÊp ®é bÒn B5, dµy 20 mm, chia lµm 2 líp: líp ®Çu dµy 10 mm cã khÝa bay, líp ngoµi dµy 10 mm, tr¸t v÷a ph¶i miÕt kü, ngoµi cïng ®¸nh mµu xi m¨ng nguyªn chÊt chèng thÊm (toµn bé chiÒu cao bÓ vµ mÆt trong ®¸y bÓ). T¹i c¸c gãc bÓ (gi÷a thµnh víi thµnh bÓ vµ gi÷a thµnh víi ®¸y bÓ) ph¶i tr¸t nguýt gãc. §Æt c¸c tÊm l−íi thÐp 10 x 10 mm chèng nøt vµ chèng thÊm vµo trong líp v÷a trong khi tr¸t mÆt trong t−êng bÓ, mét phÇn l−íi n»m trªn ®¸y bÓ Ýt nhÊt lµ 20 cm. NÕu mùc n−íc ngÇm cao, ph¶i chÌn thªm mét líp ®Êt sÐt dµy h¬n 100 mm xung quanh bÓ. §¸y bÓ ph¶i ®−îc lµm b»ng BTCT, ®æ liÒn khèi víi dÇm bao quanh chu vi bÓ ë ch©n t−êng, chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 100 mm ®Ó chèng thÊm. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 13 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! 6.5. Chi tiÕt èng qua t−êng ph¶i ®−îc hµn s½n tÊm ch¾n n−íc vµ chÌn kü b»ng bª t«ng sái nhá cÊp ®é bÒn B15 (t−¬ng ®−¬ng M200), hoÆc b»ng gio¨ng cao su chÞu n−íc. C¸c phÇn kim lo¹i (nÕu cã) ph¶i ®−îc s¬n chèng gØ 2 líp sau khi l¾p ®Æt. 6.6. T¹i nh÷ng khu vùc cã mùc n−íc ngÇm cao, ph¶i cã biÖn ph¸p hót n−íc hay h¹ thÊp mùc n−íc ngÇm khi thi c«ng vµ kiÓm tra bÓ rß rØ. Sau khi hoµn tÊt viÖc thi c«ng, ph¶i cho n−íc vµo ®Çy bÓ ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ®Èy næi do n−íc ngÇm lµm di chuyÓn, nøt, vì bÓ. 6.7. Cã thÓ s¶n xuÊt bÓ tù ho¹i BTCT ®óc s½n toµn khèi. T¹i c¸c vÞ trÝ n¾p bÓ vµ èng qua t−êng dÉn n−íc th¶i vµo vµ ra khái bÓ, ph¶i cã gio¨ng kÝn lµm b»ng cao su chÞu n−íc hoÆc chÊt dÎo. 6.8. KiÓm tra ®é kÝn, khÝt cña bÓ tù ho¹i: 6.8.1. Sau khi tr¸t l¸ng xi m¨ng mét tuÇn, bÞt kÝn n¾p bÓ vµ c¸c ®−êng èng dÉn n−íc vµo vµ ra, cho n−íc vµo bÓ tõ tõ, tíi 1/3 bÓ, ®¸nh dÊu mùc n−íc, ng©m mét tuÇn, theo dâi, ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c chç rß rØ. Sau ®ã tiÕp tôc cho n−íc vµo ®Çy bÓ, ng©m 24 giê, th¸o c¹n n−íc trong bÓ råi l¹i cho n−íc vµo ®Çy bÓ, ®¸nh dÊu mùc n−íc. Yªu cÇu: mùc n−íc trong bÓ kh«ng ®æi trong vßng 1 giê, hoÆc kh«ng thay ®æi qu¸ 2% trong vßng 24 giê. 6.8.2. Cã thÓ kiÓm tra ®é kÝn khÝt cña bÓ tù ho¹i b»ng ph−¬ng ph¸p thö ch©n kh«ng: BÓ ®−îc bÞt kÝn vµ hót khÝ ra tíi ®é ch©n kh«ng 50 mmHg. Yªu cÇu: 90% ®é ch©n kh«ng ®−îc gi÷ trong vßng 2 phót. 7. qu¶n lý vËn hµnh b¶o d−ìng bÓ tù ho¹i 7.1. Kh«ng ®−îc x¶ vµo bÓ tù ho¹i c¸c lo¹i chÊt th¶i nh−: n−íc m−a, n−íc ch¶y trµn bÒ mÆt, n−íc x¶ röa bÓ b¬i, n−íc lµm mÒm, n−íc x¶ tõ phßng t¾m h¬i/sauna cã l−u l−îng lín h¬n 25% dung tÝch bÓ tù ho¹i, b¨ng vÖ sinh, c¸c lo¹i v¶i, nhùa, cao su, chÊt th¶i dÞch vô, dÇu mì, c¸c chÊt dÔ ch¸y, næ (kÓ c¶ ë d¹ng r¾n, láng hay khÝ), chÊt khö trïng, khö mïi, chÊt kh¸ng sinh, ho¸ chÊt diÖt cá vµ thuèc trõ s©u,.. , trõ khi chÊt ®ã ®−îc nªu râ lµ cã thÓ x¶ vµo bÓ tù ho¹i, hay bÊt kú chÊt nµo kh¸c cã thÓ lµm ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ lµm viÖc cña bÓ tù ho¹i. 7.2. Thêi gian khëi ®éng vµ t¹o líp bïn trong bÓ tù ho¹i vµ bÓ tù ho¹i cã v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn ®Ó ®¹t hiÖu suÊt xö lý æn ®Þnh th−êng kh«ng d−íi 3 th¸ng. Cã thÓ rót ng¾n thêi gian khëi ®éng b»ng c¸ch ®−a vµo bÓ mét l−îng bïn b»ng 5 % ®Õn 20 % dung tÝch tÝnh to¸n cña phÇn bïn cÆn, lÊy tõ c¸c bÓ tù ho¹i ®ang ho¹t ®éng. 7.3. KÓ c¶ bÓ tù ho¹i x©y dùng trong hay ngoµi nhµ, ®Òu ph¶i ®Ó n¾p tiÕp cËn ®Ó kiÓm tra vµ hót bïn phÝa trªn mçi ng¨n bÓ. N¾p bÓ ph¶i kÝn, khÝt ®Ó ng¨n ngõa « nhiÔm. 7.4. Tèi thiÓu s¸u th¸ng mét lÇn ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña bÓ: kiÓm tra c¸c ®−êng èng, t−êng vµ v¸ch ng¨n, n¾p bÓ, lâi läc (nÕu cã), kiÓm tra mùc n−íc, chiÒu dµy líp v¸ng cÆn vµ líp bïn trong c¸c ng¨n bÓ, sù xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt, rß rØ, sôt lón, vv... ViÖc kiÓm tra còng ph¶i ®−îc thùc hiÖn ngay tr−íc vµ sau khi hót bïn bÓ tù ho¹i. Cã thÓ kiÓm tra chiÒu dµy Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 14 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! líp v¸ng vµ líp bïn b»ng th−íc gç cã ®¸nh dÊu, èng lÊy mÉu bïn b»ng nhùa trong, th−íc gç quÊn m¶nh v¶i tr¾ng, hoÆc b»ng c¸c thiÕt bÞ ®o víi ®Çu ®iÖn cùc, dïng sãng siªu ©m, vv... 7.5. C¸c lo¹i bÓ tù ho¹i ®Òu ph¶i thùc hiÖn viÖc hót bïn. Thêi gian hót bïn phô thuéc vµo kÝch th−íc bÓ, sè ng−êi thùc tÕ sö dông bÓ, thµnh phÇn tÝnh chÊt n−íc th¶i, nhiÖt ®é m«i tr−êng. Ph¶i tiÕn hµnh hót bïn khi chiÒu s©u líp bïn ë ®¸y bÓ lín h¬n 400 mm (chiÕm 1/3 chiÒu s©u líp n−íc trong bÓ tù ho¹i), hoÆc khi líp v¸ng næi dµy h¬n 200 mm. 7.6. Chu kú hót bïn bÓ tù ho¹i trong c¸c hé gia ®×nh th−êng lÊy b»ng 3 n¨m. Cã thÓ tham kh¶o Phô lôc E ®Ó x¸c ®Þnh chu kú hót bïn bÓ tù ho¹i theo dung tÝch bÓ vµ sè ng−êi sö dông. §Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng bÓ tù ho¹i ®èi víi c¸c ®èi t−îng th¶i n−íc lín h¬n nh− nhµ hµng, bÕp ¨n, ..., cã thÓ gi¶m chu kú hót bïn cÆn khi tÝnh to¸n dung tÝch bÓ (tham kh¶o Phô lôc D). 7.7. Khi hót bïn bÓ tù ho¹i, ph¶i ®Ó l¹i mét phÇn bïn cò (tíi 20 %) ®Ó duy tr× mét l−îng vi sinh vËt kþ khÝ trong bÓ. 7.8. Tr¸nh hót bïn bÓ tù ho¹i vµo thêi gian mùc n−íc ngÇm cao h¬n ®¸y bÓ ®Ó tr¸nh ¸p lùc ®Èy næi cã thÓ lµm vì, nøt bÓ vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i hót, th× chØ hót líp bïn ®¸y vµ líp v¸ng næi, kh«ng hót hÕt n−íc ra khái bÓ. 7.9. ViÖc hót bïn bÓ tù ho¹i ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan ®−îc cÊp phÐp. Bïn bÓ tù ho¹i ph¶i ®−îc vËn chuyÓn, l−u gi÷ vµ xö lý ®óng quy ®Þnh. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 15 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! phô lôc A (Tham kh¶o) T¶i l−îng c¸c chÊt bÈn trong n−íc th¶i sinh ho¹t ChØ tiªu ChÊt l¬ löng SS SS trong ph©n vµ n−íc tiÓu Nhu cÇu oxy sinh ho¸ BOD5 cña n−íc th¶i ch−a l¾ng L−îng n−íc ®en tõ khu vÖ sinh: - Hè xÝ déi n−íc - XÝ bÖt, bån tiÕt kiÖm n−íc - XÝ bÖt, lo¹i bån th−êng L−îng n−íc ®en tõ nhµ bÕp: Ph©n ng−êi: - Khèi l−îng (−ít) - Khèi l−îng (kh«) - §é Èm - Thµnh phÇn: - ChÊt h÷u c¬ - BOD5 - Nit¬ (N) - Phètpho (P2O5) - Kali (K2O) - C¸cbon (C) - Canxi(CaO) - Tû lÖ C:N N−íc tiÓu: - Khèi l−îng (−ít) - Khèi l−îng (kh«) - §é Èm - Thµnh phÇn: - ChÊt h÷u c¬ - BOD5 - Nit¬ (N) - Phètpho (P2O5) - Kali (K2O) - C¸cbon (C) - Canxi(CaO) - Tû lÖ C:N §¬n vÞ g/ng−êi/ngµy g/ng−êi/ngµy Gi¸ trÞ Tõ 60 ®Õn 65 Tõ 20 ®Õn 25 g/ng−êi/ngµy Tõ 30 ®Õn 35 lÝt/ng−êi/ngµy lÝt/ng−êi/ngµy lÝt/ng−êi/ngµy lÝt/ng−êi/ngµy Tõ 5 ®Õn 15 Tõ 15 ®Õn 30 Tõ 30 ®Õn 60 Tõ 5 ®Õn 35 kg/ng−êi/ngµy g/ng−êi/ngµy % Tõ 0,1 ®Õn 0,4 Tõ 30 ®Õn 60 Tõ 70 ®Õn 85 % träng l−îng kh« g/ng−êi/ngµy % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« Tõ 88 ®Õn 97 Tõ 15 ®Õn 18 Tõ 5,0 ®Õn 7,0 Tõ 3,0 ®Õn 5,4 Tõ 1,0 ®Õn 2,5 Tõ 44 ®Õn 55 4,5 Tõ 6 ®Õn 10 kg/ng−êi/ngµy g/ng−êi/ngµy % Tõ 1,0 ®Õn 1,31 Tõ 50 ®Õn 70 Tõ 93 ®Õn 96 % träng l−îng kh« g/ng−êi/ngµy % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« % träng l−îng kh« - Tõ 65 ®Õn 85 10 Tõ 15 ®Õn 19 Tõ 2,5 ®Õn 5,0 Tõ 3,0 ®Õn 4,5 Tõ 11 ®Õn 17 Tõ 4,5 ®Õn 6,0 1 Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 16 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! phô lôc B (Tham kh¶o) X¸c ®Þnh kÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i theo sè ng−êi sö dông B¶ng B1 - KÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m theo sè ng−êi sö dông* ChiÒu ChiÒu ChiÒu Dung Sè ng−êi ChiÒu cao líp Dung dµi ng¨n dµi ng¨n sö dông tÝch −ít réng bÓ tÝch n−íc thø nhÊt thø hai N, V− B H− ®¬n vÞ L1 L2 m3 ng−êi m 3 m m /ng−êi m m 5 1,2 0,8 2,1 1,0 3,0 0,60 10 1,2 0,8 2,6 1,0 3,4 0,34 15 1,2 1,2 2,6 1,0 5,1 0,34 20 1,4 1,2 3,1 1,0 6,8 0,34 25 1,4 1,4 3,4 1,0 8,6 0,34 30 1,4 1,4 4,2 1,0 10,3 0,34 35 1,4 1,8 3,8 1,0 12,0 0,34 40 1,6 1,8 3,8 1,0 13,7 0,34 45 1,6 1,8 4,2 1,0 15,1 0,33 50 1,6 1,8 4,5 1,4 17,1 0,34 75 1,8 2,0 4,7 1,4 22,0 0,29 100 2,0 2,0 5,5 1,6 28,2 0,28 125 2,0 2,0 7,2 1,6 35,3 0,28 ** 150 1,8 2 x 2,0 4,5 1,4 42,5 0,28 200 2,0 2 x 2,0 5,1 1,6 53,6 0,27 250 2,0 2 x 2,0 6,7 1,6 66,4 0,27 300 2,5 2 x 2,0 6,0 2,0 80,0 0,27 * KÝch th−íc bÓ tù ho¹i nªu trong b¶ng lµ kÝch th−íc th«ng thuû tèi thiÓu, ®−îc tÝnh víi tiªu chuÈn th¶i n−íc sinh ho¹t 150 lÝt/ng−êi/ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh cña n−íc th¶i lµ 20oC, chu kú hót cÆn 3 n¨m/lÇn. ** Tõ 150 ng−êi trë lªn, bÓ ®−îc x©y dùng thµnh 2 ®¬n nguyªn lµm viÖc song song. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 17 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! B¶ng B2 - KÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i xö lý n−íc ®en tõ khu vÖ sinh theo sè ng−êi sö dông* ChiÒu ChiÒu ChiÒu ChiÒu Sè ng−êi Dung Dung dµi ng¨n dµi ng¨n cao líp réng bÓ sö dông tÝch −ít thø nhÊt thø hai n−íc tÝch B N, V− L1 L2 H− ®¬n vÞ m3 m ng−êi m3/ng−êi m m m 5 1,2 0,7 1,2 0,6 1,5 0,30 10 1,2 1,0 1,6 0,7 2,8 0,28 15 1,2 1,0 2,7 0,7 4,1 0,27 20 1,4 1,0 2,9 1,0 5,4 0,27 25 1,4 1,4 2,4 1,0 6,8 0,27 30 1,4 1,4 3,1 1,0 8,1 0,27 35 1,4 1,4 3,8 1,0 9,5 0,27 40 1,6 1,4 3,4 1,4 10,8 0,27 45 1,6 1,4 4,0 1,4 12,2 0,27 50 1,6 1,8 3,3 1,4 13,5 0,27 75 1,8 2,0 3,7 1,4 18,5 0,25 100 2,0 2,0 4,4 1,6 24,0 0,24 125 2,0 2,0 5,9 1,6 30,0 0,24 150** 1,8 2 x 2,0 3,7 1,4 36,7 0,24 200 2,0 2 x 2,0 4,1 1,6 45,6 0,23 250 2,0 2 x 2,0 5,2 1,6 54,4 0,22 300 2,5 2 x 2,0 4,3 2,0 63,0 0,21 * KÝch th−íc bÓ tù ho¹i nªu trong b¶ng lµ kÝch th−íc th«ng thuû tèi thiÓu, ®−îc tÝnh víi l−îng n−íc ®en tõ khu vÖ sinh ch¶y vµo bÓ tù ho¹i 60 lÝt/ng−êi/ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh cña n−íc th¶i lµ 20oC, chu kú hót cÆn 3 n¨m/lÇn. ** Tõ 150 ng−êi trë lªn, bÓ ®−îc x©y dùng thµnh 2 ®¬n nguyªn lµm viÖc song song. H×nh B1 - S¬ ®å tÝnh to¸n kÝch th−íc bÓ tù ho¹i Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 18 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! phô lôc C (Tham kh¶o) X¸c ®Þnh kÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn theo sè ng−êi sö dông B¶ng C1 - KÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn, xö lý n−íc ®en vµ n−íc x¸m, theo sè ng−êi sö dông(1) Sè ng−êi sö dông N ng−êi ChiÒu cao líp n−íc H− m 5(2) 10 15 20(3) 25 30 35 40 45 50(4) 75 100 125 150(5) 200 250 300 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,5 ChiÒu réng bÓ B m ChiÒu dµi ng¨n thø nhÊt L1 m ChiÒu dµi ng¨n thø hai L2 m ChiÒu dµi ng¨n thø ba L3 m ChiÒu dµi ng¨n thø t− L4 m ChiÒu dµi ng¨n thø n¨m L5 m Dung tÝch −ít V− m3 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2x2,0 2x2,0 2x2,0 2x2,0 1,9 2,4 2,4 2,3 2,6 3,4 3,0 3,0 3,4 3,3 3,5 4,5 6,0 3,1 3,9 4,7 4,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 3,0 3,5 5,2 6,9 8,6 10,2 12,1 13,8 15,0 17,0 22,0 28,4 35,2 42,5 53,6 66,4 80,0 (1) KÝch th−íc bÓ tù ho¹i nªu trong b¶ng lµ kÝch th−íc th«ng thuû tèi thiÓu, ®−îc tÝnh víi tiªu chuÈn th¶i n−íc sinh ho¹t 150 lÝt/ng−êi/ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh cña n−íc th¶i lµ 20oC, chu kú hót cÆn 3 n¨m/lÇn. (2) Víi N < 20 ng−êi, bÓ gåm 1 ng¨n chøa vµ 2 ng¨n máng dßng h−íng lªn. (3) Víi 20 <= N < 50 ng−êi, bÓ gåm 1 ng¨n chøa vµ 3 ng¨n máng dßng h−íng lªn.. (4) Víi N > 50 ng−êi, bÓ gåm 1 ng¨n chøa, 2 ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ 2 ng¨n läc kþ khÝ lµm viÖc song song. (5) Tõ 150 ng−êi trë lªn, bÓ ®−îc x©y dùng thµnh 2 ®¬n nguyªn lµm viÖc song song. Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 19 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo! H×nh C1 - S¬ ®å tÝnh to¸n kÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn H×nh C2 - S¬ ®å tÝnh to¸n kÝch th−íc cña bÓ tù ho¹i cã c¸c v¸ch ng¨n máng dßng h−íng lªn vµ ng¨n läc kþ khÝ Bé X©y dùng - Héi M«i tr−êng X©y dùng ViÖt Nam: BÓ tù ho¹i - H−ìng dÉn thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt, qu¶n lÝ vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (Dù th¶o) 20 Tài liệu do http://nuoc.com.vn giữ bản quyền. Vui lòng không sửa đổi thông tin kèm theo!
- Xem thêm -