Tài liệu Bài báo

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Cuộc thi SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN SECURITY CONTEST 2009 ðơn vị tổ chức: HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN ðơn vị ñăng cai: HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT Mà VÒNG 1 BẢNG A:  Đại học Bách Khoa Hà Nội (Đội 1)  Đại học Công Nghệ - ĐHQG (Đội 3)  Viện Đại Học Mở Hà Nội  Đại học Công Nghiệp Hà Nội (Đội 1) Câu hỏi số 1: TÇng phiªn session trong m« hình OSI thùc hiÖn nhiÖm vô nµo sau ®©y: A. KiÓm so¸t ®èi tho¹i (Dialog Control) B. ĐÞnh tuyÕn (Routing) C. S¾p thø tù gãi tin (Packet Sequencing) D. иnh ®Þa chØ (Addressing) Câu hỏi số 2: Mét øng dông ®−îc tải xuèng tõ Internet ®Ó thùc hiÖn dän dÑp s¹ch ®Üa vµ ®Ó xãa ®i c¸c tÖp kh«ng cÇn thiÕt. Ứng dông còng ghi l¹i dữ liÖu ®ăng nhËp m¹ng vµ göi nã ®Õn mét n¬i kh¸c. Ứng dông nµy lµ m« tả tèt nhÊt cña c¸i nµo sau ®©y: A. Virus B. Trojan Horse C. Worm D. Bom logic Câu hỏi số 3: KiÓm so¸t truy cËp nµo trong c¸c kiÓm so¸t sau ®©y kh«ng phải lµ kiÓm so¸t truy cËp l«gÝc: A. LËp m· (Encryption) B. KiÕn tróc m¹ng (Network Architecture) C. Phï hiÖu danh tÝnh (Identity Badge) D. Ma trËn kiÓm so¸t truy cËp (Access Control Matrix) Câu hỏi số 4: Ng«n ngữ Java sö dông c«ng nghÖ nµo d−íi ®©y ®Ó giảm thiÓu ho¸ c¸c ®e do¹ g©y ra bëi c¸c Applet: A. Confidentiality B. Encryption C. Stealth D. Sandbox Câu hỏi số 5: File nào dưới đây có thể bị chỉnh sửa hoặc tạo ra bởi Compantion virus: A. COMMAND.EXE B. CONFIG.SYS C. AUTOEXEC.BAT D. WIN32.DLL Câu hỏi số 6: Đối với mô hình kiểm soát truy cập DAC (Discretionary Access Control), loại hình tấn công nào sau đây sẽ thực hiện việc chiếm quyền truy nhập đến tài nguyên: A. Trojan horse B. Phreaking C. Spoofing D. SYN flood Câu hỏi số 7: So víi DSA (Digital Signature Algorithm) thì thuËt to¸n RSA cã lîi thÕ nµo sau ®©y: A. Nã cung cÊp cả chøc năng chữ ký sè vµ lËp m· B. Nã sö dông Ýt tµi nguyªn h¬n vµ lËp m· nhanh h¬n vµ sö dông c¸c kho¸ ®èi xøng C. Nã lµ m· khèi mµ kh«ng phải lµ m· dßng D. Nã lËp m· sö dông ®Öm kho¸ dïng mét lÇn Câu hỏi số 8: Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là: A. Nonrepudiation B. Hardening C. Auditing D. Hashing Câu hỏi số 9: Trong kiến trúc giao thức RADIUS thành phần nào sau đây có thể đóng vai trò như một Proxy Client: A. Người dùng cuối B. A Network Access Server C. The RADIUS authentication server D. Không có thành phần nào cả Câu hỏi số 10: Dạng virus nào dưới đây sử dụng nhiều kỹ thuật nhân bản để nhằm nâng cao khả năng lây nhiễm vào hệ thống: A. Stealth virus B. Companion virus C. Polymorphic virus D. Multipartite virus Câu hỏi số 11: Môc ®Ých cña giao thøc TLS (Transport Layer Security) lµ cung cÊp: A. Riªng t− vµ x¸c thùc giữa hai øng dông liªn l¹c B. Riªng t− vµ nguyªn vÑn dữ liÖu giữa hai øng dông liªn l¹c C. X¸c thùc vµ nguyªn vÑn dữ liÖu giữa hai øng dông liªn l¹c D. Riªng t−, x¸c thùc vµ nguyªn vÑn dữ liÖu giữa hai øng dông liªn l¹c Câu hỏi số 12: Cổng nào sau đây được sử dụng cho giao thức https: A. 80 B. 220 C. 443 D. 559 Câu hỏi số 13: Giao thức WEP (Wired Equivalent Privacy) được dùng để bảo mật cho đường truyền nào sau đây? A.Từ Firewall tới firewall B.Từ Router tới firewall C.Từ Client tới điểm truy cập không dây (Wireless access point ) D.Từ điểm truy cập không dây đến router Câu hỏi số 14: Mét ch−¬ng trình kh«ng kiÓm tra ®é dµi c¸c tham biÕn thì cã thÓ bÞ tÊn c«ng nµo sau ®©y: A. Buffer overflow B. Replay C. Spoofing D. Denial of service Câu hỏi số 15: Khi nµo nhµ thÈm quyÒn chøng thùc CA gì bá chøng chØ sè: A. NÕu kho¸ c«ng khai cña ng−êi sö dông bÞ lé B. NÕu ng−êi sö dông chuyÓn sang sö dông m« hình PEM mµ m« hình nµy sö dông mét m¹ng l−íi tin cËy phøc t¹p h¬n C. NÕu kho¸ bÝ mËt cña ng−êi sö dông bÞ lé D. NÕu ng−êi sö dông chuyÓn ®Õn n¬i kh¸c
- Xem thêm -