Tài liệu Bài bản – sáng tạo – chuyên nghiệp

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP BSC – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ www.bsc.com.vn Điều kiện niêm yết cổ phiếu, trái phiếu Tại TTGDCK Tp HCM: Là Cty Cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu trên 05 tỷ đồng. Có tình hình tài chính lành mạnh…. Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục là số dương.. Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần.        Điều kiện niêm yết trái phiếu: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nƣớc có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 10 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách; NỘI DUNG TRÌNH BÀY Nôi dung trình bày gồm:  Giới thiệu về BSC  Dịch vụ tƣ vấn cổ phần hóa, phát hành,  Đăng ký giao dịch và niêm yết Trả lời các câu hỏi liên quan GIỚI THIỆU BSC  Những mảng nghiệp vụ đi đầu: - Môi giới: 12% thị phần GD các loại, luôn đứng trong TOP 3; - Tƣ vấn: + Niêm yết: 04 DN  TOP 3 + Cổ phần hóa: Khoảng 50 đơn vị  TOP2. + Bảo lãnh PH: 02 DA lớn, nhiều DA vừa  TOP 2 + Đấu giá: Khoảng 50 ĐV, trong TOP 3.  Chứng tỏ vị thế chung, uy tín  Khẳng định thƣơng hiệu BSC ƯU THẾ CỦA BSC TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ    1 trong 2 Cty CK hoạt động sớm nhất tại TT VN, Tạo đƣợc uy tín cao trên trên TT, với năng lực tài chính hàng đầu (VĐL 100 tỷ đ) cũng nhƣ sự hỗ trợ không hạn chế của BIDV, Kinh nghiệm vững vàng về nghiệp vụ cổ phần hoá, phát hành, niêm yết đƣợc các cơ quan nhƣ Bộ CN, Bộ GTVT, Bộ XD, UBND TP HN và TP HCM,… lựa chọn tƣ vấn CPH, phát hành niêm yết cho rất nhiều Cty lớn, thuộc nhiều lĩnh vực đòi hỏi năng lực tƣ vấn tài chính cao nhƣ: Vietracimex, Vinamilk, PTSC, SSC, SAV,... ƯU THẾ CỦA BSC TRONG TƯ VẤN PHÁT HÀNH     Đựợc hỗ trợ rất tích cực về nhiều mặt của BIDV, nhƣ cho vay CNV mua CP của DN CPH, thừa hƣởng các quan hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tổ chức đầu tƣ lớn. BSC có thể giới thiệu các tổ chức làm NĐT chiến lƣợc và có thể trực tiếp nhận uỷ thác đầu tƣ từ BIDV để cùng phát triển lâu dài với doanh nghiệp. Hệ thống khách hàng đa dạng và phong phú đƣợc tạo lập qua quá trình tƣ vấn đấu giá bán cổ phần cho nhiều công ty, trong đó có những công ty lớn với giá trị phát hành rất cao nhƣ Vinamilk (phát hành 72 tỷ), đợt 2 (180 tỷ), Dầu Tƣờng An (phát hành 25 tỷ), Nhựa Thiếu niên Tiền phong (9 tỷ), Vifon (khoảng 25 tỷ) … Chƣơng trình phần mềm về quản lý đấu giá và quản lý cổ đông hiện đại hàng đầu trong hệ thống các công ty chứng khoán. DỊCH VỤ TƯ VẤN CPH DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ - TƯ VẤN XỬ LÝ TRƯỚC CPH; - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN; - BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU - TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ - QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG TƯ VẤN: -PA LAO ĐỘNG; - PA CỔ PHÂN HOÁ. - ĐIỀU LỆ CTCP DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  - - Xử lý những vấn đề chuẩn bị CPH (trƣớc thời điểm định giá): Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về CPH cho lãnh đạo và cán bộ DN; Tƣ vấn xử lý các khoản phải thu, khó đòi; Tƣ vấn xử lý tài sản (cố định, lƣu động) cần dùng, không cần dùng, tài sản chờ thanh lý; DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  - - - - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN: Đây là nghiệp vụ mới, phức tạp; Trƣớc đây DN tự làm  lúng túng  CPH chậm, ảnh hƣởng sản xuất; Theo qui định DN CPH có giá trị TTS trên 30 tỷđ  phải thuê tổ chức độc lập định giá; BSC đƣợc Bộ TC cho phép thực hiện nghiệp vụ này (Phụ lục 3, Thông tƣ 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004).  Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của BSC mang lại hiệu quả cao cho DN. DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)   - XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN CPH: Giúp DN xây dựng Pán phù hợp, đáp ứng đƣợc các yêu cầu khắt khe của CQ phê duyệt  Tiết kiệm tối đa thời gian và sức ngƣời cho DN. ĐIỀU LỆ CTCP: Cấu phần quan trọng cho vận hành của CTCP  BSC giúp DN: Có bản điều lệ tốt nhất theo thông lệ, đáp ứng đƣợc yêu cầu và đặc thù của DN; Phổ biến đến cổ đông kiến thức căn bản và cần thiết về vận hành CTCP, về cổ phần, cổ phiếu vv… DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  - - - Kinh nghiệm thực tiễn: Triển khai từ năm 2001, phát triển mạnh từ 2003 đến nay; Số DN đã tƣ vấn: Trên 50, với giá trị TTS tới 12.000 tỷ đồng, thuộc các miền, nhiều TCT 90 và 91; Định giá và TV CPH trọn gói thành công cho toàn TCT Vietracimex trong chƣơng trình thí điểm CPH 3 TCT của Chính phủ. DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)   PHƢƠNG ÁN LAO ĐỘNG: Tƣ vấn DN phân loại, lập hồ sơ về lao động theo đúng qui định/ Qui trình, bƣớc thực hiện trình duyệt PALĐ  Bảo đảm tối đa quyền lợi cho ngƣời LĐ và DN/ Tổ chức ĐH công nhân viên vv…; TƢ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ LẦN ĐẦU: Nhiều DN lúng túng do thiếu kinh nghiệm  BSC giúp tổ chức bài bản, thông suốt, gon nhẹ, tiết kiệm, tránh sai sót đáng tiếc. DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)  - - - BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU: Tƣ vấn phƣơng án phát hành; Thực hiện xác định giá trị cổ phiếu DN; Soạn thảo công bố thông tin, quy chế đấu giá; Tổ chức bán đấu giá cổ phần; BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU – TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN              1. KÝ HỢP ĐỒNG Xây dựng và thống nhất tiến trình làm việc Ký hợp đồng Hoàn tất thông tin CPH (PL 7 - TT 126) Gửi thông tin CPH cho BSC (PL 7 & 9 - TT 126) Thành lập Ban Đấu giá (BĐG) 2. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ Xây dựng CBTT và Quy chế đấu giá Họp BĐG thông qua CBTT và Quy chế đấu giá Đăng báo CBTT CBTT tại DN và tại tổ chức thực hiện đấu giá Thực hiện đăng ký đấu giá Lập DS nhà đầu tƣ hợp lệ BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU – TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 3. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ  Chuẩn bị chƣơng trình đấu giá  Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi đấu giá  Thực hiện đấu giá  BĐG lập biên bản ĐG (PL 11 - TT 126)  Công bố kết quả đấu giá tới nhà đầu tƣ 4. TỔNG KẾT ĐỢT PHÁT HÀNH  Hoàn trả tiền đặt cọc  Nhận tiền mua cp còn lại của nhà đầu tƣ  Báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo CPH  Chuyển tiền PH cho DN và thanh lý Hợp đồng GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Dịch vụ hỗ trợ của BSC  Xây dựng đề án phát hành chứng khoán  Đảm bảo các thủ tục hành chính, thủ tục phát hành, in ấn chứng chỉ  Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành nếu cần thiết GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Lợi ích của doanh nghiệp    Đảm bảo mức huy động vốn cần thiết Đƣa thông tin về doanh nghiệp đến nhiều nhà đầu tƣ lớn, khuyếch trƣơng hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trƣờng Giảm thiểu các thủ tục hành chính và chi phí liên quan đến phát hành cổ phiếu GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Thế mạnh của BSC  BSC thừa hƣởng từ BIDV một mạng lƣới chi nhánh rộng khắp và tiềm lực tài chính mạnh trong việc hỗ trợ tổ chức bảo lãnh  BSC có quan hệ mật thiết với các nhà đầu tƣ, quỹ đầu tƣ và các tổ chức tài chính lớn.  Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiêm, nhiệt tình với công tác và có kĩ năng nghiệp vụ cao  Dịch vụ phân phối chứng khoán nhanh chóng với chất lƣợng cao và giá cả hợp lý GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC CÁC DỊCH VỤ KHÁC  Quản lý cổ đông, chi trả hộ cổ tức;  Trung gian chuyển nhƣợng, sang tên sở hữu (OTC);  Tƣ vấn, thực hiện mua, bán, chia tách, sát nhập c.ty, bộ phận c.ty;  Thu xếp vốn cho các dự án (Project Finance);  Vv... Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu tại TTGDCK TP.HCM ◊ Đối với cổ phiếu:      Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 05 tỷ đồng trở lên... Có tình hình tài chính lành mạnh... Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trƣớc năm xin phép niêm yết là số dƣơng... Các cổ đông là thành viên HĐQT... của Cty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03 năm.... Tối thiểu 20% vốn cổ phần của Cty do ít nhất 50 cổ đông ngoài TCPH nắm giữ...
- Xem thêm -