Tài liệu Bai 7 - php_ket_noi_csdl_mysql

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 141 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 7 : PHP kết nối CSDL MySQL Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2007 Authored by: Ngô Bá Nam Phương - Lương Vĩ Minh Bài 7 : PHP kết nối CSDL MySQL Môn : Lập trình và Thiết kế Web 1 Yêu cầu: Trong ứng dụng BookStore Online, xây dựng các chức năng Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Cập nhật thông tin sách 1. Cấu trúc thư mục : Tạo thư mục có cấu trúc như sau trong thư mục C:\wamp\www\ để lưu website BookStoreOnline: C:\wamp\www\BookStoreOnline\ C:\wamp\www\BookStoreOnline\script\ : Chứa các file javascript C:\wamp\www\BookStoreOnline\css\ : Chứa các file định dạng css C:\wamp\www\BookStoreOnline\BookImages\ : Chứa ảnh bìa của các cuốn sách C:\wamp\www\BookStoreOnline\ : Chứa các trang .php, .html 2. Cấu trúc CSDL : Sử dụng MySQL, tạo CSDL gồm 3 bảng Book, Category, Publisher có cấu trúc như sau: Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 a- Bảng Book : 1 b- Bảng Category : Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 c- Bảng Publisher : 2 3. Tạo kết nối đến CSDL : Do đa số các trang web đều kết nối đến CSDL, do đó ta sẽ đóng gói việc kết nối với CSDL trong 1 class riêng để dễ dàng hơn trong việc sử dụng Tạo file DataProvider.php Lưu DataProvider.php trong thư mục C:\wamp\www\BookStoreOnline\ Khai báo class DataProvider trong DataProvider.php 3 Các trang nào cần sử dụng class DataProvider sử dụng khai báo sau: Để thực thi hàm static trong vsphp: Trong VS.PHP, từ cửa sổ Solution Explorer, chọn PHP Project  R-Click  Properties  Chọn Configuration Manager Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 Trong mục Active solution platform, chọn PHP 5: 4 4. Sơ đồ hệ thống website cần xây dựng: TrangChu.php TimSach.php DangNhap.php xlTimSach.php ThemSach.php Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 4.1. 5 xlXoa.php Trang chủ ( TrangChu.php ) CapNhat.php 4.2. Trang đăng nhập ( DangNhap.php ) Mã lệnh
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 Dang nhap he thong 6
Trở về trang chủ  
Bổ sung mã lệnh php xử lý việc đăng nhập trong trang DangNhap.php: Dang nhap he thong
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Trở về trang chủ  
Trở về trang chủ Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 } else { 8 4.3. Tìm sách (TimSach.php) & Xử l ý tìm sách (xlTimsach.php) 1. Tìm sách Tim sach
Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 9
Tên sách
Trở về trang chủ  
Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007
10 2. Xử lý tìm sách Xu ly tim kiem

Kết quả tìm sách

0) { ?> 0) else { echo ("Không tìm thấy sách với tựa " . $tenSach); } } // end if ($dsSach != false ) ?> Thêm một đầu sách mới Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007
STT Mã sách Tựa sách Giá tiền Xóa
Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 1
2 3. Xử lý Phân trang xlTimsach.php Untitled Document

Kết quả tìm sách

0) { ?> 4 $stt++; ?>
STT Mã sách Tựa sách Giá tiền
Xóa
Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007
5
" . $page . " "; } echo $nav; } } // end if(mysql_num_rows($dsSach)>0) else { echo ("Không tìm thấy sách với tựa " . $tenSach); } } // end if ($dsSach != false ) ?> Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 { 6 Thêm một đầu sách mới Bài 7 : PHP kế t nố i CSDL MySQL | 9/26/2007 7
- Xem thêm -