Tài liệu Bai 4 - hdsd form

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BÀI 4 HƯỚNG DẪN TẠO FORM TRONG Dreamweaver Mục lục I. Yêu cầu: ............................................................................................................................... 2 II. Hướng dẫn: ......................................................................................................................... 3 1. Bước 1: Tạo nền cho form ............................................................................................ 3 2. Bước 2 : Thiết kế table ................................................................................................. 3 3. Bước 3: Tạo các controls và text theo mẫu đã yêu cầu. ............................................... 4 4. Bước 4: Kiểm tra kết quả thực hiện. ............................................................................. 4 III. Bài tập thực hành: .............................................................................................................. 5 1. Bài tập 1: ....................................................................................................................... 5 2. Bài tập 2: ....................................................................................................................... 5 1 GVLT: Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn – Trần Thị Bích Hạnh – ttbhanh@fit.hcmuns.edu.vn I. Yêu cầu: Thiết kế form có nội dung sau: 2 GVLT: Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn – Trần Thị Bích Hạnh – ttbhanh@fit.hcmuns.edu.vn II. Hướng dẫn: 1. Bước 1: Tạo nền cho form Từ menu Insert  Form  chọn Form. Mã lệnh HTML tương ứng cho việc tạo một Form:
2. Từ menu Table Insert Bước 2 : Thiết kế table  * Table phải nằm trong Form 3 GVLT: Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn – Trần Thị Bích Hạnh – ttbhanh@fit.hcmuns.edu.vn 3. Bước 3: Tạo các controls và text theo mẫu đã yêu cầu. TEXT BOX Control STT 1 2 3 TextField textTenDN textMatkhau textMatkhaugolai Char width 20 15 15 Type Single line Multi line Password HTML Code BUTTON Control STT 1 2 Button name btDangky btXoa Value Action HTML Code Đăng ký Submit Xóa Reset Kết quả : 4. - Bước 4: Kiểm tra kết quả thực hiện. Lưu trang web lại. Nhấn F12 để xem trang web bằng trình duyệt web IE. 4 GVLT: Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn – Trần Thị Bích Hạnh – ttbhanh@fit.hcmuns.edu.vn Bài tập thực hành: III. 1. - Tìm hiểu thêm các control khác (listbox, combo box, radio Button, checkbox, …) và thuộc tính của nó. 2. - Bài tập 1: Bài tập 2: Bổ sung trang web trên với các nội dung sau: 5 GVLT: Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn – Trần Thị Bích Hạnh – ttbhanh@fit.hcmuns.edu.vn
- Xem thêm -