Tài liệu Bài 3-các bài toán kim loại phản ứng với axit

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Baøi 3: GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Kim loaïi phaûn uùng vôùi Axit ‰ CAÙC LOAÏI AXIT: Coù 2 loaïi axit 9Axit loaïi 1: Caùc axit chæ coù tính axit -Thöôøng gaëp: HCl, H2SO4 loaõng,… 9Axit loaïi 2: Coù tính oxi hoaù maïnh - Giaûi ñeà thi chæ gaëp HNO3, H2SO4 ñaëc Caùc coâng thöùc phaûn öùng Coù 2 coâng thöùc phaûn öùng: Hoaù trò THAÁP nhaát KL + Axit loaïi 1 → Muoái + H2↑ ( axit khaùc A.loaïi 2) KL: Ñöùng tröôùc H trong daõy hoaït ñoäng hoaù hoïc Hoaù trò CAO nhaát KL + Axit loaïi 2 → Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù Xaûy ra vôùi moïi kim loaïi tröø Au, Pt ) ‰Coâng töùc 1: Pöù vôùi axit loaïi 1 Hoaù trò THAÁP nhaát KL + Axit loaïi 1 → Muoái + H2↑ ( axit khaùc A.loaïi 2) KL: Ñöùng tröôùc H trong daõy hoaït ñoäng hoaù hoïc (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb ,H, Cu …) Ví duï: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2↑ Cu + HCl → Khoâng pöù (Vì Cu ñöùng sau H) FeCl3 ‰ Aùp duïng 1: (ÑH THUYÛ SAÛN-1997) Hoaø tan 1,46 gam hôïp kim Cu – Al – Fe baèng dd H2SO4 loaõng (dö) , thaáy coøn 0,64 gam raén khoâng tan , ddA vaø 0,784 lit H2 (ñkc). Tính % (theo m ) cuûa kim loaïi coù trong hôïp kim Toùm taét vaø gôïi yù: 1,46g Fe x y Al hk Cu mol ddA dd H2SO4 0,64 g raén ( Axit loaïi 1) 0,784 lit H2 (ñkc) % (theo m) x mFe y mAl mcu = 0,64 g mhk=1,46 2 pt: Vhydro=0,784 ÑS: x=0,005; y=0,02 ‰ AÙp duïng 2 Cho cuøng moät löôïng kim loaïi R laàn löôït pöù vôùi dung dòch H2SO4vaø dd HNO3; keát quaû thaáy: - Theå tích khí NO baèng theå tích khí H2 ( ño cuøng ñieàu kieän) - khoái löôïng muoái sunfat baèng 62,81% khoái löôïng muoái nitrat. Xaùc ñònh R. ‰ Toùm taét – gôïi yù: + H2SO4 R Sufat + H2 x mol (A. Loaïi 1) Ñeà + HNO3 R Nitrat + NO x mol (A. Loaïi 2) V NO = VH 2 m sufat = 62,81%m nitrat Ñaët CTTQ Vieát pö PP tìm CThöùc R:? Laäp pt (*) Döïa treân pöù Giaûi (*) ‰ Gôïi yù: 2R +n H2SO4→R2(SO4)n + nH2 (1) ; (n ≤ m) x x/2 nx/2 3R + HNO3→3R(NO3)m +m NO +4mH2O (2) x mx/3 x (1),(2) , ñeà coù: nx/2 = mx/3 x/2 ( 2R + 96n) = 62,81 [x ( R + 62m)] 100 n/2 = m/3 (I) ⇔ 62,81 1/2 ( 2R + 96n) = ( R + 62m) (II) 100 (I)⇒ n=2; m=3 ; thay n,m vaøo (II) ⇒R =56 Vaäy : R :Fe ™Aùp duïng 3: Chia 7,22 gam hh A : Fe, M ( coù hoaù trò khoâng ñoåi) thaønh 2 phaàn baèng nhau. Phaàn 1: pöù heát vôùi ddHCl; thu ñöôïc 2,128lit H2 (ñkc). Phaàn 2: pöù heát vôùi ddHNO3;thu ñöôïc 1,792 lit NO (ñkc). Tìm M vaø tính % ( theo m) hhA Ñaët CTTQ M:? PP tìm CThöùc Döïa treân pöù Vieát pö Laäp pt (*) 3 pt Giaûi (*) ⇒ M:Al ™Aùp duïng 4: ( Theo ÑHQG HN – 1995) Hoaø tan heát 9,6 g kim loaïi R trong H22SO44 ñaëc ñun noùng nheï , thu (ñkc ñöôïc ddA vaø 3,36 lit SO2(ñkc). Xaùc ñònh R Ñaët CTTQ Vieát pö PP tìm CThöùc R:? Laäp pt (*) Döïa treân pöù Giaûi (*) 2R +2nH2SO4→R2(SO4)n +nSO2 +2nH2O ⇒ M:Al (1) ™Aùp duïng 5: Cho hhA: 2,8 g Fe vaø 8,1g kim loaïi M (ñöùng tröôùc Fe trong daõy hoïat ñoäng hoùa hoïc Beâkeâtoâp) pöù vôùi HNO3. Sau pöù thaáy coù 7,168 lit NO (ñkc) vaø coøn 1,12 gam moät kim loïaii. Tìm M. Chuù yù: Coù theâm pöù Fe + 2Fe(NO3)3 =3 Fe(NO3)3 ⇒ M:Al ™Aùp duïng 6: (Töï luyeän) Cho 20,4 gam hhX:Fe, Zn, Al taùc duïng vôùi ddHCl dö thu ñöôïc 10,08 10,08 lít lít (ñkc Coøn khi cho 0,12 0,12 mol mol hhX hhX H2 (ñkc). 1M, thaáy taùc duïng vôùi 440ml 440ml ddHNO ddHNO33 1M phaûn öùng xaûy ra vöøa ñuû vaø thu ñöôïc V lit NO (ñkc) Tính khoái löôïng moãi kim loaïi coù trong hhX vaø tính V GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
- Xem thêm -