Tài liệu B430-cac van de can giai quyet truoc khi phat hanh bckt

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRƯỚC NGÀY B430 1/1 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN STT Vấn đề Tham chiếu Kết quả/Kiến nghị Người trả lời/Ngày Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -