Tài liệu B410-tong hop ket qua kiem toan

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: 1/4 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: B410 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN I. Tổng hợp kết quả kiểm tra các vấn đề phát hiện trong giai đoạn lập kế hoạch # Nội dung Tài khoản ảnh hưởng Kết quả kiểm toán 1 2 3 4 5 II. Tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán Trong phần này, KTV cần tổng hợp kết quả kiểm toán cho từng khoản mục trọng yếu và trình bày kết quả tổng hợp theo các nội dung gồm kết luận kiểm toán đối với khoản mục trọng yếu, các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết, trao đổi với các chủ nhiệm kiểm toán, thành viên BGĐ và KH. TK Khoản mục trọng yếu 111 Tiền mặt tại quỹ 112 Tiền gửi NH 131N Phải thu khách hàng 331N Trả trước cho người bán 133 Thuế GTGT được khấu trừ 136 Phải thu nội bộ 138 Phải thu khác 139 Dự phòng phải thu khó đòi 142T ạm ứng Chi phí trả trước Vấn đề phát sinh Hướng xử lý 141 152 Nguyên vật liệu 154 Chi phí SXKD dở dang 155 Thành phẩm 244 Ký cược ký quĩ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: TK TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN Khoản mục trọng yếu Vấn đề phát sinh B410 2/4 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Hướng xử lý Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B410 TK 211 2141 311 331C 131C 3331 3333 3338 334 335 336 338 341 411 421 511 515 521 632 635 641 642 711 811 Khoản mục trọng yếu Vấn đề phát sinh 3/4 Hướng xử lý Nguyên giá TSCĐ Hao mòn TSCĐ Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế GTGT đầu ra Thuế XNK Thuế khác Phải trả người LĐ Chi phí phải trả Phải trả nội bộ Phải trả khác Vay dài hạn Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Doanh thu DT hoạt động tài chính Chiết khấu thương mại Giá vốn Chi phí HĐTC Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN Thu nhập khác Chi phí khác …. III. Xem xét lại mức trọng yếu đã xác định ở giai đoạn lập kế hoạch (A710) Tiêu chí xác định mức trọng yếu (……………………) là Phù hợp/Chưa phù hợp. Lý do …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tỷ lệ % áp dụng để xác định mức trọng yếu (………..%)là Phù hợp/Chưa phù hợp. Lý do …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Sự cần thiết phải thay đổi mức trọng yếu: Có/Không. Lý do:…………….………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ảnh hưởng của sự thay đổi mức trọng yếu đã được giải quyết như sau: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B410 4/4 IV. Các vấn đề lưu ý trong năm sau Trong phần này, KTV cần ghi chép lại các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện cuộc kiểm toán năm sau. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -