Tài liệu B318 mau bc soat xet khac chap nhan toan phan2

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

B318(*) Báo cáo soát xét (không phải dạng chấp nhận toàn phần) Trường hợp 2: Ý kiến không chấp nhận do không tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Logo của Công ty TNHH Kiểm toán ABC Số. /2011/ABC – BCKT BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (1) Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại VAS (“Công ty”) gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính của kỳ kế toán kết thúc vào ngày trên, được lập ngày… tháng… năm…, từ trang… đến trang… kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc đơn vị. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Báo cáo nhận xét về báo cáo tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán. Như điểm X trong thuyết minh báo cáo tài chính đã nhấn mạnh, báo cáo tài chính này không hợp nhất báo cáo tài chính của các công ty con và khoản đầu tư vào các công ty con được hạch toán theo phương pháp giá phí, trong khi Chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu hợp nhất báo cáo tài chính của các công ty con. Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, vì đơn vị không tuân thủ các nguyên tắc kế toán đã mô tả ở đoạn trên và việc không hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con nên có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Trần Văn A Giám đốc Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0201/KTV Thay mặt và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán ABC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011 Lê Thị B Kiểm toán viên Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV [Lưu ý: (1) - Mẫu báo cáo này được xây dựng dựa trên VSA 910 đã ban hành và có hiệu lực từ 12/2003. - Trong khi Bộ Tài chính chưa ban hành CMKiT mới thay thế thì áp dụng theo mẫu báo cáo soát xét này. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B318(*) Báo cáo soát xét (không phải dạng chấp nhận toàn phần) Trường hợp 2: Ý kiến không chấp nhận do không tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Logo của Công ty TNHH Kiểm toán ABC (2) Đoạn in nghiêng cần được sửa đổi phù hợp với thực tế của cuộc soát xét.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -