Tài liệu B314 mau bckt dang trai nguoc

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

B314 1/2 Báo cáo kiểm toán (Dạng trái ngược) Logo của Công ty TNHH Kiểm toán ABC Số. /2011/ABC – BCKT BÁO CÁO KIỂM TOÁN (1) Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS (“Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, được lập ngày … tháng … năm …, từ trang … đến trang … kèm theo. Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp. Trách nhiệm của Kiểm toán viên Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu mà chưa được phát hiện ra. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hay nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Cơ sở cho ý kiến kiểm toán trái ngược (2) Trong năm, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS áp dụng chính sách ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng theo phương pháp hoàn thành, không phải phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 15 “Hợp đồng xây dựng”. Nếu Công ty áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 thì doanh thu của Công ty sẽ tăng lên khoảng 100 tỷ VND, gấp 03 lần doanh thu hiện tại của Công ty, và nhiều khoản mục trên Báo cáo tài chính của Công ty bị ảnh hưởng trọng yếu. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B314 2/2 Ý kiến kiểm toán trái ngược Theo ý kiến của chúng tôi, vì tính trọng yếu của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở cho ý kiến kiểm toán trái ngược”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh không trung thực và không hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trần Văn A Giám đốc Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0201/KTV Thay mặt và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán ABC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011 Lê Thị B Kiểm toán viên Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV [Lưu ý: (1) Mẫu báo cáo này được xây dựng dựa trên bản dự thảo CMKiT Việt Nam phù hợp với CMKiT quốc tế có hiệu lực từ 15/12/2009, nên chỉ được áp dụng sau khi Bộ Tài chính ban hành CMKiT mới. (2) Đoạn in nghiêng là đoạn bổ sung so với mẫu chuẩn và phải sửa đổi cho phù hợp với tình huống cụ thể. Trong trường hợp dự tính được mức độ ảnh hưởng của khoản ngoại trừ đến BCTC thì ghi rõ trong đoạn này.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -