Tài liệu B310 mau bckt chap nhan toan phan

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

B310(*) Báo cáo kiểm toán (Dạng chấp nhận toàn phần) Logo của Công ty TNHH Kiểm toán ABC Số. /2011/ABC – BCKT BÁO CÁO KIỂM TOÁN (1) Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 được lập ngày... tháng… năm… của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS (“Công ty”) từ trang... đến trang... kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Cơ sở ý kiến Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. Ý kiến của kiểm toán viên Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý (hoặc…báo cáo tài chính sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của KTV đã phản ánh trung thực và hợp lý…) (2) trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Trần Văn A Giám đốc Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0201/KTV Thay mặt và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán ABC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011 Lê Thị B Kiểm toán viên Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV [Lưu ý: (1) - Mẫu báo cáo này được xây dựng dựa trên VSA 700 đã ban hành và có hiệu lực từ 10/1999. - Trong khi Bộ Tài chính chưa ban hành CMKiT mới thay thế thì áp dụng mẫu báo cáo này. (2) Áp dụng trong trường hợp BCTC có điều chỉnh số liệu theo ý kiến của KTV và ngày lập BCTC ghi cùng ngày Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B310(*) Báo cáo kiểm toán (Dạng chấp nhận toàn phần) Logo của Công ty TNHH Kiểm toán ABC với ngày ký báo cáo kiểm toán.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -