Tài liệu B130-soat xet giay lam viec chi tiet

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY B130 Tên Tên khách hàng: Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: Tham chiếu E142 1/1 Ngày SOÁT XÉT GIẤY LÀM VIỆC CHI TIẾT Câu hỏi Nguyên nhân chênh lệch số liệu giữa sổ kế toán và thư xác nhận TK vay ngắn hạn tại ngân hàng Techcombank Đông Đô (230 triệu VND)? Người hỏi/Ngày NTL 15/2/2011 Trả lời Do đơn vị hạch toán thiếu khế ước vay thanh toán cho nhà cung cấp ngày 31/12/2010. Đã thu thập bổ sung khế ước vay này (E148). Đã đề xuất bổ sung bút toán điều chỉnh tại B360. Người trả lời/Ngày TVA 16/2/2011 Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -