Tài liệu B120-soat xet cua thanh vien doc lap ban giam doc

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY B120 1/1 Tên Tên khách hàng: Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT CHẤT LƯỢNG CỦA THÀNH VIÊN BGĐ ĐỘC LẬP A. MỤC TIÊU Thành viên khác của BGĐ (không phụ trách cuộc kiểm toán) hoặc chuyên gia độc lập giải trình cho BGĐ và Công ty về việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham vấn độc lập của mình trước khi phát hành BCKT. B. NỘI DUNG KIỂM TRA Nội dung Thành viên BGĐ độc lập 1. Đảm bảo tính độc lập với nhóm kiểm toán và với đơn vị được kiểm toán. 2. Thảo luận với thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán về những vấn đề quan trọng liên quan đến kế toán, kiểm toán hoặc lập báo cáo bao gồm khả năng hoạt động liên tục, các hành vi vi phạm pháp luật và gian lận, các điểm yếu của hệ thống KSNB và các bút toán không điều chỉnh. 3. Soát xét: 3.1 BCTC của KH và BCKT dự thảo 3.2 Các giấy tờ làm việc quan trọng bao gồm:  A620- Trao đổi với BGĐ về gian lận  H160- Đánh giá khả năng hoạt động liên tục  A800-Tổng hợp kế hoạch kiểm toán  B360- Danh mục bút toán điều chỉnh và phân loại lại  B370- Các bút toán không điều chỉnh  B410- Tổng hợp kết quả kiểm toán 4. Xem xét các giấy tờ làm việc chứng mình cho các giải trình ở phần B100 - Soát xét, phê duyệt và phát hành báo cáo và đồng ý rằng các nội dung kiểm tra đã được đề cập và phản ánh phù hợp trong hồ sơ kiểm toán. C. KẾT LUẬN Dựa trên việc soát xét hồ sơ kiểm toán liên quan và thảo luận với thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán, tôi đồng ý với các kết luận của nhóm kiểm toán về các vấn đề quan trọng liên quan đến kế toán, kiểm toán và lập báo cáo mà tôi nhận biết được. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -