Tài liệu áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn hà nội tt

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÀO THANH HẢI ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 9.38.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Khánh Vinh Phản biện 1: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh Phản biện 3: PGS.TS. Vũ Trọng Hách Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện tại Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Vào hồi: giờ , ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện, Học viện Khoa học Xã hội. 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trật tự, an toàn giao thông của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng trong những năm gần đây đang đặt ra vô cùng nhiều vấn đề nan giải đối với bất kỳ người có trách nhiệm nào, đặc biệt là các nhà quản lý. Tai nạn giao thông là một nỗi ám ảnh và để lại rất nhiều hậu quả đau lòng, tình trạng ùn tắc giao thông là vô cùng nghiêm trọng, diễn biến ngày càng phức tạp gây ra rất nhiều hậu quả năng nề cho toàn xã hội. Là một thành phố lớn - Thủ đô của một đất nước đang phát triển, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều vấn đề cần giải quyết cả về mặt xã hội, về các vấn đề xây dựng, vấn đề quy hoạch, vấn đề pháp lý. ADPL trong lĩnh vực an toàn giao thông ở Hà Nội là một trong những vấn đề cần được quan tâm, cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn để có những giải pháp giúp cho hoạt động này trở nên thực sự có hiệu quả. Công tác ảo đảm TTAT T cũng còn n i lên một số tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục, đ là: tai nạn giao thông tuy được iềm chế và giảm nhưng số người chết do tai nạn giao thông v n ở mức cao, còn ảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc iệt nghiêm trọng; t nh trạng vi phạm các quy định về TTATGT v n còn há ph iến mà chưa được l ịp thời; n tắc giao thông kéo dài v n là vấn đề phức tạp; công tác điều tra cơ bản làm còn hạn chế, công tác nắm tình hình, dự báo tình h nh còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc chấp hành chế độ báo cáo ở một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm, chưa đúng thời gian quy định, chất lượng áo cáo chưa bảo đảm. Việc ADPL trong lĩnh vực TTATGT ở Hà Nội cần được nghiên cứu thấu đáo: về quy hoạch giao thông, t chức giao thông và x lý vi phạm. Khá nhiều trường hợp ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra do khâu t chức giao thông chưa hợp lý. Cùng một con phố, cảnh ùn tắc kéo dài, gây bức úc cho người tham gia giao thông, nhưng chỉ cần t chức lại, phân luồng hợp lý, tín hiệu giao thông bố trí hợp lý là giao thông lại thông suốt. Việc thực hiện pháp luật trong xây dựng đường á cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Nhiều công trình kéo dài thời gian, đội vốn, cản trở giao thông, gây tai nạn giao thông...Chính vì vậy, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài: “Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của m nh. Đây là đề tài mang tính cấp thiết, c nghĩa l luận và thự tiễn. 2 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích của nghiên cứu là trên cơ sở phân tích thực trạng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, t m ra được các các căn cứ khoa học nhằm ác định các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ADPL trong lĩnh vực TTAT T trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - T ng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án: những công trình nghiên cứu ở Việt Nam và ở nước ngoài để từ đ đặt vấn đề tiếp tục nghiên cứu; - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và hình thức quan trọng của thực hiện pháp luật là ADPL trong lĩnh vực TTATGT đường bộ ở Hà Nội; - Nghiên cứu về thực hiện pháp luật trong việc quy hoạch giao thông, t chức giao thông và x lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Hà Nội; - Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả về ADPL bảo đảm TTAT T trên địa bàn thành phố Hà Nội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Thực trạng áp dụng pháp luật trong bảo đảm TTAT T đường bộ ở Hà Nội; các vấn đề lý luận về ADPL, thực tiễn ADPL trong lĩnh vực TTATGT thông đường bộ; kinh nghiệm ADPL trong việc bảo đảm TTAT T đường bộ ở thủ đô một số nước trên thế giới, bài học đối với Hà Nội. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận ADPL trong việc bảo đảm TTAT T đường bộ. Về không gian: trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghiên cứu trong luận án là các quận nội thành và khu vực giáp ranh. Luận án không nghiên cứu về TTAT T địa bàn các huyện ngoại thành cũng như các quận, thị xã được sáp nhập vào Hà Nội từ Hà Tây cũ. Về thời gian: khoảng 20 năm trở lại đây. 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp luận Để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, luận án s dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch s nghiên 3 cứu các vấn đề liên quan đến nội dung của đề tài. Luận án s dụng các quan điểm của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước Việt Nam về nhà nước và pháp luật, về tính tối cao của luật, về thực hiện pháp luật. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được s dụng trong luận án là: - Phương pháp phân tích, t ng hợp được s dụng trong cả ba chương (Chương 2, 3, 4) để phân tích, khái quát các vấn đề lý luận cũng như đánh giá thực trạng, đề xuất giải nâng cao hiệu quả ADPL trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội; - Phương pháp hệ thống được s dụng chủ yếu tại Chương 2 và Chương 3 nhằm phân tích, hệ thống hóa các vấn đề nghiên cứu đặt ra của ADPL trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. - Phương pháp so sánh được s dụng trong Chương 1 và Chương 2 của luận án hi đề cập tới những công trình nghiên cứu, những bài viết TTATGT ở thủ đô một số nước trên thế giới để so sánh, rút ra những giá trị tham khảo để từ đ định hướng những giải pháp nâng cao hiệu quả ADPL về TTAT T đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Phương pháp lịch s được s dụng trong tất cả các chương của luận án để phân tích, đánh giá thực trạng giao thông đường bộ ở Hà Nội cũng như nâng cao hiệu quả ADPL trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. - Phương pháp thống ê được s dụng trong Chương 3 của luận án hi đánh giá thực trạng giao thông ở Hà Nội. - Phương pháp hái quát h a được s dụng trong Chương 4 của luận án nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ADPL trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm tới. 5. Đóng góp mới của luận án Luận án đã c những đ ng góp mới về khoa học về ADPL trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thứ nhất, việc ADPL trong bảo đảm TTAT T đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ nói về hoạt động ADPL của các lực lượng trực tiếp điều tiết giao thông, x lý vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ mà còn bao quát cả việc ADPL trong quy hoạch giao thông, t chức giao thông, ADPL trên nền tảng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 4 Thứ hai, Luận án đã nghiên cứu một cách động bộ sự phối hợp giữa các lực lượng cánh sát giao thông và các lực lượng khác của Công an thành phố Hà Nội trong điều tiết, hướng d n các phương tiện tham gia giao thông vốn đa dạng và phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thứ ba, Luận án đã nêu các giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật và đặc biệt là ph biến giáo dục pháp luật về giao thông cho những người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Hà Nội và khách du lịch đến từ các địa phương, các nước khác. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 6.1. Ý nghĩa lý luận - Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ, đưa ra cách nhìn toàn diện, sâu sắc, khoa học và thực tiễn hơn về lý luận ADPL trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục nâng cao hiệu quả ADPL bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể s dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đồng thời, luận án cũng là nguồn tham khảo cho các cơ quan, t chức liên quan trong việc t chức thực hiện pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án bao gồm 4 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến đề tài; Chương 2: Những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội Chương 4: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội 5 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài luận án Trước hết, về lý luận, có thể kể đến các giáo trình về lý luận về Nhà nước và pháp luật của các trường đại học: Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế... Các giáo trình này đã tiếp cận một cách há đơn giản về thực hiện và ADPL, trong đ , thực hiện pháp luật được hiểu là hoạt động, hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật, ADPL được hiểu “là hoạt động mang tính t chức, quyền lực của Nhà nước do các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền thực hiện nhằm cá biệt hóa các quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể với các cá nhân, t chức cụ thể. Trong tất cả các giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật của cơ sở đào tạo và nghiên cứu này đều đề cập đến vấn đề thực hiện và ADPL nhất là trong thời gian gần đây. Các nghiên cứu ngày càng có sự toàn diện và có chiều sâu. Trong giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật của Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật phát hành năm 2005, (Chủ biên Hoàng Thị Kim Quế- NXB Đại học Quốc gia), vấn đề thực hiện và ADPL đã được tiếp cận đầy đủ hơn về các vấn đề như hái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật, các trường hợp cần ADPL, khái niệm ADPL (gồm cả định nghĩa, đặc điểm của áp dụng pháp luật), kết quả của ADPL, các giai đoạn của ADPL. Ngoài ra, giáo tr nh này cũng đưa ra vấn đề có liên quan là ADPL tương tự. Trong giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật năm 2005, thực hiện pháp luật được hiểu là: “một quá trình hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi thực tế hợp pháp của chủ thể pháp luật” (34, tr 494). ADPL th được định nghĩa là: “hoạt động mang tính t chức, thể hiện quyền lực nhà nước, được thực hiện thông qua những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách hoặc các t chức xã hội hi được nhà nước trao quyền, nhằm cá biệt hóa những quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể đối với các cá nhân, t chức cụ thể”. ADPL có các loại h nh như sau: 1) Về đối tượng điều chỉnh pháp luật (theo ngành luật)- luật hiến pháp, pháp luật hình sự, luật hành chính...; Về chủ thể áp dụng pháp luật - hành vi của người đứng đầu nhà nước, của các cơ quan tư pháp, cơ quan công tố...; Về giá trị pháp l : Văn ản cá biệt 6 (quyết định x phạt hành chính, bản án)...; Về hình thức văn ản: Văn ản áo dụng pháp luật, hành vi pháp lý, tuyên bố bằng lời nói..; Về hiệu lực về thời gian- áp dụng một lần (thí dụ phạt tiền) và cũng c thể kéo dài (thí dụ quy định về trợ cấp hưu trí); Về tính chất- quy định nghĩa vụ, trách nhiệm, quy định cấm, ủy quyền...; Về chức năng điều chỉnh pháp luật- bảo về pháp luật, điều chỉnh hành vi.. Nhà khoa học Nga....phân tích khái niệm áp dụng pháp luật rất rõ: Áp dụng pháp luật (правоприменение)- một trong những hình thức thi hành pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực của các cơ quan nhà nước và người được ủy quyền để đảm bảo việc thực thi pháp luật. Các dấu hiệu cơ ản của áp dụng pháp luật: hoạt động được thực hiện bởi chí đơn phương của cơ quan và cá nhân c thẩm quyền; Là một loại của hoạt động quản l nhà nước ; Là hoạt động có t chức, nghĩa là t chức thực hiện pháp luật trong một tình huống cụ thể cho các cá nhân cụ thể; Hoạt động có tính thủ tục, nghĩa là, được thực hiện theo các hình thức thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật; Xác định đúng, nghĩa là chỉ định (cá nhân hóa) quy tắc hành vi chung (quy tắc pháp luật) trực tiếp cho trường hợp này; Có tính quyền lực, nghĩa là, n chỉ được thực hiện bởi các cơ quan c thẩm quyền (ví dụ: các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương); Được bảo đảm, nghĩa là đảm bảo việc thực hiện quyền của bên thứ ba. Áp dụng pháp luật c các giai đoạn sau: Xác định cơ sở thực tế của vụ việc; Xác định cơ sở pháp lý của vụ việc; Quyết định x lý vụ việc. Ở giai đoạn đầu tiên, việc thu thập và phân tích tất cả các tài liệu thực tế đáng tin cậy (thông tin có liên quan về mặt pháp l ) liên quan đến sự kiện pháp lý được thực hiện để ác định sự thật hách quan trong trường hợp cụ thể. Ở giai đoạn thứ hai, đánh giá pháp l được đưa ra đối với tài liệu thực tế của vụ việc trên cơ sở lựa chọn ngành luật liên quan và quy phạm pháp luật, giải thích văn ản pháp luật. Ở giai đoạn thứ ba, một quyết định được đưa ra cho vụ việc (phải hợp lý, hợp pháp, nhanh chóng, công bằng). Văn ản áp dụng luật là văn ản cá biệt do một chủ thể được ủy quyền ban hành, quyết định đối một trường hợp pháp lý cụ thể. Về sách chuyên khảo, năm 2009, NXB Tư pháp đã phát hành cuốn chuyên khảo "Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay- một số vấn đề lý luận và trực tiễn" (chủ biên Nguyễn Thị Hồi). Chuyên khảo này có sự tham gia của nhiều nhà khoa học về nhiều lĩnh vực hác nhau trong lĩnh vực luật học với nhiều vấn đề nghiên cứu lý luận và thực tiễn chuyên sâu như: Khái 7 niệm ADPL, quy trình ADPL, quyết định ADPL, ADPL tương tự, ADPL trong lĩnh vực hình sự, ADPL trong lĩnh vực dân sự, ADPL trong lĩnh vực hành chính, ADPL trong lĩnh vực thương mại, trong lĩnh vực lao động, lĩnh vực thuế, hôn nhân gia đ nh và ADPL nước ngoài…. Trong tài liệu này, thực hiện pháp luật được định nghĩa là “hành vi (hành động hoặc không hành động) hợp pháp của chủ thể c năng lực hành vi pháp luật”. Đây là chuyên khảo đáng tham hảo phục vụ tốt cho quá trình nghiên cứu đề tài. Cuốn Một số vấn đề về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đuờng bộ – NXB Chính trị quốc gia, (2002) với sự hợp tác của các tác giả Trần Văn Luyện, Trần Sơn, Nguyễn Văn Chính. Nghiên cứu quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2020 là một trong những nghiên cứu bài bản và toàn diện được thực hiện bởi chuyên gia cả trong nước và nước ngoài, tài trợ bởi JICA, hoàn thành năm 2009. Nghiên cứu đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng hiện tại như chính sách và thể chế về an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống cấp phép lái xe, kiểm định phương tiện giao thông vận tải và quản lý hoạt động vận tải, cưỡng chế, giáo dục về an toàn giao thông, cấp cứu y tế. Trên cơ sở này, nghiên cứu đã đề xuất 6 nhóm giải pháp quan trọng để nâng cao an toàn giao thông, bao gồm phát triển môi trường đường an toàn, lái xe an toàn và phương tiện an toàn, duy trì trật tự đường bộ, phát triển giáo dục và tuyên truyền, hệ thống cấp cứu y tế và trợ giúp nạn nhân tai nạn, thể chế và nguồn lực. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa chỉ ra được đối tượng, phạm vi, lộ trình áp dụng, trong điều kiện hạn chế về nguồn lực. Ngoài ra, do đối tượng khác nhau nên tác dụng, sự cần thiết của các giải pháp cũng hác nhau, nếu hông làm rõ được vấn đề này, các giải pháp trên sẽ rơi vào t nh trạng treo, tính khả thi thấp. Ngoài ra nghiên cứu này hầu như chưa đưa ra được các giải pháp pháp l , trong đ c hoạt động ADPL, nhất là trong lĩnh vực trật tự giao thông đường bộ. Trong Bài viết của Vukan R. và Vuchik. "Hệ thống giao thông đô thị và công nghệ" Inc., 2007 (Vukan R. Vuchik. Urban transit system and technology. John Willey and sons. Inc., 2007) các tác giả đã đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông ở London trên cư sở áp dụng các thành tựu của công nghệ. Đ là công nghệ thông tin kết nối, công nghệ định vị vệ tinh và thông báo về tình trạng giao thông cho các phương tiện giao thông ở các thành phố lớn nhằm tránh ùn tắc, rủi ro và tạo giao thông thông 8 thoáng hí các phương tiện giao thông được hướng d n kịp thời. Chin Hoong Chor năm 1998 đã cho uất bản cuốn Kế hoạch hóa vận chuyển hành khách ở Singapore (Urban transport planning in singapore) Giao thông vận tải luôn đ ng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Singapore hiện đại. Khi Sir Stamford Raffles đáp uống Singapore năm 1819, định thành lập một điểm giao dịch trên đảo là tạo điều kiện thuận lợi giao thông giữa Trung Quốc và Anh và mở rộng lợi ích thương mại của Anh trong quần đảo Malayan. Lịch s hiện đại của Singapore bắt đầu với tầm nhìn của Raffles để biến làng chài nhỏ thành một trung tâm thương mại tuyệt vời và một cảng miễn phí. Trong vòng một vài năm sau hi ông đến, Raffles đã đặt ra kế hoạch và nguyên tắc cho phát triển Singapore thành “niềm tự hào về phương Đông” của ông. Luận án tiến sĩ luật học của Boyko Grigory Vladimirovich "Phương pháp tối ưu hóa cấu trúc vận tải để duy trì giao thông hành khách đô thị" (Бойко Григорий Владимирович "Методика оптимизации структуры транспорта для обслуживания городских пассажирских перевозок" đã nghiên cứu về an toàn trật tự giao thông trong vận tải hành hách trên địa bàn thành phố Moskva. Trong luận án, tác giả đã phân tích phương pháp tiếp cận t chức quá trình vận chuyển hành khách tại các thành phố của Liên bang Nga, nghiên cứu thực trạng vận chuyển hành khách, chất lượng vận chuyển hành khách, vận chuyển an toàn và môi trường sinh thái, các yếu tố ảnh hưởng, điều kiện giao thông đường bộ ở các thành phố của Liên bang Nga. Trong các công trình của các nhà khoa học Nga nghiên cứu về trật tự an toàn giao thông đường bộ còn phải kể đến Luận án Tiến sĩ Luật học của Amel'chakov Igor' Filippovich "Cơ sở pháp lý và tổ chức bảo đảm an toàn con người khi tham gia giao thông" (Правовые и организационные основы обеспечения безопасности личности на объектах транспорта). Tác giả luận án đã nghiên cứu toàn diện về vấn đề an ninh cá nhân khi tham gia giao thông. Dựa trên t ng hợp kinh nghiệm trong và ngoài nước, tác giả đưa ra các đề xuất để áp dụng trong thực tiễn của các cơ quan thuộc Bộ Công an. Trong những năm gần đây đã c há nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề giao thông ở Hà Nội, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 9 Luận án tiến sĩ quản lý công của Trần Sơn Hà (Học viện Hành chính quốc gia) nghiên cứu về "Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay" (2016). Luận án hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận, pháp l và đánh giá thực trạng quản l nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đưa ra các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản l nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay. Về thực tiễn quản l nhà nước trong lĩnh vực giao thông, có một số công trình nghiên cứu như: Cuốn Quản lý nhà nước về Giao thông vận tải của tác giả Nghiêm Văn Dĩnh (NXB iao thông vận tải, 2003). Đây là một nghiên cứu đồng thời về cả vấn đề trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và đã đưa ra những giải pháp pháp lý cho quản l nhà nước về trật tự an toàn giao thông vận tải n i chung. Đề tài cấp bộ trọng điểm Các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ Việt Nam (chủ nhiệm đề tài Nghiêm Văn Dĩnh năm 2004) tuy c đưa ra các giải pháp cho trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam nhưng chủ yếu ở các khía cạnh kỹ thuật và xã hội chứ ít đề cập khía cạnh pháp lý. Cuốn Một số vấn đề về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đuờng bộ – NXB Chính trị quốc gia, (2002) với sự hợp tác của các tác giả Trần Văn Luyện, Trần Sơn, Nguyễn Văn Chính. Nghiên cứu quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2020 là một trong những nghiên cứu bài bản và toàn diện được thực hiện bởi chuyên gia cả trong nước và nước ngoài, tài trợ bởi JICA, hoàn thành năm 2009. 1.2. Nhận xét tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu về đề tài luận án Có thể nói, kết quả nghiên cứu các vấn đề lý luận về thực hiện và ADPL được t ng hợp ở trên đã c một sự hệ thống tương đối cao và có sự phát triển liên tục. Đây là những kết quả nghiên cứu quan trọng của khoa học pháp lý có thể ứng dụng tốt cho quá trình nghiên cứu luận án. Đ là các cách tiếp cận về khái niệm thực hiện pháp luật, khái niệm ADPL, đặc điểm của ADPL, những trường hợp cần ADPL, các giai đoạn của ADPL, ADPL tương tự. Có thể n i, ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông là một vấn đề khá cụ thể. Tuy nhiên, khi nói tới ADPL, có thể nhận thấy các nghiên cứu mới chủ yếu dừng lại ở các vấn đề chung hoặc c liên quan đến 10 các vấn đề khác mà không phải trực tiếp là ở lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nhất là trong hoạt động ADPL. Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ Khi nói về thực hiện pháp luật, V.I. Lênin đã hái quát "Có pháp luật mà không thực hiện pháp luật thì còn tồi tệ hơn là không có pháp luật". Người cũng n i "Từ việc ban hành pháp luật tới thực hiện pháp luật có một khoảng cách xa". Cách đây 2.300 năm, Hàn Phi đã viết "Không có nước nào luôn luôn yếu. Cũng không có nước nào luôn luôn mạnh. Hễ những người thi hành pháp luật mà mạnh thì nước mạnh. Hễ những người thi hành pháp luật mà yếu thì nước yếu". Trước hết cần phái thấy rằng, ADPL chỉ là một trong những hình thức thực hiện pháp luật. Trong một số giáo trình, cách diễn đạt về khái niệm thực hiện pháp luật có sự thống nhất. Có thể thấy ADPL là hoạt động rất phức tạp, quan trọng và có các đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, ADPL là hoạt động mang tính t chức thể hiện quyền lực nhà nước. Đây là hoạt động luôn được thực hiện bởi các chủ thể có thẩm quyền được pháp luật quy định. Thứ hai, ADPL phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ được pháp luật quy định. Thứ ba, ADPL là hoạt động điều chỉnh cá biệt. Trên đây là các quan điểm có tính chất học thuật về ADPL nói chung. Tuy nhiên, trong thực tế, có lẽ cần mở rộng nội hàm của ADPL theo quan điểm của Viện Nhà nước và Pháp luật là: “Áp dụng pháp luật là toàn bộ những việc làm, những hoạt động, những phương thức nhằm thực hiện những yêu cầu đặt ra trong pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội” như đã d n ở trên, bởi có nhiều hoạt động thực ADPL trên thực tế khác không hoàn toàn chỉ có những biểu hiện như vậy. Nếu nói quyền lực của nhà nước bao gồm quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp th ADPL chủ yếu nằm ở hai quyền hành pháp và tư pháp mà đặc biệt là quyền hành pháp. Như vậy, có thể hiểu: Áp dụng pháp luật là một loại của hoạt động quản lý nhà nước, có tổ chức, thực hiện pháp luật trong một tình huống cụ thể cho các cá nhân cụ thể, có tính thủ tục, được thực hiện theo 11 các hình thức thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật, thể hiện trong văn bản cá biệt của những người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. 2.1.2. Đặc điểm của áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ Thứ nhất, ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hoạt động quản l nhà nước trong một phạm vi chuyên ngành hẹp. Thứ hai, ADPL trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ có tính chất phức tạp. Thực tế, gần như hông c ai hi tham gia vào các hoạt động sống mà không thực hiện sự di chuyển từ nơi này đến nơi hác, v ng này đến vùng khác, bằng nhiều phương tiện hác nhau… Thứ ba, ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đòi hỏi phải c điều kiện vật chất, kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực ngày càng cao. Từ những nội dung nghiên cứu trên đây c thể thấy khái niệm ADPL trong lĩnh AT TĐB được hiểu như sau: ADPL trong lĩnh vực AT TĐB là "Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó nhà nước thông qua cơ quan có thẩm quyền - cơ quan công an (lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chuyên trách của Công an), ủy ban nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát, Tòa án, hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ để ra các quyết định xử lý hành chính đối với cá nhân, pháp nhân trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ". Đặc điểm của ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Hà Nội cũng c những đặc điểm chung nêu trên nhưng hác nhau ở mức độ biểu hiện có là: Thứ nhất, ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Hà Nội tập trung nhiều ở trung tâm khu vực nội đô, chủ yếu ở các quận nội thành. Thứ hai, ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở thành phố Hà Nội là hoạt động hết sức phức tạp. Thứ ba, ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Hà Nội đòi hỏi chủ thể thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ ở mức độ cao. Thứ tư, ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Hà Nội đòi hỏi sự đầu tư ngày càng lớn hơn về nhân lực, vật lực. Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều nội dung phải thực hiện. Thông thường, ADPL sẽ được tiến hành hi c các trường hợp cơ ản sau: Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của 12 chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đ i hay chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước; Khi có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể mà họ không tự giải quyết được và yêu cầu nhà nước can thiệp; Khi cần áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp l đối với các chủ thể vi phạm pháp luật để hiện thực hóa các biện pháp chế tài pháp luật; Khi cần áp dụng một số biện pháp cưỡng chế đối với một số chủ thể vì lợi ích của nhà nước, của xã hội hay của bản thân họ mặc dù các chủ thể đ hông vi phạm pháp luật; Khi nhà nước cần tham gia kiểm tra, giám sát đối với các chủ thể trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý trong một số quan hệ pháp luật nhất định; Khi cần phải xác nhận nghĩa pháp l của các sự kiện hay hiện tượng thực tế. Trong hoạt động ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, nội dung của chúng cũng cơ ản phát sinh từ các trường hợp này. Trường hợp thứ nhất, ADPL khi các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đ i hay chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước, các chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực tế yêu cầu phát sinh từ lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ tiến hành các hoạt động của m nh như thu hồi hay trưng dụng đất đai phục vụ cho việc xây dựng mới hay mở rộng các công trình giao thông. Khi đ , các chủ thể căn cứ vào luật đất đai về thu hồi quyền s dụng đất mà tiến hành các công việc như đo đạc, lên phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư, họp cư dân để tuyên truyền, ph biến chủ trương, thỏa thuận với các chủ đầu tư … Trường hợp thứ hai, ADPL được tiến hành khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể mà họ không tự giải quyết được và yêu cầu nhà nước can thiệp. Trong trường hợp này, không chỉ có các chủ thể quản lý tham gia thực hiện mà còn có cả các cơ quan tư pháp như tòa án tham gia. Trường hợp thứ ba, ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ cần được tiến hành khi cần áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp l đối với các chủ thể vi phạm pháp luật để hiện thực hóa các chế tài pháp luật. Trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đây là trường hợp xảy ra ph biến, thường xuyên nhất và sẽ còn được thực hiện trong lâu dài. Trường hợp thứ tư, ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với một số chủ thể vì lợi ích của xã hội, của nhà nước hay của bản thân họ mặc dù họ không vi phạm pháp luật. Trường hợp thứ năm, ADPL hi nhà nước thấy cần phải tham gia kiểm tra giám sát các hoạt động của 13 các chủ thể trong một số quan hệ pháp luật nhất định. Trường hợp thứ sáu, ADPL khi cần xác nhận nghĩa pháp l của các sự kiện thực tế. Chẳng hạn việc cảnh sát giao thông xác nhận tình trạng có lỗi hay không của người chủ phương tiện khi bị tai nạn làm cơ sở cho việc đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong bảo hiểm phương tiện hoặc vì lợi ích của người thứ ba. Các hoạt động loại này cũng c huynh hướng tăng lên trong thời gian gần đây và sẽ tiếp tục diễn ra sau này. Hoạt động ADPL trong trường hợp này cũng rất cần sự thận trọng đặc biệt vì hiện tượng trục lợi bảo hiểm hoặc tranh chấp rất dễ xảy ra. Nói chung, khi ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, nội dung của mỗi loại vụ việc lại có sự khác nhau. Tùy tính chất của vụ việc cần ADPL mà có thể áp dụng luật hành chính, hình sự, đất đai hay dân sự… nên nội dung của các vụ việc đ cũng rất phong phú. Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ luôn đòi hỏi đáp ứng yêu cầu cao về nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực vật chất và nguồn nhân lực Trong quá tr nh ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, với những nội dung và loại vụ việc đã được ác định như trên, tính chất của các hoạt động có thể thay đ i. Thứ nhất, các chủ thể tiến hành ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đều là chủ thể có thẩm quyền, mang quyền lực nhà nước, nhân danh nhà nước trong các hoạt động của mình khi tiến hành ADPL. Thứ hai, các chủ thể của hoạt động ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc: “chỉ được làm và phải làm những gì pháp luật quy định”. Thứ ba, chủ thể tiến hành ADPL trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ há đa dạng, c liên quan đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống. 2.1.3. Vai trò của áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ Việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực TTAT T đường bộ có mục đích cao nhất là bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Vai trò này thuộc về lực lượng cảnh sát giao thông. Việc áp dụng pháp luật trong x lý vi phạm giao thông đường bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. - Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ góp phần đưa pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào cuộc sống - Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của công dân 14 - Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ góp phần nâng cao hiệu quả quản l nhà nước đối với lĩnh vực giao thông đường bộ 2.2. Chủ thể, nội dung, trình tự áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ 2.2.1. Chủ thể áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ Tham gia vào hoạt động ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Hà Nội có thể là các chủ thể sau: Hội đồng nhân dân các cấp từ thành phố xuống các cấp ã, phường; Các cơ quan quản l nhà nước như Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ủy an nhân dân các phường, xã. Ở cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn Thành phố, trong đ c tham gia các hoạt động như khảo sát, quy hoạch, thiết kế, đầu tư và t chức xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đường bộ; phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch cục bộ về giao thông; kiểm tra, đánh giá các hoạt động của các cấp chính quyền; trực tiếp x lý những vụ việc thuộc thẩm quyền xảy ra trên địa àn hay hướng d n, chỉ đạo các hoạt động của các cấp quận, huyện và phường, ã… Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã của Thành phố thực hiện các công việc theo phân cấp thẩm quyền với các nhiệm vụ cụ thể hơn dưới sự chỉ đạo chung của Ủy ban nhân dân thành phố và sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giao thông- Vận tải. Ủy ban nhân dân các cấp này lại được tham mưu ởi các phòng Công thương về vấn đề giao thông, xây dựng đô thị… liên quan đến quản l nhà nước về trật tự an toan giao thông trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn là cơ quan quản lý trực tiếp các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đ c vấn đề giao thông. 2.2.2. Các chủ thể phối hợp trong áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ Các cơ quan ảo vệ pháp luật có Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Tùy từng loại công việc hoặc tùy vào từng giai đoạn của ADPL mà mỗi cơ quan này thực hiện những công việc khác nhau với những chức năng và nhiệm vụ riêng biệt hoặc phối hợp với nhau. Viện Kiểm sát các cấp có vai trò qua trọng trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ của các chủ thể có trách nhiệm đối với các hoạt động này, đặc biệt trong các vụ việc phức tạp với sự tham gia của nhiều bên. Tòa án là cơ quan ét các vụ án hình sự, tranh chấp dân 15 sự, các vụ kiện hành chính… và thường là cơ quan cuối cùng có quyền phán quyết về các vấn đề nêu trên nên cũng c một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ADPL n i chung, trong đ c nhiều việc liên quan đến ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một loại chủ thể hoạt động có tính chất chuyên môn rất sâu là thanh tra giao thông. Thanh tra giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ là của Thành phố mà còn có cả thanh tra giao thông của Bộ Giao thông vận tải, vừa có hoạt động độc lập, vừa có sự kết hợp với nhau để đảm bảo cho trật tự giao thông trên địa àn được tôn trọng, đặc biệt là kiểm soát các hoạt động c nguy cơ gây thiệt hại hay hư hỏng các công trình giao thông của Thủ đô. Ngoài các lực lượng ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ nêu trên, lực lượng kiểm soát quân sự của quân đội cũng tham gia vào các hoạt động này. 2.3. Nội dung áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ 2.3.1.Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành Ban hành văn ản quy phạm pháp luật là yếu tố của hoạt động xây dựng pháp luật. Việc an hành Thông tư của Bộ Công an, Thông tư của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tê, cũng như an hành những quy định cụ thể của Công an Hà Nội, của Sở Giao thông vận tải về x phạt hành vi vi phạm pháp luật về TTAT T đường bộ của Hà Nội là những văn ản nhằm áp dụng pháp luật trong lĩnh vực TTAT T đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các lực lượng Công an cũng ây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTAT T đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đ , Trung đoàn CSCĐ Công an thành phố Hà Nội đã ây dựng xong kế hoạch tăng cường việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ ảo hiểm hi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô. Như vậy, có thể nói nội dung áp dụng pháp luật trong lĩnh vực TTATGT đường bộ n i chung, trong đ c TTAT T đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội thì việc an hành các văn ản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, các văn bản điều hành của Công an thành phố Hà Nội đ ng vai trò rất quan trọng. 16  Quy hoạch giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ  Tổ chức giao thông và duy trì trật tự an toàn giao thông đường bộ  Xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ Trong x lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cần chú ý tới cấu thành của vi phạm hành chính.Thứ nhất, mặt khách quan: mặt khách quan của vi phạm hành chính nói chung và vi phạm hành chính trong lĩnh vực TĐB n i riêng là t ng hợp các dấu hiệu bên ngoài của vi phạm hành chính. Thứ hai, mặt chủ quan: mặt chủ quan của vi phạm là dấu hiệu bên trong của vi phạm hành chính và thể hiện ở yếu tố lỗi của người vi phạm. Thứ ba: mặt chủ thể: chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính là cá nhân, t chức c năng lực chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật hành chính. Thứ tư, mặt khách thể: dấu hiệu khách thể để nhận biết về vi phạm hành chính trong TĐB là hành vi vi phạm đã âm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực TĐB. Nguyên tắc x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường ộ: Thứ nhất: Chỉ bị x phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Thứ hai: Nguyên tắc kịp thời, nhanh chóng, triệt để. Thứ ba: Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị x phạt hành chính một lần. Thứ tư: Nguyên tắc x lý công minh; Thứ năm: Việc x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TĐB phải do người có thẩm quyền.  Xét xử các vụ án về giao thông đường bộ Trong quá trình giải quyết các vụ án vi phạm TTATGT, các Tòa án đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, đối với những vụ án mà hồ sơ còn thiếu chặt chẽ, chưa đủ cơ sở vững chắc để ác định tội phạm, người phạm tội thì Tòa án kiên quyết trả hồ sơ để điều tra b sung, nhằm đảm bảo việc xét x đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ  Cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu câu, các phương tiện đa dạng và mật độ dân số quá đông  Pháp luật chưa hoàn thiện  Năng lực của chủ thể áp dụng pháp luật còn có nhiều yếu kém  Trình độ dân trí chưa cao, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém  Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông của Hà Nội chưa đáp ứng nhu cầu cho hệ thống giao thông 17 Từ thực tế của TP. Hà Nội và kinh nghiệm tại một số địa phương, một số nước, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm cho huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông TP. Hà Nội như sau: Một là, ác định huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng là giải pháp quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng. Đối với lĩnh vực giao thông, hạ tầng cần lượng vốn lớn, cần phải đa dạng hóa nguồn vốn. Hai là, trong đa dạng hóa nguồn lực, nguồn lực từ ngân sách là nhân tố quan trọng để thu hút các nguồn vốn khác. Ba là, cần chủ động kêu gọi sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Trong hầu hết các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, vai trò của chính quyền hầu như chỉ là duy trì một môi trường đầu tư n định với hệ thống luật pháp thống nhất, n định và mức thuế thấp. Chương 3 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa bàn Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng đến giao thông tại Hà Nội 3.1.1. Đặc điểm giao đường bộ của Hà Nội Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và cũng là một trong những thành phố có số dân và mật độ dân cư cao của cả nước nên giao thông Hà Nội có tầm quan trọng nhất định trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày một tăng. Trong lĩnh vực TTATGT ở Hà Nội, việc ADPL là hết sức cần thiết vì những l do sau đây: Thứ nhất, việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội n i chung đối với Thủ đô của một đất nước luôn là một đòi hỏi thường xuyên, cần thiết. Thứ hai, Hà Nội là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và nhiều sự kiện quốc tế lớn. Thứ ba, sự bất bình của nhân dân và nhiều t chức về các vấn đề như quy hoạch, kiến trúc, lấy mặt bằng cho xây dựng các công trình giao thông, đền bù khi giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, quản lý các dự án giao thông, sự nhũng nhiễu của một số lực lượng quản l … đã cho thấy Hà Nội đang c rất nhiều vấn đề cần giải quyết để hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại. 3.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ Các cơ quan chức năng, nhà chức trách đã tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 18 tại Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2008; công tác đầu tư ây dựng, cải tạo, mở rộng các quốc lộ hướng tâm, các đường cao tốc, các đường vành đai, các trục đô thị chính, các nút giao thông, đường sắt đô thị, hệ thống cầu vượt, hầm cho người đi ộ, thiết kế lại hệ thống giao thông hợp lý tại các điểm có cầu vượt hoặc hầm cho người đi ộ, nâng cấp, b sung thiết bị điều khiển giao thông tại các nút giao thông hay xảy ra ùn tắc. Những năm qua, lực lượng CSGT toàn quốc thường xuyên triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát và x lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường giao thông, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn phức tạp, xảy ra nhiều TNGT. Tại các địa bàn phức tạp về TTAT T, đã huy động tối đa các lực lượng CSGT và Cảnh sát khác, Công an xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, x lý các vi phạm, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông... Kết quả, từ ngày 15-6-2012 đến ngày 16-3-2017, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản 45.469.607 trường hợp vi phạm, phạt tiền 25.966,4 tỷ đồng. Trong đ , trên tuyến đường bộ, đã iểm tra và lập biên bản x l 44.525.814 trường hợp vi phạm; phạt tiền 25.419,6 tỷ đồng; tước 1.725.013 GPLX; tạm giữ 151.895 ôtô, 2.661.356 môtô và 55.795 phương tiện khác. 3.1.3. Nhận xét về thực trạng pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội Tuy hoạt động ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đạt được khá nhiều thành tích đáng ể nhưng v n còn tồn tại những hạn chế nhất định cần được khắc phục trong thời gian tới. Những hạn chế lớn nhất mà ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Thủ đô c thể thấy được cụ thể như sau: Các hoạt động ADPL trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ có ít sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chức năng. Hoạt động ADPL chưa làm chuyển biến của trật tự, an toàn giao thông đáng ể, kết quả còn nhiều hạn chế.
- Xem thêm -