Tài liệu Áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp việt nam hiện nay

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu ...................................................................................................... 1 phÇn I: Kh¸i niÖm ...................................................................................................... 2 I/ Kh¸i niÖm ...................................................................................................... 2 1. Kh¸i niÖm ...................................................................................................... 2 2. TÇm quan träng cña c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh .............................................................................................. 2 II/ C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh ...................................................................................................... 3 1. C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ trong néi bé doanh nghiÖp ...................................................................................................... 3 12 1.1. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn con ng-êi. ...................................................................................................... 3 a. C¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh ...................................................................................................... 3 b. C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ ...................................................................................................... 3 c. C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc, t©m lý ...................................................................................................... 4 1.2. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè kh¸c cña doanh nghiÖp ...................................................................................................... 4 2. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn kh¸ch hµng. ...................................................................................................... 5 3. C¸cph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ...................................................................................................... 5 3.1. C¸c ph-¬ng ph¸p c¹nh tranh ...................................................................................................... 5 12 3.2. C¸c ph-¬ng ph¸p th-¬ng l-îng .............................................................................................. 6 3.3. C¸c ph-¬ng ph¸p nÐ tr¸nh. .............................................................................................. 6 4. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi b¹n hµng. 6 5. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi c¬ quan vµ viªn chøc nhµ n-íc 6 PhÇn II: Ph©n tÝch cã phª ph¸n ...................................................................................................... 7 I/ Ph©n tÝch cã phª ph¸n c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh vËn dông ë c¸c doanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay. ...................................................................................................... 7 1. C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ trong néi bé doanh nghiÖp. ...................................................................................................... 7 12 a. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn con ng-êi ................................................................................................... 7 b. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè kh¸c cña doanh nghiÖp ................................................................................................. 1 0 2. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn kh¸ch hµng .................................................................................................... 1 0 3. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. .................................................................................................... 1 1 4. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi c¸c c¬ quan vµ viªn chøc Nhµ n-íc .................................................................................................... 1 1 5. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông víi b¹n hµng .................................................................................................... 1 2 II/ Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt .................................................................................................... 1 3 lêi nãi ®Çu 12 Qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt cña con ng-êi, ®©y còng lµ mét ho¹t ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh, mang tÝnh chÊt sèng cßn cña c¸c chñ thÓ tham dù vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi nãi chung, mang tÝnh chÊt sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo m«i tr-êng kinh doanh. §Ó tån t¹i ®-îc c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý ®óng ®¾n vµ kÕt hîp linh ho¹t c¸c ph-¬ng ph¸p ®ã. Muèn vËy, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m v÷ng vÒ c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò, em ®· chän ®Ò t¯i “¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay” l¯m tiÓu luËn víi mong muèn gãp mét phÇn nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn vµ n©ng cao phÇn lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý. TiÓu luËn gåm hai phÇn: PhÇn I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh PhÇn II: Ph©n tÝch cã phª ph¸n c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh vËn dông trong c¸c ®oanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. 12 PhÇn I lý luËn c¬ b¶n vÒ c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh I/ Kh¸i niÖm: 1. Kh¸i niÖm: C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh lµ tæng thÓ c¸c c¸ch thøc t¸c ®éng cã thÓ cã vµ cã chñ ®Ých cña chñ thÓ qu¶n trÞ lªn ®èi t-îng qu¶n trÞ (cÊp d-íi vµ tiÒm n¨ng cã ®-îc doanh nghiÖp) vµ kh¸ch thÓ kinh doanh (kh¸ch hµng, c¸c rµng buéc cña m«i tr-êng qu¶n trÞ vÜ m«, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c b¹n hµng) ®Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu kinh doanh ®Ò ra, trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kinh doanh thùc tÕ. 2. TÇm quan träng cña c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh. - Ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ cã vai trß quan träng trong hÖ thèng qu¶n trÞ. Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng 12 qu¶n trÞ theo nh÷ng nguyªn t¾c. Nh-ng c¸c nguyªn t¾c ®ã chØ ®-îc vËn dông vµ ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ nhÊt ®Þnh. - Môc tiªu, nhiÖm vô cña qu¶n trÞ chØ ®-îc thùc hiÖn th«ng qua t¸c ®éng cña c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh cã t¸c ®éng quan träng ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña viÕc thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô. - C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ nh»m kh¬i dËy nh÷ng ®éng lùc, kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña con ng-êi vµ tiÒm n¨ng hÖ thèng, còng nh- c¸c c¬ héi cã lîi bªn ngoµi. - T¸c ®éng cña c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ lu«n lu«n lµ t¸c ®éng cã môc ®Ých, nh»m phèi hîp ho¹t ®éng, b¶o ®¶m sù thèng nhÊt cña hÖ thèng. V× vËy, môc tiªu kinh doanh quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ ph¶i lu«n lu«n ®iÒu chØnh c¸c ph-¬ng ph¸p nh»m ®¹t ®-îc môc ®Ých tèt nhÊt. - Qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ nhÊt khi biÕt lùa chän ®óng ®¾n vµ kÕt hîp linh ho¹t c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ. II/ C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ 1. C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ trong néi bé doanh nghiÖp. 1.1. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn con ng-êi. a. C¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh 12 - C¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ c¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng dùa vµo c¸c mèi quan hÖ tæ chøc cña hÖ thèng qu¶n lý vµ kû luËt doanh nghiÖp. C¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n trÞ kinh doanh chÝnh lµ c¸c c¸ch t¸c ®éng trùc tiÕp cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ng-êi lao ®éng d-íi quyÒn b»ng c¸c quyÕt ®Þnh døt kho¸t, mang tÝnh b¾t buéc, ®ßi hái ng-êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt, nÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kÞp thêi, thÝch ®¸ng. Vai trß cña c¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n trÞ kinh doanh: - X¸c lËp trËt tù kû c-¬ng lµm viÖc trong doanh nghiÖp. - Lµ kh©u nèi c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kh¸c - Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong doanh nghiÖp rÊt nhanh chãng - T¸c ®éng hµnh chÝnh cã hiÖu lùc ngay tõ khi ban hµnh quyÕt ®Þnh. C¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh t¸c ®éng vµo ®èi t-îng qu¶n trÞ theo hai h-íng: - T¸c ®éng vÒ mÆt tæ chøc - T¸c ®éng ®iÒu chØnh hµnh vi cña ®èi t-îng qu¶n trÞ. b. C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ. - C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ lµ c¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng vµo ®èi t-îng qu¶n lý th«ng qua c¸c lîi Ých kinh tÕ, ®Ó cho ®èi t-îng bÞ qu¶n trÞ tù lùa chän ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt trong 12 ph¹m vi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña hä. - C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ t¸c ®éng th«ng qua c¸c lîi Ých kinh tÕ, c¸c ®ßn bÈy kÝch thÝch kinh tÕ, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. §ã thùc chÊt lµ sù vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ. §Æc ®iÓm cña c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ lµ t¸c ®éng lªn ®èi t-îng qu¶n trÞ kh«ng b»ng c-ìng bøc hµnh chÝnh mµ b»ng lîi Ých, tøc lµ nªu môc tiªu nhiÖm vô ph¶i ®¹t ®-îc, ®-a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch vÒ kinh tÕ, nh÷ng ph-¬ng tiÖn vËt chÊt cã thÓ huy ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. ChÝnh c¸c tËp thÓ lao ®éng (víi tc¸ch ®èi t-îng qu¶n trÞ) v× lîi Ých thiÕt th©n, ph¶i tù x¸c ®Þnh vµ lùa chän ph-¬ng ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ chÊp nhËn cã thÓ cã nh÷ng gi¶i ph¸p kinh tÕ kh¸c nhau cho cïng mét vÊn ®Ò. Chñ doanh nghiÖp t¸c ®éng vµo ®èi t-îng b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ theo nh÷ng h-íng sau: - §Þnh h-íng ph¸t triÓn doanh nghiÖp b»ng c¸c môc tiªu, nhiÖm vô phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp, b»ng nh÷ng chØ tiªu cô thÓ cho tõng thêi, tõng ph©n hÖ cña doanh nghiÖp. - B»ng chÕ ®é th-ëng ph¹t vËt chÊt, tr¸ch nhiÖm kinh tÕ chÆt chÏ ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn c¸c c¸ nh©n, x¸c lËp trËt tù kû c-¬ng, x¸c lËp chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cho mäi bé phËn, mäi ph©n hÖ cho ®Õn tõng ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. c. C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc, t©m lý. 12 - C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc t©m lý lµ c¸c c¸ch t¸c ®éng vµo nhËn thøc, t©m lý, t×nh c¶m cña ng-êi lao ®éng, nh»m n©ng cao tÝnh tù gi¸c vµ nhiÖt t×nh lao ®éng cña hä trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc cã ý nghÜa lín trong qu¶n trÞ kinh doanh v× ®èi t-îng cña qu¶n trÞ lµ con ng-êi - mét thùc thÓ n¨ng ®éng, lµ tæng hoµ cña nhiÒu mèi quan hÖ. T¸c ®éng vµo con ng-êi kh«ng chØ cã hµnh chÝnh, kinh tÕ mµ cßn cã t¸c ®éng tinh thÇn, t©m lý - x· héi... C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc dùa trªn c¬ së vËn dông c¸c quy luËt t©m lý. §Æc tr-ng cña c¸c ph-¬ng nµy lµ tÝnh thuyÕt phôc, tõ ®ã n©ng cao tÝnh tù gi¸c lµm viÖc vµ sù g¾n bã víi doanh nghiÖp. C¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc th-êng ®-îc sö dông kÕt hîp víi c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c mét c¸ch uyÓn chuyÓn, linh ho¹t, võa nhÑ nhµnh võa s©u s¾c ®Õn tõng ng-êi lao ®éng. 1.2. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè kh¸c cña doanh nghiÖp. §ã lµ c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ ®i s©u vµo tõng yÕu tè chi phèi lªn c¸c ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh kinh doanh nh- tµi chÝnh, lao ®éng, c«ng nghÖ, th«ng tin, ph¸p chÕ, vËt t-, s¶n phÈm... C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ mang tÝnh nghiÖp vô g¾n liÒn víi tÝnh kü thuËt th«ng lÖ cña c¸c chuyªn ngµnh qu¶n trÞ vµ th-êng g¾n víi c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ. 2. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn kh¸ch hµng. 12 Dùa vµo c¸c yÕu tè t¸c ®éng lªn nhu cÇu cñ kh¸ch hµng c¸c chñ doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ. - Chiªu thÞ: lµ c¸c ho¹t ®äng xóc tiÕn viÖc b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng nãi chung vµ thÞ tr-êng môc tiªu nãi riªng cña doanh nghiÖp. - Môc tiªu cña chiªu thÞ: lµ nh»m b¸n hÕt ®-îc sè s¶n phÈm mµ doanh gnhiÖp ®· t¹o ra trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu chñ thÓ c¹nh tranh kh¸c ë trªn thÞ tr-êng. Chiªu thÞ cã t¸c dông hÕt søc to lín trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ nã ®-îc coi nh- mét bé phËn h÷u c¬ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt S¶n xuÊt chiªu thÞ tiªu dïng - Néi dung c¬ b¶n cña chiªu thÞ: + Chµo hµng: lµ ph-¬ng ph¸p sö dông c¸c nh©n viªn giao hang ®Ó ®-a hµng ®Õn giíi thiÖu vµ b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch. + Qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn: lµ c¸ch sö dông ch÷ viÕt, tiÕng nãi, h×nh ¶nh, s¶n phÈm mÉu ®Ó tr×nh bµy th«ng b¸o cho ng-êi tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp víi môc ®Ých thu hót sù chó ý vµ l«i kÐo hµnh vi mua s¶n phÈm cña ng-êi tiªu dïng. C¸c ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o: ¸p phÝch, pan«, ®ãng gãi, bao b× s¶n phÈm, ®µi ph¸t thanh, v« tuyÕn, b¨ng h×nh, tê r¬i, s¸ch b¸o, t¹p chÝ, phim ¶nh riªng vÒ s¶n phÈm. 12 C¸c nguyªn t¾c qu¶ng c¸o: qu¶ng c¸o cã tÝnh gîi më ®Ó kh¸ch hµng hiÓu vµ tß mß muèn thö - qu¶ng c¸o ph¶i ®Æc tr-ng, tiªu biÓu, ®éc ®¸o, th-êng xuyªn lÆp l¹i, v¨n minh t«n träng ng-êi tiªu dïng, thiÕt thùc, hiÖu qu¶. + Chiªu hµng: lµ c¸c biÖn ph¸p tæng hîp ngoµi c¸c biÖn ph¸p ®· xÐt trªn ®Ó khuyÕn khÝch viÖc b¸n hµng. §ã lµ c¸c gi¶i ph¸p ®éc ®¸o c«ng phu mµ c¸c chuyªn gia marketing ph¶i tæ chøc thùc hiÖn nh-: héi chî triÓn l·m, chÝnh s¸ch tÝn dông, héi nghÞ kh¸ch hµng, chiªu ®·i, c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn x· héi, c¸c biÖn ph¸p b¶o hiÓm s¶n phÈm... 3. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh 3.1. C¸c ph-¬ng ph¸p c¹nh tranh: - C¸c ph-¬ng ph¸p c¹nh tranh lµ c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c kh¶ 12 n¨ng, c¸c yÕu tè, c¸c thñ ®o¹n ®Ó t¹o ra lîi thÕ cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. C¸c ph-¬ng ph¸p nµy gåm: biÖn ph¸p c«ng nghÖ, kinh tÕ, hµnh chÝnh, t©m lý x· héi. 3.2. C¸c ph-¬ng ph¸p th-¬ng l-îng. C¸c ph-¬ng ph¸p th-¬ng l-îng lµ viÖc tho¶ thuËn gi÷a c¸c chñ doanh nghiÖp ®Ó chia sÎ thÞ tr-êng mét c¸ch «n hoµ (h¬n lµ c¹nh tranh cïng g©y bÊt lîi), ®ã lµ viÖc sö dông c¸c kü thuËt tÝnh cña lý thuyÕt trß ch¬i. 3.3. C¸c ph-¬ng ph¸p nÐ tr¸nh. C¸c ph-¬ng ph¸p nÐ tr¸nh lµ c¸ch rót lui khái cuéc c¹nh tranh b»ng viÖc t×m mét thÞ tr-êng kh¸c (xa h¬n, Ýt hiÖu qu¶ h¬n...) ®Ó ®em hµng tíi b¸n, thÇm chÝ ph¶i tõ bá mÆt hµng mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ trô ®-îc sang mét mÆt hµng kh¸c. 4. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi b¹n hµng. Ph-¬ng ph¸p sö dông chñ yÕu lµ t«n träng lÉn nhau, thanh to¸n sßng ph©öng vµ th«ng c¶m. Nh-ng ®«ng thêi ph¶i tr¸nh kh«ng ®Ó b¹n hµng o Ðp vµ ph-¬ng ph¸p chñ yÕu lµ thay quan hÖ bu«n b¸n b»ng quan hÖ ®a ph-¬ng. 5. C¸c ph-¬ng ph¸p sö dông ®èi víi c¸c c¬ quan vµ viªn chøc nhµ n-íc. Sö dông kÕt hîp c¸c ph-¬ng ph¸p sau: 12 - Chñ ®éng tíi møc cao nhÊt, kh«ng ®èi ®Çu víi luËt ph¸p vµ th«ng lÖ. Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nh-: nép thuÕ, nép doanh lîi vµ c¸c kho¶n kh¸c... - T¹o vµ chuyÓn ®æi quan hÖ ph¸p lý thµnh quan hÖ th«ng c¶m, t«n träng vµ th©n t×nh. phÇn II: Ph©n tÝch cã phª ph¸n c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh vËn dông trong doanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. I/ Ph©n tÝch cã phª ph¸n c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ kinh doanh vËn dông ë c¸c doanh nghiÖp n-íc ta hiÖn nay. 1. C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ trong néi bé doanh nghiÖp. a. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn con ng-êi. 12 Nh- ®· nãi ë phÇn I, t¸c ®éng lªn con ng-êi trong néi bé doanh nghiÖp cã ba ph-¬ng ph¸p: c¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh, c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ vµ c¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc t©m lý. §èi t-îng cña qu¶n trÞ lµ con ng-êi - lµ mét thùc thÓ n¨ng ®éng, lµ tæng hoµ cña nhiÒu mèi quan hÖ. T¸c ®éng vµo con ng-êi gåm cã hµnh chÝnh, kinh tÕ vµ t©m lý, t×nh c¶m. V× vËy cÇn ph¶i kÕt hîp hµi hoµ, linh ho¹t c¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc t©m lý th× c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ míi cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh-ng trªn thùc tÕ, cã nh÷ng nhµ doanh nghiÖp ch-a lùa chän ®óng ®¾n vµ ch-a kÕt hîp mét c¸ch linh ho¹t c¸c ph-¬ng ph¸p ®ã, vËn dông mét c¸ch cøng nh¾c hoÆc lµ chØ cã ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh, hoÆc chØ cã ph-¬ng ph¸p kinh tÕ, hoÆc chØ cã ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc, hoÆc kÕt hîp ch-a ®óng lóc, ®óng t×nh huèng cô thÓ lµm cho hiÖu qu¶ cña c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ ch-a cao, ®«i khi cßn g©y ph¶n t¸c dông. C¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh mang tÝnh b¾t buéc, ®ßi hái ng-êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt, nÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kÞp thêi thÝch ®¸ng, chÝnh v× thÕ nã cã t¸c dông x¸c lËp trËt tù kû c-¬ng lµm viÖc trong doanh nghiÖp, nã gióp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong doanh nghiÖp rÊt nhanh chãng. Trong nh÷ng tr-êng hîp hÖ thèng bÞ r¬i vµo nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n, phøc t¹p th× sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶ cao vµ cã 12 thÓ cã t¸c dông ph¶n khi mµ c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh kh«ng cã c¨n cø khoa häc, kh«ng ®-îc luËn chøng ®Çy ®ñ vÒ mÆt kinh tÕ. NhiÒu nhµ doanh nghiÖp khi ®-a ra mét quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ch-a c©n nh¾c, tÝnh to¸n ®Õn c¸c lîi Ých kinh tÕ, hoÆc lµ cã c©n nh¾c ®Õn nh-ng l¹i kh«ng kÕt hîp hîp lý c¸c lo¹i lîi Ých nh- : lîi Ých cña ng-êi lao ®éng, lîi Ých cña doanh nghiÖp, lîi Ých cña kh¸ch hµng... Khi ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh mµ thiÕu th«ng tin cÇn thiÕt hoÆc th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c th× c¸c quyÕt ®Þnh ®ã kh«ng hiÓu râ t×nh h×nh thùc tÕ, kh«ng n¾m v÷ng t×nh huèng cô thÓ, do ®ã kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc vÊn ®Ò ®ã, quyÕt dÞnh hµnh chÝnh cã hiÖu qu¶ kh«ng cao. Khi sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh ph¶i g¾n chÆt quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ng-êi ra quyÕt ®Þnh. NhiÒu doanh nghiÖp, viÖc ph©n ®Þnh quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ch-a râ rµng nªn dÉn ®Õn ng-êi ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh kh«ng ®óng quyÒn h¹n cña m×nh, l¹m dông chøc quyÒn. Khi quyÕt ®Þnh sai th× møc ®é sö lý ch-a ®óng møc, tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng vµ còng do viÖc ph©n ®Þng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm kh«ng hîp lý, kh«ng râ rµng nªn cã nhiÒu quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh mµ cÊp d-íi kh«ng thùc hiÖn, dÉn ®Õn viÖc sö dông ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh lµ kh«ng hiÖu qu¶, hiÖu qu¶ kh«ng cao. Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh dÔ dÉn ®Õn kiÓu qu¶n lý hµnh chÝnh quan liªu do viÖc l¹m dông c¸c kû luËt hµnh chÝnh, sö 12 dông mÖnh lÖnh hµnh chÝnh thiÕu c¬ së khoa häc, theo ý muèn chñ quan, ®iÒu ®ã g©y ra nhiÒu tæn thÊt cho doanh nghiÖp, h¹n chÕ søc s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng. NÕu ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n kh«ng râ rµng còng dÔ dÉn ®Õn c¸n bé qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh, l¹m dông quyÒn hµnh nh-ng kh«ng cã tr¸ch nhiÖm, kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®ång thêi còng cã hiÖn t-îng ng-îc l¹i v× trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm mµ kh«ng chÞu sö dông nh÷ng quyÒn h¹n ®-îc phÐp sö dông. §èi víi c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ mÆt m¹nh cña nã lµ ë chç nã t¸c ®éng vµo lîi Ých kinh tÕ cña ®èi t-îng qu¶n trÞ, xuÊt ph¸t tõ ®ã mµ hä lùa chän ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng, b¶o ®¶m cho lîi Ých chung còng ®-îc thùc hiÖn. C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ t¹o ra sù quan t©m vËt chÊt thiÕt th©n cña ®èi t-îng qu¶n trÞ, chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè kÝch thÝch kinh tÕ, cho nªn t¸c ®éng nh¹y bÐn, linh ho¹t, ph¸t huy ®-îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ng-êi lao ®éng vµ c¸c tËp thÓ ng-êi lao ®éng. Víi mét biÖn ph¸p kinh tÕ ®óng ®¾n, c¸c lîi Ých ®-îc thùc hiÖn tho¶ ®¸ng th× tËp thÓ con ng-êi trong doanh nghiÖp quan t©m hoµn thµnh nhiÖm vô, ng-êi lao ®éng h¨ng h¸i s¶n xuÊt vµ nhiÖm vô chung ®-îc gi¶i quyÕt nhanh chãng cã hiÖu qu¶. C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ lµ c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn tiÕt kiÖm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ më réng quyÒn hµnh ®éng cho c¸c c¸ nh©n vµ cÊp d-íi, ®ång thêi còng t¨ng tr¸ch nhiÖm kinh tÕ cña hä 12 ®iÒu ®ã gióp chñ doanh nghiÖp gi¶m ®-îc nhiÒu viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra ®«n ®èc chi ly, vôn vÆt mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh, n©ng cao ý thøc kû luËt tù gi¸c cña cÊp d-íi. Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm ®ã, c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ còng cã nh-îc ®iÓm cña nã. NÕu chØ dïng ®¬n thuÇn, kh«ng kÕt hîp víi c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c dÔ ®Én ®Õn con ng­êi bÞ “kinh tÕ ho¸”, nhÊt lµ trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay con ng-êi v× môc tiªu kinh tÕ, v× ch¹y theo ®ång tiÒn mµ nhiÒu ng-êi cè thùc hiÖn ®-îc môc tiªu b»ng mäi gi¸, cã thÓ ph-¬ng h¹i ®Õn c¸ nh©n hä, c¸ nh©n ng-êi kh¸c, cã thÓ ph-¬ng h¹i ®Õn doanh nghiÖp, ®Õn nhµ n-íc. Víi chÕ ®é th-ëng ph¹t vËt chÊt, tr¸ch nhiÖm kinh tÕ kh«ng hîp lý, kh«ng râ rµng th× viÖc sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ còng kh«ng cã hiÖu qu¶ cao. ë n-íc ta hiÖn nay hÖ thèng c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ nh- gi¸ c¶, lîi nhuËn, tÝn dông, tiÒn l-¬ng, l·i suÊt, tiÒn th-ëng... ch-a ®-îc hoµn thiÖn, n¨ng lùc vËn dông c¸c quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, quan hÖ thÞ tr-êng còng ch-a ®-îc cao nªn hiÖu qu¶ sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ lµ ch-a cao nhÊt. Sù ph©n cÊp gi÷a c¸c cÊp qu¶n lý mµ kh«ng ®óng d¾n th× còng dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p kinh tÕ kh«ng cã hiÖu qu¶ cao. NÕu mét cÊp qu¶n lý ®-a ra mét quyÕt ®Þnh kinh tÕ v-ît qu¸ quyÒn h¹n th× quyÕt ®Þnh ®ã khã thùc hiÖn. Khi tr¸ch nhiÖm 12 kh«ng râ rµng th× quyÕt ®Þnh sÏ khã quy tr¸ch nhiÖm, møc chÞu tr¸ch nhiÖm kh«ng hîp lý. Hai ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh vµ kinh tÕ lµ rÊt quan träng nh-ng kh«ng thÓ thiÕu ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc. ThÕ nh-ng hiÖn nay cã nh÷ng doanh nghiÖp c¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc bÞ mê nh¹t, nÕu sö dông th× ch-a ®-îc ph¸t huy cao l¾m. §Æc tr-ng cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ tÝnh thuyÕt phôc, tõ ®ã n©ng cao tÝnh tù gi¸c lµm viÖc vµ sù g¾n bã víi doanh nghiÖp. Nh-ng sÏ lµ ph¶n t¸c dông nÕu ng-êi qu¶n lý thùc hiÖn ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc l¹i kh«ng cã ®ñ phÈm chÊt hoÆc kh«ng cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n nghÒ nghiÖp. NÕu ng-êi qu¶n lý cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc vÒ nhiÒu mÆt cao h¬n cÊp d-íi th× viÖc dïng c¸c ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc t©m lý lµ rÊt hiÖu qu¶, cã t¸c dông bÒn v÷ng. Nh-ng ng-îc l¹i th× dÔ trë thµnh phï phiÕm g©y cho cÊp d-íi mét sù bÊt m·n, khinh bØ, kh«ng tù gi¸c vµ kh«ng nhiÖt t×nh trong lao ®éng s¶n xuÊt. b. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè kh¸c cña doanh nghiÖp. C¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ mang tÝnh nghiÖp vô g¾n liÒn víi tÝnh kü thuËt th«ng lÖ cña c¸c chuyªn ngµnh qu¶n trÞ nh- qu¶n trÞ tµi chÝnh, qu¶n trÞ nh©n sù, qu¶n trÞ vËt t-, qu¶n trÞ s¶n phÈm... V× vËy, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ nµy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ tõng chuyªn ngµnh ph¶i giái c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n, nÕu kh«ng viÖc qu¶n trÞ chuyªn ngµnh ®ã kh«ng tèt, dÉn ®Õn 12 viÖc sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng hiÖu qu¶. §ång thêi nhµ qu¶n lý tæng hîp ph¶i biÕt phèi hîp gi÷a c¸c nhµ qu¶n trÞ chuyªn ngµnh víi nhau. NÕu kh«ng, mét yÕu tè ®Çu vµo (vÝ dô nh- c«ng nghÖ, th«ng tin...) kh«ng tèt sÏ ¶nh h-ëng ®Õn c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c cña qu¸ tr×nh kinh doanh, lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ®-îc tr«i ch¶y. 2. C¸c ph-¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn kh¸ch hµng. ë ®©y ta chØ ph©n tÝch 3 néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng chiªu thÞ, ®ã lµ chµo hµng, qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn vµ chiªu hµng. Chµo hµng cã vÞ trÝ kh¸ quan träng trong c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ v× nã sö dông sè lao ®éng d- thõa cña x· héi vµ cã thÓ ®-a s¶n phÈm ®i rÊt xa khái n¬i s¶n xuÊt. Chµo hµng sÏ cã kÕt qu¶ rÊt tèt nÕu nh- doanh nghiÖp cã ®-îc ®éi ngò nh©n viªn chµo hµng tèt. Nh-ng hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp sö dông ®éi ngò nh©n viªn chµo hµng mét c¸ch bõa b·i. NhiÒu nh©n viªn chµo hµng kh«ng hiÓu râ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh nªn khi ®em rrao hµng kh«ng hiÓu râ vÒ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, kh«ng ph©n biÖt ®-îc c¸ch b¶o qu¶n sö dông tèt nhÊt s¶n phÈm, kh«ng ph©n biÖt râ rµng sù kh¸c nhau gi÷a s¶n phÈm cña doanh nghiÖp víi c¸c s¶n phÈm t-¬ng tù ... Còng cã nh©n viªn chµo hµng l¹i kh«ng cã nghÖ thuËt tr×nh bµy s¶n phÈm cho kh¸ch hµng ®Ó thuyÕt phôc hä tõ chç ch-a biÕt ®Õn chç mua s¶n phÈm. 12
- Xem thêm -