Tài liệu ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc tổng công ty lâm nghiệp việt nam tt

 • Số trang: 14 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 69 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

013456789 6 6 3 494 97   3 4 !  "#39$!4% &6' 1401 (4 4)"6 13 *+,-.+/0 $ 959 #9'176!34)2 19 3394-5+670 34)2 4) ! &8399 /7:-5 1;<=>??@A?;BCDEFGHIJKLEFGHMN2OPHEQRO STUVWXYZXZ[  \ ] ^_5 4&`   14abZ[W 0123567289 8 258285 !"#$%&' ( ( )*+,-./+01*.231.4/56./789( :;<=><='#?@ABCDE' FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF '' ' ''''''''''''' G/H1.I-J1.K9.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM G/H1.I-J1.N9.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM O G/H1.I-J1.P9.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL QRSTUTVWXYZ[\]^_`WaYbcVdTeYfghiRSTUTYgj `WkTelcfmYcTf_n"RoYpqT' rs5./t-9........)*su.....v/w1*.....1xy.NzK{( (( |}.v/~.vy./-~€.€‚1.w1.vƒ-9.( „'fW]c^T"RoYec…' „'fW]c^TlcfmYcTf_n"RoYpqTM ( F 1 23567 9  !"#"$%&'()*"+,-.!/,-0123,435,+67!/,435!, +68,97:!1,!/12;,<=>?,/@;,AB!,C8,A5,#57,-D-,0-,+E3F,G",+!,-HI, -J:,#D7,-D7,+K,-1L!1M,N3O!,+1J,P3H+,;1D;,CK,43I,A8!1M,Q23,435,17R+, A"!/,],-1J,I^3,PK,!/1E!,-Y3,A8!1,+L!1_,-1`:,-a,!/1E!,-Y3,!K7,AbI, AJ,5!1,1`c!/,-J:,[\>],+d,QSQG,CK,+L!1,+3O!,+1J,-D-,43I,A8!1V, eZ,f1L:,-R!1,+1g-,+h!_,PO,!/12;,PK,Pi!1,Cg-,j5!,k3l+,Am-,#2+_,nopq 97:!1,f1.!/,-1r,CX,0-,+E3,Ps,!13H!,K,-t!,+1g-,12!,!12,C0,ku, 1",!1`,#57,C2,.,+6`v!/_,ka:,Aa,/5,!/1w7_,/a;,;1b!,x!,A8!1,ku, 1",CK,:!,!!1,43y-,;1t!/V,z{p|}~ q^,1",!1H;_,-R!1,+6:!1,CK,6J, 67,!/KI,-K!/,/:,+T!/,5!1,1`c!/,R!1,A^!,f15,!T!/,AR+,A`s-,-D-, 0-,+E3,-J:,!1K,435!,PU_,;1D+,+6!,!Z!,f!1,+^,k:!1_,f1:,+1D-,CK,j, 90!/,#Z!,C€!/,+K,!/3IE!,Au,Am+,6:,!1€!/,IE3,-b3,d,-17,-D-,=>, PO,!/12;,CZ,435!,PU,-!/,!1`,f,j7D+V,G:,jy,-D-,=>,+6g-,+13"-, Nx!/,W.!/,+I,‚O,!/12;,e2+,>:,„…†‡?,-1`:,-a,!1€!/, -1L!1,jD-1_,+1J,+0-,[\>],6E!/,;1ˆ,1s;,Cd,Am-,+1ˆ,17R+,A"!/V,‰"+, jy,=>,97,+1^3,f,j7D+_,#3.!/,PŠ!/,435!,PU,9‹!,A^!,f1.!/,AR+,f^, 17R-1,/:7_,f!1,97:!1,f1.!/,123,435_,DI,a-,!1K,k`c!/,k3y!/, -l;_,+1^3,Cy!,A,j5!,k3l+,f!1,97:!1_,I^3,fŒ,+67!/,-.!/,+D-,435!, PU,AZ3,1K!1_,f1.!/,;1D+,13I,A`s-,!/K!1,!/1Z,j5!,k3l+,-1L!1_,-1J, I^3,17R+,A"!/,f!1,97:!1,!1v,CK7,Ps,+1^,Al+,A:,e2-,!/1E!,-Y3_, ;1O!,+L-1,+1g-,+6R!/_,AD!1,/D,Y-,A",5!1,1`c!/,-J:,[\>],A^!, QSQG,CK,+L!1,+3O!,+1J,-D-,43I,A8!1,/a;,;1b!,17K!,+12!,[\>],+R, -D-,=>,+13"-,eƒ>„…†‡,97,Aa,PK,6l+,-b!,+1^+VŽ3l+,;1D+,+,!1€!/,PU, 97,+6E!,C2-,-1!,AZ,+K,‘’!1,1`c!/,-J:,f,j7D+,!",#",+d,123, 435,17R+,A"!/,CK,+L!1+3O!,+1J,-D-,43I,A8!1,c,-D-,97:!1,!/12;, 1 2345689 6 2 32 2 362326 2362 !"!4# $ %&'()*)'+,)-.'/0,)1/'23.'4 562'+)1.'/0,)1/'23.4 789:;6<= 36;6<>6<?6@A23456BCDEF 33GH < IJK LMN:;6<= 32362OP IJKH6;6A23456BCDEF LQN:;6<= 3RS4 3 TIJKUVWVXYZ[\]^[_`] 23@6;6S4<= 3H6;6A23456BCDEF LaNXb!Gc d6<5 33GH 6@IJK2UVWVX YZ 2 324 23@6;6S4<= 3H6;6A23456BCDEF LeNXf42 3;3b 23 IJK g6;6A23456 BCDEF6<?6@A23456BCDEF6r 33GH < IJK 3G23 bs n43oMq8362OP IJKH6;6A23456BCDEF 3G23 bs t43oQqIJK6r 33GH < VWVX2 324 23@ 6;6S4<= 3H6;6A23456BCDEFu3 s n43oaqvd6<5 33GH 6@IJK2UVWVXYZ[\]^ 24 23@6;6S4<= 3H6;6A23456BCDEF 3G23 bs n43oeqIJKH6;6A23456BCDEF6w 3b 23 3G 23 b?@AB'CDE'FGHI8J$:KLMN )*KLMO= PQRSTUVWQXWVTUQYZTV[\]^V_`ab6*>!c )4/0.!c)4d!> eQfTUVghTUVUhWVijYV[klVTUQYZTV[\]m n3o9 pq9 qr5s87t5uv3w v3xvyz{zx9| }~€)4)‚)9ƒ#$B'd1ƒ@„!")*%&'( }…€†‡ˆ05ƒ)C!"#$%&'(0.. ‰#$%&'(Š+,+-0./1#23)47B'= %*2_‹)„„ƒ0.7dŒ3*d2$)* Ž† n3o9 pq9 qr5s87t5uvv3‘ v8’9| }~€“.2dŒ„9”0.76*205)‚)9ƒ#$ B'd1ƒ@!"Š%&'()9•%&'(–>0Š )‚)9ƒ#$B'7. }…€%*2$!)9ƒ8A*831—A05 ?A%&'("B'CDE'FGHI=)4ƒ)C !"#$%&'(0.:.‰Š+,+-0./1# 23)4"B'CDE'FGHI }1€-!$$63*40.)56@?@˜ƒ1 $7+,+-8/1#23)4"B'CDE'FGHI 1 23467869 44744746 87 !"#$"%#&'()*&+&,-.(/&01-23456&789:&;<9=# &+&9>#!?@(A#)B#*#7C&!:)D#$"E#!: OPOQ!*.R#.(D#.S&+&@(T9?# ]2^_`ab cd`aefg`]h]]i`acjk`2`a2lm`]nf]oplm` efg`qr`qsctlpfu`h` bvbv]64746 6w4xyz46{|}~ €€€‚ƒ„…‚†‡ˆ‰Š†‚…‹Œ‚Ž‚‰‘‚’“„”‚†•‰‚–•‚— -$"%#&'(!:˜A#&™.6!8".Hš!*&+&T=(.M&™(.*#E .M#$JK-L›œ&ž,Ÿ.HNž ¡¢£ž¤¥£¦žOI8J§6¨©ª©«¬­®¯¬°±²1²³ œ4K46¨©©ª´Fœ+&#$"%#&'(JK-L.HI#$M"@(8#E!C"Jµ-L ¶·¸¤¹º»¼¸£°±²²½³¾º¡£¿ÀÁÂ"..6ªÃÃëÄI))YH6ªÃÃÅ´F-$"%#&'( JK-L!C"@(A#.H?,- ›ÄYH&8#.6¨©ÆÅ«5I˜YH.!*&/#$WŸ6¨©Æ©« K<"H8!*8$Y6ªÃê«G"!*&/#$WŸ6ªÃÃÇ´F-$"%#&'(JK-L!C" &™.)7\#$.V#$."#U=.I+#.*"&R#¶¬£¦¹ÈÈ¥ÀÁÉ£¸°ÊË˲³ ¬È»¥Ìͺ¸ÀÁ¾¹¥»»Î°Ê˱˳ÏXÐÈ8"6ªÃ¨¨«2)!"#!*&/#$WŸ6ªÃ¨ª« 38HÑ"#8)6ªÃ¨Ò´F-$"%#&'(JK-L.YI7C#$U"Ó .I+#9/&);< ¶®ÔСÕÖ×¬× ØÙ°±²²Ú³×¬× ²1°ÊË˱³­×¬ Û±Ú°Ü׬ Û±ÚXXXÝX -$"%#&'(JK-LÞ)"%#@(8#9=##$D#*#$›L+I&+IL8WY)6¨©©Æ« Ð¥º¥¦¡¸º¦¸¼!*&/#$WŸ6ªÃÃÆ«K().8#8!*ߥà͹°Ê˱±Ý €€á‚ƒ„…‚†‡ˆ‰Š†‚…‹Œ‚ↈ‚ˆã䆇‚…å悏‰‘‚’“„”‚†•‰‚–•‚ç膂ˆ‰éŒ‚ êŒâ‚ˆ“딂畆‡‚ì‚”톈‚”Œî†‚”ˆå‚…„…‚êŒï‚çð†ˆ— -$"%#&'(A#7[#$&S8JK-L9=#OPOQ!*.R#.(D#.S 1 23256789 2 72 ! "#$ 2 %&$ %'6(% )*+,-.*/0&6# 1 # 22 # 22 2 2 $2 2236 624( #5 2 67869:;<=>?:@*:;<,=>ABC,D?E/678H937I6 2 2JK5L662J3MI2N12 24 OPD@=/678QRS3 T 2U6V WX 1Y 1 Z [ 2\'N3"8] (^(_1̀ 16a 1 \23256789 b3 T 2U6c5d1#We If5 31 g 2 &$ %" ## 2 67719O*<=F;/8hhi/j*P+ABk?:@*:;<,=>ABC,D?E/678H9sPD.l<-.AB K 1L#I2'6†1#2 2!yb3 T 2U6c ~1 8 3531„‡n*lDuFP/ 677H/‰<|*ˆDl 8Á 9 3d#`6‚2 J367À _Å :Æ=>/67879 € ~5"` 3Ä22367À 6(22"Ç 9& (V 1 23425789  2345789  2345789  2345789   82345789   !"#$%&'()*+'*$,'*-!". /01010234526789:625;<2=>2?@92A?@ABCD;E7F789:;<= GHIJKLMNIONPJIQLRSITKUVIJKPNIWMITLRSIXYUZ[IZK\YIZUVI]L^ITLRSI XYUZI_`ISaZIZbYJ]IJKcJ]IVKdVJeJ]IONPJIZbfJ]IVgPIONUIZbhJKION^JI_iI VjJIkK^LIQlmVIZKnVIKLoJIZKlpJ]IqNrsJ[I_LsJIZtVIWuLISfLIKYvZIQaJ]wI xLRSIXYUZI_`IONUIZbhJKIQYI_lpJ][IQUJKI]LU[IXYIXUJK[IkKUZIKLoJIXPLI_oVKI W`IJ]NrsJIJKyJIQRIJ]eJIJ]zPIKY{VIQLMNIVK|JKIQ}LIWuLIVUVIQ}LIZlmJ]I VjJIkK^LITLRSIXYUZIZbYJ]IQ~JIW[IQ€J]IZKpLInI‚UYIJKcJ]IbgLIbYIVHIZKRI q^rIbP[IQRIQ^SI‚^YIKLoNION^IWLoVIKY`JIZK`JKIJKcJ]IStVIZLsNIQƒIQMI bPwI„nPIZbsJIJKcJ]ITK…PIVvJKITKUVIJKPNIX†IZ€JIZvLIJKLMNI_YvLITLRSI XYUZIZ‡rIZK\YI_ˆJKIWnVIKYvZIQaJ][I_YvLIKhJKIKYvZIQaJ][IkKyJIV‰kION^JI _i[IV~IVKŠION^JI_i[IQLMNITLoJIqƒIKaLwIGUVIJK`ION^JI_iIVHIZKRI_nPIVKfJI VUVI_YvLITLRSIXYUZIQRIUkItJ]IVKYI„‹IXPYIVKYIkK‡IKmkIWuLIStVIZLsNI KYvZIQaJ]w 94946789:;<=CŒ7Œ>?Ž<Ž‘=’Ž“‘=A?CAF789:;<=CŒ7Œ GHIJKLMNIONPJIQLRSITKUVIJKPNIWMIx”‹•IJKlJ]IZK\YIZUVI]L^I x”‹•I_`ISaZIONUIZbhJKIQlmVIZKLŠZI_–k[INrIZbhI—ISaZIZ˜IVKdVI]™JIWuLI Z‰ZIV^IVUVIS{ZIKYvZIQaJ]IJKšSITLRSIXYUZIbgLIbY[IQ^SI‚^YIKmkI_iIVUVI StVIZLsN›IœLoNION^IKYvZIQaJ][IKLoNIJeJ]ION^JI_i[IQaIZLJIV–rIVgPI‚UYI VUYIZ̀LIVK…JK[IXnIZNyJIZKgIkKUkI_N–ZIW`IVUVONrIQJKwIx”‹•IVJI_`I SaZIONUIZbhJKIS`IZzIVUVIJK`ION^JI_iIQŠJIJKyJIWLsJIQMNIVHIZKRIVKLI kK}L[IZUVIQaJ]IQRIQ^SI‚^YIZ…JKIKcNIKLoNIVgPIx”‹• žbYJ]I_N–JIUJIVgPIZUVI]L^IQƒIVKfJIV~IX—I_iIZKNrŠZIWMIx”‹•IZK\YI ONPJIQLRSIVgPIGŸ”ŸwIx”‹•I]€SI IrŠNIZ}IV‰NIZK`JK›I¡¢LIZblp£¤ ¥¦R§¨©UZªI«U£¬¤¦U­g¦­©®¯©vZIQa£¤¥¦R§¨©UZªI°K¢J]IZLJIW`IZbNrMJI 1 2345679 2 5662 53356!"#$2% 9&9'()*+*,-*./ 012*, 34256789 :;<;=>?=@ABCD@=EFE=@GEH=IF=JKLM=NOP@=EQK=RQ=IS=AT=@AUEH=JKLM=NOP@= EQK=RQV WX23/Y2 Z[\]562^ 56563_5`)aWX23/Y2b3 7 X̀23/Y2 \c57X̀23/Y2de2 053fX̀23/Y2d_5g`_5.5f X̀23/Y23c23h56i :;j;=kKTB=lBG=AOm@=nQEH=IS=@KoB=pAq=nPEA=HKP=AKTB=lBG=AOm@=nQEH=V bg^e253r.5 (r9&9'f23s 269&9'`)(c t35532^u53 [\]562e256v5ẁ2^ 56 2 x5(0 53y 2 Z]2_ r^f9&9' Zd3c5.h .53c6z{Y2.23 Z()3t3+d|^i9&9'`) 22^ 56 53z56456][\]56 `}56{35~56 2 Z]2_ *€129!Y23563_5()./ 053f6%3 5 563_5`)9&9'2)3+53f26[\]563‚2_ƒ„…fƒ„"f ƒ„b†()2‡c̀2~562^56Z̀53ˆ5 `}569&9'2)3+53 ‰#iŠ‹53Œ52haŽ562)5fh` 56fh5~3 2 56f2‡ c̀5Z2^_5(h533z Z[\]56`)dY5{ 22^ 564 3u53563_5 :;;=qEA=@B‘E=@A’=IS=@KoB=pAq=nPEA=HKP=@qEA=@B‘E=@A’V Œ523`)(c23w3)532Œ523s ./ 0533 “/_ ” Z ^256}g23•./r5iŒ523./ 053 2 x5(06v(c23w3c53Y f232]f./ 05353) 5%()./ 0535 d 2^ 56 x5(0i!Y23563_5() ./ 053f26ẁ3–52_3+ `}562+532Œ523`)aŒ5 23./ 053\w2^_53 2 56 Zt3—t2^ 564562{Y 2 52)3+532(cd53)53f]233g./ 053 Y5(c2Œ5 23563ct(]t3253f3c23h562){3 5fŽ3fd f 1 23457892 7 35 7 78 ! 7 7834 8" !#$ % !!&5 7"78& !8" !'(5)*'+ '2937 8" !' #3 8" ! 77834 ,)3 7 38" !-./0 71231 (5 74 !'785 467 89):; !5#3 2345) 778 !5<5 !3= > ?@A@BCDEBFGHIBJKBLEMHBNEOPBQRSTBIUEBVUBWXEBJEKGBFGYBJRZTB[UILBW\B T]IJBTG^IBTJ_B̀S`BFGaB[bIJBTcRILBdRHIJBILJEKef g9 < !785 !3= >'7 !3+ h 77*5139 ,i7j!3%9k3lm7" !7 n k3lmo3pgpq7r stuvsw 'pgpx #y !93 h ': 9 7' 7r 79 2 + -k3lm 74 ! 2z5 82< !73 72 #3,  + 838 '73 7< !73 '73 74 !2345) 7'!3 5 ) 7$+ 8{ !73=| pgpq7r 7 7  ?@}@B~`B[EOPB̀S`BdRHIJBILJEKeB€^PBILJEKeBYIJBJ‚ILB[ƒIBNEOPB QRSTBIUEBVUBf „ i345$f+ 8{ !7o3k3lm2„2…3†kxr 9: !'>778 ! 74 !qi3459# 74 !r 5‡9;9)+ 773+ 775 !3,59 !7r ˆ43- ?@‰@BŠ‹B̀JŒ`BNEOPBQRSTBW\B̀S`BPBJŽIJBJRZTB[UILBNEIJBdRHIJB€^PB ILJEKeBTcIBTJƒBLEXEBW\BEKTB‘HPf ’“31!39$* % !” r ) $ 77834 5 !3,‡9o3 $ 23 7 955 '563 74 !$2345 ) 7'+ • ! 83†kx$8o ! 5;r93r23 7 'ˆ4393r5<3788– !-’“35<5 74 !23 : 9 5 !3,* % !i7‡7—>2 957 k3lm• ! n 897—>‡97˜ )| 79+ 12 345678 45678 4 7847 3   !" # $ %&'  ()*+,-./01.23-*.456-).78.-)*+,-./01.23-*.9:-*.48.*;+.<*5=-). <*><.256/.?@.AB-).9CD-).41E-.>-FG)*+,-./01.256/.9*H/.*+,-.I1;.J. K5L/M.N>/.23-*.-O+.A1-)./P-.-)*+,-./01QR*1.9*E<.78.S@.4T.AU.4+V1. -)*+,-./01QR*H/.*+V-.-)*+,-./01.23-*.9:-*QR*H/.*+V-.-)*+,-./01. 23-*.456-)QWX9.41E-.7Y.ZX9.I1[.-)*+,-./01 \]\ 7^ _` ab !"  % %c _` ab GdefghUijVe dfkhUijV1.?=./lmnohUijVeRp0qlmFrUijVe Rp0 ql<.256qRpeRpEmRsgdefgjgRtugtRQqvqwvqpQRxmqpyQzt{wjRt q|}~G€‚ƒnozt{wjRtq|}qvqrGRpeO/.„…(†‡ˆ‰Š‹.Œ*5=-). mpvmw@hBgdRpeRpEmhUijV1.?=./l<.48.2+YeRu}w@hBgd{[gdpj {ŽgdpgpRp0qRuHqRjXmmpgdnlg‘QpgpRp0qdjvgRjXmd@+.9*5’. d@jtk}ji‘ “”•–—˜ ™ š›˜• œ˜• žŸžŸ Ÿ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¨¬­®¨¯®°«¡¡ ±>/.)+[.2².S>/.23-*./*³.9+,1.2D.45´-)./*D.9s-).2µ+.956-). -)*+,-./01’./>/.K+X-.9CD-).¶·.*-̧*.-)*+,-./01.78.9*;-).2D.2x+.A+V-M. ±*0.-*l9M.¹56-).*º;.9*8-*.<*P-./|;.»¼(½M.±*¾D./>/*.9+X<. /E-.*V.9*µ-).78.9*¾D./>/.-*U-).Z*D[-.¶B/.-*’.?@.A1-).9*;-).2D. ¹+Z¾C9.-¿¶./l<.2O ±*0.*;+M.¹56-).*º;.ÀÁÀÂ9*·-).I1;./>/./*³.9+,1.Ɉ†’. ƒ‚ÄÅQƒ‚ÆQ±Ç.4V.9¿-).9C5È-).46+.-*1E-‘F ±*0.K;M.¹56-).*º;.¶O9.?µ./*³.9+,1.2>-*.)+>.7Y.9̧-*.*-̧*.91É-. 9*|.9*·-).I1;./>/.I1Ê.23-*.7Y.ZX.9D>-.98+./*:-*’.91É-.9*|.7Y.<*>9.9C+Ë-. Cs-).KY-.7U-).9s.9Cf-).Cs-)’./*¿¶.?º/.I1[-.4T’.Z*;+.9*>/./*X.K+X-’. <*>9.9C+Ë-.*V.?+-*.9*>+.Cs-)‹ ¡ 11 2323436789  88 88 9 !"#$%&'()*+,-& .$%&'()*/0123+456&789:9;<=>?@=AB? C3D/E8+F/4GH#IJ+K"L"+,! K56&7MN9:9;OP?@QRS?@T UVUVUVWXYZ[\W]^[W_`ab !Kcd+FefDgh4L KiIJjk+!L"J8L0iJ8,l8jfiKcmno /lCg+KcpocNqcccd+Fefrij1 e!cstcCgiu/vwfDp!m;xNt gigJj1j,yNzy+EIleg{$oIN|$o cI0I}~7.&&€&8i/x85"JIN|8IN| ‚S? ƒ„…† Cg$%&'()*8‡.3jˆ#-&. $%&'()*8‰uDL0iJ('‰)nm UVUVŠVW‹Œ[\WYŽWŽY`[W‘YW’“W”•–aW—˜[YW[Y 5"3Cgcd+FDg/vL™/Eiu i,/4wFp!gIL"}g+,cI0Cg ?š@P›?œINj,cstcm žŸ Ÿ¡¢£¤¥¦§¡¨©ª¡«¬§¤¡­®¯§£b €Nqcc/EjNt/Nte°poIJ riL0i/Eiu+4N|Cg 56&79:9;+,lfC3D/E|-&. ±²…³´µ¶T;0·° ¹̧ºx P̧KA»¼½@B?=>œ@<=¾œšPº°Qo?š½@¿?À4À „Á„„»¼œÂ?šœo½@B?=>œ@ô³<Ä´³T…š@P›?œ/EjNt?ššHÀ ‡NœÅÆ@P"=O"‚?šœBA@dPO@Rº¾=»¼O@Rº¾==@°8w/E?@ /xNt?šO@Je8cNqccÇ?ÀÈ+,LlNœÀÈA<š°P ½@P"AO@Rº¾=»¼?@1?O"=ÉA=Êz̧P<·° ¹̧Qy P̧Ku8//. =P?œ1˜Cgg/J8cflfxO@¾À½@¾œ@@HPÉAËT 12 345678  7847 3 43 78 74 4578 3  7 ! " 4# 4 $ 78 %& '74 (7 4 33 ) $*74 33 +74 784#, 4 3 -78 3.78 ) /( 784#, %# 7 0121 3456 7859 :; 4<=> ?@AB C6A4 D`c@W K_a Wd_a >e /fZ _a`XHb Wg h_` `ij_a ?k_ lXYZ m^\> _@X n@ opqrsptuvrwxysprsxpzr{|spr}~spvr€‚ ƒ„ …†‡ˆ‚ ‰Š„‹ŒŽ‘†’“”‘†‘†•–—˜™š›—œžŸ— ¡¢£¡¤— ¥‘¦…†§¢¨‚…©‡ ª«‘†‡¬‘­®‘†¯¢­¨°±†ˆ²‚†‡³´µ¶ƒ’®²‚†·–—¹̧ž— ˆ‘¦ªº‘ ‚»¼— ½•‡¯‘†¾†¬‡²‘¦‡¥š—¸¿½—šÀ–ÁšŸ— ·”£®‘†“ø— ˆšÀ—šÂš— Ä½— †Å¶´„Ædž¡½— ¡¢£¡“…‡È‘…†»‚‚É©‡‚ʇ­•Ë‡¡‘ªÌ²¦¢Í… …†Î“‚‚¢¨‚…©‡’®†Ã‘Ïopqrp|vrÐÑsv‰Ò‘¦Ë‡”É­Ó‘‚†¬¢²¢Ô‚  ˆÕ»Õ“‚”“²­Óš— Ö«‚Íג¨‘¦…Õ“‘¦†“ø— ˆ‘¦Ø‚‚ƒ„ªÈ¢ ‘¦†¯Ù—¸›Ö§šÀ—˜¿— Ê–—Ö̧—œÓ‘…Õ¥‘¦Õڑ¦­®£”“…©‡Í¡‘džÛܗ Ö«‚ …†‚†¯‘…Ђž—˜ÝܗÞ̧Ö§šÀŸ—ž¹ž— ßš—œ·…Õ¥‘¦ÕښÀ— ·¼—Ù›ÖߚÀ—œ¿—ž¹ž— †ˆšàšÀ—áݚ—áÖº†â‘†…†Ô‚Ì†«Ù— ¥‘¦‘©‘…ゆԂ¶´„Æ‚Ê‘  Ö«‚…†ä…ädž冫ٗ æˇ¡‘ªÌ²¦¢Í…­¯ž—›–Á— ˆ‘¦²Íג¨‘¦ ­Ó‘Ïçopqrèvrwpésrêëìvrí¤— î‚…†å‚»”†“ø— ˆ‘¦ªÈ¢‘¦†¯Çdžʑ ªº‘‚­¯‚…ý—ž¹ž—íð—šÀÖ§½—˜¼¤— ˆ‘¦Ç†¡ª®¢­¯‚‘¦“®…Õ§½Ÿ— ·” £®‘ª®¢­¯‚°”²†ñ¤—˜¹š›—šÂš— Ä½—›Å…ゆԂ¶´„Æ‚Ê‘°Èɒ‘¦ dž冫ٗ æ¼š—¤̧¿š—ž›¤—šÀÖ§½—˜¼¤— ˆ‘¦²‚ò‘†ó‘¦‚†¾‘†Í‚†…ä— ½•‡ ¯š—ž›¤—šÀÖ§½—˜¼¤— ˆšÀ— Ö«‚‘¦†ôšÀß½—¹̧½—Ã̧“ÍԞ—˜¼¤— ˆšÀŸ— •°‡õ… ‘†ó‘¦‚†¾‘†Í‚†…†¾‚††«Ç…†‡†ö…‘†óšÀ—˜¼¤— ˆšÀ—ž÷—Þ̧øš›— ˆù …†‡¬…‚”“Ïçopqrúûüýþÿ0ý12ý345úý67sxrì8r}~sprsxp|9 vr‰ºË‡É ¢ïƒ„‘†Å­®­Ú”‚ò†Ã‘‚†äª®†ò…äǂ¬‘­º½— 𠗠ÊÁ— »²‚‚ 12 3456478349 4 378 4 439 33 7 6!9 3"6! #$4%634&64'6 4(37)36 4& 4& *'9 +, 5644-*)33 ./0123435- * 67786!3 ./013&6 9:9;<=>?7>@A>7 BCBD@E3F7>GHI03JK@3LEM@B NOPQ36RS )6! 45344T9UVPW"9XY9 64Z[\]^_\ `abcdef̀gdhg_i\jk\^lm\ino\pqor^\rs^tuvw;x%6!4yY9K4,64 4(3784z8383VP 4B{|0}~€>CB36!+ 64K@3&6" G6!‚ƒHC>7B7J„7… UJB†B ‡34(3W6ˆ‰2D@3J +& *Š64 Y643 Y38364 W66*Š$34564783464S67)$3834% 36!78 9 !878 ‹3&3ŒJ7Z ‡34(3NOPQ364 4T9U X6!*%4,64784z@336564%>36!4-W6[]^_\ jŽmw\^lrs\nt\q\‘t’r\“mor”\N& W6•J7xH7B–7ƒ)48 +63 Y383VP 43—˜P™š›œ*"6!6*K69 34F@>CB36! +)3 &5864K*%+ JGHˆJMD@7G +9K64 &$+ + 48*Š$+ JGH34B>7ž=7Ÿ;!6 4+ JGH3ŒJ7ZNOPQ % 383VP36RS )6!9 4)34-D@E>G 73C7JCG +\ ¡¢£¢¤¥¦§¤̈©ª¤«¬­®¯«¤°±©¤ª²³³́µ¶«¬¤°·¸¤¹®º»¤¼½¾§¤«¿®¤À¿¤Á¦«¤­®Â©¤ ¨©ª¤­½ÃÄÁ́¿«¬¤ÅƤ§Ç«­¤§©È«¤§­·¤ ÉÊËÊÌÊ\]^Írs\Β\ÏÐ\ÑÒ\ÏÓm\rs^t’r\i_m\ .&>D@6•76HƒC>>7@CBJ6B7Ùƒx ÔÔÚ×6BA@7ZJŸÛ7Ø >JB7@܂ˆH%J7 7xH77J-„2B7(B< B J>G6ˆJ2ƒ…݂BØ>E3TB>7=7ˆ'„2ƒ…< 6ƒ…„7J&@23J‚>G@× 7BCB>7=7„7ÞßØJ>G•J‚ ƒHC>23C7JCG JGH27H%>3•J‚ƒHC>2>7Ø>J>G@EK>7Ø2 7H%>3JC‚ƒC>2>@A>7 D@E3F7HC>=JB7?7<=>@A>7 D@E3F7>GJGX×K1_]^20O03_*L1MDA+9ªf0@7 U6£.¯°±±.²¯6£..°£.6f.³±3DE1G4`+@´20 Gl)Pa+ƒ1n0@7…1̀42*,PmP£³££567189:fR(P¡ ¢34)Dj21SGªfˆ‰Š‹%!ŒŽ1’­21“”•–—’œœœ“š›–—’œ2™“ •–—’œœ«“žŸ ;—’—‘˜ 3456µ6¶ x yz ·¸¹º »¼½¾¿ÀÁ¼¿¼ÃÄ¿ÅÆÇ¿ÈÉÊ¿ËÌÄ¿ÍÎÏÐÑ¿ÈÉÊ¿ËÌÄ¿Ò¿¾¼½¾¿ÀÓ¿À¼ÆÔ¿ÍÎÏÐ Õ;ˆ­©˜1֗©1‘2×ØØØ֗©1­1›ØØØ֗©‘œ˜ÙØØØ֗©—™™Ú֗©™——ןÚÛØØØo 12 345689   36446846463 64464!6"6#6$ 346%&664'8 (2)*+2**+ ,-.)/*+0012*+*3456662*+*107662*+1248662*+*9:;2 *+:1<=>5?666@ 2 *+1<9AB,,666 2 *+*93CA5?66 2 *+1*3>>>>6662*+1<2CAB?666@ 345689  DE FG HI EEEE HIG64 468J4K63L64464!6"6#6$ DE 6446%&664'84MN9(2)*+:15?6662*+00*AB,,6662*+*09CA5?6662*+*90>>>>6662*+*11 CAB?666@ 345689  DE FG HI EEEE HIG64 46846463L64464!6"6#6 ,-?$DE 6446%&664'8k&4MN9(2)*+04*+O PQRSTUVWQTQXYTZ[\T]^lmìaYTnopqristuvìaYifTSQRSTUgTUQ[hWinopqi ,-wx ) *+4392 *+04356662 *+*:<76662 *+*1*86662 *+:4*;6662 *+11*5?;j666 345689  3 3644684646 yz 46%&664'8k&4MN9(1)*+043+ ,-wx ) *+0::2 *+02956662 *+**17 2 *+*1*8666 2 /*+*01;6662 *+1:1=>5?666 2 *+11:AB,,666 2*+:40CA5?666 2 *+**2>>>> 2 *+*2*CAB?666 12 345689    6446 84646!"#$% 3 6446&4'6(6&)6 !"#$ 6446*+664,8-+4./90112345236 789:;<=>8;8?@;ABC;DEDDEF;GH@;IJKLMNOPOOPKNGH@NQ;:89:;NIJKLN TUTTUV12314WX231YWZ[[[X232W\U[[[X231]\^[[[X2314WV[[[ X23Y2YZ_V`[[[ 345689 % 3 3a644684646 %%3b 3a6446*+664,8-+4./905123Y2Y3 TUTTUV12322cX231c4Z[[[X2324WU[[X2312Y^[[[X232\YVX23\\2dTZ_[[[ X23\22efgg[[[X2312\heZ_[[[X2325WTTTT[[[X2312\hef_[[[ 345689 % 3    644684646%%3$36446&4'6(6&) 6%%3b 6446*+664,8-+4./905123\\236i 789:;<=>8;8?@;ABC;jD;GH@;IJKLMNkONGH@NQ;:89:;;lmFnN dT1231\2X23\c2^[[[X23\W\Te[[[X2342YZ_V`[[[ 345689  3a644684646b 3a6446*+664,8-+4./90412342Y36 dT 1 o2p24c X 2311\^[[[ X 23\Y2Te[[[ X 234WcdTZ_[[[ X 231\Wefgg[[[X2324cheZ_[[X232Y4TTTT[[[X2322chef_[[[ 345689     64 4684646b 6446*+664,8 041234Wc qrrr 4./9+*s6s*t(6&)u86vwwx rr 4./9 +*s6s*t(6&)u86vw5yz {|6} !~ /,8*s6468{€68t/6$! /,8 *s6468{€6|‚6484$!"# /,8*s6468{€6-96/ƒ„6$ %%3 *.8…68{6*s646$ q%|†‡68t/6$% q%|†‡6/9*‚|u6$3 *.6sˆ-96"$ 96…‰4|Š8u‹Œ 3a )‰/|(86uŽu  '8{6&)‰/|(8$efgg 12 3456894 9 589 4 65895 5658  588944!""#$%56 & '56 ( )566*$+,5! -.-./012/345/6789/:;<=/>75/2=4?12@ABCADBE4F=7H/I‚ƒ/6789/„…†2/<‡7/ˆ‡/2€…<>/I†I/‰…ƒ<=/<>=7Š‹/ 2=4‡I/~Œ<>/I<>/2?/EŽ9/<>=7Š‹/7Š2/ƒ9B ‘x’t“yvx4568946|$ 586k $4$6S56M6W5$ XYZ "9 Oh589 4i456894 9 i6 589 4i65895 +S 5658i6 588944 12 3454789 8 9  89 9 8 9 9 !"9 #$9 %&'9 ( )* +,-./0123456375893:;3<=>39?@A7B3C>D<3EFG923H;IJ<3CK9LMNOP I5Q7539?RI3:S3B>G39?T3UVF3U6IWXYZ[W\][^\_[àbcd[efg[ZhZ[ZfiZ[ajkl[ dmk[dn[òg_[Wpqr[st3I8u39v3I56IWXYZ[àqw`[xw[Wyc[dq\cl[zqca[a_{l̀[ W|cd[ef}[W~car[s5Q753EGI537573ER3ka€[aYk[‚q[ƒf„`zg_[Wicdr[4?>K93 …†3:S3‡5F7B3IGI53U>;u35S753IˆJ3IGI375S3‰uŠ73…†Z‹[Œ[pc[W~ca[ò_cd[ efgc[WqŽ]l[ca„c[àZl[ka_cd[ZhZa[Wqf[a‘car[’R395J<3B>J3IˆJ3“J73 ‰uŠ739?T3àX”cd[•f}–cl[p̀cd[xwl̀[Whca[dqh[‘[ka–[Zaf—c[ZhZ[Za˜ca[ ŒhZa[‘[à™[`šZ[xqŽ][Œ_h`›[45635J>3:;3UG753B>G3?ˆ>3?F23œa„c[W~ca[\ca[ aXcd[Z™g[o™q[o_[Wwc[žŸž l[ca„c[¡q¢c[WXYZ[ZhZ[z_{q[o™q[o_l[Zy[^\c[ W£[ka¤c[`˜Zal[Whca[dqh[o™q[o_[WŽ[Z‹[kaXycd[hc[ef\c[ò~[o™q[o_›[4563“J3 :;35FV93U¥7B3C>D<3EFG923 XYZ[•¤}[¡cd[Z‹[a¢[à¦cdl[Za|[òjcd[Wwc[ xqŽ][ògl[xqŽ][Œ_hr̀[§aZ[aq¢c[`¦`[ZhZ[cdf}–c[`¨Z[ka¤c[Zbcdl[ka¤c[ caq¢]›[cdf}–c[`¨Z[f©[ef}cl[ka–[Zaf—c›[cdf}–c[`¨Z[^ª`[xq–][caq¢][ ò_cd[àqw`[xw[ZhZ[Za˜ca[ŒhZa[‘[à™[`šZ[xqŽ][Œ_h`›[45639@3:;35«395¬7B3 95=7B39>73:S39?u­;7395=7B®[ \][^\_[Z‹[Œ[òf}c[`\q[àbcd[q̀c[`¯[Zbcd[ `}[]°l[Zbcd[`}[Z_cl[`¯[z£ca[W{_[`‚q[ca¤c[q–cl[dq±g[ZhZ[Wyc[~l[^i[ ka„cl[àbcd[q̀c[^h_[Zh_[x~k[à”q[à²_[}–f[Z³f[ef\c[źl[Zbcd[^¦[ò–c[ µ²^Œq̀²r[¶bcd[h̀Z[`‘q[Za˜cal[Zbcd[h̀Z[ca¤c[Œ[W£[Œ·[¡šcd[ZhZ[ka³c[ ]]›[45637¸<3…S35FV93U¥7B3B>G<3EG923ž_{`[Wicd[dqh][Œh`[àX”cd[ ¹º»¼½Zy[^\c[ZhZ[Zbcd[`}[àZ[aq¢c[xah[`¦r̀[ž_{`[Wicd[dqh][Œh`[WXYZ[ àZ[aq¢c[à²_[W|cd[à—][ef}cr[ ¾¿ÀÁÂ-./01Ã-456375893:;3<=>39?@A7B3C>D<3EFG923H;LMNOPÄOMNOP 9?RI3:S3B>G39?T3UVF3U6I®[§{q[]i`[Œ¦[Wyc[~[ZaXg[Z‹[aX‚cd[¡Åc[Zš[àŽ[ [ef}[`¨Z[cd[•·[‘[W{_[WZl[ZhZZaf—c[]Z[‘[a‘ca[q[W{_[WZ[ ZaXg[ef}[W~ca[Zš[àŽr[sJ<3CK93:;37¸7B3…RI2Æi`[Œ¦[Wyc[~[q̀–f[Za˜[ f̀}Žc[¡šcd[ZÇc[Zafcd[Zafcdl[ZaXg[Z‹[q̀–f[Zaf—c[oÈ[o‘cdl[ZaXg[àqw`[ z„k[WXYZ[^\cd[]b[`\[Zbcd[q¢Z[Za_[`¯cd[~[ò˜l[ZaXg[Œ_[Œhca[~[ò˜[ 12 345689 38 9 54 345689 333933569 9 345689 3!"#$%$#&'()#*!#$+,#$%$#!*#-).!#/01 23359455 56789 9:53;5<589584=5 >?563@ABCD ;3;84ABCD33569333>; 99 ;6E585F39 53:G3456H9IJ#$K)#LM#$N$1#OGPQ 3R35S5685 G8E5>;563456T3PFH959 33T U5>V5 69W3456TX853456T3;584PFG36E8Y56 Q969WZ[\]8 9D^[DABI_!#`%$#a*#L+#Lb$#!c!#`d1# 235W56TU53845;556;G563e@9>;3en5569>@9>;klN#o,# a(#pL#&q!"#r'st#`%L1#uF39 5QH9P;3v6356 69Q563w566<569 8GPQY58U>;565W565S 9:33;jG56H9P;848Q58555eg569: U33 ;jG56H9P;9:5 9 56 9U>i568Q5e5klN#Lx#a(# yzL{!"#L|!"#L'!#a*#Lm)}(!#L|!"1#u5E5f9 533=5 >?568445695>T454563H:3869W ;3;H:;585 ;3; 5>U3333 9 588HT:5H389 38 5w9 337H9:533i56fF3~€~3i56eT5 F39 5 56 n5 5>5338Y569 545695j93h56k lN#!t#/*#pL#&q!"#"'%t#̀%L‚2TU55G9f563=569P ƒ;6„58F3;jG5633h>?56:569P33;jG56 H9P;569>@9>;855696j9>@9>;33TU5>V84 T3=3T545Q98 935 GF39 53456369P …†‡ˆ‰Š‹ŠŒŠ‹Ž‹ŠŒ‘Š†‹Œ’Š‹ŽŒ“”‹•–—˜™šš›œš›žŸ› —¡š¢ £qL#/*5¤3¥3@;jG566<569 86j8 9:5G56¦ –§ž¨©›§™š©¡§ª«¬­z®¯°z338S5 5T8j886E84ABCD3±5 12 345678 4 45 35638 4 7 4 3 4 45   !"#$%&'()*+(5 ,-. /6. 015 2 73 048 ,5 65 015 7 47 879 4: 4; 7 <=>?@ABCDA4E 34F ; 4 73 04 ,G H 34563 34563 I6 E 44 JK8L M 41 468 4 7 3: 6 3N4 457 0G O 3597 ; JK8L8 4 P 4N4 , 4 37Q RO 347 4S3 0 2 3T4 2 8 34567 2 I5Q ,3 315  U V'W()*+( 4 /: RG 4N4 , 4 47 73 3 ;5 8 4 34563 0E. 2 .4E 73 04 ;5 479 3 48 34567 4: 59 479 ,:7 34G 45 4 5 ;5 8 4 4 345 7 3T4 4 5 ;5 U &'()*8 4 4 5 3N4 457 0G ; JK8L8 4; 67 0 RG 4 5 ; 3 I5Q 38 4 34G 45 3  XYZ[YZ!"#$%\]^ABCD4 34_ 34 35 37 34 4 ` a 2 45 158 5 /5 04 34 35 M 4EU bcdABCDA[Y[ 413 2 I5Q ,3 M 345678 4 4S 3e 6 I5Q ,3 413 2 3e 3: 34f 47g5 ,3 /7h3U ijkAlmn8 4E 34F 5 ,3 M 41 468 4 I63 4`. 5 ,3 34 o /79 4 Ip qrstuvwxy vz{zw|r}|wr~uw€rzuw‚zƒ„w…~}€wu†zw‡†wˆwq}qw ‰~Šurwuvrz|w€r‹†qw€Œuvwquvw€Žw„wuvrz|w ‘’€wuŠ„y x“”“w…•w–—˜w™š›œ™wžwŸ ¡˜w¢›£¤wš¥ž˜w™š›¦˜w§›£¤ẅ¥©™w˜ª›w«ªw¬w–©–w ­¥¡˜šw˜®š›¦¯w™š ª–w€°˜®wq±˜®w™²w³¤w˜®š›¦¯ẃ›¦™wu¡¤w= L a µ 4258 34 4 34F 8 O 3597 .43 35Q ¶: 45. ·53 8 U ¸4 4 ¹8 O 3597 .43 35Q º»#¼½¾¿%"G H 34563 ZÀÁÂ%Ã7 5Q 4 345 !"#$Ä Å#3472 º»#¼½¾¿ x“Æ“wq©–w®›Ç›w¯š©¯wš¥ž˜w™š›¦˜w§›£¤w¨¥©™w˜ª›w«ªw¬w–©–w­¥¡˜šw ˜®š›¦¯w™š ª–w€°˜®wq±˜®w™²w³¤w˜®š›¦¯ẃ›¦™wu¡¤= ÈÉÊÉAËjmËAÌÍAdÎÉA@ÏÐÑ^ÒAÓÉÔdAlÕm@Ö × 345 37 13 34 35 97 H7 34G 345 3N4 4N4 3G  5 3 1 F 8 12 345789 9  99 8 9 99! " 9  9 #9 $9% & '( ) *+,-+./*+ 9 498 012134564378396:53;163<=13<>?@A45789 5BC9 $9%B# B DEA F9 G HIJK-+-L+M"9 N97O9 B#B" 49 9 B#B345789 O )9 " PB#B( )   8 9 Q9" " 01213456437835>RS39T:;3U1VW3X>6SY3Z9 9!(9  [B\9 ! O]9 B\9 4 ^ _$93'` BD9 B`9 9$9" abcdB 9Q] 8 9!#99 8 be( ) !B f g9 D9 d d9 45BD9 bh! d99  $i7G9 d9be9 jk9 !BD9 B`9 l P Q$B`9  B`9 [9 O $bh! m9 B' '" '5 )9 9 N9 59i7G9 '!H9  BFB`9 be9 jk9 m9  !B  m9  O9 G 49 be9 jk9 m9 !B! 8 9 F9 ) 9 n N " B9 O]9 $93'9 79 oA45789  d9 $9%B`9 ^ m9 9 d PQ$9Dd 0121345643783S5p:;3S1:37q3S$%?8=-./0"@AB$%5,CD$1E'FDC&6?*#GH!) !HC",1I="J$!467*$%*+",$%%#?#*K$3L$!#!FM$ A>!9%#?#&6?*#9%#?#"#$%#7N7*AK"#$%#F+7N 7*1O'@P#?#7*$%-./0!Q$%!R$"ST!L$"+U8V* '$5,!N8&*8W!!X$%$%LAK!#!+$%!X$%$%LCFR$YZ [469AL!?234$%!X$%$%LA\$#]7V*V?V$?$%^9#=58= &X$%$%S_F#]37*$V^?`%aC%#?#$8$!U$%AKL() '$7b$C#76$!N87B$%7c$%AKC#L$$%=!d!#=7B$%eZ f:=3>$%&'TC%#?#S_$%<=$AK%#?#"J$&gZ hijiklmnkopkqrstktuvwknvxykvrztkur{rk|v}|kv~tknvrztkqr€ko~}nktmrk ‚mkƒky}yk„~…tvktuvrz|knv†myk‡ˆtuk‰Štukn‹kŒktuvrz|kŽrznk… ‘’C“8/K$S!AK!#!!d(8$!!$”$%•–—˜™š—›œ9!R$ $%$!958$K$A”$5)$S$%3$!'AL!'&'AKAD$ K$-./07*$%!#!ž/9<:=3>$%AK*K$L$-./03>87$ !d?G"#$%#7NŸ ¡¢–—˜™—£¤¥(#7b$$%$!9?28"AK58$ K$!#!A”$5)$C#CFDA’()$F¦&$'9K!“$9&'*#$ZZZ C)“$"'$4!&6?*#AK“$"c$%5,!N8-./01–—˜™§£¨™ !R$(="J$5#*!#*-./0!U!$%>!!N8!X$%=&6*#$FK ©ª¡!#*C)!X$%5@1–—˜™œ«¬!#!!d?G"K*+*AK$%$!”$% !S_$%AL!%)$%3+=95c3S­$%&'$!A’-./0 ‘’C“8‘®/¯°±²AK!#!ž/,!‘®/¯°±²•–—˜™š—›œ³ $D$!"R="NR(8$7W$%!Q$%$SFT“!K-./0A´$% +$"VF+9<#!"J$*K$L$-./0FK!R$'"@Až/1 –—˜™—£¤9<:=3>$%!'$FST!&$3*8$3K+$9$:$%!8*$”$%F>! ()$7Jž/9"µ!5LFK$”$%F>!()$7J7N7*Zf:=3>$%"R="N!#! *+",$%&6?*#:$N9%#?#!#!*+",$%&6?*#Z0#* !#**+",$%-./0!R$"ST!¶IE*µ!0-.'$K$"#$%# 12 345689 3 5865 3! "5#4$ 6%#4&56'$5()*+,655-6.6 -(/5 0512-636 - 4$#5-665789:;" /5 055/5+256<5=( 3>? @566?A5'(3B C556D(/55/51E(6E + 51F5-6> (5/5+2@56"56(/5 05 <5G"55 56D6 -$3%HIJ9KF6D5L56"@56%M#N5 1F5)E(F5+,3OD5&6"P5 3E"P53 '(626D53 D3'3@(Q 3(" 1'$?6'@61*OR53E(/5 05#F' D" 05(5' 5+'355STU9:L566 566D635@5 + C6553A5E-$655 V-6$-+6($W6%(6&56 1$6(6 W5"L56" X--6$"A55 56+ 56D-Y Z[\[]^_`]abc]ade]`fbgh`]aij]kl]bmn`f]`fbgh`]aij]ogcp]obqrs t' 56458%F3u3@3 56 "<5(56<5=5 ?v5 5136@56%(5645 E53Vv5w5@"'5+65$51x3 %- R56<5="'5605C(#'w 9 yz7{|( V-6@ 56<5=}56<5=5 ?+ $~t 65€t‚ƒ„(6 3V6-3%5$3W5 4F5+,56 5 C V + 56D-…~' 6?($56<5=%-!5G"55-6@ 56<5 =6'56V33 586$56 †‡ˆ‰Š‹( V12F566 G5ŒtŽ3%5:: &5656} $?3456…‘65$56-"5 'ŒtŽ 356D4 ŒtŽ C:: &5656}$?3456…K$56<5=%- 6’'5<5%-R56<5=16W5 V:: &5656}$ ?3456…“ ”•–]—˜™š]s Œ%F56<5=3u3›5›- C VM+,+659œ$3456 3 3M3A }~t+ 56D-›F566 G53%5ŒtŽ…t6<5 = V =35F566 G5}ŒtŽ $6 56-6!5}ŒtŽ 12 3457879 3 3 3 3 3 5! "#$% %&3!' ()33(5! * +, - % %&'45 .'/330351 23  ()%34 5 " 63 ./54'*(' 57& 89 345 +,43:"+,&;<& 45/54'*3  = 3>*854'?@ ? !  3A 3@5 .303@ +,93BCDEFGHI '"B 89 * +, 3J 3 &K 3457879 3 3 3 9 3BCDEFGH98**6  5.657 30 57 L' *MNM9?3 3 3 9OPQ 3BRSQTUVW - @ *(X 2Y@' 5 5! "*(X ( 303BCDEFGH?8* 5! "9Z  ()  84 .(' 57&[\X 3X&3 +, ']5* 75-*+, 457879 3 3 3 ' 6^ 5 3X3# 5! " .7879 3 3 3 _%'(@525! "` a& - bL " 30 57'* 3c .'"B 89 *+, 7879 3 3 3 \X `% - % %&d34 . e/3()(X 30351 3 5! "*(X f3< 3BCDEFGH 357 +,%&&K  * 7879 3 3 3A 3g5( A 3 5(573*'6 ^ 3h 5! "35&3i j/k;`% 5.]l ?# (X 6^ 343 6m5 - @ a3 _5a3' #0% %&*  6*c4(X 8< 357 Z ?%53 .()(X 30 351 *Z 1234678893 3482 8 323333 !"#$%&#'()#*"%+,-./01#2'(3)#4567#"8(#98#:#;6;#<5="%# "%(>?#7%8;#$@"#AB"#7#CD)#%(>?#E(>7#=)FGHIJKLMJNOPJ QRSTJURTVJRWXJYMZXJ[PV\]$^?#.1#_`#ab(#%c;#'("%#7d#ef;#?#7%8;#$@"#AB"#7#CD)# "%(>?#E(>7#=)F\]yz{JXR|JHP}RJQLJ~RMJ€J]yR‚PJƒ„}RJ…†‡}[\ 4f#ˆ..#7%6"#,‰,-.o1#7uŠ,,nh‹ Œ!"#$%&#'()#*"%hiŽ\2#̀"#‘’#“(3)#4567#"8(#98#‘#%(># t”#%5b7#w8"#;x=#;6;#<5="%#"%(>?F1#yz{JXR|JQ•PJXR|}R1#4f#ˆ,–# k—˜™šŒ›hiŽ\klŽœnœh ‹!"#$%&#'()#*"%#hiŽ\2"%#%ž:"#;x=#“(3)#4567#"8(#98# wd"#%(>#t”#%5b7#w8"#;x=#;6;#<5="%#"%(>?#7%8;#$@"#AB"# 7#CD)#"%(>?#E(>7#=)F\yz{JXR|JHP}RJQLJ{R‚QJQŸP }¡J$už¢"# ab(#%c;#'("%#7d#ef;#£D"\4f#,ˆ¤#+¥¥0#k—˜™šŽ›hiŽ\kl‹Žnm‹
- Xem thêm -