Tài liệu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau trong sinh sản cá sặc gấm (colisa lalia hamilton buchanan, 1822)

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN LÊ VĂN HẢO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG SINH SẢN CÁ SẶC GẤM (Colisa lalia Hamilton Buchanan, 1822) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2013 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN LÊ VĂN HẢO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG SINH SẢN CÁ SẶC GẤM (Colisa lalia Hamilton Buchanan, 1822) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts. BÙI MINH TÂM 2013 LỜI CẢM ƠN – r ề ạ ập ạ rư rấ ề rư ứ v b - rư úp ỡ v ư thành. b Đạ ọ C ạ ọ ư rấ ề ậ ợ ã ề ã ậ v C rư ọ Đạ . ậ vă ư ậ ượ r r . bạ v ã . C p Đạ ọ C b r ọ C úp ỡ v v b r ạ rạ v bạ ư ọ – ã ậ ọ ập v C i – ậ vă . ! TÓM TẮT Đề “Ả ưở (Colisa lalia)” ượ ấ ụ rứ p ă n r ạ ứ ă ằ v r ặ ấ ứ ă ưở ạ p ụ . Đề ượ ạ rạ - rư Đạ ọ C .C ặ b ẹ về ừ ượ vỗ bằ ạ ứ ă r b ư: r ỉ rứ ư v ứ ă p. ụ v ạ ứ ă b r . ượ b r r v b ạ ứ ă ượ r r r ỉ rứ ư v ứ ă p. ấ v ứ ă r ỉ ứ ấ 282 11 ± 65,0 / ứ ă rứ ư 275 35 ± 61,55 rứ / v b ĩ (p<0 05) v ứ ă p 190 20 ± 64,80 rứ / .C ỳ ụ ừ 12.11±1.36 13.89±2.0 . ượ ứ ă r ỉ p ụ v b ĩ v ứ ứ ă p v rứ ư . N ư vậ ứ ă ỉ ấ v ặ ấ . ii MỤC LỤC Trang ụ C ư C ư C ư ............................................................................................................ i .................................................................................................................. ii ụ ................................................................................................................. iii ...................................................................................................... v b g ..................................................................................................... vi I: ĐẶ ẤN ĐỀ ............................................................................................ 1 1.1 .............................................................................................. 1 1.2 ụ ề ..................................................................................... 2 1.3 N ứ ............................................................................ 2 II: N N I I ........................................................................ 3 2.1 Đặ ọ v ặ ấ .......................................... 3 2.1.1 p ạ ............................................................................ 3 2.1.2 P b .............................................................................................. 3 2.1.3 Đặ ............................................................................ 4 2.1.4 Đặ ưỡ ........................................................................ 4 2.1.5 Đặ ............................................................................. 4 2.2 ụ v .............. 5 2.2.1 ưỡ ....................................................................................... 5 2.2.2 N ............................................................................................. 6 2.2.3 p ư ............................................................................................. 6 2.2.4 C ................................................................................. 6 2.3 ạ ứ ă ượ ụ r ư ................ 7 2.3.1 r ỉ ............................................................................................. 7 2.3.2 ứ ă v ..................................................................................... 7 2.3.3 rứ ư ........................................................................................ 8 2.4 Ả ưở ứ ă v p ụ ............... 8 III: Ậ I P ƯƠN P ÁP N IÊN CỨ .............................10 3.1 Đ v ứ ........................................................ 10 3.2 ậ ứ ............................................................................. 10 3.3 P ư p p ứ ..................................................................... 10 3.3.1 C ọ b ẹ .................................................................................. 10 3.3.2 r ............................................................................... 11 iii C ư C ư I P P ụ P ụ 3.3.3 ỉ ........................................................... 13 3.4 C ă ................................................................................. 14 3.5 P ư p p ................................................................... 14 IV: K Ả Ả ẬN ...............................................................15 4.1 Đ ề rư r r ................................ 15 4.2 Ả ưở ạ ứ ă ặ ấ .................................................................................................. 16 4.2.1 ứ ặ ấ ........................................................ 16 4.2.2 ụ v ở ặ ấ ................................................ 18 4.2.3 p ụ ặ ấ ....................................... 20 4.3 p r p ặ ấ .............................................................. 21 : ẬN ĐỀ Ấ .............................................................. 25 5.1 ậ ............................................................................................... 25 5.2 Đề ấ ................................................................................................. 25 I Ả ..................................................................................... 26 C .............................................................................................................. 28 ụ .............................................................................................................. 28 ụ .............................................................................................................. 34 iv DANH SÁCH CÁC H NH 2.1 ặ ấ .............................................................................. 3 3.1 C ặ ấ ........................................................................................ 11 3.2 C ặ ấ ...................................................................................... 11 3.3 r ..................................................................... 12 3.4 rứ 4.1 Ả ặ ấ ưở ưở ở Hình 4.3 Ả Hình 4.4 C ạ ứ ă ụ v ấ ........................................................................ 19 ặ ưở ụ ................................................................... 14 ạ ứ ă ứ ấ ................................................................................. 17 ặ Hình 4.2 Ả v ặ ạ p ạ ứ ă p ấ .............................................................................. 20 r p ặ v ấ ........................................ 24 DANH SÁCH CÁC BẢNG 4.1 r ạ ứ ă b r r 4.2 ặ ụ v p 4.3 v ặ ưở ạ ứ ă ứ ấ ......................................................................................... 17 ưở ở 4.4 p ụ 4.5 r “Ả ưở ấ ” ........................................ 15 ạ ứ ă ấ ....................................................................... 18 ặ ưở ạ ứ ă ặ ấ ........................................................................... 20 p r p ặ vi ấ .............................................. 22 CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Giới thiệu N v ă p N ề ẹp ư v r C N ư ấp ấ p p ú ượ ạ ừ ừ ư r ởr ề r ư . ư ữ v ạ ư ọ r pp vọ ấ p ă v ượ ấp r b nhàng,.. C ú v r r ượ ập r ồ . ấ ở rấ ượ rỡ ặ rọ ặ r r - r ưở ư rồ ẹp rọ r rư ậ ề rư ề ẩ ề p ổb ưỡ ữ ặ ặ . ĩ v úp ạ . r ứ ẹ . bở ặ .. ư v p g b . ấ ấ v ề ặ ễ ẹp ượ ễ v ở ài cá có giá thành k ượ ấp v v về ề ú .N b e ập ấp ấ ữ v v ề v ư 90% ú ạ ấp ă ạ v b . rư r ặ p ề ọ về ũ p ú C r ậ ấ ở ư r ú v ư ụ ú ạ ặ ứ ẽ ẹ ú . ặ b vấ ề . về ứ ụ ạ ạ ấ. rấ ề ư ứ ă ư . r ứ ă ượ e r ụ v á. rọ Đ pp b về ữ ặ ấ ề ứ “Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau trong sinh sản cá sặc gấm (Colisa lalia Hamilton Buchanan, 1822)” ượ . 1 1.2 Mục tiêu đề tài ạ r ứ ă ạ ợp ặ ấ ấ ằ pp . 1.3 Nội dung nghiên cứu  ưở ạ ỉ  e ặ p ứ ă ụ v ấ . ụ ở 2 ứ ứ ă . CHƯƠNG II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học và sinh thái cá sặc gấm 2.1.1 Hệ thống phân loại : Ngành: Chordata p: p er : Per f r e ọ: p r e e : r er Loài: Colisa lalia Hamilton Buchanan, 1822 : w rf :C ặ r ấ ặ 2.1: (N ồ ặ ấ ừ http://fishbase.mnhn.fr/summary/Trichogaster-lalius.html) 2.1.2 Phân bố C v ặ ấ ư ữ ượ p ổ b p b ởẤ Đ v N Á ề p r ( e . P ặp r v r 2008). 3 r ạ e v ú .N về ạ v v ặ b ở ặ ấ ă 2.1.3 Đặc điểm hình thái C ặ ấ ề ẹp b v ữ v v v é ỡ ữ ạ ( 2008). C p ừ ồ vẻ ư vạ . P ậ v ạ về ( rừ v ọ v bụ . r ở ổ ọ v bụ v bụ ã ụ ư 4- 6 ư . ấ ẹp v v v ư v v p r ữ rư bụ ạ v bụ ). C ạ ợ ặ (N ễ 2010). 2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng Đặ ưỡ r b ă Minh Tâm. 2008). N ư ượ ứ ă o ừ 25- 30 C ồ 2010). ă r ỉ ấ r ỗ v ư ư r p bã ữ ứ ă v r .. ạ ( p ụ p ư p p ặ ấ p ừ 6.5- 7 b ễ (N ễ ạ 2.1.5 Đặc điểm sinh sản b ẹ 5 ổ ụ r ư . C ở ọ ữ v ư ồ r ượ b v ẹp v ã v ẹp ụ ề bạ (N ụ v p vẽ ượ . C ư 2010). ễ C ẻ rứ v ổ. C ổ bằ bọ . C b ẵ v bấ ứ b ạ ư 5 .C ư b ặp v b ổ ề 800- 1500 rứ . 4 ấp ữ rứ ổ ặ b ổ ừ ư ồ vạ . C ư v b v ẹ. ổ ẻ rứ ượ ấp b .Đ tách ổ rứ b ấp 4 v rứ ạ ữ rứ r ẽ ượ ú ạ v rứ vũ é 12 24 ứ ư rứ ở v 48 b r b ă ưỡ v ặ ẻ ạ ư .C ă rứ ổ rứ ượ p pb b ẽ ượ ặ v v p ổ. C ư ú ở ư bọ ổ ấ .Đ ạ ứ ép v ừ 20- 25 giây (Bùi Minh Tâm, 2008). 2. ặ ụ p 2.2 Ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự thành thục và sinh sản của cá 2.2.1 Dinh dưỡng ưỡ ụ v ượ r vỗ ưỡ r ạ r (N ễ ư N v r ứ ặ b . ưỡ rưở ă ượ v p r ứ ă ặ ứ ă ụ ấp ặ ẽ p ụ vụ p .C r r é b ồ rứ 1999). về ă ượ 1 rứ 23 J/ vậ ấ ấp ừ ứ ă ũ r ấp vậ ượ ứ ă pr e p ượ v v ượ ( r ưỡ ồ ấp ă r ồ ấp vậ ổ ấ p ẩ ụ .Đ v b về ụ .C r ạ p ẩ ạ v ũ ã b ấp ứ ă ư v ă ượ ẹ ưỡ ũ ụ v ữ b v b ượ ( ở 50 ư ). ẽ ụ b ụ .N về ỉ v p v p ề 2004). r b ă ượ ă ượ ưỡ b ạ ạ ụ ẽ ạ v ưở r 5 ấ b ă úp ượ nh r rấ ồ vỗ vỗ ụ r .N r ấ ượ ởv (Đỗ rọ ỉ rong r . ụ p . e C ẽ ă ề p ẩ 2000). ấp ụ 2.2.2 Nhiệt độ N r vậ . Đ r ỗ R ữ r ổ ưở vậ b v ụ ượ ạ v ư v r ấ ổ ụ ụ ậ v (Đỗ ấp r ụ ạ ưở v ề ư ụ r p r p ở ă p ưở r ấp 2000). ụ v rụ . N v ẽ ư v v rứ p (Đỗ . ởv ề ã rứ rấ r ụ .C ởv ụ ũ r ồ ẽ rụ .N ụ r 2000). 2.2.3 pH nước r ấ về rư ượ rồ p r .p p ặ 2005). ấ b p ũ ạ v ưở r vậ p ượ e ạ vậ r . r p p ượ ổ p ấ ẩ ấ b r ạ ư ữ v rư b .N ữ ưở v ậ p ụ ụ ấp rấ v ưở p r p ( rư p ặ p b v r r ổ P ú 2.2.4 Các yếu tố khác ạ r rư ụ v .. ư ũ rọ ấ ượ . các l Á ạ ạ v ổ ũ ấ v ấ ưỡ v rú p rạ b 6 ỳ ừ rứ ú úp rứ ụ ẩ r r v rụ . (1940) ư ẽ vỗ ồ v 0.4 / ư ỉ ư / 0.9 / ư 10- 17% r ư rọ ụ v ề 0.9 ụ . 60- 90% ụ e Pr r ụ ở ụ 90%. ụ ũ ũ ư (Đỗ v r 2000). 2.3 Một số loại thức ăn được sử dụng trong ương nuôi cá cảnh ứ ă v r ặ b . ứ ă rưở ă v p r r rọ ỉ ồ r ượ ổ ụ . p ẩ ă p ẩ ậ (P ạ v N ễ r ấ ấp vậ ấ ụ v ă ạ ượ ấ ượ ứ ă ụ v ă ấ 2009). 2.3.1 Trùn chỉ r r ượ ỉ ỉ ượ ư ứ ă ọ ấ ề ề r ấ . ỉ ượ ấp rạ b ừ 4- 5 ề 2000). vậ ề ởv ấ ữ rấ r b ừ ữ rư . ư ưỡ ở ữ p v ư bẩ . r ề p ổb ấ r ưỡ . ạ r ỉ ú ư r ỉ ă p ỹ. v v ượ b v p ụ vụ v ư ũ ư ổ rở rấ ( r N ọ v ỉ ư ũ bẩ v ượ ứ ă r 2.3.2 Thức ăn viên ứ ă v r ượ ạ .R ấp ú ư ợp ẩ v v rư ú 2000). rư ỡ ượ .C ă rấ p p úv p ợp v ừ r b v ẽ p ập ụ ạ ứ ă 7 ạ về ạ ừ ạ p r v v ứ ă e v ứ ă v ă ứ ă v ( r ề 2.3.3 Trứng nước rứ ư . rứ ọ ư p v b ổ bọ b ở ư b b ọ . p r ư ồ v ập r ừ ặ r ư rã ề ấ ữ . ư ư ượ ạ . r ượ ụ r ư ấ r ư ọ ư ặ .C ú ỉ ượ ụ r rã r ư p ẩ rấ p ổ b ở bở ồ ứ ă b ở. rứ ư ư ạ ạ ứ ă 60 ư ọ ợ ặ .Đ ồ ứ ă ượ ưỡ ư ổ bậ ú ứ e z e úp r v ấp ưỡ ấ . ấ rằ ấ v F ( - 3) ạ ượ ạ 40% 24 ă ( r N ọ v r ề 2000). 2.4 Ảnh hưởng của thức ăn đến quá trình sinh sản và tái phát dục của cá ứ ă r r ổ ứ ă ă r v Tu ũ rọ ấ ở ẽ ă ữ ấ ưỡ ấ ượ ằ pp ấp vậ r ấ v ồ vậ r . r ấ.C ề rưở ổ r ấ ổ ấ v vậ ă p ẩ ạ p ứ ă ụ vỗ ứ ă ứ ă b ễ ấ ợp ứ ă (N ễ ư v r ứ quá trình ụ . v ĩ về ỗ . ượ ưỡ vậ ứ ă ạ . p úp ưỡ ụ . r 1999). ấ rưở v p ưỡ é ẽ ậ é ạ ứ ấp ( C ư v N ễ 2002). v ưỡ vậ p ượ v ượ v p ụ v ặ ừ .Đ v è r ặ r r r ượ ấp bổ ồ ứ ă ụ v . r v vỗ b ẹ ưỡ rấ rọ ặ b (N ễ ă 2009). 8 .N p ưỡ vỗ p ặ ứ ă ứ ấ r v về 2010 về ứ ứ ă ạ . C ấ ượ ứ ă p ấp ặ (P ạ ồ ấp ă ượ ồ vậ ấ ạ p ẩ ụ . ă ứ ă ượ ưỡ p ưỡ . C ạ ứ ă ụ v ở . e ứ N r ĩ (Symphysodon spp) ậ ấ v ấ r 4 ạ ứ ă : r ỉ r ứ ă vấ ề ợp về ượ p v ổ v N ưở rọ e ễ p ứ ă p p ấ ượ v ư ượ ưỡ ừ e ừ ă 2009). 9 ụ ợp v ạ ạ về ưở ễ ứ ă là b . ấp ặ ằ ỳ pứ . rưở ưỡ ă CHƯƠNG III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ừ Đ 12/2012 05/2013 : ạ rạ n – rư Đạ ọ C . 3.2 Vật liệu nghiên cứu Đ ượ ứ : ạ C ậ – ỉ ặ p ề ấ C rữ ụ  ụ r ấ: ụ ượ ừ ấ ở ứ ă . : ư er ấ ậ .. e rư vậ ụ b ư ạ vợ e .. : b 6-8 lít). rạ ụv   C r v ẻ(   b ư c: 40x 60x 30cm, 40x 20x 30cm.   ẹ .   C b v ứ ă : tr úp ỉ rứ ư : b e pH. .. ĩ pe r ụp ứ ă . p. 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Chọn cá bố mẹ: hình.  C ỡ  C ấ b ẹ e ổ ạ b ồ b ậ v ặ . ạ v b ồ rứ ấ 10 rứ ởp bụ rư ề ỗ ỹ ụ . 3.1 C C ặ ấ ặ ấ 3.2 C ặ ấ b ẹ ượ ừ ạ p C . b ẹ ượ ư v r r b (b 100 50 50 ) ỗ b b ẹ ượ ă ư ứ v ạ ứ ă ư r ỉ rứ ư v ứ ă p. ập ă v 3 ạ ứ ă . ã e v ụ v ồ ứ ă b r b ẹ b ặp v r b . r r p ụ ă e ú ạ ứ ă b ã ập . 3.3.2 Bố trí thí nghiệm  Thí nghiệm: ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến hiệu quả sinh sản cá sặc gấm ượ b ượ ặp ạ 3 . r v N ứ 1: N ứ 2: rứ ư . N ứ 3: r ỉ. ứ ă p. 11 3 ứ ỗ ứ r ượ v ụ v ụ ứ ă rứ C . ứ ă ễ ú ạ ă v ứ ă ượ b ư ư ượ r r ) ừ1 2 ở pv ề r be ) ượ b p ổ b p C . 3.3 ượ b r ỉ ư ượ ừ ư ( rữ ở ạ rư ă .N ồ ở I- rư Đạ ọ ỡ ( ứ ă ạ ở ứ ă v r ồ ỗ ừ 6- 8 . ỗ ứ ặp ạ 3 . r ặ 5 ổ b ư ặ ư ẩ ậ v vậ e .C p e b v ĩ . 9 ặp v ư b ẹ. ỗ ặp b ư bè ặ vậ ổ ( ụ ổ bọ . ặp r b r b r ượ ặ rư b r 12 r b r ẹ ượ ẻ b ) ư ẩ b ẻ b e r ồ ằ ạ
- Xem thêm -