Tài liệu An ninh mạng wlan

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 238 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

An ninh mạng WLAN
Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng b¸o c¸o ®å ¸n tèt nghiÖp ®¹i häc §Ò tµi: An ninh m¹ng WLAN Gi¸o viªn h­íng dÉn: ThS. NguyÔn Xu©n Hoµng Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn §×nh Trung Hµ néi 11/2005 NéI DUNG B¸O C¸O  Tæng quan vÒ m¹ng Wireless LAN  KiÕn tróc m¹ng Wireless LAN  An ninh m¹ng Wireless LAN  KÕt luËn Tæng quan w lan  Kh¸i niÖm WLAN  CÊu h×nh m¹ng  M« h×nh kÕt nèi m¹ng  Phæ tÇn  Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ  ChuÈn 802.11 CÊu h×nh lan vµ wlan token ring §iÓm truy M¹ng h÷u nhËp tuyÕn Server Nót cè ®Þnh Nót di ®éng CÊu h×nh m¹ng LAN CÊu h×nh m¹ng WLAN ­u nh­îc ®iÓm wlan  ¦u ®iÓm :       TÝnh di ®éng TÝnh ®¬n gi¶n vµ tèc ®é l¾p ®Æt TÝnh linh ho¹t Gi¶m chi phÝ TÝnh v« h­íng Nh­îc ®iÓm :    B¨ng th«ng hÑp §iÒu kiÖn kªnh kh«ng æn ®Þnh theo thêi gian §é suy hao cao C¸c m« h×nh kÕt nèi m¹ng WLAN §iÓm - ®iÓm §iÓm - ®a ®iÓm §iÓm – ng­êi dïng M« h×nh m¹ng Mesh B¨ng tÇn ISM Industrial, Scientific, Medical V« tuyÕn sãng ng¾n Ph¸t thanh FM WLAN hång ngo¹i Ph¸t thanh AM TruyÒn h×nh ¢m thanh TÕ bµo (840MHz) NPCS (1.9GHz) Cùc thÊp RÊt ThÊp Trung Cao RÊt Cùc thÊp b×nh cao cao 902-928 MHz 26 MHz S¶n phÈm cò Siªu cao Hång ngo¹i 2.4 – 2.4835 GHz 83.5 MHz (IEEE 802.11B) S¶n phÈm hiÖn nay ¸nh s¸ng nh×n thÊy Tia cùc tÝm Tia X 5 GHz (IEEE 802.11A) HyperLAN HyperLAN2 C«ng nghÖ t­¬ng lai C¸c chuÈn IEEE 802.11 ChuÈn 802.11b 802.11g 802.11a 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 1-11 Mbps < 54 Mbps 20-54 Mbps (h.nay) 100+Mbps (t.lai) Kªnh kh«ng chång lÊn 3 3 8 Wi-Fi Cã B¨ng tÇn Tèc ®é sè liÖu Dù kiế n Cã KiÕn tróc ieee 802.11 KiÕn tróc m¹ng wlan C¸c thiÕt bÞ cña wlan   AP :  Lµ thiÕt bÞ kÕt nèi LAN h÷u tuyÕn víi WLAN  Cho phÐp sè liÖu ®i qua hai m«i tr­êng kh¸c nhau BRIDGE:  T­¬ng tù cÇu h÷u tuyÕn  Lµ nèi hai hay nhiÒu m¹ng c¸ch xa nhau vµo mét LAN duy nhÊt Nót v« tuyÕn Client  C¸c ®iÓm truy nhËp (AP) TËp dÞch vô c¬ b¶n Base Service Set Gåm mét AP ®­îc kÕt nèi ®Õn m¹ng cè ®Þnh vµ mét tËp hîp c¸c ®Çu cuèi v« tuyÕn TËp dÞch vô c¬ së ®éc lËp IBSS:Independent BSS Gåm nhiÒu tr¹m ®Çu cuèi v« tuyÕn th«ng tin trùc tiÕp víi nhau kh«ng qua AP mµ qua m¹ng Ad-Hoc TËp dÞch vô më réng ESS: Extended Service Set Mét lo¹t c¸c BSS chång lÊn Mçi BSS mang mét AP ®­îc kÕt nèi th«ng qua mét hÖ thèng ph©n phèi (DS) C¸c ph­¬ng ph¸p truy cËp DCF phèi hîp ®iÓm PCF phèi hîp ph©n t¸n  TruyÒn dÞ bé   Giao thøc CSMA/CA Th¨m  Cµi ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c tr¹m Khung Cã thÓ dïng cho c¶ m¹ng ad-hoc vµ m¹ng cã ®Çy ®ñ c¬ së h¹ tÇng TruyÒn ®ång bé ChØ dß truy cËp b¾t buéc dïng cho m¹ng cã ®Çy ®ñ c¬ së h¹ tÇng C¸c d¹ng khung phæ biÕn Khung RTS ACK CTS Octets 22 Frame Frame Control Control 22 2 Duration Duration MAC Header MAC Header 6 6 6 4 RA RATA CRC An ninh wlan  C¸c nguy hiÓm ®èi víi WLAN  C¸c biÖn ph¸p ®èi phã  Giao thøc t­¬ng ®­¬ng h÷u tuyÕn C¸c nguy hiÓm ®èi víi wlan         Ph¸ huû SSID Nghe trém Sù gi¶ m¹o Söa ®æi d÷ liÖu NhiÔu TÊn c«ng mËt m· Nguy hiÓm ®èi víi m¹ng qu¶ng b¸ §iÓm truy cËp ®Óu Nghe trém vµ biÖn ph¸p ®èi phã  TÝn hiÖu cã thÓ bÞ truyÒn ra ngoµi toµ nhµ  C¸c anten víi ®é nh¹y c¶m rÊt cao cã thÓ thu ®­îc tÝn hiÖu ®ã TÝn hiÖu cã thÓ bÞ nghe trém  C¸c biÖn ph¸p ®èi phã: lµm mê tÝn hiÖu RF nh­  Che ch¾n  Sö dông c¸c anten ®Þnh h­íng  X¸c ®Þnh vÞ trÝ anten vµ qu¶n lý c«ng suÊt truyÒn NhiÔu vµ vµ biÖn ph¸p ®èi phã   Ng­êi tÊn c«ng ph¸t ra mét sè tÝn hiÖu cïng b¨ng tÇn lµm nhiÔu tÝn hiÖu ®Õn m¸y thu C¸c biÖn ph¸p ®èi phã    Gi¸m s¸t m¹ng ®Þnh kú Sö dông bé chØ n¨ng l­îng tÝn hiÖu ®Ó ph¸t hiÖn ra nguån nhiÔu vµ chiÕm dông nã Ng¾t kh¶ n¨ng cña c¸c kh¸ch hµng vµ ®iÓm truy cËp ®Ó sö dông chuçi khung RTS vµ CTS
- Xem thêm -