Tài liệu Advantages and disadvantages of fast food and traditionnal food

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Member of group 9: 1.Vũ Quốc Thiều 2.Đặng Văn Thịnh 3.Dương Thị Thoa 4.Đinh Ngọc Thơm 5.Khổng Thị Thu Game r i c e n o o d l c a c b o n a t s o f t d r i e e d n k p i r z i z c a e h a m b u r s n a c g e r k Game p o t a t o c h i p s b u r g e r Game f i s h c o o k w i t h e s d a u c e k e b a r i c e n o o d b l e s Content s Fast food Advantage Disadvantage Advantages Save time Save money Disadvantages overweight Heart disease Garbage Traditional food Advantages Disadvantages Advantages Provide nutrients sufficiently Make the family atmosphere Good for your health Disadvantages Waste much time for cooking Waste time for cleaning up
- Xem thêm -