Tài liệu Adn và bản chất của gen

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 170 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

TIÊT 19: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I/Mục tiêu: + Trình bày được n/ tắc tự nhân đôi của AND, nêu được bản chất hóa học của AND, biết được chức năng của AND. + Rèn luyện kĩ năng quan sát , phân tích để tiếp thu kiến thức từ hình vẽ II/Đồ dùng dạy học: GV: Tranh phóng to H16 sgk, bảng phụ có nội dung BT số 4 III/ Tiến trình bài dạy: Kiểm tra: Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của AND. Vì sao AND có tính đặc thù và đa dạng? Hoạt động 1: ADN TỰ NHÂN ĐÔI THEO NGUYÊN TẮC NÀO? Mục tiêu: Biết được AND tự nhân đôi theo các nguyên tắc cụ thể Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV treo tranh H 16 yêu cầu HS quan sát n/ cứu sgktrả lời câu hỏi: + Quá trình tự nhân đôi của AND diễn ra như thế nào: + Sự h/ thành mạch mới ở 2 mạch AND con d/ ra ntn? + Em có n/ xét gì về CT giữa 2 AND con với AND mẹ? - GV gợi y : QT tự nhân đôi của AND diễn ra..tế bàotại các NST ở kì t/ gian - GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả - GV nhận xét, bỏ sung & chốt kiến thức - GV yêu cầu HS n/ cứu sgk trả lời câu hỏi: + Quá trình tự nhân đôi của AND diễn ra theo n/ tắc nào? - GV gọi12 HS trình bày kết quả - GV nhận xét, bỏ sung & kết luận - GV lưu : Sự tự nhân đôi của AND dẫn đến sự tự nhân đôi của NST sự h/ thành 2ADN con là sự h/ thành chất nền prôtêin, tạo nên 2 crômatit - HS quan sát tranh & thảo luận nhóm (theo bàn)thực hiện yêu cầu của GV - Đại diện nhóm trình bàyn/ khác nhận xét bổ sungthống nhất - 12 HS trình bàyHS/ khác nhận xét bổ sungthóng nhất Kết luận: Diễn ra theo n/ tắc bổ sung & n/ tắc giữ lại 1 nữa, 2 AND con được tạo ra giống hoàn toàn với AND mẹ là cơ sở phân tử của hiện tượng DT Hoạt động 2: BẢN CHẤT CỦA GEN Mục tiêu: Hiểu k/ niệm gen&Nêu được bản chất hóa học của gen - GV yêu cầu HS làm viẹc với sgk trả lời -HS n/ cứu sgk & thực hiện yêu cầu của GV câu hỏi: + Bản chất của gen là gì? - HS trình bày HS khác nhận xét bổ - GV gọi HS trình bày kết quả sungthống nhất - GV nhận xét, bỏ sung & kết luận * GV lưu ý : Người ta đã biết rất rõ về CT & CN của gen xác lập được bản đồ phân bố các gen trên NST của 1 số loài điều này có ý nghĩa lớn trong thực tiễn Kết luận: Gen là 1 đoạn của AND có chức năng DT xác định.Bản chất hóa học của gen là AND mỗi gen cấu trúcc là 1 mạch của AND lưu giữ TT qui định cấu trúc 1 loại prôtêin Hoạt động 3: Mục tiêu: CHỨC NĂNG CỦA AND Biết được chức năng của AND - GV hỏi: + Chức năng của AND là gì? - GV gọi HStrình bày kết quả -GV nhận xét, bổ sung & kết luận GV lưu ý:QT tự n/ đôi của AND là cơ sở phân tử của hiện tượng DT, D/ trì ổn định tính DT của các loài qua các thế hệ HS n/ cứu sgk suy nghĩ & thực hiện yêu cầu của GV - 13 HS trình bày HS khác nhận xét bổ sung thống nhất Kết luận: AND có 2 chức năng quan trọng là lưu giữ & truyền đạt TT di truyền IV/ củng cố : - HS đọc chận TT sgk - HS lên làm BT số 4 sgk tr 50 ( trong bảng phụ) GV cho điểm nếu làm đúng V/ Dặn dò: -Học bài & trả lời câu hỏi sgk tr 50 VI Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -