Tài liệu Activity trong android

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 253 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Part 2: Activity Chapter 7: Viết lại chương trình đầu tiên Source code: http://adf.ly/qRHG5 Trong nhiều tài liệu đã giới thiệu đến ứng dụng đầu tiên Hello World. Với ứng dụng này, bạn không phải viết một đoạn code java nào. Các file đã được công cụ xây dựng ứng dụng Android mặc định tạo ra. Trong chương này, bạn sẽ thay đổi project đó để chúng có khả năng tương tác cao hơn. Trong quá trình làm, bạn sẽ kiểm tra code Java có trong các Activity Android Activity Tiếp theo mở file Now.java và thêm vào đoạn code sau: Phân tích Activity Kiểm tra mã Java của Activity này, bắt đầu bởi việc khai báo package và các class được import Package khai báo sẽ giống như lúc bạn tạo Project. Sau đó bạn phải import tất cả các class mà bạn tham chiếu đến. Hầu hết các class bạn dùng đến đều nằm trong package android. Activity là một public class kết thừa từ lớp cơ sở android.app.Activity. Trong ví dụ này, Activity gồm có một button(btn) Để bắt sự kiện khi nhấp vào Button, activity này sẽ implements interface onClickListener. Trong phương thức onCreate() tạo ra một đối tượng của Button(new Button(this)). Sau đó gán sự kiện click vào button thông qua btn.setOnClickListener(this). Phương thức updateTime() để cập nhật thời gian của hệ thống. Khi button được click sẽ gọi đến phương thức onClick() để cập nhật thời gian. Thời gian sẽ được cập nhật và chuyển sang dạng chuỗi để gán vào nhãn của button Chạy chương trình Click chuột phải vào Project -> Run as -> Android Application Mỗi lần click vào button sẽ thay đổi thời gian Part 2: Activity Chapter 8: Sử dụng XML Layouts Source code: http://adf.ly/qRHRK Qua ví dụ trong chương trước, chúng ta có thể tạo ra và đính kèm các widgets vào Activity chỉ thông qua code Java. Tuy nhiên để thuận tiên hơn, ta nên sử dụng một XML Layout file. Vậy XML Layout file như thế nào? ứng dụng luôn vào ứng dụng trong chương 7. Bây giờ chúng ta sẽ mở file activity_now.xml trong thư mục res/layout và chèn các dòng code sau: Phần tử gốc cần phải khai báo trong Android XML Tất cả các phần tử khác đều là con của phần tử gốc và nó sẽ kế thừa các khai báo tên miền. Chỉ cần khai báo dòng trên 1 lần mà không phải khai báo lại. Để tham chiếu đến Button này từ code Java thì cần phải xác định cho nó một id để nhận dạng(phần này sẽ được giới thiệu chi tiết hơn trong phần tiếp theo): Các thuộc tính còn lại:   android:text: Phần nhãn ban đầu sẽ hiển thị trên button, trong trường hợp này button sẽ không hiện gì cả android:layout_width và android:layout_height: chỉ ra rằng chiều rộng và chiều cao của button so với cha mẹ. trong trường hợp này cả 2 dùng “match_parent” tức là lấp đầy phần tử chứa nó=> toàn màn hình Những thuộc tính này sẽ được trình bày chi tiết hơn trong chương 10 Dùng kí hiệu @??? Bất kì một thứ gì đó mà bạn muốn tham chiếu đến nó từ file java thì cần phải khai báo thuộc tính android:id cho nó. Cú pháp là @+id/…Ví dụ ta muốn tham chiếu đến button trong ví dụ trước từ file Java. Ta phải khai báo thuộc tính id của nó như sau: Liên kết file XML với file Activity Bạn đã bố trí các wiget trong file XML layout và việc cần làm sau đó là một câu lệnh trong phương thức onCreate() như sau: Để truy cập tới các widget sử dụng : findViewById(R.id.button); Hoàn thiện chương trình
- Xem thêm -