Tài liệu Active directory users and computers

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 176 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

• Active Directory Users and Computers 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 1 Active Directory Users and Computers • Công cụ chính: • Tạo các tài khoản group • Có thể dùng để cấu hình các thuộc tính của các tài khoản group • Các group có thể được tạo trong bất kỳ container có sẵn, tại gốc của đối tượng domain hoặc trong các đối tượng OU tùy ý • Các phạm vi group được xác định bởi mức chức năng của domain được cấu hình như thế nào 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Active Directory Users and Computers (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Thực tập 4-1: Tạo và thêm các thành viên vào Global Group • Mục tiêu: Dùng Active Directory Users and Computers để tạo các global group • Start  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  Users container  New  Group • Theo các chỉ dẫn để tạo một số global groups và thêm các tài khoản user vào các group 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Thực tập 4-1 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Thực tập 4-2: Tạo và thêm các thành viên vào Domain Local Groups • Mục tiêu: Dùng Active Directory Users and Computers để tạo các domain local group • Active Directory  Users  New  Group • Theo các chỉ dẫn để tạo Domain Local group và thêm các global groups vào đó 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Thực tập 4-3: Thay đổi mức chức năng của 1 Domain. Tạo và thêm các thành viên vào Universal Group • Mục tiêu: Thay đổi mức chức năng của 1 Domain Windows Server 2003 và dùng Active Directory Users and Computers để tạo các universal group • Mở đối tượng domain trong Active Directory Users and Computers 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Thực tập 4-3 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Thực tập 4-3 (tt) • Theo các chỉ dẫn để nâng mức chức năng của domain • Tiếp tục bài tập tạo 1 universal group mới • Tiếp tục bài tập thêm các group đã có vào group mới này 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Thực tập 4-3 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Chuyển đổi các kiểu Group • Có thể cần thay đổi một group security thành group distribution hoặc ngược lại • Kiểu của group chỉ có thể thay đổi nếu mức chức năng domain là Windows 2000 native hoặc cao hơn 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Thực tập 4-4: Chuyển đổi các kiểu Group • Mục tiêu: Dùng Active Directory Users and Computers để thay đổi kiểu group • Theo các chỉ dẫn để tạo 1 global group mới với kiểu distribution • Kiểm tra kiểu của group mới • Tiếp tục bài tập với việc thay đổi kiểu thành security và kiểm tra sự thay đổi đó 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Thực tập 4-4 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Thực tập 4-4 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Chuyển đổi các phạm vi Group • Phạm vi Group có thể thay đổi được • Mức chức năng domain phải ít nhất là Windows 2000 native • Các thay đổi đã được hỗ trợ: • • • • Global  universal Domain local  universal Universal  global Universal  domain local 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Thực tập 4-5: Chuyển đổi các phạm vi Group • Mục tiêu: Dùng Active Directory Users and Computers để thay đổi phạm vi group • Theo các chỉ dẫn để tạo 1 global group mới • Thêm vào 1 group thành viên • Ghi nhớ các hạn chế và cảnh báo theo từ cấu trúc phạm vi nhóm như đã mô tả trong bài tập • Thay đổi phạm vi của nhóm thành universal 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Các ứng dụng dòng lệnh • Một cách thay thế Active Directory Users and Computers • Một số administrator thích dùng dòng lệnh • Ứng dụng dòng lệnh linh hoạt hơn trong việc quản lý group trong 1 số tình huống 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 DSADD • Được giới thiệu trong Windows Server 2003 • Dùng để tạo các tài khoản user và group mới • Cú pháp: • dsadd group distinguished-name switches • Switches gồm: -secgrp, -scope, -memberof, -members • Xem thêm Help and Support Center 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 DSADD (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Thực tập 4-6: Tạo các Group dùng DSADD • Theo các chỉ dẫn để thực thi lệnh • Kiểm tra nhóm đã tạo với Active Directory Users and Computers • Tạo 1 domain local group với các thành viên dùng lệnh này và kiểm tra group đã tạo đúng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -