Tài liệu A630 trao doi voi bo phan kiem toan noi bo

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A630 Tên Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 CÁC TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ/ BAN KIỂM SOÁT VỀ GIAN LẬN A. MỤC TIÊU: CMKiT VN số 240 yêu cầu KTV phải trao đổi/phỏng vấn Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Ban Kiểm soát về các thủ tục mà Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm nhằm phát hiện gian lận và phản ứng, biện pháp xử lý của Ban Giám đốc đối với các phát hiện đó (nếu có). B. NỘI DUNG TRAO ĐỔI Thời gian, địa điểm:……………………………………………………………………………………………….. Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Nội dung chính: 1. Đánh giá của Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Ban Kiểm soát về rủi ro tiềm tàng/ rủi ro kiểm soát/ các khoản mục dễ sai sót trên BCTC của đơn vị …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Các thủ tục mà Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm nhằm phát hiện gian lận: …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Các phát hiện của Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Ban Kiểm soát trong năm (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Phản ứng và biện pháp xử lý của Ban Giám đốc đối với các phát hiện đó (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Các trao đổi khác …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. C. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -