Tài liệu A450 - tim hieu chu trinh tscd va xdcb

 • Số trang: 5 |
 • Loại file: DOC |
 • Lượt xem: 95 |
 • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A450 1/5 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: TÌM HIỂU CHU TRÌNH TSCĐ VÀ XDCB Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 A. MỤC TIÊU: (1) Xác định và hiểu được các giao dịch và sự kiện liên quan tới chu trình KD quan trọng; (2) Đánh giá về mặt thiết kế và thực hiện đối với các thủ tục kiểm soát chính của chu trình KD này; (3) Quyết định xem liệu có thực hiện kiểm tra hệ thống KSNB; (4) Thiết kế các thủ tục kiểm tra cơ bản phù hợp và có hiệu quả. B. CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: 1. Hiểu biết chủ yếu về TSCĐ và XDCB Các thông tin chính liên quan TSCĐ và XDCB bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin sau: các loại TSCĐ chính (hữu hình, vô hình, thuê tài chính, BĐSĐT) của DN; tỷ trọng của chúng trong tổng tài sản của DN; thẩm quyền đối với mua sắm TSCĐ theo điều lệ và quy chế của DN; quy chế và phương thức mua sắm TSCĐ ; các quy định khác về quản TSCĐ, trung đại tu TSCĐ … Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A450 2/5 2. Hiểu biết về chính sách kế toán áp dụng Chính sách kế toán áp dụng đối với TSCĐ và XDCB cần tìm hiểu như sau: phương pháp kế toán TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ; các ước tính kế toán và xét đoán sử dụng như ước tính thời gian sử dụng hữu ích; phương pháp phân bổ vào chi phí kinh doanh; so sánh chính sách kế toán áp dụng có phù hợp với quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán; chính sách kế toán có được áp dụng nhất quán; các thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán có được trình bày phù hợp… 3. Mô tả chu trình “TSCĐ và XDCB” Chu trình “TSCĐ và XDCB” được mô tả như sau: sử dụng phương pháp trần thuật (narrative) hoặc sơ đồ (flowchart) để mô tả lại chu trình mua sắm, quản lý sử dụng và thanh lý TSCĐ, quy trình quản lý đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Khi mô tả chu trình, cần lưu ý các thông tin sau cần được trình bày: (1) các loại nghiệp vụ trọng yếu của chu trình từ giai đoạn thực hiện nghiệp vụ, ghi chép nghiệp vụ và bảo vệ các tài sản liên quan, (2) các thủ tục kiểm soát chính của doanh nghiệp đối với chu trình này; (3) thẩm quyền phê duyệt của các bộ phận, phòng ban đối với các khâu trong chu trình; (4) các tài liệu và báo cáo chính được sử dụng cho mục đích kiểm soát trong chu trình; (5) lưu ý về việc phân công phân nhiệm trong chu trình, đảm bảo ghi nhận việc một người đảm nhiệm nhiều khâu trong một chu trình (nếu có). Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) 3/5 A450 4. Soát xét về thiết kế và triển khai các thủ tục kiểm soát chính Các sai sót có thể xảy ra (What can go wrong?) Lựa chọn hoặc mô tả một hoặc một số thủ tục kiểm soát chính áp dụng để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời sai sót có thể xảy ra (Key controls) Đánh giá về mặt thiết kế Kết luận xem thủ tục kiểm soát chính có được thực hiện Tham chiếu tới tài liệu thủ tục kiểm tra bằng quan sát hoặc điều tra 1. Mục tiêu kiểm soát: Tài sản hữu ích ghi nhận là tài sản thực được Công ty sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hoá dịch vụ hay quản lý DN. 1.1 Tài sản hữu ích được ghi nhận không phải là tài sản thực được Công ty sử dụng trong việc sản xuất hàng hoá dịch vụ hay quản lý DN Hoá đơn mua tài sản phải được xử lý bởi nhân viên độc lập với bộ phận mua hàng, nhận hàng, thanh toán Trước khi thanh toán, nhân viên so sánh hoá đơn với các đơn hàng đã phê duyệt và báo cáo nhận hàng, kiểm tra tính chính xác toán học của hoá đơn, Kiểm kê định kỳ của TSCĐ được thực hiện và số liệu chi tiết được so sánh với chi tiết trong sổ chi tiết tài khoản (theo cả hai hướng). Khoản thanh toán lớn hơn một mức nào đó, hoặc cho nhà cung cấp chưa từng được duyệt thìbắt buộc phải được phê duyệt bằng văn bản trước khi thực hiện Hệ thống không cho phép nhập thanh toán một hoá đơn đối cho một nhà cung cấp, tránh hóa đơn bị thanh toán hai lần. (1) Thủ tục kiểm soát được thiết kế phù hợp để đạt mục tiêu kiểm soát (1) Thủ tục kiểm soát đã được thực hiện. (2) Thủ tục kiểm soát chưa được thiết kế phù hợp để đạt mục tiêu kiểm soát. (2) Thủ tục kiểm soát chưa được thực hiện Các thủ tục khác (mô tả): 1.2 Tài sản thuê tài chính được vốn hoá khi chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn của việc vốn hoá Các điều khoản của hợp đồng thuê được trao đổi với bộ phận kế toán bởi , đối chiếu với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản thuê tài chính, được phân tích, đánh giá và phê chuẩn bằng văn bản  Các thủ tục khác (mô tả): Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A450 Lựa chọn hoặc mô tả một hoặc một số thủ tục kiểm soát chính áp dụng để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời sai sót có thể xảy ra (Key controls) Các sai sót có thể xảy ra (What can go wrong?) Đánh giá về mặt thiết kế Kết luận xem thủ tục kiểm soát chính có được thực hiện 4/5 Tham chiếu tới tài liệu thủ tục kiểm tra bằng quan sát hoặc điều tra 2. Mục tiêu kiểm soát: Mọi tài sản của DN, kể cả tài sản thuộc sở hữu của DN và tài sản đi thuê tài chính phải được ghi nhận trên BCTC 2.1 Tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc tài sản đi thuê bị ghi nhận vào chi phí như chi phí sửa chữa, chi phí thuê thiết bị, hoặc không được vốn hóa theo quy định hoặc không được ghi nhận Tài sản phải được kiểm kê định kì Định kì, đối chiếu sổ chi tiết tài sản với sổ cái và biên bản kiểm kê tài sản Thủ tục khác (mô tả): 2.2 TSCĐ đi thuê đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thuê TC nhưng lại được phân loại và ghi nhận vào chi phí đi thuê hoạt động. Các điều khoản của hợp đồng thuê được trao đổi với bộ phận kế toán bởi , đối chiếu với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản thuê tài chính, được phân tích, đánh giá và phê chuẩn bằng văn bản Thủ tục khác (mô tả): C. TỔNG HỢP VÀ KẾT LUẬN 1. Các rủi ro phát hiện KTV cần tổng hợp các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình thực hiện các bước công việc từ 1-4 ở trên vào bảng dưới đây: Mô tả rủi ro Cơ sở dẫn liệu TK ảnh hưởng Thủ tục kiểm toán cần thực hiện Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A450 5/5 2. Kết luận về KSNB của chu trình (1) Các thủ tục kiểm soát đối với chu trình TSCĐ và XDCB nhìn chung đã được thiết kế phù hợp với mục tiêu kiểm soát và đã được triển khai thực hiện?   Có Không (2) Có thực hiện kiểm tra tính hoạt động hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát chính đối với chu trình này không?   Có [trình bày việc kiểm tra vào Mẫu C510] Không [thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức cao] Lý do của việc không kiểm tra hệ thống KSNB: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -