Tài liệu A440 tim hieu chu trinh luong va trich theo luong

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A440 1/4 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: TÌM HIỂU CHU TRÌNH LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LĐ Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 A. MỤC TIÊU: (1) Xác định và hiểu được các giao dịch và sự kiện liên quan tới chu trình KD quan trọng; (2) Đánh giá về mặt thiết kế và thực hiện đối với các thủ tục kiểm soát chính của chu trình KD này; (3) Quyết định xem liệu có thực hiện kiểm tra hệ thống KSNB; (4) Thiết kế các thủ tục kiểm tra cơ bản phù hợp và có hiệu quả. B. CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: 1. Hiểu biết về các khía cạnh kinh doanh chủ yếu liên quan tới lương và phải trả người LĐ Các thông tin khía cạnh kinh doanh liên quan chủ yếu tới lương và phải trả người LĐ bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin sau: bản chất kinh doanh của DN trên khía cạnh sử dụng LĐ (ngành kinh doanh dùng nhiều vốn hay LĐ, dây chuyền sản xuất tự động hay thủ công, tỷ lệ chi phí nhân công trên doanh thu, các LĐ tuyển dụng như LĐ kỹ thuật, tay chân…, LĐ làm việc độc lập hay phải giám sát cao; quy chế lương, các điều kiện chung trong hợp đồng LĐ cho từng loại LĐ chủ yếu; các quy định của pháp luật liên quan tới LĐ và thuế thu nhập cá nhân; tình hình sử dụng LĐ trong năm và dự kiến cho các năm tới; cách thức quản lý LĐ; cách thức tính lương và trả lương; các lợi ích cho LĐ cao cấp; các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A440 2/4 2. Hiểu biết về chính sách kế toán áp dụng Chính sách kế toán áp dụng đối với lương, phải trả người LĐ như sau: phương pháp phân loại chi phí nhân công thành sản xuất, bán hàng, quản lý; phương pháp kế toán đổi với các khoản bồi thường, phép không dùng…, chính sách kế toán đối với các chương trình cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu cho nhân viên; các ước tính kế toán và xét đoán sử dụng như trích trước chi phí bồi thường nhân viên, chi phí phép không sủ dụng, khác; so sánh chính sách kế toán áp dụng có phù hợp với quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán; chính sách kế toán có được áp dụng nhất quán; các thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán có được trình bày phù hợp… 3. Mô tả chu trình “lương và phải trả người LĐ” Chu trình “lương và phải trả người LĐ” được mô tả như sau: sử dụng phương pháp trần thuật (narrative) hoặc sơ đồ (flowchart) để mô tả lại chu trình lương và phải trả người LĐ của doanh nghiệp. Khi mô tả chu trình, cần lưu ý các thông tin sau cần được trình bày: (1) các loại nghiệp vụ trọng yếu của chu trình từ giai đoạn thực hiện nghiệp vụ, ghi chép nghiệp vụ và bảo vệ các tài sản liên quan, (2) các thủ tục kiểm soát chính của DN đối với chu trình này; (3) thẩm quyền phê duyệt của các bộ phận, phòng ban đối với các khâu trong chu trình; (4) các tài liệu và báo cáo chính được sử dụng cho mục đích kiểm soát trong chu trình (5) lưu ý về việc phân công phân nhiệm trong chu trình, đảm bảo ghi nhận việc một người đảm nhiệm nhiều khâu trong một chu trình (nếu có). Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A440 3/4 4. Soát xét về thiết kế và triển khai các thủ tục kiểm soát chính Các sai sót có thể xảy ra (What can go wrong?) Lựa chọn hoặc mô tả một hoặc một số thủ tục kiểm soát chính áp dụng để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời sai sót có thể xảy ra (Key controls) Đánh giá về mặt thiết kế Kết luận xem thủ tục kiểm soát chính có được thực hiện Tham chiếu tới tài liệu thủ tục kiểm tra bằng quan sát hoặc điều tra 1. Mục tiêu kiểm soát: Chi phí tiền lương là chi phí chi cho công việc đã được người LĐ thực hiện là có thật 1.1 Chi phí lương được trả cho những người không có thật, hoặc người đó không làm cho DN  Có chính sách và thủ tục tuyển dụng, điều chuyển và kết thúc hợp đồng LĐ  Có hồ sơ LĐ đầy đủ  Lập bảng chấm công và được phê chuẩn bởi cấp có thẩm quyền Các thủ tục khác (mô tả):  (1) Thủ tục kiểm soát được thiết kế phù hợp để đạt mục tiêu kiểm soát (2) Thủ tục kiểm soát chưa được thiết kế phù hợp để đạt mục tiêu kiểm soát. (1) Thủ tục kiểm soát đã được thực hiện. (2) Thủ tục kiểm soát chưa được thực hiện 2. Mục tiêu kiểm soát: Chi phí tiền lương được xác định đầy đủ theo hợp đồng LĐ và quy chế lương của DN và phù hợp với các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân 2.1 Chi phí lương được xác định và ghi chép không đầy đủ và phù hợp  Có bộ phận độc lập soát xét các vấn đề tuân thủ pháp luật LĐ và thuế thu nhập cá nhân  Các thủ tục khác (mô tả): (1) Thủ tục kiểm soát được thiết kế phù hợp để đạt mục tiêu kiểm soát (2) Thủ tục kiểm soát chưa được thiết kế phù hợp để đạt mục tiêu kiểm soát. (1) Thủ tục kiểm soát đã được thực hiện. (2) Thủ tục kiểm soát chưa được thực hiện 3. Mục tiêu kiểm soát: Các mục tiêu kiểm soát khác Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A440 4/4 C. TỔNG HỢP VÀ KẾT LUẬN 1. Các rủi ro phát hiện KTV cần tổng hợp các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình thực hiện các bước công việc từ 1-4 ở trên vào bảng dưới đây: Mô tả rủi ro Cơ sở dẫn liệu TK ảnh hưởng Thủ tục kiểm toán cần thực hiện 2. Kết luận về KSNB của chu trình (1) Các thủ tục kiểm soát đối với chu trình lương và phải trả người LĐ nhìn chung đã được thiết kế phù hợp với mục tiêu kiểm soát và đã được triển khai thực hiện?   Có Không (2) Có thực hiện kiểm tra tính hoạt động hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát chính đối với chu trình này không?   Có [trình bày việc kiểm tra vào Mẫu C410] Không [thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức cao] Lý do của việc không kiểm tra hệ thống KSNB: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -