Tài liệu A411 walk through chu trinh ban hang_phai thu_thu tien

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A411 1/2 Tên khách hàng: Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: WALK THROUGH TEST CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN A. MỤC TIÊU: Kiểm tra việc thực hiện chu trình “Bán hàng – Phải thu – Thu tiền” có đúng như đã được mô tả tại Mẫu A410 hay không. B. CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: Chọn ngẫu nhiên …… nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra từ đầu đến cuối chu trình (walk through test): 1/ Thông tin chi tiết về các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ được kiểm tra Nghiệp vụ 1 Nghiệp vụ 2 … Hợp đồng kinh tế Đơn đặt hàng Lệnh sản xuất Phiếu đề nghị xuất kho Phiếu xuất kho Biên bản giao nhận hàng Phiếu đề nghị xuất hóa đơn Hóa đơn bán hàng Biên bản thanh lý Hợp đồng Đề nghị thanh toán Phiếu thu tiền hàng …………….. …………….. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A411 2/2 2/ Kết quả kiểm tra các thủ tục kiểm soát chính: Mô tả thủ tục kiểm soát – Control activity (Ref A410) Nghiệp vụ 1 Nghiệp vụ 2 Nghiệp vụ 3 CA1: Hóa đơn bán hàng chỉ được lập khi đơn hàng và lệnh xuất kho đã được phê duyệt CA3: Đề nghị thanh toán được lập và gửi khách hàng ngay sau khi xuất hóa đơn bán hàng CA2:Phiếu xuất kho đã được đối chiếu với hóa đơn để đảm bảo rằng một khoản doanh thu không bị xuất hóa đơn và ghi sổ kế toán nhiều lần CA4:…………. CA5:………….. C. KẾT LUẬN Hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền đã được thực hiện theo như thiết kế  Có  Không Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -