Tài liệu A290 -trao doi voi bgd don vi ve ke hoach kiem toan

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A290 Tên Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 TRAO ĐỔI VỚI BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN A. MỤC TIÊU: Thực hiện hướng dẫn của CMKiT VN số 300 về việc thảo luận một số vấn đề về lập kế hoạch kiểm toán với Ban Giám đốc của đơn vị được kiểm toán nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý cuộc kiểm toán. B. NỘI DUNG TRAO ĐỔI Thời gian, địa điểm :……………………………………………………………………………………………….. Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Nội dung chính: 1. Phạm vi kiểm toán …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Kế hoạch kiểm toán sơ bộ/kết thúc năm …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Xác định các bộ phận/ phòng, ban liên quan đến cuộc kiểm toán …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Các thay đổi quan trọng về môi trường kinh doanh, quy định pháp lý trong năm có ảnh hưởng đến đơn vị …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Các vấn đề Ban Giám đốc quan tâm và đề nghị KTV lưu ý trong cuộc kiểm toán …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 6. Các vấn đề khác …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. C. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -