Tài liệu A280-bien phap dam bao tinh doc lap cua thanh vien nhom kt

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A280 Tên Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THÀNH VIÊN NHÓM KIỂM TOÁN A. MỤC TIÊU Ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ để bảo đảm tính độc lập của Cty kiểm toán/ thành viên nhóm kiểm toán. B. NỘI DUNG KIỂM TRA Thủ tục Có Không Không áp dụng 1/ Xác định yếu tố có ảnh hưởng đến tính độc lập của Cty kiểm toán, nhóm kiểm toán: a. Thành viên nhóm kiểm toán có cổ phần, cổ phiếu của KH. b. Thành viên nhóm kiểm toán là người cung cấp dịch vụ đảm bảo khác cho KH. c. Thành viên nhóm kiểm toán làm việc nhiều năm/hoặc có quan hệ ruột thịt với KH. d. Cty kiểm toán có cung cấp các dịch vụ khác cho KH. 2/ Các biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán: a. Có sử dụng thành viên BGĐ/thành viên riêng biệt với nhóm kiểm toán. b. Sử dụng thành viên BGĐ và các thành viên riêng biệt với bộ phận cung cấp các dịch vụ cho KH có sự mâu thuẫn về lợi ích. c. Trao đổi với KH về sự mâu thuẫn về lợi ích và thu thập sự cho phép tiếp tục thực hiện công việc. d. Thông báo và thảo luận các vấn đề về tính độc lập và mức độ của các công việc ngoài kiểm toán với cấp quản lý có liên quan. e. Có thực hiện thay đổi thành viên BGĐ và trưởng nhóm kiểm toán. f. Sử dụng cá nhân độc lập, như thành viên BGĐ thứ hai hoặc Cty kiểm toán khác trong việc soát xét tư vấn các vấn đề cụ thể. g. Loại các cá nhân ra khỏi nhóm kiểm toán khi nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập. 3/ Biện pháp khác C. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………............................. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -