Tài liệu A250 phan cong nhiem vu nhom kiem toan

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 225 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A250 1/3 Tên Tên khách hàng: Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM KIỂM TOÁN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM KIỂM TOÁN Nội dung công việc Thành viên Ngày hoàn thành A- KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN A110 Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng A120 Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng A230 Thư gửi khách hàng về Kế hoạch kiểm toán A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp A260 Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán A270 Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên A280 Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán A290 Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị về kế hoạch kiểm toán A310 Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn A440 Tìm hiểu chu trình lương và phải trả người lao động A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ và xây dựng cơ bản A510 Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính A610 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị A620 Trao đổi với Ban Giám đốc về gian lận A630 Trao đổi với bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban kiểm soát A710 Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực hiện A810 Xác định phương pháp chọn mẫu A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán B- TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO B110 Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm toán và Thư quản lý B120 Soát xét chất lượng của thành viên Ban Giám đốc độc lập B130 Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết B210 Thư quản lý năm nay B310 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm nay B340 Báo cáo tài chính trước và sau điều chỉnh kiểm toán B360 Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại B370 Các bút toán không điều chỉnh Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A250 Nội dung công việc Thành viên 2/3 Ngày hoàn thành B380 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm trước B410 Tổng hợp kết quả kiểm toán B420 Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối B430 Thư giải trình của Ban Giám đốc khách hàng B450 Thư giải trình của Ban Quản trị khách hàng B560 Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm toán chung C- KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ C110 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền C210 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền C310 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tồn kho, tính giá thành và giá vốn C410 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình lương và phải trả người lao động C510 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản D- KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢN D100 Tiền và các khoản tương đương tiền D200 Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn D300 Phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn D400 Phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn D500 Hàng tồn kho D600 Chi phí trả trước & tài sản khác ngắn hạn, dài hạn D700 TSCĐ hữu hình, vô hình, XDCB dở dang và bất động sản đầu tư D800 TSCĐ thuê tài chính E- KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢ E100 Vay và nợ ngắn hạn và dài hạn E200 Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn E300 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước E400 Phải trả người lao động, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làm E500 Chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn E600 Phải trả nội bộ và phải trả khác ngắn hạn và dài hạn F- KIỂM TRA CƠ BẢN NVCSH VÀ TK NGOẠI BẢNG F100 Vốn chủ sở hữu F200 Cổ phiếu quỹ F300 Nguồn kinh phí và quỹ khác F400 Tài khoản ngoại bảng cân đối kế toán G- KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH G100 Doanh thu G200 Giá vốn hàng bán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A250 Nội dung công việc Thành viên 3/3 Ngày hoàn thành G300 Chi phí bán hàng G400 Chi phí quản lý doanh nghiệp G500 Doanh thu và chi phí hoạt động tài chính G600 Thu nhập và chi phí khác G700 Lãi trên cổ phiếu H- KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁC H110 Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan H120 Soát xét các bút toán tổng hợp H130 Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu năm H140 Soát xét giao dịch với các bên có liên quan H150 Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính H160 Đánh giá khả năng hoạt động liên tục H170 Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán H180 Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản cam kết H190 Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót H210 Trao đổi các vấn đề với chuyên gia H220 Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ H230 Thủ tục kiểm toán khi khách hạng có sử dụng dịch vụ bên ngoài NHIỆM VỤ KHÁC Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -