Tài liệu A230 thu gui khach hang ve ke hoach kiem toan

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 481 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

A230 1/2 Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán Số: …/2010/ABC-CV Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Ông Ông Bà : Nguyễn Văn C : Nguyễn Văn G : Lý Thị E - Giám đốc điều hành - Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAS Số 1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội V/v: Kế hoạch kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Thưa Quý vị, Chúng tôi rất hân hạnh được Quý vị tin tưởng và tiếp tục bổ nhiệm là kiểm toán viên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Quý Công ty. Để công việc kiểm toán được tiến hành thuận lợi, chúng tôi xin gửi đến Quý vị kế hoạch kiểm toán như sau: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A230 2/2 Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán 1. Nhóm kiểm toán Họ và tên Trần Văn A Lê Thị B Nguyễn Bạch Mã Nguyễn Hải Hà Nguyễn Nam 2. Vị trí Giám đốc Chủ nhiệm kiểm toán Kiểm toán viên chính Trợ lý Kiểm toán viên Trợ lý Kiểm toán viên Nhiệm vụ Phụ trách chung & kiểm soát chất lượng Soát xét báo cáo Chỉ đạo trực tiếp & trưởng nhóm Trực tiếp thực hiện Trực tiếp thực hiện Phạm vi công việc Theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 nhằm đưa ra ý kiến liệu báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan. Các công việc cụ thể mà chúng tôi thực hiện như sau:  Tham gia chứng kiến kiểm kê tiền, hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty tại thời điểm cuối năm tài chính;  Tìm hiểu công ty và môi trường hoạt động bao gồm cả tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;  Thu thập các thông tin pháp lý, các quy định nội bộ và các tài liệu quan trọng như Điều lệ, Biên bản họp Hội Đồng Quản trị, Đại hội cổ đông làm cơ sở để kiểm toán các thông tin liên quan trên Báo cáo tài chính;  Đánh giá các chính sách kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính;  Thực hiện kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm tra cơ bản đối với Báo cáo tài chính và các khoản mục trình bày trên Báo cáo tài chính;   3. Trao đổi những vấn đề phát sinh cần xem xét, các bút toán cần điều chỉnh; Tổng hợp và phát hành Báo cáo kiểm toán dự thảo trình bày ý kiến của Kiểm toán viên về tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính được kiểm toán. Phát hành Báo cáo chính thức sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Ban Giám đốc. Thời gian dự kiến thực hiện kiểm toán Chúng tôi dự kiến sẽ tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản của Công ty từ ngày 25/12/2010 đến 27/12/2010. Cuộc kiểm toán kết thúc năm sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 01/02/2011 tại văn phòng Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS và dự kiến kết thúc trong vòng sáu (06) ngày làm việc. Thời gian dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán dự thảo là: 10/02/2011. 4. Yêu cầu phối hợp làm việc Trong thời gian thực hiện kiểm toán, đề nghị Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên của chúng tôi trong quá trình làm việc. 5. Yêu cầu cung cấp tài liệu Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A230 3/2 Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán Chúng tôi cũng gửi kèm theo kế hoạch này Danh mục tài liệu đề nghị Quý Công ty cung cấp. Các tài liệu trong phần “Tổng quát” cần được gửi cho chúng tôi trước ngày……..…., các tài liệu còn lại để nghị gửi trước hoặc được cung cấp ngay khi chúng tôi bắt đầu thực hiện kiểm toán. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) Nếu Quý vị có câu hỏi gì hoặc gợi ý gì khác về kế hoạch thực hiện kiểm toán này, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. Nếu Quý vị đồng ý với kế hoạch kiểm toán này, xin vui lòng ký xác nhận và fax lại cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiến hành kịp thời gian yêu cầu. Thay mặt và đại diện cho Công ty, Trần Văn A Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC Xác nhận của Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS: Tôi đồng ý với nội dung của Kế hoạch kiểm toán trên đây do Công ty TNHH Kiểm toán ABC cung cấp. _______________________ Họ và Tên: Nguyễn Văn C Chức danh: Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Ngày: 10/12/2010 4
- Xem thêm -