Tài liệu A212 thu hen kiem toan

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

A212(*) 1/2 Thư hẹn kiểm toán CÔNG TY TNHH Kiểm toán ABC Phòng 304 nhà Dự án số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội Điện thoại : 04 6 285 8899; Fax: 04 6 285 8999 ………., ngày 30/9/2010 (1) Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Từ: Ông Trần Văn A – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC V/v: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAS CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2010. Thưa Quý vị, Công ty TNHH Kiểm toán ABC xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng và lời cảm ơn về sự tín nhiệm của Quý vị đối với những dịch vụ chuyên ngành của chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi hân hạnh được gửi tới Quý vị bức thư về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Quý Công ty. Công việc thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính: (3) - Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận) và các quy định hiện hành của Việt Nam. - Công ty CP Sản xuất và thương mại VAS có trách nhiệm lưu giữ chứng từ, sổ kế toán, các tài liệu liên quan; có trách nhiệm lập, ký báo cáo tài chính và cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu theo yêu cầu của chúng tôi. - Chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra và trình bày ý kiến về báo cáo tài chính; lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán nhằm đưa ra sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Chúng tôi cũng đánh giá việc thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Công ty. - Do bản chất và những hạn chế vốn có của kiểm toán cũng như của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ có những rủi ro khó tránh khỏi, ngoài khả năng của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong việc phát hiện hết sai sót. - Kết thúc cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị ... bản báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (nếu có) bằng Tiếng Việt và Tiếng (Anh) đề cập đến những điểm thiếu sót của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi đã phát hiện ra. (2) - Chúng tôi chịu trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. - Công việc được hoàn thành sau... ngày, kể từ ngày bức thư này được Quý vị chấp nhận chính thức. (2) Phí dự tính Chúng tôi xác định giá phí cho từng loại dịch vụ khác nhau dựa trên mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành. Ngoài ra chúng tôi sẽ tính thêm một số chi phí khác trên cơ sở chứng từ phát sinh thực tế. Chúng tôi dự tính mức phí kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 là ... VND (Bằng chữ...), và mức chi phí khác không vượt quá... VND. (2) Chúng tôi rất vui lòng được giải đáp những thắc mắc của Quý vị (nếu có). Nếu Quý vị chấp thuận Thư hẹn này của chúng tôi, xin vui lòng ký tên xác nhận dưới đây và gửi lại cho chúng tôi một (01) bản. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A212(*) 2/2 Thư hẹn kiểm toán Chúng tôi hy vọng sớm nhận được sự xác nhận của Quý vị. Xin chân thành cảm ơn! Kính thư, Trần Văn A Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xác nhận của Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Tôi đồng ý với nội dung của Thư hẹn kiểm toán trên đây do Công ty TNHH Kiểm toán ABC cung cấp _______________________ Họ và Tên: Nguyễn Văn C Chức danh: Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Ngày: 05/10/2010 (1) [Lưu ý: - Mẫu Thư hẹn này được xây dựng dựa trên VSA 210 đã ban hành và có hiệu lực từ 10/1999. - Trong khi Bộ Tài chính chưa ban hành CMKiT mới thay thế thì áp dụng mẫu hợp đồng này. (1) Nếu ký chấp nhận Thư hẹn kiểm toán sau ngày kết thúc năm tài chính thì cần thỏa thuận thêm thủ tục và phí kiểm kê HTK, TSCĐ… (2) Các điều khoản như: số lượng báo cáo kiểm toán, thư quản lý phát hành, phí dịch vụ, điều khoản thanh toán, thời gian hoàn thành cuộc kiểm toán … có thể thay đổi tùy theo đề xuất của Cty kiểm toán và được KH chấp nhận. (3) Có thể nêu các loại dịch vụ khác, các cam kết về trách nhiệm của Giám đốc Công ty VAS và trách nhiệm của Công ty kiểm toán.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -