Tài liệu A212 thu hen kiem toan

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

A212 1/3 Thư hẹn kiểm toán CÔNG TY TNHH Kiểm toán ABC Phòng 304 nhà Dự án số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội Điện thoại : 04 6 285 8899; Fax: 04 6 285 8999 ………., ngày 30/9/2010 (1) Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Từ: Ông Trần Văn A – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC V/v: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAS CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2010. Thưa Quý vị, Quý vị đã yêu cầu chúng tôi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty CP Sản xuất và thương mại VAS (“Công ty”) bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Bằng Thư hẹn này, chúng tôi rất hân hạnh được xác nhận sự chấp thuận và sự hiểu biết của chúng tôi về cuộc kiểm toán này. Cuộc kiểm toán của chúng tôi sẽ được thực hiện với mục đích nhằm giúp chúng tôi đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính của Công ty. Trách nhiệm của kiểm toán viên Chúng tôi sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt nam. Các chuẩn mực này quy định chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Trong cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục để thu thập bằng chứng kiểm toán về số liệu và thông tin trình bày trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được thực hiện tùy thuộc vào đánh giá của kiểm toán viên, bao gồm việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá sự phù hợp của các chính sách kế toán đã được sử dụng và các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá cách trình bày tổng quan của Báo cáo tài chính. Do bản chất và những hạn chế vốn có của kiểm toán cũng như của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, có những rủi ro khó tránh khỏi, ngoài khả năng của kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong việc phát hiện hết sai sót trọng yếu, mặc dù cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Để đánh giá các rủi ro, chúng tôi sẽ xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ mà Công ty sử dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính để thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp trong từng trường hợp, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo tới Công ty bằng văn bản về bất kỳ điểm yếu kém nào trong hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện được trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Trách nhiệm của Ban Giám đốc và xác định quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính được Công ty áp dụng Cuộc kiểm toán của chúng tôi sẽ được thực hiện trên cơ sở Ban Giám đốc thừa nhận và hiểu rằng Ban Giám đốc có trách nhiệm: (a) Trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, phù hợp với các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng; (b) Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo báo cáo tài chính được lập không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn; và Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A212 2/3 Thư hẹn kiểm toán (c) Cung cấp cho chúng tôi: (i) Quyền tiếp cận với tất cả các thông tin mà Ban Giám đốc biết được là có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính như các ghi chép, chứng từ kế toán, sổ kế toán và các vấn đề khác; (ii) Thông tin bổ sung khác mà chúng tôi có thể yêu cầu từ Ban Giám đốc cho mục đích của cuộc kiểm toán; và (iii) Quyền tiếp cận không giới hạn với nhân sự trong Công ty mà chúng tôi xác định là cần thiết cho việc thu thập các bằng chứng kiểm toán. Như một phần thủ tục của cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ yêu cầu Ban Giám đốc và Ban quản trị (nếu cần) cung cấp một Thư giải trình liên quan tới cuộc kiểm toán. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác đầy đủ từ phía các nhân viên của Công ty trong quá trình kiểm toán. Phí kiểm toán (2) Dựa vào kinh nghiệm kiểm toán đối với các khách hàng tương tự và sự hiểu biết của chúng tôi về tính chất và phạm vi công việc, phí dịch vụ của chúng tôi được ước tính dựa trên thời gian cần thiết thực hiện dịch vụ và nhân sự thực hiện dịch vụ cũng như cấp bậc năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành công việc. Chúng tôi ước tính phí dịch vụ tính cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 là 100.000.000 VND. Phí này đã bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, liên lạc và chưa bao gồm 10% thuế VAT. Trong trường hợp chúng tôi phải thực hiện thêm một số công việc do Công ty thay đổi yêu cầu dịch vụ hoặc Công ty sửa đổi chính sách kế toán hoặc phát sinh các sai sót trong ghi chép của Công ty hoặc lỗi từ phía nhân viên Công ty không chuẩn bị được thông tin đúng thời hạn hoặc xảy ra những sự kiện không lường trước được thì chúng tôi sẽ thảo luận với Ban Giám đốc Công ty về mức phí bổ sung cho các công việc phát sinh. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán theo lịch trình sau: Lần 1: Thanh toán 50% sau khi chấp nhận Thư hẹn kiểm toán này; Lần 2: Thanh toán 50% còn lại sau khi chúng tôi giao Báo cáo kiểm toán cho Công ty. Dự kiến thực hiện Khi Thư hẹn kiểm toán này được ký kết, chúng tôi sẽ gửi kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính đến Quý Công ty dựa trên kế hoạch công việc dự kiến của chúng tôi: - Giai đoạn 1: Thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và Tài sản cố định tại ngày 31/12/2010; - Giai đoạn 2: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010. Nhóm kiểm toán Chúng tôi cam kết sẽ lựa chọn một nhóm kiểm toán có kinh nghiệm bao gồm những người đã từng thực hiện cung cấp dịch vụ cho những khách hàng tương tự. Đây là cam kết nhằm đảm bảo dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được chất lượng cao nhất theo yêu cầu của Quý Công ty . Nhóm kiểm toán của chúng tôi bao gồm: - Ông Trần Văn A Bà Lê Thị B Ông Nguyễn Bạch Mã Bà Nguyễn Hải Hà Ông Nguyễn Nam Giám đốc phụ trách cuộc Kiểm toán Chủ nhiệm kiểm toán (3) Kiểm toán viên chính Trợ lý kiểm toán viên Trợ lý kiểm toán viên Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A212 3/3 Thư hẹn kiểm toán Các vấn đề khác Nếu Quý Công ty chưa hài lòng về bất cứ khía cạnh gì trong dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi. Nếu Quý Công ty đồng ý với nội dung Thư hẹn kiểm toán này thì xin vui lòng ký tên, đóng dấu vào phần dưới của Thư hẹn này và gửi lại cho chúng tôi. Kính thư, Trần Văn A Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xác nhận của Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Tôi đồng ý với nội dung của Thư hẹn kiểm toán trên đây do Công ty TNHH Kiểm toán ABC cung cấp _______________________ Họ và Tên: Nguyễn Văn C Chức danh: Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS Ngày: 05/10/2010 (1) [Lưu ý: Mẫu Thư hẹn này được xây dựng dựa trên bản dự thảo CMKiT Việt Nam phù hợp với CMKiT quốc tế có hiệu lực từ 15/12/2009, , nên chỉ được áp dụng sau khi Bộ Tài chính ban hành CMKiT mới. (1) Nếu ký chấp nhận Thư hẹn kiểm toán sau ngày kết thúc năm tài chính thì cần thỏa thuận thêm thủ tục và phí kiểm toán HTK, TSCĐ… (2) Các điều khoản như: số lượng báo cáo kiểm toán, thư quản lý phát hành, phí dịch vụ, điều khoản thanh toán, thời gian hoàn thành cuộc kiểm toán … có thể thay đổi tùy theo đề xuất của Cty kiểm toán và được KH chấp nhận. (3) Chủ nhiệm kiểm toán tương đương với chức danh trưởng phòng, phó phòng kiểm toán.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -