Tài liệu A110-chap nhan khach hang moi

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A110 1/7 Tên khách hàng: Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG MỚI VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG I. THÔNG TIN CƠ BẢN 1. Tên KH: 2. Tên và chức danh của người liên lạc chính: 3. Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Website: 4. Loại hình DN Cty CP niêm yết Cty cổ phần DNNN DN có vốn ĐTNN DN tư nhân HTX Cty TNHH Loại hình DN khác Cty hợp danh 5. Năm tài chính: từ ngày: đến ngày: 6. Các cổ đông chính, HĐQT và BGĐ (tham chiếu A310): Họ và tên Vị trí Ghi chú 7. Mô tả quan hệ kinh doanh ban đầu được thiết lập như thế nào: 8. Họ và tên người đại diện cho DN: Địa chỉ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A110 1/7 9. Tên ngân hàng DN có quan hệ: Địa chỉ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A110 2/7 10. Mô tả ngành nghề kinh doanh của DN và hàng hóa, dịch vụ cung cấp, bao gồm cả các hoạt động độc lập hoặc liên kết. 11. Kiểm tra các thông tin liên quan đến DN và những người lãnh đạo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, internet, v.v...) 12. Chuẩn mực và Chế độ kế toán mà DN áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC 13. Thông tin tài chính chủ yếu của DN trong 02 năm trước liền kề Chỉ tiêu Tổng tài sản Nguồn vốn kinh doanh Doanh thu Lợi nhuận trước thuế …………….. ……………... Năm 2009 Năm 2008 Ghi chú khác: 14. Giá trị vốn hóa thị trường của DN (đối với Cty niêm yết) 15. Chuẩn mực kiểm toán mà KTV và Cty kiểm toán áp dụng làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán 16. Các dịch vụ và báo cáo được yêu cầu là gì và ngày hoàn thành. 17. Mô tả tại sao DN muốn có BCTC được kiểm toán và các bên liên quan cần sử dụng BCTC đó. 18. Giải thích lý do thay đổi Cty kiểm toán của BGĐ: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A110 3/7 II. THỦ TỤC KIỂM TOÁN Đã nhận được thư trả lời của KTV tiền nhiệm Có Không Không áp dụng KTV tiền nhiệm Đã gửi thư đến KTV tiền nhiệm để biết lý do không tiếp tục làm kiểm toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A110 Thư trả lời có chỉ ra những yếu tố cần phải tiếp tục xem xét hoặc theo dõi trước khi chấp nhận? Liệu có mối quan hệ kinh doanh gần gũi giữa KH hoặc BGĐ của KH với: Nếu có vấn đề phát sinh, đã tiến hành các bước công việc cần thiết để đảm - Cty bảo rằng việc bổ nhiệm là có thể chấp nhận được? - thành viên dự kiến của nhóm kiểm toán (kể cả thành viên BGĐ) cần thảo Thành khác -Có vấn các đề cánào nhân cóphải quan hệluận thânvới thiết hoặcviên quan hệ của gia BGĐ. đình với những người nêu trên. Tự kiểm tra Nguồn lực cấp dịch vụ khác ngoài kiểm toán cho KH. Cty có cung Cty bào có đầy đủ nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và các nguồn Tự chữa lực cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán. Cty có đang tham gia phát hành hoặc là người bảo lãnh phát hành chứng khoán Lợi íchcủa tài KH. chính Cty hoặc thành viên của nhóm kiểm toán, trong phạm vi chuyên môn, có Có bấtgia kỳvào ai trong những người đây nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp tham bất kỳsốtranh chấp nào dưới liên quan đến KH. cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của KH: Thân thuộc - Cty Thành viên dự kiến của nhóm kiểm toán có quan hệ thân thiết hoặc quan - thành viên dự kiến của nhóm kiểm toán (kể cả thành viên BGĐ) hệ ruột thịt với: -- thành viênKH. BGĐ của Cty BGĐ của trưởngviên phòng gia cung dịchđáng vụ ngoài kiểm -- Nhân củatham KH có thể ảnhcấp hưởng kể đến cáctoán vấn đề trọng yếu - của các cuộc cá nhân quan hệ thân thiết hoặc quan hệ gia đình với những kiểmcó toán. Mâungười thuẫnnêu lợi trên. ích Có Không 4/7 Không áp dụng Cty bất hoặc thành viên nhóm toánvới là thành viên của nắm giữ Có cứcác mâu thuẫn về của lợi ích giữakiểm KH này các KH hiện tạiquỹ khác. cổ phiếu của KH. Các sự kiện của năm hiện tại Các khoản vay vàcóbảo lãnh trừ. BCKT năm trước bị ngoại hiệu về khoản sự lặp bảo lại của những vấn ngoại trừđộng tươngkinh tự Liệu có dấu khoản vaynào hoặc lãnh, không cóđề trong hoạt như vậy trongthường: tương lai không. doanh thông -Liệutừcó KHcác chogiới Cty hoặc cácphạm thànhviviên dựtoán kiến dẫn của nhóm kiểmngoại toán. trừ trên hạn về kiểm đến việc BCKT năm nay - từ Cty hoặc các thành viên dự kiến của nhóm kiểm toán cho KH Có nghi ngờ nào phát sinh trong quá trình làm việc liên quan đến tính chính Mức phí BGĐ. trực của Tổng phí có từ KH có chiếm một phần lớn trong BGĐ DN ý thức chấp hành luật pháp tốt. tổng doanh thu của Cty. Có nghi năng tiếplớn tục trong hoạt động của KH Phí của ngờ KH về có khả chiếm phần thu nhập của thành viên BGĐ phụ trách hợp đồng kiểm toán. Lĩnh vực hoạt động của DN là không thuận lợi, hay gặp những tranh chấp bất thường, hoặcCty chứa đựng nhiều rủi ro Tham gia trong Có nhiều giao dịch chủ yếu với các bên liên quan Có ai trong số những người dưới đây hiện là nhân viên hoặc Giám đốc của Có KH:những giao dịch bất thường trong năm hoặc gần cuối năm Có vấn dự đề kế vụ phức tạpthành gây khó - những thành viên kiếntoán củahoặc nhómnghiệp kiểm toán (kể cả viênkhăn BGĐ)cho cuộc kiểm toán - thành viên BGĐ của Cty Có hệ thống KSNB tổ chức hợp lý với quy mô hoạt động của DN - cựu thành viên BGĐ của Cty - các cá nhân có quan hệ thân thiết hoặc quan hệ gia đình với những người nêu trên. Có thành viên dự kiến (bao gồm cả thành viên BGĐ) của nhóm kiểm toán đã từng là nhân viên hoặc Giám đốc của KH. III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO HỢP ĐỒNG Cao Trung bình Thấp IV. GHI CHÚ BỔ SUNG Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A110 5/7 V. KẾT LUẬN Chấp nhận khách hàng: Có Không Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -